Azolový derivát, spôsob prípravy tohto azolového derivátu, použitie tohto azolového derivátu na výrobu liečiva a farmaceutická kompozícia obsahujúca tento azolový derivát

Je ešte 19 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Azolové deriváty všeobecného vzorca (I), ich N-oxidových foriem, farmaceuticky prijateľných adičných solí a ich stereochemicky izomérnych foriem, v ktorých L znamená radikál všeobecného vzorca (a), (b), (c), (d), (e) alebo (f)
v ktorých každé Alk znamená nezávisle prípadne substituovanú alkándiylovú skupinu s 1 až 6 atómami uhlíka, n znamená 1, 2 alebo 3
Y znamená atóm kyslíka, atóm síry alebo NR2
R1 znamená arylovú skupinu, Het1 alebo prípadne substituovanú alkylovú skupinu s 1 až 6 atómami uhlíka
R2 znamená atóm vodíka
alebo pokiaľ sú R1 a R2 naviazané na rovnaký atóm dusíka, potom môžu spoločne tvoriť heterocyklický radikál alebo môžu spoločne tvoriť azidoradikál
každý R3 nezávisle znamená atóm vodíka, hydroxyskupinu alebo alkyloxyskupinu s 1 až 4 atómami uhlíka
arylová skupina znamená fenylovú skupinu, naftalenylovú skupinu, 1, 2, 3, 4-tetrahydronaftalenylénovú skupinu, indenylovú skupinu alebo indanylovú skupinu
každá z uvedených arylových skupín môže byť prípadne substituovaná
Het1 znamená prípadne substituovaný mono- alebo bicyklický heterocyklický radikál
Het2 má rovnaký význam ako Het1 a ďalej môže znamenať piperazinylovú skupinu, homopiperazinylovú skupinu, 1,4-dioxanylovú skupinu, morfolinylovú skupinu, tiomorfolinylovú skupinu
R6 znamená atóm vodíka alebo alkylovú skupinu s 1 až 4 atómami uhlíka
R7 znamená atóm vodíka alebo alkylovú skupinu s 1 až 4 atómami uhlíka alebo R6 a R7 spoločne tvoria dvojväzbový radikál všeobecného vzorca -N=CH- "i", -CH=N "ii", -CH=CH- "iii", -CH2-CH2 "iv", pritom jeden atóm v radikáloch "i" a "ii" môže byť nahradený alkylovým radikálom s 1 až 4 atómami uhlíka a jeden alebo viac atómov vodíka v radikáloch "iii" a "iv" môže byť nahradený alkylovým radikálom s 1 až 4 atómami uhlíka
a D znamená trisubstituovaný tetrahydrofuránový derivát. Opísaný je tiež spôsob prípravy týchto azolových derivátov, použitie týchto azolových derivátov na výrobu liečiva a farmaceutických kompozícií obsahujúcich tieto azolové deriváty ako účinnú zložku.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka nových vodou rozpustných azolov ako širokospektrálnych antifugálnych činidiel a spôsobu ich prípravy. Vynález sa ďalej týka farrnaceutických kompozícii obsahujúcich tieto činidlá a ich použitia na výrobu liečiv.systematické fungálne infekcie u ľudí sú v krajinách miemeho pásma relatívne vzácne a veľa húb, ktoré sa môžu stať patogénnymi, sa bežne vyskytujú v tele ľudí alebo v okolitom prostredi. V niekoľkých minulých desaťročiach bolo zaznamenané zvýšenie výskytu celého radu celosvetovo rozšírených systemických fungálnych infekcii ohrozujúcich život, ktoré teraz predstavujú hlavnú hrozbu pre veľa pacientov, ktorí sú už hospitalizovani. Toto zvýšenie je možné prirátať najmä zvýšenému počtu prežívajúcich