Spôsob a zariadenie na zvyšovanie spaľovacej energie vytváranej prírodným palivovým plynom

Číslo patentu: E 7086

Dátum: 19.05.2006

Autori: Enache Aurel, Luca Liviu

Je ešte 18 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka spôsobu a zariadenia na zvýšenie spaľovacej energie palivového zemného plynuna základe jeho spaľovania pre domáce a priemyselné účely.Je známy spôsob azariadeníe na zvýšenie účinnosti palivového zemného plynu, ako sú zverejnené v patente US 4238183. Spôsob zahrňuje dodávanie zemného plynu do vstupnej komory na dne prvého priestoru, zemný plyn prechádza cez určitý počet prieduchov,zoskupených na rozvodnej platni vo vstupnej komore do viacerých priestorovo oddelených radov, do magnetickej komory majúcej určité množstvo zostáv vertikálne usporiadaných magnetov umiestnených pred radmi prieduchov, každá znich vytvára magnetický tok, ktorý pôsobí na zemný plyn za tým účelom, aby magnetický upravoval zemný plyn prechádzajúci cez zostavu magnetov, následne zemný plyn je vypustený z magnetickej komory na jej hornej strane a vstupná komora umiestnená na dne druhého priestoru je zásobená týmto plynom, uvedená vstupná komora je umiestnená v smere toku od prvého priestoru, v nej zemný plyn prechádza cez určité množstvo prieduchov, zoskupených na rozvodnej platni v druhom priestore do viacerých priestorovo oddelených radov, do inej magnetickej komory v druhom priestore, tá má určité množstvo zostáv vertikálne usporiadaných magnetov umiestnených pred radmi prieduchov,každý z nich vytvára magnetický tok, ktorý pôsobí na zemný plyn prechádzajúci nahor cez zostavu magnetov a ktorý prešiel upravovanim v magnetickom poli v prvej magnetickej komore, nakoniec takto upravený zemný plyn je dodávaný do horáka, kde prebieha spaľovanie plynu.Zariadenie na zvýšenie účinnosti paliva pozostávajúce zo zemného plynu obsahuje zdroj zemného plynu, prvý priestor obsahujúci prvú vstupnú komoru na dolnej strane uvedeného prvého priestoru, uvedený zdroj zemného plynu je spojený sprvou vstupnou komorou pre dodávanie zemného plynu do nej, prvá magnetická komora V prvom priestore je umiestnená voči prvej vstupnej komore v smere toku, uvedená magnetická komora má určité množstvo zostáv vertikálne usporiadaných magnetov pre aplikovanie magnetického toku na zemný plyn prúdiaci cez magnety nahor, uvedená prvá komora aprvá magnetická komora sú od seba navzájom oddelené rozvodnou platňou majúcou určité množstvo priestorovo oddelenýchprieduchov, rozkladajúcich sa v určitom množstve priestorovo oddelených radov, pre dodávaniezemného plynu do prvej magnetickej komory, druhý priestor je umiestnený voči prvému priestoru vsmere toku amá druhú vstupnú komoru spojenú sprvou komorou, vktorej je umiestnená zostava magnetov prvej komory, takže takto upravený zemný plyn bude dodávaný do druhého priestoru, druhá magnetická komora v druhom priestore je umiestnená voči druhej vstupnej komore vsmere toku, vmagnetickej komore je určité množstvo zostáv vertikálne usporiadaných magnetov, aby vytvárali magnetický tok, ktorý je aplikovaný na upravený zemný plyn prechádzajúci tadiaľ nahor, druhá vstupná komora a druhá magnetická komora sú od seba navzájom oddelené rozvodnou platňou majúcou určité množstvo priestorovo oddelených prieduchov, rozkladajúcich sa v určitom množstve priestorovo oddelených radov, pre dodávanie upraveného zemného plynu pretekajúceho cez zostavy magnetov do druhej magnetickej komory,upravený zemný plyn je vypúšťaný zdruhej magnetickej komory asmerovaný ku horáku,umiestnenému voči druhej magnetickej komore V smere toku, pre spaľovanie upravenéhoNevýhody tohto spôsobu a zariadenia spočívajú V tom, že každá zostava prstencovo tvarovaných magnetov generuje magnetické pole vytvárajúce ako rezultant axiálne magnetické pole, ktoré obmedzuje vplyv na zvýšenie molekulárnej energie zemného plynu, ak teplota zemného plynu prechádzajúceho cez zostavy magnetov nekoreluje snulovou fluktuáciou vákua, čo je fakt,ktorý determinuje zvýšenie spaľovacej energie. Keďže energia plynu je relatívne nízka, musia byt do série namontované viaceré moduly pre úpravu plynu, aby sa za týchto okolnostízabezpečila korelácia medzi veľkým množstvom plynu amagnetickým tokom upravujúcimTechnický problém riešený týmto vynálezom spočíva v zabezpečení akýchsi optimálnych podmienok pre zvýšenie spaľovacej energie palivového zemného plynu za okolností optimálnej korelácie medzi fyzikálno-chemickými faktormi, ktoré vytvárajú toto zvýšenie energie, menovitemedzi pôsobením magnetického poľa a pôsobením tepelného poľa na pohybujúce sa molekulyV súlade s vynálezom, spôsob eliminuje predtým ukázané nevýhody, pretože zahrňuje krokyzásobovania