Hlava plazmového horáka, teleso plazmového horáka a plazmový horák

Číslo patentu: E 7100

Dátum: 13.08.2007

Autori: Krink Volker, Laurisch Frank, Grundke Timo, Reinke Ralf-peter

Je ešte 18 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Hlava plazmového horáka, teleso plazmového horáka a plazmový horák0001 Vynález sa týka hlavy plazmového horáka, zahrnujúcej aspoň jeden priechod pre fluidum, elektródu, dýzu, elektrické vedenie a stykovú plochu na stykovej strane, telesa plazmového horáka, zahrnujúceho aspoň jedno prívodné vedenie pre plyn, napájacie vedenie, aspoň jeden priechod pre fluidum, elektrické vedenie a stykovú plochu na stykovej strane, a plazmového horáka s aspoň jedným prívodným vedením pre plyn, elektródou, dýzou a napájacim vedením, pričom plazmový horák zahrnuje teleso plazmového horáka, ktoré obsahuje aspoň jeden prvý priechod pre fluidum, prvé elektrické vedenie a prvú stykovú plochu na stykovej strane, a hlavu plazmového horáka, ktorá obsahuje aspoň jeden druhý priechod pre fluidum, druhé elektrické vedenie a druhú stykovú plochu na stykovej strane, pričom prvé a druhé stykovć plochy priliehajú axiálne k sebe, a aspoň jeden prvý priechod pre fluidum sa nachádza vo fluidnom spojeni s aspoň jedným druhým priechodom pre fluidum, ako aj prvé elektrické vedenie sa na chádza v elektrickom spojení s druhým elektrickým vedením.0002 Sú známe plazmové horáky, ktoré pozostávajú z telesa plazmového horáka a hlavy plazmového horáka, ktoré sú spolu spojíteľné pomocou rýchloupínacieho uzáveru. V hlave plazmového horáka sa nachádzajú diely plazmového horáka, ktoré sa v dôsledku prevádzky rýchlo opotrebovávajú a musia byť častejšie vymieňané. To sú predovšetkým elektróda, dýza a ochrarmé viečko. Ale aj v prípade meniaceho sa účelu použitia plazmového spôsobu, napríklad medzi rezanim konštrukčnej ocele a rezanim ušľachtilej ocele, môže byt potrebná výmena jed nej reznej hlavy plazmového horáka za druhú. Aby sa to dalo realizovať rýchlo, má zmysel0003 V spíse G 081 32 660 sa opisuje plazmový horák, ktorý pozostáva z telesa plazmového horáka, nasunuteľného spojovacieho dielu a hlavy plazmového horáka, Plazmový horák má aretačný kolik, vyčnievajúci z povrchu spojky, a Vŕtanie, vytvorené adekvátne na protiľahlom povrchu spojky, do ktorého je aretačný kolik pri presnom radiálnom nastaveni zasunuteľný. Teleso plazmového horáka a spojovací diel sú pomocou objímky, posuvnej na telese plazmového horáka, vodiacimi kolíkrni, ktoré sú zasunuteľné do príslušných, axiálne a radiálne vytvorených vodiacich drážok v spojovacom diely, spojené bajonetovým spôsobom s axiálnym stlačením pri radiálnom pohybe objímky. Ako pri manuálnej manipulácii, tak aj u automatických systémov je rozumné najprv aretačný kolik zaviesť do vŕtania, a potom pripojiť ďalšie kontakty pre prívod anapájanie. Navyše nemôže byt vylúčené poškodenie.0004 V spise DE 695 ll 728 T 2 sú opísané vyrovnávacie zariadenia a spôsob pre systém plazmových horákov s elektrickým oblúkom. Plazmový horák s elektrickým oblúkom pozostáva z telesa plazmového horáka s elektrickým oblúkom a hlavy plazmového horáka s elektrickým oblúkom. Vedenie na celkové nastavenie polohy sa využíva na to, aby sa plazmový horák s elektrickým oblúkom na začiatku vyrovnal s prijatím. Prijatím môže byt zošikmená hrana. Prijatie má dva priechody s koncom prijatia a hornou stranou, ktoré sú dimenzované tak, že sa prijmú