Polyesterpolyoly na báze kyseliny tereftalovej

Číslo patentu: E 12849

Dátum: 13.10.2009

Autori: Tischer Gerlinde, Kampf Gunnar, Gehringer Lionel

Je ešte 19 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález sa týka polyesterpolyolov na báze kyseliny tereftalovej a ich použitia na výrobu polyuretánových tvrdých penových materiálov.Výroba polyuretánových tvrdých penových materiálov reakciou organických alebo modifikovaných organických diizokyanátov alebo polyizokyanátov svyššie molekulárnymi zlúčeninami sprinajmenšom dvomi reaktívnymi atómami vodíka,predovšetkým s polyéterpolyolmi z polymerizácie alkylénoxidov alebo polyesterpolyolmi z polykondenzácie alkoholov s dikarboxylovými kyselinami v prítomnosti polyuretánových katalyzátorov, prostriedkov na predlžovanie reťazca a/alebo zosieťovacích prostriedkov, hnacích prostriedkov a ďalších pomocných látok aprísad je známa aopísaná vmnožstve uverejnených patentov apublikovanej literatúry.Exemplárne je možné uviesť Kunststoffhandbuch, zväzok Vll, Polyurethane,CarI-Hanser-Verlag, München, 1. vydanie 1966, vydané od Dr. R. Vieweg a Dr. A. Höchtlen. ako aj 2. vydanie 1983 a 3. vydanie 1993, vydané od Dr. G. Oertel. Vhodným výberom stavebných zložiek a ich kvantitatívnych pomerov je možné pripraviť polyuretánové penové materiály svelmi dobrými mechanickými vlastnosťami.Pri výbere polyesterpolyolov je bežné použitie polykondenzátov zaromatických a/alebo alifatických dikarboxylových kyselín a alkándiolov a/alebo alkántriolov pripadne éterdiolov. Možné je ale spracovať aj polyesterové odpady a tu predovšetkým polyetyléntereftalátové (PET) prípadne polybutyléntereftalátové (PBT) odpady. Na tento účel je známy aopísaný rad spôsobov. Základom niektorých spôsobov je premena polyesteru na diester kyseliny tereftalovej, napríklad na dimetyltereftalát. V DE-A 1003714 prípadne US-A 5,051,528 sú opísané takéto preesteriñkácie za použitia metanolu a katalyzátorov preesteriflkácie.US 2007/0225392 opisuje výrobu polyesterpolyolov z dietylénglykolu,trietylénglykolu, tetraetylénglykolu, tereftalátu, pentaerytritolu akukuričného oleja. Kilogram polyesterpolyolu obsahuje 300 mmol pentaerytritolu.W 0 99/42508 uverejňuje výrobu polyesterpolyolov zanhydridu kyseliny ftalovej, DEG, pentaerytritolu a sójového oleja. Kilogram polyesterpolyolu obsahujeĎalej je známe, že estery na báze kyseliny tereftalovej vykazujú ohľadom ich správania pri požiari lepšie vlastnosti ako estery na báze kyseliny ftalovej. Nevýhodou je ale vysoký sklon kvykryštalizovaniu a tým znížená stabilita esterovna báze kyseliny tereftalovej počas skladovania.Na zvýšenie stability esterov na báze kyseliny tereftalovej počas skladovania,ktoré vykazujú sklon kvykryštalizovaniu, sa zvyčajne pridávajú alifatické dikarboxylové kyseliny. Tieto ale majú negatívny vplyv na správanie pri požiari(nehorľavosľ) polyuretánových penových materiálov vyrobených s ich použitím.Úlohou wnálezu je pripraviť polyesterpolyoly na báze kyseliny tereftalovej alebo derivátov kyseliny tereftalovej, ktoré vykazujú zlepšenú stabilitu počas skladovania. Úlohou vynálezu je ďalej pripraviť polyesterpolyoly so zlepšenou stabilitou počas skladovania, ktoré poskytujú polyuretánové penové materiályso zlepšeným správaním pri požiari. Úloha bola vyriešená polyesterpolyolom obsahujúcim produkt esteriñkácie a) od 10 do 70 mol., výhodnejšie od 20 do 70 mol. azvlášťa 1) od 50 do 100 mol. materiálu na báze kyseliny tereftalovej,zvoleného spomedzi kyseliny tereftalovej, dimetyltereftalátu,polyalkyléntereftalátu a ich zmesí, a 2) od 0 do 50 mol. kyseliny ftalovej, anhydridu kyseliny ftalovej alebo kyseliny izoftalovej, a 3) od 0 do 50 mol. jednej alebo viacerých dikarboxylových kyselín, b) od 2 do 30 mol., výhodnejšie od 3 do 20 mol., zvlášť výhodnejšie od 4 do 15 mol. jednej alebo viacerých mastných kyselín a/alebo derivátov mastných kyselín a/alebo kyseliny benzoovej, c) od 10 do 70 mol., výhodnejšie od 20 do 60 mol., zvlášť výhodnejšie od 25 do 55 mol. jedného alebo viacerých alifatickýchalebo cykloalifatických diolov s 2 až 18 atómami uhlíka alebo ich alkoxylàtov, d) od 2 do 50 mol., výhodnejšie od 2 do 40 mol., zvlášť výhodnejšie od 2 do 35 mol. vyššie funkčného polyolu, zvoleného zo skupiny obsahujúcej glycerín, alkoxylovaný glycerín, trimetylolpropán,alkoxylovaný