Zapojenie mobilnej zabezpečovacej riadiacej jednotky

Číslo patentu: U 2801

Dátum: 12.02.2001

Autor: Vámoš Štefan

Je ešte 18 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Zapojenie mobilnej zabezpečovacej riadiacej jednotkyToto technické. riešenie sa týka zapojenia mobilnej zabezpečovacej riadiacej jednotky použiteľnej v zabezpečovacích systémoch najmä na zabezpečenie proti odcudzeniu dopravných prostriedkov. Predstavovaná zabezpečovacia riadiaca jednotka v spojení najmä so špeciálnym polohovo-pohybovým snímačom alebo v spolupráci s inými imobilizérmi účinne zabezpečuje pred odcudzenim vo všeobecnosti dopravnéprostriedky. Technické riešenie spadá do oblasti zabezpečovacích elektronických systémov v automobilovom priemysle.Medzi zabezpečovacie systémy, proti odcudzeniu motorových vozidiel v súčasnosti možno zaradit viacero spôsobov a zariadení. Znich medzi najjednoduchšie možno zaradit rôzne mechanické.zabezpečovacie zariadenia. Jedným znich je tzv. MuIt- lock, ktorý uzamykateľnou tyčkou alebo podkovou blokuje riadiacu páku. Existujú aj mechanické Uzamykateľné rozperné tyče alebo tiahla,ktoré blokujú otáčanie volantom alebo. blokujú manipuláciu spedálmi akcelerátora aspojky. Tieto opísané mechanické zabezpečovacie zariadenia sa však považujú za doplnkové, lebo.niektoré znich už nie je problém prekonať. Vpodgjate ich úlohou je, sťažit odcudzenie vozidla. SvýhodoLL sa však kombinujú saktívnymi elektronickými imobilizérmi. Podľa druhu pripojených snímačov sú schopné reagovať, t.j. spustit zvukovú aprípadne aj svetelnú signalizáciu. Vstavané snímače sú schopné reagovat aj na vibrácie, zopnutie alebo rozopnutie mechanických kontaktov,prerušenie vysielaných infračervených lúčov atd. Ale aj tietoelektronické zabezpečovacie systémy sa dajú neutralizovat elektronic ky, čo dokazujú krádeže motorových vozidiel zabezpečených práve týmito elektronickými imobilízérmi.zo stavu techniky teda zjavne vyplývajú nevýhody mechanických zabezpečovacích zariadení ako sú rozperné tyče na volanLatiahla na pedále. Ich nevýhodou je ich ľahké znefunkčnenie rozlomením. gExistuje však aj imobílizér do dopravných prostriedkov opisaný vslovenskom úžitkovom vzore č. 2268. Je to vpodstate mechanický imobilizér eprepínacím kontaktným polom realizovaným svorkovnicou napojeným do elektrických funkčných obvodov automobilu, už pri použití osem párového kontaktného pola existuje dostatočné množstvo kombinácii vprepojení kontaktov tohto kontaktného pola, čo prakticky znemožňuje odcudzenie motorového vozidla za bežných, podmienok, ked čas je rozhodujýcim faktorom pri krádeži motorového vozidla. Tento druh imobilizéra je pasívny bez elektronickej inteligencie ateda jeho možnosti sú. limitovagé.Sú známe aj moderné zabezpečovacie systémyvyužívajúce verejnú mobilnú rádiotelefónnu siet na prenos správ alebo informácií opoplachu ako je to zrejmé napríklad zo slovenského úžitkového vzoru č. 2062 a taktiež zo zverejnenej slovenskej prihlášky vynálezu PV 30.0 ~ 98, kde riadiaca jednotka je tu predstavovaná klasickým modulom alarmu alebo rádiotelefónnym voličom. Tieto riadiace 1 ednotlynie sú tak. pružné, aby vmobilnom prevedení dokonale zabezpečovali chránené najmä mobilné prostriedky ako sú napriklad automobily, alebo motorky, Väčšinou .ich, možnosti sú pevne dané diskrétnym zapojením prvkov bez možnosti ich naprogrampvania alebo len jednoduchou logjckou funkciou napríkladdvojitého výberu pri odosielaní telefonickej správy alebo pri voľbe, vonkajšej, signalizácie zvyčajne zvukovej alebo svetelnej, Preto vznikla požiadavka riešiť vyššie uvedené nedostatky najmä zdokonalením riadiacich zabezpečovacích jednotiek so súčjnnosťou na presne vytipované prídavné zari.adenia, ktoré by zabezpečili