pacientov s ohrozenou imunitou a chronickému používaniu antimilcrobiálnych činidiel. Taktiež je potrebné pripomenúť, že dochádza k zmene flóry, ktorá je typická pre veľa bežných fungálnych infekcií, a to je príčinou zvýšeného záujmu o epidemiologický výskum. Medzi najrizikovejšich pacientov patria pacienti so zníženou imunitou, pri ktorých je imunita znížená bud priamo, v dôsledku imunopresie spôsobenej cytotoxickými liečivami, alebo HIV infekciou, alebo sekundáme, vplyvom ďalších oslabujúcich chorôb, akými sú napríklad rakovina, akútna leukémia, invazívne chirurgické zákroky alebo dlhodobé pôsobenia antimíkrobiálnych činidiel. Najbežnejšímí systematickýrni fungálnymi infekciami u ľudí sú kandidóza, aspergilóza, histoplazmóza, kokcidioidomykóza, parakokcidioidomykóza, blastomykóza a lqyptokokóza.Antifungálne čínidlá, akými sú napríklad ketokonazol, itrakonazol a flukonazol sa používajú pri liečení a prevencii systemických fungálnych infekcií u pacientov s ohrozenou imunitou, ale je potrebné upozorniť na rastúcu fungálnu rezistenciu niektorých týchto činidiel, najmä tých činidiel, ktoré majú relatívne úzke spektrum, ako je napriklad flukonazol. Ešte väčší problém, čo uznáva aj lekársky svet, je to, že približne 40 ľudí trpiacich vážnymi systematickýrni fungálnymi infekciami je schopné iba ťažko, pokiaľ vôbec, prijimat liečivá orálnou cestou. Táto neschopnosť je daná faktom, že tito pacienti sú bud v kóme, alebo trpia vážnou gastroparézou. Použitie nerozpustných alebo veľmi zle rozpustných antiñingálnych činidiel, napríklad itrakonazolu, ktorých intravenózne podanie je veľmi ťažké, teda predstavuje pre spomínanú skupinu pacientov veľkú prekážku.Taktiež pri liečení onychomykózy by bolo výhodne použitie účinných, vodou rozpustných antifungálnych činidiel. Dlhodobo žiadaným spôsobom na liečbu onychomykózy je aplikácia účinnej látky na necht. Problémom, ktorý pri tejto aplikácii vyvstáva, je schopnosť antifungálnych činidiel prenikať do nechta a pod necht. Mertin a Lippold (J. Pharm Pharmacol. (1997), 49, 30 - 34) uvádzajú, že pri hľadaní účinných látok na topickú aplikáciu na plochu nechta je dôležitým faktorom rozpustnosť zlúčeniny vo vode. Zvýšenie rozpustnosti antifungálneho činidla vo vode priaznivo ovplyvňuje prenikanie účinnej látky nechtom. Je samozrejmé, že účinnost liečenia onychomykózy aplikáciou na necht taktiež závisí od účinnosti antifungálneho činidla.Z uvedeného vyplýva, že existuje dopyt po nových antifungálnych činidlách, výhodne širokospektrálnych antifugálnych činidlách, proti ktorým neexistuje rezistencia, a ktore môžu byt podávané intravenózne alebo topickou aplikáciou na necht. Výhodne môže byť antifungálne činidlo takisto dostupné vo fonne farmaceutickej kompozície vhodnej na orálne podanie. To umožní ošetrujúcemu lekárovi pokračovať kontinuálne v liečbe rovnakou účinnou látkou aj potom, čo sa pacient zotavil zo stavu, ktorý vyžadoval intravenózne podávanie účinnej látky alebo topicke podávanie účinnej látky na necht.Dokument US-4 267 179 