Postupy a prístroj na spracovanie správ o riadení chýb v systéme bezdrôtovej komunikácie

Číslo patentu: E 12630

Dátum: 18.06.2008

Autori: Sagfors Mats, Torsner Johan

Je ešte 19 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

POSTUP A PRÍSTROJ NA SPRACOVANIE SPRÁV o RIADENÍ CHÝB v SYSTÉME BEZDRÓTOVEJ KOMUNIKÁCIEOBLASŤ TECHNIKY 0001 Vynález sa všeobecne týka systémov bezdrôtovej komunikácie a konkrétnejšie sa týka spracovania správ o riadeníchýb V bezdrôtovom systéme, ktorý plánuje linkové zdroje.0002 Projekt pod názvom Third~Generation Partnership Project(3 GPP) zaviedol V rámci iniciatívy Long Term Evolution (LTE) program pre vývoj špecifikácií moderného systému bezdrôtovej komunikácie. V diskusiách týkajúcich sa štandardizácie bolo dohodnuté, že systémy LTE budú V protokole riadenia rádiového spoja (RLC) využívať mechanizmus automatickej žiadosti o opakovanie (ARQ). Špecifikovaný protokol ARQ je protokol selektívneho opakovania (používaný K 7 RLC Acknowledged Mode),ktorý poskytuje prostriedky na zasielanie správ o stave z prijímacieho uzla do vysielacieho uzla a prostriedky pre vysielací uzol na zisťovanie dopytu prijímacieho uzla o stave. V odpovedi na prijatie správy o stave môže vysielací uzol znova zaslať akékoľvek stratené dáta alebo vykonať iný vhodný krok. Pri reakcii na dopyt prijímač všeobecne odošle správu o stave. Pri určitých okolnostiach Však môže byť odoslanie správy o stave zakázané. Správu o stave môže na určitý čas zakázať napr. časovač zakazujúci stav, spustený pri vyslaní predošlej správy o stave.0003 Vývojoví pracovníci 3 GPP sa tiež dohodli na špecifikácii skupiny aktivačných udalostí dopytov a stavov aj časovačov,ktoré requlujú reakciu uzla na dopyt alebo správu o stave.Príkladom aktivačných udalostí a časovačov, ktoré boliV poslednom čase schválené na začlenenie do 3 GPP LTE štandardov je- podávanie automatickej správy o stave pri detekcii chýbajúceho protokolu dátovej jednotky (PDU), o automatické zisťovanie dopytu pri reakcii na vyslanie poslednej PDU V prenosovej vyrovnávacej pamäti vysielania, čím sa vysielací uzol ubezpečí, že bol úplne prijatý zhluk dát, o časovač zakazujúci stav, čím sa uzlu zabráni príliš časté odosielanie správ o stave, pretože príliš časté správy o stave môžu vyvolať zbytočné opakovanie prenosu a0 a časovač opakovaného prenosu dopytu na zabezpečenie, že nezodpovedaný dopyt, ktorý sa stratil, bude vyslaná znovu.0004 Je samozrejme, že v LTE sa budú používať aj ďalšie aktivačné udalosti a časovače. Dá sa očakávať, že protokol RLC ARQ pre LTE bude mať veľa podobných rysov s protokolom WidebandCDMA (W-CDMA) RLC špecifikovaných V 3 GPP TS 25.322. Okrem potvrdeného režimu, Acknowledged Mode, bude protokol RLC pre LTE tiež obsahovať nepotvrdený režim (unacknowledged mode) a transparentný režim (transparent mode).0005 V bežnej schéme RLC ARQ sa časovače RLC a správy o stave tvoria ako reakcia na určité aktivačné udalosti. Ak prijme napr. prijímací uzol dopyt a ak nie je spustený žiadny časovač zákazu stavu, prijímací uzol okamžite generuje správu o stave, ktorý opisuje aktuálny stav prijímača. Typickou správou o stave môže byť identifikátor pre poslednú prijatú dátovú jednotku protokolu(PDU) a/alebo negatívne potvrdenie pre jednu alebo viacero PDU,ktoré neboli úspešne prijaté. Správa o stave je potom ponúknutá pre radič prístupu k médiu (MAC) na prenos do vysielacieho uzla.