vyrovnávacie kolíky s jedným priemerom. Vyrovnávacie kolíky majú zároveň otvory,ktorými môžu pretekať plyn alebo kvapalína. Priemer povrchu je väčší, než priemer priechodu a môže teda vyrovnávať nepatmé chyby orientácie. Stredný priechod je tiež dimenzovaný a môže tiež viesť plyn alebo kvapalinu. Pri chybnom nastavení polohy môže dôjsť k poškodeniu vyrovnávacích kolíkov, ak po zavedení stredného priechodu pôsobí v axiálnom smere plazmového horáka s elektrickým oblúkom sila. Tá môže pri súčasnom použití vyrovnávacích kolíkov ako priechodu pre plyn alebo kvapalinu viesť k netesnostiam. Poškodenia na vyrovnávacích kolíkoch sťažujú neskoršie nastavovania polohy a spájania komponentov plazmového horáka s e lektrickým oblúkom, hlavne vtedy, ak sa požaduje malá tolerancia ôs hlavy plazmového horáka0005 Ďalšia hlava plazmového horáka, zahrnujúca priechod pre fluidum, elektródu, dýzu, e lektrické vedenie a stykovú plochu na stykovej strane, je zverejnená v dokumente US-A-5 6240006 Okrem toho je principiálne známe zavádzanie dvoch valcových hláv plazmového horá ka do seba. Existuje však nebezpečenstvo chybného priradenia prípojov a/alebo ich poškodenia.0007 Doplnkovo sa často požaduje veľmi vysoká súosovosť spojenia. Potom musí byť vôľamedzi vnútomým a vonkajším valcom veľmi malá. To potom zase sťažuje Zostavovanie.0008 Úlohou vynálezu je teda poskytnúť pre hlavu plazmového horáka možnosť rýchleho0009 Príklad viacpolohového zásuvného spojenia (na spojenie zástrčky a zásuvky) je navrh nutý v dokumente 48 425 168.9.0010 Podľa vynálezu sa táto úloha u hlavy plazmového horáka vyššie uvedeného druhu rieši tým, že táto má na stykovej strane valcovú stenu s vonkajšou plochou a plochou medzikružia, pričom na vonkajšej ploche je dookola usporiadaných nver rovnakých radiálnych priehlbín anvm. rovnakých radiálnych výstupkov, pričom je nver, nvm z O a nver nvm. z 5, a v prípade n 5 nie je súčet dvoch susedných stredových uhlov, pod ktorými sú výstupky, respektíve priehlbiny, respektíve výstupok a priehlbina, usporiadané spolu presadene, 180 °, a päť stredových uhlov je rôzne veľkých, alebo v prípade n 5 nie je súčet dvoch susedných stredových uhlov, pod ktorými sú výstupky, respektíve priehlbiny, respektíve výstupok a priehlbina, usporiadané voči sebe presadene, 3 180 °, a n 5 stredových uhlov je rôzne veľkých, alebo aspoň dva z n 5 stredových uhlov sú rovnako veľké, pričom potom je vždy súčet z príslušných,dvojmo sa vyskytujúcich stredových uhlov a od nich po oboch stranách susedných stredových uhlov, l 80 °.0011 Elektrické vedenie môže byť integrované v prietokoch pre tluidum a/alebo môže byt0012 Obvykle sú usporiadané aspoň tri priechody pre fluidum, konkrétne na prívod plymu, ako je plazmový plyn, a prívodné a spätné vedenie chladiaceho prostriedku.0013 S tým cieľom sa táto úloha u telesa plazmového horáka vyššie uvedeného druhu rieši tak, že tento má na svojej stykovej strane valcovú stenu s vnútornou plochou, pričom na vnútornej ploche je dookola usporiadaných nvm rovnakých radiálnych výstupkov a nveľ rovnakých radiálnych priehlbín, pričom je nvm, nver ł 0 a nvm. nve Z 5, a V prípade 11 5 nie je súčet dvoch susedných stredových uhlov, pod ktorými sú výstupky, respektíve priehlbiny, respektíve výstupok a priehlbina, usporiadané spolu presadene, 3 180 °, a päť stredových uhlov je rôzne veľkých, alebo v prípade n 5 nie je súčet dvoch susedných stredových uhlov, pod