opisuje heterocyklické deriváty (4-fenylpiperazin-l-yl-aryloxymetyl-l,3-dioxolan-2-yl)metyl-lHimidazolov a 1 H-l,2,4-triazolov, ktoré sú použiteľné ako antifungálne činidlá. Tento patent zahŕňa intrakonazol, ktorý je v celom svete dostupný ako širokospektrálne antifungálne činidlo.Dokument W 0 93/ 19061 opisuje 2 R-2 ą 4 a, 4(R), 2 R-2 ą 4 a, 4(S), 2 S-2 og 4 a, 4(S a ZS-2 or,4 a, 4(R stereošpeciñcké ízoméry itrakonazolu, o ktorých je tu uvedené, že majú väčšiu rozpustnost vo vode ako ich príslušné diastereoméme zmesi.Dokument WO 95/ 19983 opisuje deriváty 4-4-(4-fenyl-l-piperazinynfenoxymetylj-l,3-dioxolan-2-ylmetyl-IH-imidazolov a 1 H-,2,4-triazolov štruktúrne odvodených od niektorých zlúčenín podľa vynálezu,ktoré sú opisané ako vodou rozpustné antimikrobiálne činidlá.Dokument W 0 95/ 17407 opisuje antifungálne činidla na báze tetrahydrofuránu, rovnako ako dokumenty W 0 96/38443 a W 0 97/00255. Posledné dve publikácie opisujú tetrahydroñiránové antifungálne činidla,ktoré sú uvádzané ako rozpustné a/alebo suspendovateľne v médiu vhodnom na intravenózne podanie, a ktore obsahujú substitučné skupiny ľahko in viva premeniteľné na hydroxyskupiny.Saksena a kol. v Bioorg. Med. Chem. Lett. (1995), 5 (2), 127 - 132 opisuje niektoré azolové antifungálne činidla na báze tetrahydrofuránu, ako napríklad (3 R-cis)-4-4-4-5-(2,4-difluórfenyl)tetrahydro-5-(IH-1,2,4 10- 4-triazol-1 -ylmetyl)-3 -furanylmeto xyfenyl- l -piperazinylfenyl-2- 2-(dirnety 1 amino)-etyl-2,4-dihydro-3 H-l,2,4-triazol-3-ón. Saksena a kol. uvádza, že spomínaný azol bol, v porovnaní s SCH 51048, ako antifungálne činidlo preukázateľne menej aktívny. Podstata vynálezuNeočakávane sa zistilo, že zlúčeniny podľa vynálezu sú účinnýrni širokospektrálnymi antifungálnytní či nidlami s dobrou rozpusmosťou vo vode. Vynález sa týka azolového derivátu všeobecného vzorca (I)jeho N-oxidových foriem, farmaceutický prijateľných adičných soli a stereochemícky izomémych foriem, vktorých L znamená radikál všeobecného vzorca 17 R o l ll ~An-Nn-ausc-N-c-iü ( tj Ť g n Y a AIx-N-c-o-n ( c) .,Lâ.,l,., ( d) R 3 Í Ka JííľłłgĺNxn (c- alebo z( 1 (f n x), (CHI) fl/R lkaždý Alk nezávisle znamená alkándiylovú skupinu s 1 až 6 atómamí uhlíka prípadne substituovanú hydroxyskupinou alebo alkyloxyskupinou s l až 4 atómami uhlíkaY znamená atóm kyslíka, atóm síry alebo NRZkaždý nezávisle znamená arylovú skupinu, Het alebo alkylovú skupinu s 1 až 6 atómami uhlíka prípadne substituovanú jedným, dvoma alebo tromi substituentmi, ktoré sa každý nezávisle zvolí z atómu halogénu,hydroxyskupiny, merkaptoskupiny, alkyloxyskupiny s l až 4 atómami uhlíka, alkyltioskupíny s l až 4 atómami uhlíka, aryloxyskupíny, aryltioskupíny, arylalkyloxyskupiny s 1 až 4 atórnami uhlíka V alkylovom zvyšku, kyanoskupiny, aminoskupiny, mono- alebo dialkylaminoskupiny s l až 4 atórnami uhlíka V každom alkylovom zvyšku, mono alebo diarylalkylarninoskupiny s l až 4 atórnami uhlíka v každom alkylovom zvyšku, alkyloxykarbonylaminoskupiny s l až 4 atórnami uhlíka v alkylovom