(Odborníci V obore vedia, že každý uzol bezdrôtovej komunikácie bude v štandardnom prípade obsahovať vysielač a prijímač. Ďalej možno V obidvoch smeroch využiť ARQ schému. Pre ciele tohto vynálezu označuje pojem vysielací uzol všeobecne uzol, ktorý vysiela jednu alebo viacero dátových PDU v potvrdenom režime doprijímacieho uzla. V terminológii 3 GPP sú dáta v potvrdenomrežime, Acknowledged Mode, vysielané vysielacou stranou entity RLC Acknowledged Mode a PDU sú vysielané do peer entity alebo prijímacej strany RLC entity V režime Acknowledged Mode. Pri tomto použití môže prijímací uzol vyslať stavovú PDU do vysielacieho uzla. Podobne môže vysielací uzol PDU prijať stavovú PDU.)0006 V systémoch, ktoré využívajú časovač zakazujúci stav,spustí prijímací uzol štandardne tento časovač zakazujúci stav V okamihu, kedy je správa o stave vyslaná z vrstvy RLC do vrstvy MAC. Potom nie sú až do uplynutia času časovača povolené žiadne ďalšie správy o stave, ani keď sa V medziobdobí objaví jedna alebo viacero nových aktivačných udalostí správ o stave. Týmito aktivačnými udalosťami by mohol byť napr. další dopyt prijatý z vysielacieho uzla, detekcia chýbajúcej PDU atď. Čas zákazu stavu tak zabezpečuje, že nasledujúca správa o stave je oneskorená aspoň o čas stanovený časovačom zakazujúcim stav. 0007 V systémoch LTE je uplink (vzostupný) zdroj (pre prenosy mobilnej jednotky do základňovej stanice) plánovaným zdrojom,kde je plánovanie riadené obsluhujúcou základñovou stanicou(ktorá sa v LTE nazýva evolvovaný Node B alebo eNodeB). V dôsledku toho nemusí mať mobilná stanica v danom momente okamžitý prístup k vysielacim zdrojom. Ak vrstva MAC v mobilnej stanici prijme správu o stave z vrstvy RLC a aktuálne nie sú naplánované žiadne uplink zdroje, musí mobilná stanica najprv tieto zdroje vyžiadať, a až potom môže vyslať správu o stave do eNodeB. Pretože plánovanie je riadené eNodeB, môže sa stať, že sa poskytnutie uplink zdrojov výrazne oneskorí. Plánovanie viacerých užívateľov môže napr. spomaliť prideľovanie zdrojov alebo sa počas prenosu môže stratiť počiatočné plánovanie. V dôsledku toho by sa vysielanie správy o stave mohlo oneskoriť do tej miery, že by stav prijímača opisovaný správou o stave mohol byť pred vyslaním už neaktuálny.0008 US 2006/0067238 sa týka mechanizmu pre opakovany prenos azaoberá sa správami o stave a časovači zákazu stavu. Tentodokument opisuje, že stavová správa bude poslaná až potom, akobude povolená funkciou zákazu, napr. časovačom.0009 V tomto dokumente sú opísané postupy a zariadenia na spracovanie správ o riadení chýb, ako sú správy o riadení RLC ARQ. Príkladom tohto postupu je signalizácia radiča prístupu k médiu (MAC), že na vysielanie dát sú potrebné linkové zdroje prijatím správy z MAC, prijatie oznámenia z MAC, že sú naplánované linkové zdroje na vysielanie dát a po prijatí uvedeného oznámenia generovania správy o riadení chýb podľa aktuálneho stavu riadenia chýb. Správa o riadení chýb sa potom odovzdá do MAC na prenos. Pretože generovanie správy o riadení chýb je oneskorené, pokým nebudú naplánované zdroje pre tento prenos, eliminuje sa tým státie v rade a vysielanie zastaraných správ o stave.0010 V ďalšom aspekte vynálezu môže MAC upozorniť radič rádiového spoja (RLC), ked sa začne alebo potvrdí vysielanie správy o riadení RLC ARQ. Pri reakcii na toto upozornenie môže radič RLC zapnúť alebo znovu zapnúť časovač riadenia chýb. Týmto časovačom môže byť napr. časovač zisťovania dopytu alebo časovačPREHĽAD OBRÁZKOV NA VÝKRESOCHObrázok 1 je zjednodušený pohľad na komunikačný systém podľa jedného z vyhotovení vynálezu.Obrázok 2 znázorňuje niekoľko vrstiev komunikačného protokolu,ktoré možno využiť V systéme podľa obrázku 1.Obrázok 3 znázorňuje vplyv oneskorenia plánovania na vytvorení správy o stave ARQ.Obrázok 4 znázorňuje vplyv oneskorenia plánovania na ARQ

MPK / Značky

MPK: H04L 1/16, H04L 1/18

Značky: bezdrôtovej, chýb, správ, systéme, prístroj, komunikácie, postupy, riadení, spracovanie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/27-e12630-postupy-a-pristroj-na-spracovanie-sprav-o-riadeni-chyb-v-systeme-bezdrotovej-komunikacie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Postupy a prístroj na spracovanie správ o riadení chýb v systéme bezdrôtovej komunikácie</a>

Podobne patenty