Vybrané CGRP-antagonisty, spôsob ich výroby a ich použitie ako liečivá

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Predmetom predloženého vynálezu sú CGRP-antagonisty všeobecného vzorcaR . i o O (I), v ktorom A, D, E, G, M, Q, X, R 1, R 2 a R 3 je definované tak, ako je uvedené v nároku 1, ichtautoméry, ich izoméry, ich diastereoméry, ich enantioméry, ich hydráty, ich zmesi a ich soli ako aj hydráty solí, predovšetkým ich fyziologicky prijateľné soli s anorganickými alebo organickými kyselinami alebo bázami, liečivá obsahujúce tieto zlúčeniny, ich použitie a spôsob ich výroby.V US 2003/0069231 sú opísane štruktúme obdobné zlúčeniny, ktoré majú CGRP antagonistické vlastnosti.Vo vyššie uvedenom všeobecnom vzorci (I) znamená v prvej fonne uskutočnenia A atóm kyslíka alebo síry,X atóm kyslíka alebo síry,(a) D, E navzájom nezávisle znamenajú vždy jednu metylidínovú skupinu alebo atómdusíka a G metylidínovú skupinu substituovanú skupinou R,M metylidínovú skupinu substituovanú skupinou Rh,Q metylidínovú skupinu substituovanú skupinou R,pričom jedna alebo dve zo skupín G, M a Q môžu zakaždým znamenať aj atóm dusíka, alebo(b) D a E znamenajú vždy jednu metylídínovú skupinu, pričom jedna zo skupín D a Emôže znamenať aj jeden atóm dusíka, aG, M a Q znamenajú vždy jeden atóm dusíka, pričom R, Rh a R° navzájom nezávisle znamenajú vždy jeden atóm vodíka alebo atóm halogénu, skupinu Clá-alkyl, Cgąg-alkenyl, Czg-alkinyl, cyklo-Cgq-alkyl, cyklo-Cgq-alkcnyl,kyano, hydroxy, hydroxy-CM-alkyl, hydroxy-CH-alkenyl, hydroxy-Cyg-alkínyl, Cm-alkoxy,Clá-alkoxy-Cbó-alkyl, Clá-alkoxy-Cgá-alkenyl, Cmg-alkoxy-Cgá-alkinyl, C 3-5-a 1 kenoxy-C 1.6 alkyl, C 3.5-a 1 kenoxy-C 3 galkenyl, CM-alkenoxy-Cgąç-alkinyl, C 3.5-a 1 kinoxy-C 1-5-alkyl, C 34 alkinoxy-CM-alkenyl, Cgąg-alkinoxy-Cgąg-alkinyl, tiohydroxy, Cbó-alkyltio, CM-alkenyltio,Cgiç-alkinyl-tio, amíno, Chç-alkyl-amino, Cgąg-alkenyl-amíno, Cgąg-alkinyl-amino, dĺ-(C 1-5 alkyD-amino, di-(C 3.5-alkenyl)-a 1 nino, di-(C 3.5-alkiny 1)-amino, amino-Cpó-alkyl, Cm-alkylamino-CH-alkyl, di(Cl.3-alky 1)-amino-CM-alkyl, amino-CM-alkenyl, Cm-alkyl-amino-Cgáalkenyl, di-(C 1.3-alkyl)-amino-C 35-a 1 kcnyl, amino-CM-alkinyl, C 1.3-alkyl-amino-Cgá-alkinyl,di-(C 1-3-alkyD-amino-Cyó-alkínyl, hydroxykarbonyl, fenylkarbonyl, pyridylkarbonyl, CHalkyl-karbonyl, CM-alkenył-karbonyl, Cgá-alkinyl-karbonyl, formyl, CM-alkoxy-karbonyl,C 3-5-alkenoxy-karbonyl, C 3.5-a 1 kinoxy-karbony 1, amínokarbonyl, Cm-alkyl-amino-karbonyl,Cgąç-alkenyl-aminokarbonyl, Cgó-alkinyl-aminokarbonyl, di-(Cm-alkyb-aminokarbonyl, di(Cyg-alkenyb-aminokarbonyl, dí-(C 