Kvapalné koncentráty účinných látok emulgovateľné vo vode

Číslo patentu: E 13091

Dátum: 25.09.2009

Autori: Krapp Michael, Seaman Graham, Kolb Klaus

Je ešte 19 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Kvapalné koncentráty účinných látok emulgovatelné vo vodePredložený vynález sa týka kvapalných koncentrátov účinných látok emulgovateľných vo vode, ktoré obsahujú prinajmenšom jeden herbicídny dinitroanilín, predovšetkým pendimetalln, a prinajmenšom jeden imidazolinónový herbicíd, predovšetkým imazamox.Spoločné použitie herbicídnych dinitroanilinov s imidazolinónovými herbicídmi vedie - ako je známe - kdobrej kontrole ťažko ničiterných jednoklíčnolistových a dvojkličnolistových burín (pozrite napríklad US 4,749,404,US 4,822,405 a EP 1042954). Je preto principiálne žiaduce pripraviť formulácie,ktoré obsahujú obidve tieto účinné látky.Pri tomto ale vzniká problém, pretože sa imidazolinónové herbicldy na základe ich vlastnosti vytvárania solí rozpustných vo vode často formulujú vo forme vodných koncentrátov. Na rozdiel od týchto sú herbicídy dinitroanilíny typické nepolárne zlúčeniny s nízkou rozpustnosťou vo vode. Z tohto dôvodu sú zvyčajne formulované vo forme emulgovateľných koncentrátov, t.j. vo forme roztokov dinitroanilínu vnepolárnych rozpúšťadlách nemiešateľných svodou, ktoré dodatočne obsahujú povrchovo aktívne látky na emulgáciu rozpúšťadla. Na základe silných rozdielov vpolarite je ťažké pripraviť stabilné Kvapalné ko-formulácie obidvoch účinných látok.US 4,822,405 opisuje ko-formulácie imidazolinónových herbicídov a herbicídnych dinitroanilinov vo forme emulzie typu olej vo vode. Vtýchto formuláciách je dinitroanilín vo forme emulgovatelných kvapiek roztoku dinitroanilínu vorganickom rozpúšťadle nemiešateľnom svodou, zatial čo imidazolinónový herbicíd je prítomný vo forme amónnych pripade substituovaných amóniových solí vo vodnej fáze. Takéto formulácie sú velmi problematické sohladom na ich stabilitu počas skladovania, predovšetkým pri skladovaní pri vysokých a nízkych teplotách. Taktiež potrebné zriedenie formulácie s vodou môže viesť k problémom s rozdetovaním a/alebo usádzanim organickej fázy účinnej látky.US 4,749,404 taktiež opisuje ko-formulácie imazachínu s dinitroanilínovým herbicidom ako je pendimetalln vo forme emulgovateľného koncentrátu, ktorý jedostupný zmiešaním roztoku imazachínu salkoholom, ako je tetrahydrofurfurylalkohol, s roztokom dinitroanilínu vorganickom rozpúštad|e nemiešatelnom s vodou, ktoré obsahuje povrchovo aktívnu látku. Alkoholy potrebné na rozpustenie imazachínu vedú kvysokým nákladom formulácia asú problematické z dôvodu obmedzenia schvaľovania.US 5,679,619 opisuje ko-formulácíe pendimetalínu s imidazolinónovými herbicldmi vo forme suspenzných koncentrátov, pričom pendimetalín je vo forme častíc suspendovaných vo vodnej fáze a imidazolinónový herbicíd je vo forme amóniovej soli rozpustnej vo vodnej fáze. Taktiež tieto formulácie nevykazujú dostatočnú stabilitu pri skladovaní. Okrem toho existuje pri vodných suspenziách dinitroanilínov, predovšetkým pri pendimetalíne, nebezpečenstvo vykryštalizovania účinnej látky, ktoré vedie k zväčšeniu častíc a tým k usádzaniu účinnej látky.EP 496989 opisuje ko-formulácie imidazolinónových herbicídov s 2,6-dinitroanilínovými zlúčeninami vo fonne emulgovatelných koncentrátov. Tieto formulácie obsahujú väčšie množstvá polárnych organických rozpúšťadiel, ako sú N-metylpyrolidón, cyklohexanón alebo dipropylénglykol, ktoré sú potrebné na rozpustenie imidazolinónového herbicídu vo fáze emulgovateľného koncentrátu,ktorá nie je míešatelná s vodou. Tieto organické rozpúšťadlá sú čiastočne problematické s ohľadom na ich schválenie a okrem toho predstavujú dodatočný nákladový faktor pri výrobe formulácií.Pri spoločnej aplikácii dinitroanilínov a imidazolinónových herbicídov sa ďalej ako výhodné ukázalo aplikovanie väčších množstiev adjuvants, predovšetkým adjuvants zo skupiny etoxylovaných esterov mastných kyselín odvodených od polyhydroxylových zlúčenín, na zvýšenie efektivity vyššie uvedených účinných látok. Principiálne je žiaduce pripraviť ko-formulácie. ktoré obsahujú tieto adjuvants. Tu ale vzniká problém, pretože zapracovanie väčších množstiev adjuvans do formulácií znižuje ich stabilitu pri skladovaní amôže viest kproblémomÚlohou predloženého vynálezu preto bolo pripravenie ko-formulácie stabilnej pri skladovaní sobsahom prinajmenšom jedného herbicídneho dinitroanilínu,predovšetkým pendimetalínu. s prinajmenšom jedným imidazolinónovýmherbicídom, predovšetkým imazamox, ktoré obsahujú