Doskovitý element na podoprenie, resp. nesenie predmetu a spôsob jeho výroby

Číslo patentu: E 9239

Dátum: 26.06.2008

Autori: Lubitsch Klaus, France John Richard, Schiava Martin, Klatzer Martin

Je ešte 18 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(0001) Predkladaný vynález sa týka doskovitćho elementu na podoprenie, respektíve nosenie predmetu, s jadrom všeobecne pravouhlého tvaru, z penovćho plastu, pričom jadro je aspoň na oboch povrchových plochách, hlavne celoplošne zakrytě plastovou fóliou z materiálu odolného proti údcru, pričom spojenie plastových tölií obaľujúcich jadro na oboch povrchových plochách je vytvorené v oblasti obvodovej bočnej hrany jadra medzi povrchovou plochou jadra a na ňu nadväzujúcim obvodovým okrajom jadra. Vynález sa ďalej týka spôsobu výroby doskovitćho elementu na podoprenie, respektíve nesenie predmetu, s jadrom všeobecne pravouhlého tvaru z penovćho plastu, pričom jadro je aspoň na oboch povrchových plochách, hlavne celoplošne za~kryté plastovou fóliou z materiálu odolného proti úderu, zahmuj úceho kroky- Pripravenie dvoch zahriatych, respektíve zmäkčených plastových fólií, ktoré pokrývajú povrchovú plochu jadra a ich rozmery prekračujú rozmery povrchovej plochy jadra- zovretie, respektíve utesnenie obvodových okrajov fólií mimo jadra- spojenie plastových fólií v oblastí obvodovej bočnej hrany jadra medzi povrchovou plochou jadra a na ňu nadväzujúcim obvodovým okrajom jadra- eventuálne odstránenie čiastkových oblastí plastových tölii prečnievajúcich cez spo jovacie miesto na obvode jadra.(0002) Doskovitý element vo forme palety a spôsob jeho výroby sú známe napríklad zo spisuEP-B l 500 599. Podobné formy uskutočnenia sú okrem toho známe zo spisu US-A 5,401,456 alebo EP-A O 520 508.(0003) Tieto známe formy uskutočnenia sú zamerané na výrobu palety, pričom jadro je vyrobené z penovćho plastu, hlavne z polystyrénu, pričom s ohľadom na známe vlastnosti, vzťahujúce sa k ni/.kej pevnosti penovćho polystyrénu, je vždy aspoň na povrchových plochách umiestnená plastová fólia z materiálu odolného proti úderu, aby tak paleta mala potrebnú zvýšenú pevnosť. U týchto známych foriem uskutočnenia nastáva spojenie plastových tłölii, ttmiestnených na príslušných povrchových plochách doskovitćho elementu, všeobecne takým spôsobom, že prvá fó lia, respektíve tabuľa sa ukladá v prvom tvare, zladenom s obrysmi obetľovzineho doskovitćhoelcmentu a pokrýva prvú povrchovú plochu, respektíve stranu a aspoň polovicu hrany, respektíve polovicu obvodového okraja, pričom druhá fólia, respektíve tabuľa sa ukladá v zodpovedajúcom tvare a pokrýva ďalšiu povrchovú plochu a tiež polovicu okraja tak, že spojenie medzi týmito fóliami je uskutočnené vo výške polovice obvodového okraja doskovitého elementu. Pre výrobu je navrhnutý viacstupňový spôsob, pričom nevýhodné je hlavne to, že nastavovanie polohy tabúľ, respektíve fólií v tvaroch zladených s obrysom vždy až do polovice obvodového okraja a spojenie na tomto mieste, je možné len so zvýšenými nákladmi, takže výroba je nadmerne komplikovaná. Okrem toho obvykle nie je možné fólie, ktore pokrývajú povrchovú plochu doskovitého elementu, týmto spôsobom presne Zoradit a nastavit do polohy, v ktorej by bolo podľa doterajšieho stavu techniky dosiahnuté dostatočné a spoľahlivé prekrytie fóliou, respektíve tabuľou skutočne v polovičnej výške obvodového okraja, respektíve obežného okraja. Okrem toho nie je u navrhnutého známeho spôsobu normálne možné dosiahnuť pri prekrývani 0 boch fólií zvarenie oboch týchto krycích fólií v strede obvodového okraja, čo predstavuje slabé miesto tohto známeho produktu a spôsobu. Navyše je nevýhodné, že je vždy nutné použít tvary zladené s obrysom obaľovaného doskovitého elementu, aby bolo umožnené priľahnutie fólií,respektive tabúľ na doskovitý element, respektíve na jeho jadro. Pri zmene tvaru, respektívepodoby obaľovaného elementu je tak nutná ticž zmena použitého tvaru, respektive mechanickej(0004) Okrem toho sú doskovitý element vo forme palety a spôsob výroby v úvode uvedenéhodruhu známe napríklad zo spisu US 2005/0263044 Al.