Substituované bifenylpyridóny, spôsob ich výroby, farmaceutický prostriedok tieto látky obsahujúci a ich použitie

Je ešte 19 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Opísané sú substituované bifenylpyridóny všeobecného vzorca (I), v ktorom významy jednotlivých substituentov sú uvedené v opisnej časti. Uvedené zlúčeniny sa vyrobia tak, že sa pyridóny alkylujú na dusíkovom atóme. Substituované bifenylpyridóny sú vhodné ako účinné látky v liečivách, najmä v liečivách znižujúcich krvný tlak a antiaterosklerotických liečivách.

Text

Pozerať všetko

vynález sa týka substituovanýeh bifenylpyridónov,spôsobu ich výroby, ako aj ich použitia V liekoch, obzvlášť ako prostriedok znižujúci kľVľlý tlak a antisklerotických prostriedkov.Je známe, že renín, proteolytický enzým, odštepuje in vivo z angiotenzinogénu dekapeptid angiotenzín I, ktorý sa opäť v pľúcach, obličkách alebo iných tkanivách odbúrava na oktapeptid angiotenzín ll, zvyšujúci krvný tlak. Rôzne efekty angiotenzínu II, ako je napríklad vazokonštrikcia,retencia Na v obličkach, uvoľňovanie aldosteronu v nadobličkách a zvýšenie tonusu sympatickćho nervového systému, pôsobí synergicky v zmysle zvyšovania krvného tlaku.Olcrem toho má angiotenzín Il vlastnosť podporovať rast a množenie buniek, ako sú napríklad bunky srdcového svalu a bunky hladkého svalstva, pričom tieto pri rôznych stavoch ochorenia (napríklad hypertónie, aterosklerózy a srdcovej insuñciencie) viac rastú a proliferujú.Možným zásahom do renín-angiotenzínového systému(RAS) je vedľa inhibície aktivity renínu inhibícia aktivity angiotenzln-konverzného enzýmu (ACE), ako aj blokáda angiotenzín lI-receptorov.Okrem toho sú z EP 407 342, EP 424 317, EP 435 827 a EP 419 048 známe pyrimidóny, substituovanć bifenyly.Predmetom predloženého vynálezu sú substituované bifenylpyridóny všeobecného vzorca (I)R 1 znamená priamu alebo rozvetvenú alkylovú skupinu s až 10 uhlikovými atómamí, ktorá je pripadne substituovaná cykloalkylovou skupinou s 3 až 6 uhlikovými atómarni,hydroxy-skupinou alebo priamou alebo rozvetvenou alkoxy-skupínou s až 6 uhlikovými atómarni, alebo cykloalkylovou skupinou s 3 až 6 uhlikovými atómami, A znamená priamu väzbu, kyslikový atóm alebo atóm síry, alebo skupinu -CHz- alebo skupinu vzorca -NRő, pričom R 6 znamená vodíkový atóm alebo priamu alebo rozvetvenú alkylovú skupinu s až 6 uhlikovými atómami, alebo R 6 tvorí spoločne s R a dusíkovým atómom, na ktorý sú viazaný päťčlenný alebo šesťčlenný nasýtený alebo nenasýtený heterocyklus, R 2, R 3 a R sú rovnake alebo rôzne a znamenajú vodíkový atóm, nitroskupinu, kyanoskupinu, formylovú skupinu alebo atóm halogénu, alebo priamu alebo rozvetvenú alkylovú, alkenylovú, alkinylovú, alkoxylovú alebo alkyltio-skupinu s vždy až 8 uhlikovými atómami, ktore sú prípadne až dvakrát, rovnako alebo rôzne substituovanć hydroxyskupinou, kyanoskupinou, atómom halogénu, karboxy lovou skupinou, priamou alebo rozvetvenou alkoxylovou,acylovou alebo alkoxykarbonylovou skupinou s vždy až 6 uhlikovými atómami, alebo benzylovou, fenylovou, fenoxylovou alebo benzoylovou skupinou, alebo päťčlenným až sedemčlenným, nasýteným alebo nenasýteným heterocyklom s až 3 heteroatómami zo skupiny zahŕňajúcej kyslík, síru a dusík, pričom cykly samy osebe môžu byť až dvakrát rovnako alebo rôzne substituované trifluórmetylovou