trimetylolpropán, pentaerytritol a alkoxylovaný pentaerytritol, pričom na jeden kg polyesterpolyolu sa nechá zreagovať prinajmenšom 800 mmol polyolu d) s OH-funkčnosťou 2 2,9.výhodnejšie obsahuje zmes dikarboxylových kyselín a) viac ako 50 mol. materiálu na báze kyseliny tereftalovej a 1), výhodnejšie viac ako 75 mol. a zvlášť výhodnejšie 100 mol. materiálu na báze kyseliny tereftalovej a 1). Alifatický diol je výhodne zvolený zo skupiny obsahujúcej etylénglykol, dietylénglykol,polyetylénglykol, propylénglykol, 1,3-propándiol, 1,4-butándiol, 1,5-pentándiol,1,6-hexándiol, 2-metyl-1,3-propándiol, 3-metyI-1,5-pentándiol a ich alkoxyláty,predovšetkým ich etoxyláty. Ako alifatický diol je najvýhodnejší dietylénglykol.Výhodne je ako mastná kyselina alebo derivát mastnej kyseliny b) zvolená mastná kyselina alebo derivát mastnej kyseliny na báze obnoviteľných surovín a je zvolená zo skupiny obsahujúcej ricínový olej. polyhydroxymastné kyseliny, kyselinu ricínolejovú, hydroxylmi modifikované oleje, olej z hroznových jadierok, olej zo semien černuchy siatej, olej ztekvicových jadierok, olej zo semienok boráku lekárskeho, sójový olej, pšeničný olej, repkový olej, slnečnicový olej, podzemnicový olej, olej zmarhulových jadierok, pistáciový olej, mandlový olej, olivový olej,makadámiový olej, avokádový olej, rakytníkový olej, sezamový olej, konopný olej, olej z Iieskových orieškov, prvosienkový olej, olej z divých ružl, svetlicový olej, orechový olej, hydroxylmi modifikované mastné kyseliny a estery mastných kyselín na báze kyseliny myristovej, kyseliny palmitovej, kyseliny olejovej, kyseliny vakcénovej,kyseliny petrozelovej, kyseliny gadoleovej, kyseliny erukovej, kyseliny nervonovej. kyseliny linolovej, kyseliny a- a v-Iinolénovej, kyseliny stearidonovej, kyseliny arachidonovej, kyseliny timnodonovej, kyseliny klupanodonovej a kyselinyEsteriflkácia pripadne preesteriñkácia sa uskutočňuje za bežných podmienokesterífrkácie pripadne preesterifrkácíe. Na tento účel sa nechajú zreagovať aromatické a alifatické dikarboxylové kyseliny prípadne estery dikarboxylových kyselín a viacsýtne alkoholy bez katalyzátora alebo výhodnejšie v prítomnosti esteriñkačných katalyzátorov, účelnejšie v atmosfére inertného plynu, ako je napríklad dusík, oxid uhoľnatý, hélium, argón a iné v tavenine pri teplote v rozsahu od 150 do 260 °C, výhodnejšie od 180 do 250 °C eventuálne za zníženého tlaku,pričom preesteritikáciou uvoľnený, nižšie molekulárny alkohol (napríklad metanol), sa oddestiluje, výhodnejšie za zníženého tlaku. Ako esteriñkačné katalyzátory prichádzajú do úvahy napríklad katalyzátory na báze železa, kadmia, kobaltu, olova,zinku, antimónu, horčíka, titánu a cínu vo forme kovov, oxidov kovov alebo kovových solí. Preesteritikáciu je možné uskutočniť aj vpritomnosti zrieďovacieho a/alebo stripovacieho prostriedku, ako je napríklad benzén, toluén, xylén alebo chlórbenzén,na azeotropické oddestilovanie vody z kondenzačnej reakcie.Vynález sa týka aj spôsobu výroby polyuretánových tvrdých penových materiálov prostredníctvom reakcieA) organických a/alebo modifikovaných organických diizokyanátov a/alebo polyizokyanátov sB) špeciálnymi polyesterpolyolmi podla vynálezu, pričom zložka B) môže obsahovať až do 50 hmotn. ďalších polyesterpolyolov, C) eventuálne polyéterolmi a/alebo ďalšími zlúčeninami obsahujúcimi prinajmenšom dve skupiny reaktlvne sizokyanátmi aeventuálne prostriedkami na predlžovanie reťazca a/alebo zosieťovacími prostriedkami.F) ďalšími pomocnými látkami a/alebo prísadami, G) retardérmi horenia.Na výrobu polyuretánových tvrdých penových materiálov spôsobom podľa vynálezu sa okrem vyššie opísaných, špeciálnych polyesterpolyolov používajú všeobecne známe stavebné zložky, ku ktorým bude podrobne uvedené nasledujúce.Ako organické a/alebo modifikované organické polyizokyanáty A) prichádzajú do úvahy všeobecne známe alifatické, cykloalifatické, aralifatické a výhodnejšie aromatické viacmocné izokyanáty.

MPK / Značky

MPK: C08G 18/42, C08J 9/00, C08G 63/48, C08G 18/40

Značky: báze, kyseliny, tereftálovej, polyesterpolyoly

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/27-e12849-polyesterpolyoly-na-baze-kyseliny-tereftalovej.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Polyesterpolyoly na báze kyseliny tereftalovej</a>

Podobne patenty