väčšie množstvá prinajmenšom neiónovej povrchovo aktívnej látky pôsobiacej ako adjuvans,predovšetkým látky zo skupiny etoxylovaných esterov mastných kyselín odvodených od polyhydroxylových zlúčenín. Formulácia sa okrem toho má vyznačovať vysokou stabilitou pri zrieďovani, t.j. majú byť bez problémov zrieditelné vodou bez toho. aby dochádzalo k odseparovaniu účinných látok a/alebo iných zložiek. Požadované je najmä to. aby nebolo potrebné použitie polárnych organických rozpúšťadiel.Prekvapujúco bolo nájdené, že táto úloha bola vyriešená kvapalnými koncentrátmi účinných látok rozpustnými vo vode, ktoré obsahujú nasledujúce zložkya) od 100 do 400 g/I prinajmenšom jedného herbicidneho dinitroanilínub) od 5 do 100 g/l prinajmenšom jedného imidazolinónového herbicídu vo forme jeho amónnej soli alebo substituovanej amóniovej soli (zložka b)d) od 15 do 150 g/l prinajmenšom jednej aniónovej povrchovo aktívnej látky,ktorá obsahuje prinajmenšom jednu kyslú sulfónovú skupinu, vo forme jej sodnej, draselnej, amónnej alebo substituovanej amóniovej soli (zložka d)e) od 5 do 100 g/l prinajmenšom jednej polymérnej, neiónovej povrchovo aktívnej látky, ktorá obsahuje prinajmenšom jednu polyetylénoxidovú skupinu a prinajmenšom jeden zvyšok zvolený spomedzi poIy-C 3-C 4 alkylénoxidových skupín (zložka e)f) od 50 do 250 g/I prinajmenšom jednej neiónovej povrchovo aktívnej látky zvolenej zo skupiny obsahujúcej etoxylované estery mastných kyselín odvodené od polyhydroxylových zlúčenín. alkylpolyglukozidy, etoxylované crcm-alkylfenoly a etoxylované Cycgg-alkanoly (zložka f)g) prinajmenšom jedno uhľovodikové rozpúšťadlo ad 1 l (zložka g pričom kvantitativne údaje zložiek a) až f) v g/I sú vztiahnuté na celkový objem koncentrátu účinných látok.Zodpovedajúc tomuto je prvým predmetom predloženého vynàlezu kvapalnýkoncentrát účinných látok emulgovateľný vo vode, ktorá obsahuje zložky a) až g) vhore uvedených množstvách. Tu sú kvantitatívne údaje zložiek a) až f) v g/l vztiahnuté na celkový objem koncentrátu účinných látok.vynález je spojený sradom výhod napriek súčasnej prítomnosti vody a uhľovodíkového rozpúšťadla nemiešateľného svodou pri súčasnej prítomnosti väčších množstiev povrchovo aktívnych látok nedochádza k rozdeľovaniu formulácie. Formulácia je okrem toho teplotne stabilná počas dlhšieho časového obdobia, t.j. prejavy vylučovania sa nepozorujú ani pri skladovaní pri nízkych teplotách napríklad nižšie ako 0 °C, napríklad do -10 °C. ani pri vyšších teplotách nad 40 °C alebo dokonca 50 °C. Okrem toho sú koncentráty účinných látok podľa vynálezu chemicky stabilné, t.j. ani po dlhšom čase skladovania, spravidla niekoľkých mesiacov, pri zvýšenej teplote, napríklad teplotách vyšších ako 40 °C alebo dokonca vyšších 50 °C nedochádza k žiadnemu alebo prinajmenšom žiadnemu podstatnému odbúravaniu účinných látok. Koncentráty účinných látok podľa vynálezu je možné aj pri zvýšenej tvrdosti vody bez problémov riediť vodou bez toho, že by dochádzalo k usádzaniu alebo vylučovaniu účinnej látky.Pri riedení koncentrátov účinných látok podľa vynálezu vodou sa získajú stabilné emulzie, ktoré pravidla zostávajú stabilné prinajmenšom 24 hodin a často prinajmenšom 48 hodin bez toho, aby došlo k oddeleniu fáz alebo dokonca k vylúčeniu účinnej látky. Preto koncentráty účinných látok podľa vynálezu a z nich dostupné vodou zriedené formy umožňujú bezproblémovú aplikáciu účinných látok.Viskozita koncentrátov účinných látok podľa vynálezu je nízka a je pri teplote 20 °C zvyčajne v rozsahu od 5 do 100, často od 10 do 60 a predovšetkým do 15 do 35 mPas (stanovené podľa CIPAC MT 22.1).Koncentráty účinných látok podľa vynálezu obsahujú ako zložku a) prinajmenšom jeden herbicídny dinitroanilín v množstve od 100 do 400 g/I,výhodnejšie v množstve od 150 do 300 g/I a zvlášť výhodnejšie v množstve od 200 do 280 g/l, vztiahnuté na celkový objem formulácia.Herbicídne dinitroanilíny sú odborníkovi známe, napríklad z US 3,257,190,US 3,321,292, US 3,367,949 ako aj z C.D.S. Tomlin, The Pesticide Manual,13. vydanie, BCPC (2003) ako aj The Compendium of Pesticide Common NamesHTTP//www.alanwood.net/gesticidesl. Príklady pre dinitroanilíny sú benfluralín,

MPK / Značky

MPK: A01N 25/04, A01N 33/18, A01P 13/00, A01N 43/50

Značky: účinných, koncentráty, emulgovatelné, látok, kvapalné

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/27-e13091-kvapalne-koncentraty-ucinnych-latok-emulgovatelne-vo-vode.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kvapalné koncentráty účinných látok emulgovateľné vo vode</a>

Podobne patenty