skupinou, triiluónnetoxyskupinou, atómom halogénu,nitroskupinou, kyanoskupinou, hydroxyskupinou, hydroxymetylovou skupinou alebo priamou, alebo rozvetvenou alkylovou nebo alkoxylovou skupinou s vždy až 6 uhlíkovými atómami, alebo priamu alebo rozvetvenú acylovú, alebo alkoxykarbonylovú skupinu s vždy až 8 uhlikovými atómami, fenoxykarbonylovú skupinu, benzyloxykarbonylovú skupinu alebo karboxylovú skupinu, alebo cykloalkylovú, alebo eykloalkenylovú skupinu s vždy 3 až 8 uhlikovými atómami, päťčlenný až sedemčlenný nenasýtený heterocyklus s až 3 heteroatómami zo skupiny zahŕňajúcej síru,dusík a kyslík, fenylovú skupinu, fenoxyskupinu alebo fenyltioskupinu, ktoré sú prípadne až trikrát rovnako alebo rôzne substituovanć atómom halogénu, nitroskupinou, kyanoskupinou, hydroxylovou skupinou, trifluónnetylovou skupinou, tritluórmetoxyskupinou alebo priamou alebo rozvetvenou alkylovou alebo alkoxylovou skupinou s vždy až 6 uhlikovými atómami, alebo tetrazolylovú skupinu, ktorá je prípadne substituovaná metylovou skupinou alebo tritylovou skupinou, alebo R 7 l I Rskupinou vzurca HC N - OH , -CCR 7 znamená vodíkový atóm alebo priamu, alebo rozvetvenú alkylovú skupinu s až 6 uhlikovými atómami, R znamená vodíkový atóm alebo priamu alebo rozvetvenú alkylovú skupinu s až 8 uhlikovými atómami, ktorá je prípadne substituovaná cykloalkylovou skupinou s 3 až 6 uhlikovými atómami, fenylovou skupinou alebo päťčlenným až sedemčlenným, alebo nenasýteným heterocyklom s až 3 heteroatómami zo skupiny zahŕňajúcích síru, dusík a kyslík, pričom cyklény sú pripadne substituované hydroxymetylovou skupinou, atómom halogénu alebo priamou,alebo rozvetvenou alkylovou, alebo alkoxylovou skupinou s vždy až 6 uhlikovými atómami, alebo cykloalkylovú skupinu s 3 až 6 uhlikovými atómami, R 9 znamená vodíkový atóm, priamu alebo rozvetvenů alkylovú akupinu s až 8 uhlikovými atómami alebo fenylovú skupinu, R 10 a R sú rovnake alebo rôzne a znamenajú vodíkový atóm, cykloalkylovú skupinu s 3 až 8 uhlikovými atómami alebo priamou, alebo rozvetvenou alkylovou skupinou s až 8 uhlikovými atómami, ktorá je prípadne substituovana fenylovou skupinou, aR znamená priamu alebo rozvetvenú acylovú skupinu s až 6 uhlikovými atómami alebo benzoylovú skupinu, alebo-ARI a R 2 spoločne znamenajú alkylenový reťazec s až 5 uhlikovými atómami, R 5 znamena vodíkový atóm, atóm halogénu, kyanoskupinu, nitroskupinu, trííluórmetylovú skupinu, hydroxyskupinu, trilluórmetoxyskupinu alebo priamu alebo rozvetvenú alkylovú alebo alkoxylovú skupinu s vždy 6 uhlikovými atómami aR má uvedený význam pre R 5 a je s ním rovnaký alebo rôzny aR znamená skupinu vzorea -CO-R, -CO-NRIÓ-R aleboR znamena hydroxyskupinu alebo priamu alebo rozvetvenú alkoxyskupinu s až 6 uhlíkovými atómami, R a R sú rovnaké alebo rôzne a majú význam uvedený pre R a R, aleboR 16 znamená vodíkový atóm aR znamená hydroxyskupinu, priamu alebo rozvetvenú alkoxylovú alebo alkylovú skupinu s vždy až 6 uhlíkovými atómami, aminoskupinu alebo mono- alebo dialkylaminoskupinu s vždy až 6 uhlíkovými atómami alebo fenylovú skupinu, ktorá môže byť prípadne substiuovaná až dvakrát,rovnako alebo rôzne atómom halogénu, trifluórmetylovou skupinou alebo priamou, alebo rozvetvenou alkylovou skupinou s až 4 uhlíkovými atómami, aleboN N R 19 ,v ktorom Rlgznamená vodíkový atóm alebo priamu, alebo