zvyšku, benzyloxykarbonylamínoskupiny, aminokarbonylskupiny, karboxylovej skupiny, alkyloxykarbonylovej skupiny s 1 až 4 atómami uhlíka v alkylovom zvyšku, guanidinylovej skupiny, arylovej skupiny alebo Hetzkaždý R 2 nezávisle znamená atóm vodíka alebov prípade, že sú R a R 2 naviazané na rovnakom atóme dusíka, potom môžu spoločne tvoriť heterocyklický radikál zvolený z morfolinylovej skupiny, pyrolidinylovej skupiny, pipcridinylovej skupiny, homopiperidinylovej skupiny alebo piperazinylovej skupiny pritom heterocyklický radikál môže byt substituovaný alkylovou skupinou s l až 4 atórnami uhlíka, arylovou skupinou,Hetz, arylalkylovou skupinou s 1 až 4 atórnami uhlíka v alkylovom zvyšku, HetZ-alkylovou skupinou s 1 až 4 atómami uhlíka V alkylovom zvyšku hydroxyalkylovou skupinou s 1 až 4 atórnami uhlíka V alkylovom zvyšku, aminoskupínou, mono- alebo dialkylarnínoalkylovou skupinou s l až 4 atómami uhlíka v alkylovom zvyšku, karboxylovou skupinou, aminokarbonylovou skupinou, alkyloxykarbonylovou skupinou s 1 až 4 atórnami uhlíka v alkylovom zvyšku, alkyloxykarbonylaminoskupinou s l až 4 atórnami uhlíka v alkylovom zvyšku alebo mono alebo dialkylaminokarbonylovou skupinou s 1 až 4 atómami uhlíka v každom alkylovom zvyšku alebo spoločne môžu tvoriť azídoradikálkaždý R 3 nezávisle znamená atóm vodíka, hydroxyskupinu alebo alkyloxyskupinu s 1 až 4 atórnami uhlíka v alkylovom zvyšku pritomarylovou skupinou sa rozumie fenylová, naftalenylová skupina, 1,2,3,4-tetrahydronaftalenylová skupina, indenylová skupina alebo indanylová skupina každá z týchto arylových skupín môže byť prípadne substítuovaná jedným alebo viacerými substituentmi zvolenými z množiny zahŕňajúcej atóm halogénu, alkylovú skupinu s l až 4 atómami uhlíka, hydroxyskupinu, alkyloxyskupinu s 1 až 4 atómami uhlíka, nítroskupinu, aminoskupinu, trifluórrnetylovú skupinu, hydroxyalkylovú skupinu s 1 až 4 atómami uhlíka, alkyloxyalkylovú s l až 4 atómami uhlíka V každom alkylovom zvyšku, aminoalkylovú skupinu s l až 4 atómami V alkylovom zvyšku, mono- alebo dialkylaminoalkylovú skupinu s l až 4 atómami uhlíka v každom alkylovom zvyšku Het znamená monocyklický alebo bicyklický heterocyklický radikál pritom monocyklický heterocyklický radikál sa zvolí z množiny zahñíajúcej pyridinylovú skupinu, piperidinylovú skupinu, homopiperidinylovú skupinu, pyrazinylovú skupinu, pyrymidinylovú skupinu, pyridazinylovú skupinu, triazínylovú skupinu, triazolylovú skupinu, pyranylovú skupinu, tetrahydropyranylovú skupinu, imidazolovú skupinu, ímidazolinylovú skupinu, imidazolidinylovú skupinu, pyrazolylovú skupinu, pyrazolinylovú skupinu, pyrazolidinylovú skupinu, tiazolovú skupinu, tiazolidinylovú, izotiazolylovú skupinu, oxazolylovú skupinu, oxazolidinylovú skupinu, izoxazolylovú skupinu, pyrolylovú skupinu, pyrolinylovú skupinu, pyrolídinylovú skupinu, furanylovú skupinu, tetrahydrofuranylovú skupinu, tienylovú skupinu, tiolanylovú skupinu a dioxolanylovú skupinu uvedený bicyklícký heterocyklický radikál sa zvolí z množiny