ktorými sú výstupky, respektíve priehlbiny, respektíve výstupok a priehlbina, usporiadané voči sebe presadene, 2 180 °, a n 5 stredových uhlov je rôzne veľkých, alebo aspoň dva z n 5 stredových uhlov sú rovnako veľké, pričom potom je vždy súčet z príslušných, dvojmo sa vyskytu júcich stredových uhlov a od nich po oboch stranách susedných stredových uhlov, l 80 °.0014 U hláv a telies plazmových horákov sa môže jednať o hlavy, respektíve telesá, na plaz mové rezanie alebo plazmové zváranie.0015 Ďalej sa táto úloha u plazmového horáka vyššie uvedeného druhu rieši tak, že jeden z telesa plazmového horáka a hlavy plazmového horáka má na svojej stykovej ploche prvú valcovú stenu s vonkajšou plochou a plochou medzikružia, ako aj vonkajším priemerom D 2 la, adruhý z telesa plazmového horáka a hlavy plazmového horáka má na svojej stykovej stranedruhú valcovú stenu s vnútomou plochou a vnútomým priemerom D 31 a, pričom D 3 la D 2 la,a na vnútomej ploche je dookola usporiadaných nvor rovnakých radiálnych výstupkov a nver rovnakých radiálnych priehlbín, pričom je nvm, nver z 0 a nvm nver z 5, a na vonkajšej ploche je usporiadaný rovnaký počet a teda V zábere sa nachádzajúcich korešpondujúcich priehlbin, respektíve výstupkov, ďalej sú výstupky a priehlbiny usporiadané tak, že pri spájaní telesa plazmového horáka s hlavou plazmového horáka musia byt výstupky a priehlbiny privedené do záberu skôr, než k sebe priľahnú prvá styková plocha a druhá styková plocha, a v prípade n 5 nie je súčet dvoch susedných stredových uhlov, pod ktorými sú výstupky, respektíve priehlbiny, respektive výstupok a priehlbina, usporiadané voči sebe presadene, z l 80 °, a päť stredových uhlov je rôzne veľkých, alebo v pripade n 5 nie je súčet dvoch susedných stredových uhlov, pod ktorými sú výstupky, respektíve priehlbiny, respektíve výstupok a priehlbina, usporiadané voči sebe presadene, z 180 °, a n 5 stredových uhlov je rôzne veľkých, alebo aspoň dva z n 5 stredových uhlov sú rovnako veľké, pričom potom je vždy súčet z príslušných,dvojmo sa vyskytujúcich stredových uhlov a od nich po oboch stranách susedných stredových uhlov, 180 °.0016 Plazmovým horákom môže byť horák na plazmové rezanie alebo na plazmové zváranie.0017 U hlavy plazmového horáka sa môže predpokladať, že súčet dvoch susedných stredových uhlov je 5 l 70 °. Tým sa dosiahne ešte stabilnejšie dosadnutie plochy medzikružia a vý stupkov v spojovacej pozícii.0018 Podľa jedného zvláštneho príkladu uskutočnenia vynálezu je n 5 a súčet dvoch sused ných stredových uhlov sa neopakuje.0019 Podľa ďalšieho zvláštneho príkladu uskutočnenia obsahuje hlava plazmového horákaštyri priechody pre tluidum. 0020 Výhodným spôsobom je aspoň jeden priechod pre fluidum vybavený zástrčkou. 0021 Účelným spôsobom je tiež elektricke vedenie vybavené zástrčkou.0022 Ďalej sa môže predpokladať, že priehlbinami sú pravouhlé drážky. Samozrejme môžumať drážky aj ľubovoľnú inú podobu, napríklad môžu byť oblúkové, trojuholníkové a iné.0023 Podľa ďalšieho zvláštneho príkladu uskutočnenia je nver 5.

MPK / Značky

MPK: H05H 1/26

Značky: plazmový, hlava, horák, plazmového, horáka, těleso

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/26-e7100-hlava-plazmoveho-horaka-teleso-plazmoveho-horaka-a-plazmovy-horak.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Hlava plazmového horáka, teleso plazmového horáka a plazmový horák</a>

Podobne patenty