odcudzenie motorového vozidla. Výsledkom tohto úsilia je. novovytvorené zapojenie zabezpečovacej riadiacej jednotky realizované technickými prostriedkami podľa tohto úžitkového vzoru.Uvedené nedostatky sú úplne odstraňované zapojením mobilnej zabezpečovacej riadiacej jednotky podľa tohto technického riešenia. Čĺtrtnosf. tejto riadiacej. jednotky- le znázornená na vývojovpm diagrame, kde programovateľný procesor v súčinnosti s podpornými obvodmi asignálmi odoberaných alebo privádzaných na svorky vstupných avýstupných obvodov testuje napájaciu sústavu, vyhodnocuje aktivačne, signály, testuje poruchu komunikácie smobilnou sieťou a intenzitu lokálneho elektromagntatického poľa mobilnej siete,pričomvaktívnom stave vyhodnocuje signály z okamžitého alebo oneskoreného vstupu a iniciuje výstupnú zvukovú. a/alebo svetetnú a/alebo signalizáciu cez mobilnú sieť, alalebovaktívnom Ť stave selektívne vyberá spojenie vmobilnejsieti, alebo v pripojení len na externý ALARM iniciuje. na výstupe pripojenie kmobilnej sieti.Podstatou technického riešenia je samotné zapojenie mobilnej zabezpečovacej riadiacej jednotky, ktorá pozostáva z programovatelĺného prQcesora, ktorého, prvé informačné vstupy sú prepojené s prvými výstupmi aspoň jedného BUS budiča, pričom druhý informačný vstup zpr.o.gra.m,pvaterneho proCQSQra.ĺ.8 pr§e.P.OĺEný s.d.ruhy.-.m.-.výstup.om BUS budiča. Informačné výstupy zprogramovateľného procesora sú prepojené sprvými vstupmi aspoň jedného BUS budiča. Druhé vstupy BUS budiča sú prepojené s výstupmi prvých optočlenov. Tretie výstupy BUS budiča sú prepojené so vstupmi druhých optočlenov. Štvrtý výstup BUS budiča je priamo prepojenýsvýstupnou svorkoudo mobilnej telefónnej siete. Tretí vstup vstup BUS budjča je priamo prepojený so vstupnou svorkou zmobilnej telefónnej siete. Vstupy prvých optočlenov sú jednotlivo vyvedené na prvé aktivačné svorky, na druhé svorky okamžitého a/alebo oneskoreného poplachu. Výstupy druhých optočlenov sú vyvedené na prvú svorku svetelnej signalizácie a/alebo až k-tu svorku zvukovej signalizáciaProgramovateľný procesor je jedným riadiacim vstupom pripojený na resetove atestovacie svorkyajedným riadiacim výstupom je pripojený na signalizačnú svorku intenzity elektromag~ netického poľa a napájacím vstupom je pripojený na napájaciu svorku.Napokon podstatou technického riešenia je aj takýlznak riešenia, kde druhé svorky okamžitého a/alebo oneskoreného poplachu sú svorkami snímača polohy-pohybu a/alebo infračerveného snímača aialebo ultrazvukového snímača a/alebo prídavného ALARMU.spoľahlivú funkciu mobilnej zabezpečovacej riadiacej jednotky zabezpečuje špeciálny softvér, ktorého vývojový diagram je súčasťou nižšie uvedeného opisu.Výhody zapojenia mobilnej zabezpečovacej riadiacej jednotky spočívajú v tom, že najmä v spojení s unikátnym snímačom polohypohybu komplexne zabezpečuje motorové vozidla proti odcudzeniu. Použitie programovateľného procesora zabezpečuje nainštaloi/anie funkcií podľa požiadaviek užívateľa zabezpečovacieho zariadenia. Výhodn.é je taktiež monitorovanie elektromagnetického poľa mobilnej siete, takže je vylúčené, že auto bude zaparkované,alebo odstavené vlokalite snedostačujúcou intenzitou signálu mobilnej siete, čím by nedošlo kžiadanej signalizácii. Napokon je výhodné. použitie optrónpv na oddelenie vstupov a výstupov od procesora, čím sa zabráni znefunkčneniu procesora vonkajším zásahom.

MPK / Značky

MPK: B60R 25/00

Značky: riadiacej, mobilnej, zabezpečovacej, zapojenie, jednotky

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/26-u2801-zapojenie-mobilnej-zabezpecovacej-riadiacej-jednotky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojenie mobilnej zabezpečovacej riadiacej jednotky</a>

Podobne patenty