rozvetvenú alkylovú skupinu s až 8 uhlíkovými atómami, ktorá je prípadne substituovaná priamou alebo rozvetvenou acylovou skupinou s až 6 uhlíkovými atómami, alebo trifenylmetylovou skupinou, a ich solí.Substituovanć bifenylpyridóny podľa predloženého vynálezu sa môžu vyskytovať tiež vo forme svojich solí. Všeobecne je tu možno uviesť soli s organickými alebo anorganickými bázami nebo kyselinami.V rámci predloženého vynálezu sú výhodné fyziologicky neškodné soli. Fyziologicky neškodné soli zlúčenin podľa predloženého vynálezu môžu byť soli uvedených látok s minerálnymi kyselinarni, karboxylovými kyselinami alebo sulfonovými kyselinamí. Obzvlášť výhodné sú napríklad soli s kyselinou chlorovodíkovou, kyselinou bromovodíkovou, kyselinou sírovou, kyselinou fosforečnou, kyselinou metánsulfónovou, kyselinou etánsulfónovou, kyselinou tolućnsulfónovou, kyselinou benzénsulfónovou, kyselinou naftalénsulfónovou, kyselinou naftaléndisulfónovou, kyselinou octovou, kyselinou propiónovou, kyselinou mliečnou,kyselinou vínnou, kyselinou citrónovou, kyselinou fumarovou, kyselinou maleínovou alebo kyselinou benzoovou.Ako fyziologicky neškodné soli je možno uviesť tiež kovové alebo arnónne soli zlúčenin podľa predloženého vynálezu, ktoré majú voľnú karboxylovú skupinu alebo retrazolylový zvyšok. Obzvlášť výhodne sú napríklad soli sodne, draselné, horečnaté alebo vápenate, ako aj soli amónne, odvodené od amoniaku alebo od organických aminov, ako je napríklad etylamín, dietylamín, trietylamín,dietanolamín, trietanolamín, dicyklohexylamín, dímetylaminoetanol, arginin, lysín, etyléndiamín alebo Z-fenyletylamín.Zlúčeniny podľa predloženého vynálezu môžu existovať v stereoizomernych formách, ktoré sa chovajú bud ako obraz a zrkadlový obraz (enantioméry), alebo nie ako obraz a zrkadlový obraz (diaslereomćry). Predložený vynález sa týka tak enantiomćrov alebo diastereomérov, ako aj ich odpovedajúcich zmesi. Racemiekě formy sa dajú rovnako ako diasteroméry známymi spôsobmi rozdeliť na stereoizomerné jednotné súčasti (pozri E. L. Eliel, Stereochemistry of Carbon Compounds, McGraw Hill, 1962).Heterocyklus predstavuje všeobecne päťčlenný až sedemčlenný, výhodne päťčlenný až šesťčlenný, nasýtený alebo nenasýtený kruh, ktorý ako heteroatómy môže obsahovať až 2 arómy kyslíka, síry alebo dusíka. Výhodné sú päťčlenně až šesťčlenné kruhy s jedným atómom kyslíka,síry alebo až dvoma dusíkovými atómami. Ako výhodné je možne uviesť tienylovú skupinu, furylovú skupinu, pyrrolylovú skupinu, pyrazolylovú skupinu, pyridylovú skupinu,pyrimidylovú skupinu, pyrazinylovú skupinu, pyridyzinylovú skupinu, oxazolylovú skupinu, tiazolylovú skupinu,imidazolylovú skupinu, pyrrolidinylovú skupinu, piperidinylovú skupinu, piperazinylovú skupinu alebo tetrazolylovú skupinu.Obzvlášť výhodné sú zlúčeniny všeobecného vzorca(I), V ktorom R znamená priamu alebo rozvetvenú alkylovú skupinu s až 8 uhlíkovými atómami, ktorá je prípadne substituovaná cyklopropylovou skupinou, cyklopentylovou skupinou,eyklohexylovou skupinou, hydroxyskupinou alebo priamou alebo rozvetvenou aloxyskupinou s až 4 uhlíkovými atómami, alebo cyklopropylovou skupinou, cyklopentylovou skupinou, cyklohexylovou skupinou, atóm fluóru, atóm chlóru,atóm brómu alebo atómjódu, A znamená priamu väzbu, skupinu -CHZ , kyslíkový atóm,atóm síry alebo skupinu -NH, R 1, R 