(0005) Predkladaný vynález je zameraný na poskytnutie doskovitćho elementu v úvode uvedeného druhu pri odstránení vyššie uvedených nevýhod, aby bol pomocou jednoduchých a spoľahlivých operačných krokov pripravený doskovitý element poskytujúci príslušne vysokú pev nosť a odolnosť.(0006) Na riešenie vyššie uvedených úloh sa doskovitý element v úvode uvedeného druhu vyznačuje v podstate tým, že jadro je v oblasti bočnej hrany spojenia medzi plastovými fóliami,pokrývajúcimi obe povrchové plochy vytvorené s obvodovým odsadeným prehĺbením. Obvodove odsadené prehĺbenie tohto druhu poskytuje zodpovedajúce úložné miesto na spojenie fólií,takže v podstate nezávisle na vykonávanom spojeni v oblasti bočných hrán je možné dat k dispozícii zarovnaný vonkajšok doskovitého elomentu bez výskytu akýchkoľvek vyklenutí alebo vyvýšení hlavne v oblasti spojenia. Pretože spojenie plastových fólií, pokrývajúcich jadro naoboch povrchových plochziclt. hlavne fólií z materiálu odolného proti úderu, je vytvorené, prí padne sa vytvára v oblasti obvodovej bočnej hrany medzi jednou povrchovou plochou jadra a na ňu nadväzujúcim obežným okrajom, respektive obvodovým okrajom, je možné dosiahnuť spoľahlivé nastavenie polohy spojovacieho miesta v prchĺbení, ktoré je tiež možne zhotoviť so zníženými nákladmi a hlavne rýchlo aspoľahlivo. Fólie potrebné na pokrytie povrchových plôch a obvodového okraja, je možne dodávať v zodpovedajúcej veľkosti, takže je možné dosiahnuť tiež spoľahlivé spojenie v oblasti bočnej hrany, respektíve prehlbenia, ktoré je definované ako rez medzi na ňu nadväzujúcou povrchovou plochou jadra so všeobecne pravouhlým tvarom a okrajom, respektive obvodovým okrajom, nadväzujúcim na ňu v podstate pod kolmým uhlom. Vďaka vyhotoveniu plastovej fólie zmateriálu odolného proti úderu, respektíve vysoko odolného proti úderu, hlavne celoplošne na oboch povrchových plochách a na ne nadväzujúcom okraji, respektíve obvodovom okraji, respektíve obvodovej bočnej ploche vychádzajúcej z povrchovej plochy, je možné dať k dispozícii doskovitý element, ktorý je po celej svojej dĺžke, respektive po celom svojom obvode aj na okraji celoplošne obalený. Spojenie medzi plastovými fóliami, umiestnenými na príslušných povrchových plochách, môže byt uskutočnené zlepením, zvarením alebo podobne, pričom je navyše možné upustit hlavne od použitia tvarov zladených s obrysom obaľovaného jadra doskovitého elementu, ako to bolo potrebné v do terajšom stave techniky.(0007) Podľa výhodnej formy uskutočnenia je dané, že plastove fólie sú v oblasti svojho spojenia usporiadané a/alebo spojené aspoň čiastočne s prekrytím, pričom vďaka výhodnćmu aspoň čiastočnému prekrytiu je možne dosiahnuť zodpovedajúce zosilnenie v úseku bočnej hrany v oblasti spojenia dvoch plastových tölií. Pritom môže byť napríklad ustanovené, že fólia sa zloží do seba a prekryje sa druhou fóliou, pričom obe fólie sa V ďalšom slede vzájomne zvárajú, takže sa získava silnejší, respektíve odolnejší okraj. Spoľahlivć nadviazanie spojovacích miest fólií, pokrývajúcich povrchové plochy a obvodový okraj, ktoré pri aspoň čiastočnom prekrývaní na dosiahnutie dostatočného spojenia majú eventuálne väčší prierez, sa jednoduchým spôsobomdarí v prchĺbení navrhovanom podľa vynálezu.