3.G-alldnyb-aminokarbonyl, formylamino, CM-alkylkarbonylamino, Cgąg-alkenyl-karbonylamino, Cgć-alkinyl-karbonylamino, formyl-Chg-alkylamino, formyl-CM-alkenyl-alnino, fonnyl-Cgá-alkinyl-amino, CM-alkyl-karbonyl-Clg-alkylamino, CM-alkenyl-karbonyl-Cm-alkyl-amino, Cgąg-alkinyl-karbonyl-Cg-alkyl-amino, CMalkyl-karbonyl-Cgç-alkenyl-amino, CM-alkenyl-karbonyl-CH-alkenyl-amino, CH-alkinylkarbonyl-C 3-ó-alkenyl-amino, C 1 á-alkyl-karbonyl-Cgg-alkinyl-amino, CH-alkenyl-karbonylCgó-alkinyl-amino, CM-alkinyl-karbonyl-Cig-alkinyl-amino, Cm-alkyl-sulfonyl, CMalkenyl-sulfonyl, Cyg-alkinyl-sulfonyl, Clçalkyl-sulñnyl, CLG-alkenyl-sulñnyl, CM-alkinylsulñnyl, CM-alkyl-sulfonylamino, Cząç-alkenyl-sulfonylamino, CM-alkinyl-sulfonylaxrlino,Cç-alkyl-sulfonyl-Cg-alkylamino, Cl.5-alkyl-sulfonyl-Cgg-alkenylatnino, Clá-alkylsulfonyl-Cg-alkinylamíno, CM-alkenyl-sulfonyl-CM-alkylamino, C 24-alkenyl-sulfonyl-CMalkenylamino, CM-alkenyl-sulfonyl-Cá-alkinylamino, CM-alkinyl-sulfonyl-Cm-alkylamino,CM-alkinyl-sulfonyl-Cg.ó-alkenylamino, CM-alkinyl-sulfonyl-C-çalkinylamino, aminosulfonyl, CM-alkyl-aminosulfonyl, di-(C 16-alkyl)-a 1 ninosulfonyl, C 3-ó-alkenylaminosulfonyl, di(Cgg-alkenyl)-aminosulfonyl, Cgł-alkinylmninosulfonyl- alebo di-(C 3.5-a 1 kinyl)-aminosul fonyls podmienkou, že v prípade, že žiadna zo skupín D, E, G, M a Q neznamená atóm(i) R neznamená atóm vodíka, ak Rb ako aj R znamenajú vždy jednu Cm alkylovú skupinu,(ii) R neznamená atóm vodíka, ak R ako aj Rh znamenajú vždy jednu CH alkylovú skupinu,(iii) R neznamená atóm vodíka, fluóru, chlóru, brómu alebo jódu ani difluór- alebo trifluórmetylovú skupinu, ak R° znamená skupinu Cng-alkyl, CM-alkenylalebo CM-alkinyl a R znamená atóm chlóru alebo brómu, amino, metylamino- alebo hydroxyskupinu,(iv) R° neznamená atóm vodüca, fluóru, chlóru, brómu alebo jódu ani difluór- alebo trífluórmetylovú skupinu, ak R znamená skupinu CM-alkyl, CM-alkenylalebo CM-alkinyl a Rh znamená atóm chlóru alebo brómu, amino, metylamino- alebo hydroxyskupinu, R 1 je skupina 1,3,4,5-tetrahydro-l,3-benzdiazepín-2-ón-3-yl, 3,4-dihydro-lH-chinazolín-2 ón-3 -yl, 5-feny 1-2,4-dihydro- l ,2,4-triazol-3 -ón-2-yl, 1,3 -dihydro-imidazo 4,5-cchino 1 ín-2 ón-3-yl, 1,3-dihydro-naftl,2-dimidazol-2-ón-3-yl, l,3-dihydro-benzimidazol-2-ón-3-yl, 4 fenyl- 1 ,S-díhydro-imidazol-Z-ón- 1 -yl, 3 ,4-dihydro- l H-tieno 3,2-djpyrimidín-2-ón-3 -yl alebo 3,4-díhydro-1 H-tieno 3,4-dpyrimidín-2-ón-3-yl, pričom heterocykly uvedené V definícii pre R môžu byť v uhlíkovom skeletedodatočne monosubstituované metoxyskupinou, pričom všetky spomenuté alebo obsiahnuté aromatické a