3 a R sú rovnake alebo rôzne a znamenajú vodíkový atóm, nitroskupinu, kyanoskupinu, formylovú skupinu, atóm fluóru, atóm chlóru, atóm brómu alebo atóm jódu, alebo priamu alebo rozvetvenú alkylovú, alkenylovú, alkínylovú alebo alkyltioskupinu s vždy až 6 uhlíkovými atómami, ktore sú prípadne substituovanć hydroxyskupinou, kyanoskupinou, atómom fluóru, atómom chlóru, atómom brómu, karboxylovou skupinou, priamou alebo rozvetvenou alkoxylovou, acylovou alebo alkoxy -karbonylovou skupinou s vždy až 4 uhlíkovými atómami, alebo benzylovou,fenylovou, fenoxylovou, benzoylovou alebo tienylovou skupinou, pričom cyklćny môžu byť samy osebe substituovanć trifluórmetoxyskupinou, trifluórmetylovou skupinou,hydroxymetylovou skupinou, atómom fluóru, atómom chlóru, atómom brómu, atómom jódu alebo priamou, alebo rozvetvenou alkylovou, alebo alkoxylovou skupinou s vždy až 6 uhlíkovými atómarni, alebo priamu, alebo rozvetvenú aeylovú, alebo alkoxykarbonylovú skupinu s vždy až 6 uhlíkovými atómami, fenoxykarbonylovú skupinu, benzyloxykarbonylovú skupinu alebo karboxylovú skupinu, alebo cyklopentenylovú, cyklopropylovú, cyklopentylovú,cyklohexylovú, tienylovú, furylovú, fenylovú, fenoxylovú alebo fenyltioskupinu, ktore sú pripadne až dvakrát rovnako alebo rôzne substituované atómom fluóru, atómom chlóru, atómom jódu, atómom brómu, trifluónnetylovou skupinou, trifluónnetoxyskupinou, hydroxymetylovou alebo priamou alebo rozvetvenou alkylovou alebo alkoxylovou skupinou s vždy až 4 uhlíkovými atómami, alebo tetrazolylovú skupinu, ktorá je prípadne substituovaná melylovouskupinou alebo tritylovou skupinou, alebo skupinu vzorca CHN-OH, SK 279433 B 6R 7 znamená vodíkový atóm alebo priamu alebo rozvetvenú alkylovú skupinu s až 4 uhlíkovými atómami, R znamená vodíkový atóm alebo priamu alebo rozvetvenú alkylovú skupinu s až 6 uhlíkovými atómami, ktorá je prípadne substituovaná cyklopropylovou skupinou, cyklohexylovou skupinou, tienylovou skupinou alebo fenylovou skupinou, pričom Cyklény sú prípadne substituovanć hydroxyskupinou, hydroxymelylovou skupinou alebo priamou,alebo rozvetvenou alkylovou, alebo alkoxylovou skupinou s vždy až 4 uhlíkovými atómami, R 9 znamená vodíkový atóm alebo priamu alebo rozvetvenú alkylovú skupinu s až 6 uhlíkovými atómami, R a R sú rovnaké alebo rôzne a znamenajú vodíkový atóm, cyklopropylovú skupinu, cyklohexylovú skupinu alebo priamu alebo rozvetvenú alkylovú skupinu s až 6 uhlíkovými atómami, ktorá je prípadne substituovaná fenylovou skupinou aR znamená priamu alebo rozvetvenú acylovú skupinu s až 6 uhlíkovými atómami, alebo-A-Rl a R 2 znamená spoločne alkylenový reťazec s až 5 uhlíkovými atómami, R 5 znamená vodíkový atóm, atóm fluóru, atóm chlóru, atóm brómu, hydroxyskupinu, trifluórmetylovú skupinu,trifluórmetoxyskupinu alebo priamu, alebo rozvetvenú alkylovú, alebo alkoxylovú skupinu s vždy až 4 uhlíkovými atómami aR má význam uvedený pre substituent R 5 a je s ním rovnaký alebo rôzny aR znamená skupinu vzorca -CO-RIS, -CO-NRWR aleboR znamená hydroxyskupinu alebo priamu alebo rozvetvenú alkoxyskupinu s až 4 uhlíkovými atómami, R a R sú rovnaké alebo rôzne a majú významy uvedené pre substituenty R 10 a R, aleboR znamená vodíkový atóm aR znamená priamu alebo rozvetvenú alkylovú skupinu s až 4 uhlíkovými atómami alebo p-tolylovú skupinu, alebo R znamená zvyšok