zahŕňajúcej chinolinovú skupinu, 1,2,3,4-tetrahydrochinolinylovú skupinu, izochinolinylovú skupinu, chinoxalinylovú skupinu, chinazolínylovú skupinu, ftalazinylovú skupinu, cinolinylovú skupinu, chromanylovú skupinu, tiochromanylovú skupinu, ZH-chromenylowl skupinu, lA-benzodioxanylovú skupinu, indolylovú skupinu, izoindolylovú skupinu, indolinylovú skupinu, indazolylovú skupinu, purinylovú skupinu, pyrolopyridinylovú skupinu, furanopyrídinylovú skupinu, tienopyridinylovú skupinu, benzotiazolylovú skupinu, benzoxalylovú skupinu, benzizotiazolylovú skupinu, benzízoxazolylovú skupinu, benziimidazolylovú skupinu, benzofuranylovú skupinu, benzotienylovú skupinu a každý z uvedených mono- alebo bicyklických heterocyklov môže byť prípadne substituovaný jedným, alebo pokiaľ je to možné viacerými, substituentmi zvolenými z množiny zahŕňajúcej atóm halogénu,alkylovú skupinu s l až 4 atómarni uhlíka, hydroxyskupinu, alkyloxyskupinu s 1 až 4 atómarni uhlíka, nítroskupinu, amínoskupinu, trífluórmetylovú skupinu, hydroxyalkylovú skupinu s 1 až 4 atómami uhlíka, alkyloxyalkylovú skupinu s l až 4 atómami uhlíka v každom alkylovom zvyšku, aminoalkylovú skupinu s 1 až 4 atómami uhlíka, mono- alebo dialkylaminoalkylovú skupinu s 1 až 4 atómami uhlíka v každom alkylovom zvyšku, arylovú skupinu alebo arylalkylovú skupinu s l až 4 atómami uhlíka v alkylovom zvyškuHetz je rovnaký, ako je Het a môže taktiež znamenať monocyklický heterocyklus zvolený z množiny zahŕňajúcej piperazinylovú skupinu, homopiperazínylovú skupinu, lA-díoxanylovú skupinu, morfolinylovú skupinu, tiomorfolinylovú skupinu pritom každý z uvedených monocyklických heterocyklov môže byť prípadne substituovaný jedným, alebo pokiaľ je to možne viacerými, substítuentmi zvolenými z množiny zahŕňajúcej atóm halogénu, alkylovú skupinu s l až 4 atómami uhlíka, hydroxyskupinu, alkyloxyskupínu s 1 až 4 atómami uhlíka, nitroskupinu, aminoskupinu, trifluónnetylovú skupinu, hydroxyalkylovú skupinu s l až 4 atómami uhlíka, alkyloxyalkylovú skupinu s l až 4 atómami uhlíka v každom alkylovom zvyšku, aminoalkylovú skupinu s l až 4 atómami uhlíka, mono- alebo dialkylaminoalkylovú skupinu s 1 až 4 atómami uhlíka v každom alkylovom zvyšku, arylovú skupinu alebo arylalkylovú skupinu s 1 až 4 atómami uhlíka v alkylovom zvyškuR 6 znamená atóm vodíka alebo alkylovú skupinu s l až 4 atómami uhlíkaR 7 znamená atóm vodíka alebo alkylovú skupinu s 1 až 4 atómami uhlíka aleboR 5 a R 7 spoločne tvoria dvojväzbový radikál všeobecného vzorca -RĎ-Rĺ, v ktorom -R 6-R 7- znamená-NCH i,-CHN- ii,-CHCH- iií a CH 2 CH 2 lV, pritom v radikáloch i a ii môže byť jeden atóm vodíka nahradený alkylovými radikálom s 1 až 4 atómami uhlíka a v radikáloch iii a ív môže byť jeden alebo viacej atómov vodíka nahradených alkylovými radikálom s l až 4 atómami uhlíkaD znamená radikál všeobecného vzorcaX znamená atóm dusíka alebo CH-skupinuR znamená atóm vodíka alebo atóm halogénu aAko bolo použite v predchádzajúcich definíciách a ako bude použité v nasledujúcom