heteroaromatické zvyšky v zvyškoch uvedených v definícii pre R 1 môžu byť mono, di- alebo lrisubstituované dodatočne atómami halogénov, kyano alebo hydroxyskupinami a substituenty môžubyť rovnaké alebo rôzne, apričom dvojité a trojité väzby C 34-a 1 kenylových alebo CM-alkinylových skupín vyššie uvedených V definícii pre R, Rh, R a R 1 sú izolované od heteroatómov eventuálneobsiahnutých v týchto skupinách,R 2 je atóm vodíka, fenylmetylová skupina alebo Cgą-alkylová skupina, ktorá môže byť v (io-polohe substituovaná skupinou cyklo-Cgq-alkyl, cyklo-Cgą-alkenyl, fenyl, pyridinyl, diazinyl, hydroxy, amino, C 1. a-alkylamino, di-(C 5-alky 1)-amino, Cgnó-alkenylamino, di-(C 3.5-a 1 kenyl)amino, C 34 alkinylamino, di-(C 3.5-a 1 kiny 1)amino, hydroxykarbonyl, Cng-alkoxykarbonyl, aminokarbonyl,aminokarbonylamino, CM-alkylkarbonylamino, CM-alkenyl-karbonylamino, C 24,alkinylkarbonylamino, 4-morfolinyl, bis-(Z-hydroxy-etynamino, 4-(C 15-alkyl)-l piperazinyl- alebo 4-(co-hydroxy-Cgq-alky 1)- 1 -piperazinyl, fenylová alebo pyridinylová skupina, pričom fenylové, pyridinylové a diazinylové skupiny, ktoré sú vyššie uvedené v definícii pre R 2 alebo ktoré sú uvedene ako substituenty, môžu byť dodatočne mono,di- alebo trisubstituované v uhlíkovom skelete atómami halogénu, skupinami C 14 alkyl, Czg-alkenyl, Czą-alkinyl, CH-alkoxy, hydroxy, amino, Cm-alkylamino, di-(Cl. 3-a 1 kyl)-aInino, amino-Clg-alkyl, Chg-alkyl-amino-Cpg-alkyl, di-(C 1.3-alkyl)-aminoC 1.3-alkyl, Cm-alkylkarbonylamino, Cm-alkylkarbonylamino-Cg-alkyl,aminokarbonyl, CH-alkyl-aminokarbonyl, di-(C 1-3-alkyl)-aminokarbonyl, kyano,aminosulfonyl, Cm-alkyl-aminosulfonyl, di-(C 1-3-alky 1)-aminosulfonyl, Cm-alkyl-tio,CH-alkyl-sulñnyl, alebo Clg-alkyl-sulfonyl a substituenty môžu byť rovnaké alebo rôzne,R 3 je atóm vodíka alebo Cm-alkylová skupina substituovaná fenylovou alebo pyridinylovou skupinou, pričom Cm-alkylová skupina môže byť spojená sniektorou alkylovou skupinou obsiahnutou v R 2 alebo s fenylovým alebo pyridylovým kruhom obsiahnutým v R 2 vrátane atómu dusíka, na ktorý sú naviazané R 2 a R 3, za vytvorenia 4 až 7-člennéhoR 2 a R 3 spoločne so začleneným atómom dusíka vytvárajú zvyšok všeobecného vzorca

MPK / Značky

MPK: C07D 401/00, A61P 25/00, A61K 31/551

Značky: výroby, liečivá, vybrané, cgrp-antagonisty, spôsob, použitie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/269-e6288-vybrane-cgrp-antagonisty-sposob-ich-vyroby-a-ich-pouzitie-ako-lieciva.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vybrané CGRP-antagonisty, spôsob ich výroby a ich použitie ako liečivá</a>

Podobne patenty