vzorcaR 19 znamena vodíkový atóm alebo priamu alebo rozvetvenú alkylovú skupinu s až 6 uhlíkovými atómami, ktorá je prípadne substituovaná priamou alebo rozvetvenou acylovouObzvlášť výhodné sú zlúčeniny všeobecného vzorca(I), v ktorom R znamená priamu alebo rozvetvenú alkylovú skupinu s až 6 uhlíkovými atómami, ktorá je prípadne substituovaná cyklopropylovou skupinou, hydroxyskupinou alebo metoxyskupinou, alebo cyklopropylovú skupinu, atóm chlóru alebo atómjódu,A znamená priamu väzbu, skupinu -CHZ- alebo kyslíkový atóm,R 2, R 3 a R sú rovnaké alebo rôzne a znamenajú vodíkový atóm, kyanoskupínu, formylovú skupinu, atóm fluóru, atóm chlóru, atóm brómu alebo atóm jódu, alebo priamu, alebo rozvetvenú alkylovú, alkenylovú, alkínylovú alebo alkyltioskupinu s vždy až 4 uhlíkovými atómami, ktoré sú pripadne substituovane hydroxyskupinou, kyanoskupinou alebo priamou, alebo rozvetvenou alkoxylovou skupinou, alebo alkoxykarbonylovou skupinou s vždy až 3 uhlíkovými atómami, benzylovou skupinou, fenylovou skupinou, fenoxyskupinou alebo benzoylovou skupinou, alebo priamu, alebo rozvetvenú acylovú, alebo alkoxykarbonylovú skupinu s vždy až 4 uhlíkovými atómami, fenoxykarbonylovú skupinu, benzyloxykarbonylovú skupinu, alebo karboxylovú skupinu, alebo cyklopropylovú, cyklopentylovú, tienylovú,fenylovú, fenoxylovú alebo fenyltioskupínu, ktoré sú prípadne substituované atómom fluóru, atómom chlóru, atómom brómu, atómom jódu alebo trífluónnetylovou skupinou, alebo tetrazolylovú skupinu, ktorá je prípadne substituovaná metylovou skupinou alebo tritylovou skupinou, alebo skupinu vzorca -CHN-0 H, R 7 I / RR 7 znamená vodíkový atóm alebo metylovú skupinu, R 8 znamená vodíkový atóm alebo priamu, alebo rozvetvenú alkylovú skupinu s až 4 uhlíkovými atómami, ktorá je prípadne substituovaná fenylovou skupinou, ktorá je sama osebe prípadne substituovaná hydroxyskupinou, hydroxymetylovou skupinou alebo priamou, alebo rozvetvenou alkylovou, alebo alkoxylovou skupinou s vždy až 3 uhlíkovými atómami, R 9 znamená vodíkový atóm alebo priamu, alebo rozvetvenú alkylovú skupinu s až 4 uhlíkovými atómami, cyklopentylovúR a R sú rovnake alebo rôzne a znamenajú vodíkový atóm, cyklopropylovú skupinu alebo priamu, alebo rozvetvenú alkylovú skupinu s až 4 uhlíkovými atómami, ktorá je prípadne substiluovaná fenylovou skupinou aR znamená priamu alebo rozvetvenú acylovú skupinu s až 4 uhlíkovými atómami, alebo-A-Rl a R 2 znamenajú spoločný alkylenový reťazec s až 4 uhlíkovými atómami, R 5 znamená vodíkový atóm, atóm fluóru, atóm chlóru alebo metylovú skupinu aR znamená vodümvý atóm aR znamená skupinu vzorca -CO-R 5, -CO-NRlóRl 7 aleboR znamená hydroxyskupinu alebo priamu alebo rozvetvenú alkoxyskupinu s až 3 uhlíkovými atómami, R a R sú rovnaké alebo rôzne a majú význam uvedený pre substituenty R 10 a R, aleboR znamená vodíkový atóm aR znamená metylovú skupinu alebo p-tolylovú skupinu,aleboR znamená tetrazolylový zvyšok vzorcaR 19 znamená vodíkový atóm alebo priamu alebo rozvetvenú alkylovú skupinu s až 4 uhlíkovými atómami, ktorý je prípadne substituovaný priamou alebo rozvetvenou acylovou skupinou s až 4 uhlíkovými atómami, alebo trifenylmetylovú skupinu, a ich soli.Predmetom predloženého vynálezu je okrem toho spôsob výroby zlúčenín podľa predloženého vynálezu všeobecného vzorca (I), ktorého podstata spočíva v