(0008) Podľa vynálezu je tak pri použití jadra zpenového plastu, ktoré má obvykle nízku hmotnosť, a ktoré má obvykle pomeme malú pevnosť, možné poskytnúť vďaka použitiu plastových fólii Z materiálu odolného proti úderu, pripadne vysoko odolného proti úderu, zodpovedajúcim spôsobom odolný doskovitý element na podprctic, respektíve riesenie predmetu, pričom vďaka výhodne zosilnenćmn a s prekrytím vytvorenćmu spojovaciemu miestu je možnéposkytnúť zodpovedajúce vysokú nosnost, prípadne pevnosť aj v oblasti spoja.(0009) Podľa ďalšej výhodnej formy uskutočnenia je navrhnuté, že jadro je vytvorené z penového polystyrénu, EPE, EPP a/alebo zliatin, respektíve kopolymérov, takže k dispozícii môžebyt príslušné ľahký doskovitý element.(0010) Na dosiahnutie požadovanej pevnosti, respektive odolnosti je okrem toho navrhnuté, že fólia je vyhotovená z polystyrénu, polyetylénu a/alebo zo zmesi polystyrénu a polyetylćnu, ako to zodpovedá ďalšej výhodnej forme doskovitého elementu podľa vynalezu. V tejto súvislosti je podľa ďalšej výhodnej formy vynálezu navrhnuté, že zmes polystyrénu a polyetylénu pre fóliu obsahuje maximálne 30 polyetylénu. Navrhuje sa ďalšia výhodná forma uskutočnenia, v kto rej fólia pozostáva z kopolyméru založeného na styréne a butadiéne.(0011) Na dosiahnutie požadovaných materiálových a pevnostných vlastností je navyše navrhnuté, že fóliou je viacvrstvová, hlavne koextrudovaná folia z polystyrénu a/alebo z rôznych polystyrénových zliatin, napríklad s butadiénom alebo polyetylćnom, ako to zodpovedá ďalšej vý hodnej forme uskutočnenia doskovitého elementu podľa vynálezu.(0012) Na dosiahnutie zodpovedajúcich vlastností pokial ide o odolnost, respektíve pevnosť, je okrem toho navrhnuté, že fólia má hrúbku od 0,3 do 4 mm, hlavne l až 2,5 mm, ako to zodpovedá ďalšej výhodnej forme uskutočnenia doskovitého elementu podľa vynálezu. Prostredníctvom zodpovedajúceho výberu ako materiálu, tak aj hrúbky fólie je možné príslušným spôsobom nastaviť požadované vlastnosti pokiaľ ide o odolnost doskovitého elementu, hlavne v zá vislostí na ukladanej, respektíve podopieranej hmotnosti aspoň jedného ukladaného predmetu.(0014) Podľa ďalšej výhodnej formy uskutočnenia je okrem toho navrhnuté, že ako jadro, tak aj fólie sú vyrobené z polystyrénu. Vďaka pripraveniu tohto dmhovo čistého doskovitého elementu je možné vyhovieť príslušným, v narastajúcej miere reštriktívnym možnostiam likvidácie alebo recyklácie odpadu, pretože podľa príslušných predpisov by sa malí plastove elementy vyrobené zjedinćho materiálu, ktorým je poskytnutá zodpovedajúca charakteristika, podrobovať obvykle lacnejším reeyklačným procesom, respektíve eventuálne predpísané poplatky v súvislosti s výrobou a/alebo predajom, respektíve s používaním plastových elementov tohto druhu, sú pri existencii druhovo čistých elementov príslušné nižšie.(0015) Ako už bolo uvedené vyššie, je možné poskytnúť doskovitý element podľa predkladaného vynálezu zodpovedajúeim spôsobom odolnejši, pričom podľa výhodnej formy uskutočnenia je navrhnuté, že doskovitý element má pevnosť, ktorá odoláva dynamickým zaľaženinmnajmenej l 000 kg. ľ áto pevnosť v ťahu dovoľuje výrobu doskovitýeh elementov na podopre

MPK / Značky

MPK: B65D 19/00

Značky: spôsob, resp, výroby, předmětů, element, nesenie, podoprenie, doskovitý

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/26-e9239-doskovity-element-na-podoprenie-resp-nesenie-predmetu-a-sposob-jeho-vyroby.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Doskovitý element na podoprenie, resp. nesenie predmetu a spôsob jeho výroby</a>

Podobne patenty