texte, výraz atóm halogénu označuje atóm fluóru, atóm chlóru, atóm brómu a atóm jódu výraz alkylová skupina s l až 4 atómami uhlíka zahŕňa nasýtené uhľovodíkové radikály s priamym reťazcom, ktoré obsahujú l až 4 atómy uhlíka, napríklad metylovú skupinu, etylovú skupinu, propylovú skupinu, butylovú skupinu a pod., výraz alkylová skupina s l až 6 atómami uhlíka zahŕňa nasýtené uhľovodíkové radikály s priamym alebo rozvetveným reťazcom, ktoré definuje výraz alkylová skupina s l až 4 atómami uhlíka a taktiež ich vyššie homológy obsahujúce 5 alebo 6 atómov uhlíka, ako napríklad pentylovú skupinu alebo hexylovú skupinu výraz alkándiylová skupina s l až 6 atómanii uhlíka zahŕňa nasýtené dvojväzbové uhľovodíkové radikály s priamym alebo vetveným reťazcom, ktoré obsahujú 1 až 6 atómov uhlíka, napríklad metylénovú skupinu, 1,2-etándiylovú skupinu, l,3-propándiylovú skupinu, lA-butándiylovú skupinu, LS-pentándiylovú skupinu, l,6-hexándiylovú skupinu, LZ-propándiylovú skupinu, l,2-butándiylovú skupinu, 2,3-butándiylovú skupinu a pod.Výraz farmaceutický prijateľné adičné soli, ako je tu použitý, označuje terapeuticky účinné netoxické adičné soľné formy kyselín, ktoré sú schopné tvorit zlúčeniny všeobecného vzorca (I). Tieto soľné formy je možné bežne získať pôsobením vhodných kyselín, akými sú napríklad anorganicke kyseliny, napríklad halogenovodíkové kyseliny, ako je kyselina chlorovodíková, kyselina bromovodiková a p 0 d. kyselina sírová kyselina dusičná kyselina fosforečná a pod alebo organické kyseliny, akými sú napríklad, kyselina octová,kyselina propánová, kyseliny hydroxyoctová, kyselina 2-hydroxypropánová, kyselina 2-oxopropánová, kyseina axalová, kyselina malónová, kyselina sukcínová, kyselina maleínová, kyselina fumarová, kyselina jablčná, kyselina vínna, kyselina 2-hydroxy-1,LS-propántrikarboxylová, kyselina metánsulfónová, kyselina etánsulfónová, kyselina benzénsulfónová, kyselina 4-metylbenzénsulfónová, kyselina cyklohexánsulfamínová,kyselina 2-hydroxybenzoová, kyselina 4-amino-2-hydroxybenzoová a pod., na bázickú formu zlúčeniny. Naopak soľné fonny je možne premeniť pôsobením alkálie na voľnú bázickú formu.Zlúčeniny všeobecného vzorca (l), ktoré obsahujú kyselinovć protóny, je možné pôsobením vhodnou organíckou alebo anorganickou bázou premeniť na terapeuticky účinné netoxické kovové alebo amónne adičné soľné formy. Vhodné soľné fonny báz obsahujú napríklad amónne soli, soli alkalických kovov a soli alkalických zemín, napríklad soli lítia, sodíka, draslíka, horčíka, vápnika a pod., solí organických báz, napríklad soli benzatínu, N-metyl D-glukamínu, Z-amino-Z-(hydroxymetyb-l,3-propándiolu a soli hydrabamínu, a soli aminokyselín, napríklad arginín, lyzín a pod. Naopak soľnú formu je možné pomocou kyseliny premeniť na voľnú kyselinovú formu. Výraz adičná soľ taktiež zahŕňa hydráty a rozpúšťadlové adičné formy, ktoré sú schopné zlúčeniny všeobecného vzorca (I) tvoriť. Príkladom takých foriem sú napríklad hydráty, alkoholáty a pod.Výraz stereochemicky izoméme