tom, že sa pyridóny všeobecného vzorca (II)v ktorom majú R 1, R 2, R a A uvedený význam, nechajú reagovať so zlúčeninami všeobecného vzorca (III)R 13 v ktorom R má uvedený význam a R 20 znamená alkoxykarbonylovú skupinu s l až 4 uhlíkovými atómami, alebo zvyšok vzorcav inertných rozpúšťadlách, za prítomnosti bázy a prípadne za pridania katalyzátora, a potom sa v prípade tetrazolového zvyšku trifenylmetylova skupina odštiepi pomocou ky selín v organických rozpúšťadlách alebo vo vode za bežných podmienok, a prípadne sa karbonylické zvyšky, uvedene pod substituentrní R alebo RN, po zmydelnení zodpovedajúcich esterov amidáciou alebo sulfoamidáciou obvyklými spôsobmi derivatizujú, a prípadne sa tiež substituenty R 2, R 3, R, R 5, R a R známymi spôsobmi obmieňajú.Spôsob podľa predloženého vynálezu je možné napríklad znázorniť pomocou nasledujúcej schémyAko rozpúšťadlá pre uvedený spôsob sú vhodné bežné organické rozpúšťadlá, ktoré sa za reakčných podmienok nemenia. K týmto patria výhodne étery, ako je napríklad dietyléter, dioxán, tetrahydroñąrán, glykoldimetyleter, ďalej uhľovodíky, ako je napríklad benzén, tolućn, xylén, hexan,cyklohexán alebo ropne frakcie, halogćnove uhľovodíky,ako je napríklad dichlórmetán, trichlónnetán, tetrachlórmetán, dichlóretylén, trichlóretylén alebo chlórbenzén a ďalej etylcster kyseliny octovej, trietylamin, pyridín, dimetylsulfoxíd, dimetylformamid, dimetoxyetán, triamid kyseliny hexametylfosforečnej, acetonitril, acetón alebo nitrometán. Rovnako je možné použiť zmesi uvedených rozpúšťadiel. Ako výhodné je možné uviesť tetrahydrofurán, acetón, dimetylfomiamid alebo dimetoxyetán.Ako bázu pre spôsob podľa predloženého vynálezu je možné použiť všeobecne anorganicke alebo organické bázy. K týmto patria výhodne hydroxidy alkalických kovov,ako je napríklad hydroxid sodný alebo hydroxid draselný,hydroxidy kovov alkalických zemín, ako je napríklad hydroxid bámatý, uhličitany alkalických kovov, ako je napríklad uhličitan sodný alebo uhličitan draselný, uhličitany kovov alkalických zemín, ako je napríklad uhlíčitan vápenatý alebo uhlíčitan céznatý, alkoholáty alebo amidy alkalických kovov alebo kovov alkalických zemín, ako je napríklad etanolát sodný, etanolát draselný, metánolát sodný,metánolát draselný, terc-butylát draselný alebo litiumdiizopropylatnid (LDA), organické amíny (trialkyl (Cl-Cs) amíny), ako je napríklad trietylamín, alebo heterocykly, ako je napríklad l,4-diazabicyklo/2,2,2-oktán (DABCO), 1,8-díazabicyklo/S,4,0/undec-7-en (DBU), pyridín diaminpyridín, metylpiperidín alebo morfolín. Je tiež možne použiť ako bázu alkalické kovy, ako je napríklad sodík alebo ich hydridy, ako je napríklad hydrid sodný. Výhodný je uhličitan draselný, hydrid sodný, tero-butylát draselný alebo uhličitan cézia.

MPK / Značky

MPK: A61K 31/44, C07D 401/10, A61K 31/455, C07D 401/14, C07D 213/79

Značky: substituované, prostriedok, farmaceutický, výroby, tieto, obsahujúci, použitie, bifenylpyridóny, látky, spôsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/27-279433-substituovane-bifenylpyridony-sposob-ich-vyroby-farmaceuticky-prostriedok-tieto-latky-obsahujuci-a-ich-pouzitie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Substituované bifenylpyridóny, spôsob ich výroby, farmaceutický prostriedok tieto látky obsahujúci a ich použitie</a>

Podobne patenty