formy, ako je tu použitý, zahŕňa všetky možné stereoizomérne formy,v ktorých môžu zlúčeniny všeobecného vzorca (I) existovať, a zahŕňa teda všetky enantioméry, enantioméme zmesi a diastereoméme zmesi. Ak nie je stanovené inak, označujú chemické vzorce zlúčenín všetkých možných stereoizomémych foriem, pritom uvedené zmesi obsahujú všetky diastereoméry a enantioméry základnej molekulovej štruktúry. To isté platí pre tu opísané medziprodukty použité pri príprave finálnych produktov všeobecného vzorca (I).Čisté stereoizomérne formy zlúčenín a medziproduktov sú tu definované ako izoméry V podstate bez ostatných enantiomérnych alebo diastereomérnych foriem rovnakej základnej molekulovej štruktúry uvedených zlúčenín alebo medziproduktov. Výraz stereoizomérne čistý je v podstate ekvivalentom výrazu chirálne čistý a definuje zlúčeniny alebo medziprodukty, ktoré majú stereoizomérny prebytok aspoň 80 (tzn. obsahujú rriinirnálne 90 jedného izoméru a Inaximálne 10 ďalších možných ízomérov) a maximálne 100 (tzn. 100 jedného izoméru a žiadny ďalší), výhodnejšie označuje zlúčeniny alebo medziprodukty,ktoré majú stereoizomémy prebytok 97 až 100 . Výrazy enantioméme čistý a diastereomérne čistý je možné chápať podobným spôsobom, pokiaľ ide o enantiomérny prebytok, resp. diastereomémy prebytok,uvažovanej zmesi.Výrazy cis a trans sú tu použité v zhode s názvoslovím Chemical Abstracts a označujú polohy substítuentov na kruhu, konkrétnejšie na tetrahydrofuránovom kruhu zlúčenín všeobecného vzorca (I). Napríklad pokiaľ sa uvažuje cis alebo trans konfigurácia tetrahydrofuránového kruhu zlúčenín všeobecného vzorca(D,), potom sa zvažujú substituent s najvyššou prioritou na atóme uhlíka v polohe 2 tetrahydrofuránového kruhu a substituent s najvyššou prioritou na atóme uhlíka v polohe 4 tetrahydrofuránového kruhu (priorita substituentu sa určí podľa Cahn-Ingold-Prelog sekvenčných pravidiel). Pokiaľ sa tieto dvaja substituenty s najvyššou prioritou nachádzajú na rovnakej strane kruhu, potom sa konfigurácia označuje ako cis, a pokiaľ tomu tak nie je, potom sa konfigurácia označuje ako trans.Všetky zlúčeniny všeobecného vzorca (I) obsahujú aspoň dva asymetrické stredy, ktoré môžu mat R- alebo S-konfiguráciu. Výraz stereochemické deslqiptory, ako je tu použitý, označuje stereochemickú konfigu

MPK / Značky

MPK: A61K 31/496, C07D 249/00, C07D 521/00, C07D 405/00, A61P 31/00, A61K 31/495

Značky: tohto, kompozícia, liečivá, azolového, azolový, derivátů, spôsob, výrobu, použitie, přípravy, obsahujúca, farmaceutická, derivát

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/27-286156-azolovy-derivat-sposob-pripravy-tohto-azoloveho-derivatu-pouzitie-tohto-azoloveho-derivatu-na-vyrobu-lieciva-a-farmaceuticka-kompozicia-obsahujuca-tento-azolovy-derivat.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Azolový derivát, spôsob prípravy tohto azolového derivátu, použitie tohto azolového derivátu na výrobu liečiva a farmaceutická kompozícia obsahujúca tento azolový derivát</a>

Podobne patenty