zemným plynom, kde zemným plynom môže byt prednostné metán, cez upravujúcukomoru ohraničenú cylindrický tvarovanou stenou vyhotovenou zdiamagnetického materiálu,pred ktorou je špirálovito umiestnených niekoľko elektromagnetických jednotiek, z uvedených elektromagnetických jednotiek koncové sú celkom protiľahlé vzhľadom k pozdĺžnym vertikálnym osiam komory, týmto spôsobom vytvárajú rotujúce magnetické pole, ktoré pôsobí na plyn len sjednou polarítou, za okolností pri ktorých rotujúce tepelné pole vytvorené jadrami elektromagnetických jednotiek, udržiavané na teplote v rozsahu medzi 31 ° C a 65 ° C, pôsobí na plyn súčasne, takto je zabezpečený transfer energie, od nulovej fluktuácie vákua smerom k veľkému množstvu zemného plynu prechádzajúcemu nahor cez uvedenú komoru, pred vstupom do komory je plyn predhriaty a majúci teplotu medzi 18 ° C a 30 ° C a na konci je takto upravenýplyn smerovaný smerom k horáku.V tomto spôsobe elektromagnetické jednotky môžu byť napájané elektrickou energiou majúcou rovnaké napätie, ak sú zapojené paralelne, alebo rozdielne napätie, ak sú zapojené sériovo,s hodnotami klesajúcimi v smere toku zemného plynu cez upravujúcu komoru, situácia, pri ktorej hodnota magnetického poľa je v rozsahu medzi 0,1 a 0.8 T, každá elektromagnetické jednotka jeudržiavaná na rovnakej teplote v rozsahu medzi 3 l ° C a 65 ° C.V súlade s vynálezom je pre spôsob charakteristický taktiež fakt, že magnetický tok vytváraný jadrom každej elektromagnetickej jednotky má hodnotu v rozsahu medzi 0,03 W a 0,228 W, bezohľadu na to, či je zapojenie elektromagnetických jednotiek do série alebo paralelne.Zariadenie na zvyšovanie spaľovacej energie vytváranej palivovým zemným plynom, založené na súčasnom pôsobení magnetického poľa atepelného poľa na plyn, kde uvedené zariadenie podľa vynálezu, v ktorom je spôsob aplikovaný, zahrňuje reaktor vybavený niekoľkými elektromagnetickými jednotkami usporiadanými okolo rúrky vyhotovenej Z diamagnetického materiálu, každá jednotka má kovové jadro umiestnené vo vnútri elektrického vinutia vybaveného niekoľkými zakončeniami pre elektricke pripojenie, tepelný výmenník súlohu udržiavať elektromagnetickú jednotku na konštantnej teplote, ktorá ustanovuje tepelné pole,uvedené jadro je spojené s diamagnetickou rúrkou, ktorá vytvára komoru, cez ktorú zemný plyn cirkuluje s cieľom byť upravovaný vytváranými poľami, auvedené elektromagnetické jednotkysú špirálovito usporiadané astupňovite umiestnené, každý stupeň má prednostné trielektromagnetické jednotky, každá elektromagnetické jednotka v stupni je pootočená voči inej zodpovedajúcej elektromagnetickej jednotke v predchádzajúcom stupni o uhol v rozmedzí od 70 ° do 73 °, takto medzi prvým a šiestym stupňom je zabezpečená úplne otočenie o 360 °, uvedené elektromagnetické jednotky sa umiestňujú vsunutím do niekoľkých otvorov tepelne izolovanej podpery tak, že zakončenia elektromagnetických jednotiek sú umiestnené úplne protiľahlo voči vertikálnej pozdĺžnej osi diamagnetickej rúrky, čo vedie rovnako krotovaniu magnetického poľa s jednou polaritou a k rotovaniu tepelného poľa, obidvoje pôsobia na plyn, rovnako ako na tepelný okruh pozostávajúci zkontajnera na prevzatie oleja zvýmennikov tepla, do tohto kontajnera je umiestnených niekoľko elektrických na vyhrievanie pre naštartovanie zariadenia,oleja, ktorý cirkuluje cez tepelné výmenníky anásledne prechádza tepelným telesom na ochladzovanie oleja, ochladený olej ztohto kontajnera je prevzatý čerpadlom do tepelného výmenníka, ktorý je obsiahnutý v štruktúre elektromagnetickej jednotky reaktora a elektrického panela, zodpovedajúco, pre dodávame elektrického prúdu do elektrického vinutia a niekoľkýchpotrubí pre vstup a výstup zemného plynu do/z komory, vstupné potrubie prechádza cezkontajner, kde je olej zohrievaný.Ďalší znak vynálezu spočíva V tom, že dovnútra tepelného výmenníka je olej používaný ako teplotné médium zavádzaný prostredníctvom zásobovacej rúrky aje odoberaný odtiaľ prostrednictvom výpustnej rúrky, uvedené rúrky majú rovnaké priemery, ale dlžka zásobovacej rúrky je dlhšia než dĺžka druhej rúrky, pomer medzi týmito dlžkami je V rozsahu medzi 2 a 2,5,všetky tepelné výmenníky sú sériovo spojené prostredníctvom zásobovacej rúrky jednej jednotkya výpustnej rúrky nasledujúcej jednotky.Ďalší znak vynálezu spočíva v tom, že pomer medzi priemerom rúrky prechádzajúcej cez reaktora potrubia pre s tým spojené dodávanie zemného plynu sú medzi 3 a 6.Spôsob a zariadenie majú nasledovné výhody- dosahujú zvýšenie spaľovacej energie zemného plynu tak, že výnos zo spaľovania zemného plynu sa zvyšuje minimálne o 12 bez akéhokoľvek ďalšieho dodávania

MPK / Značky

MPK: F23K 5/00, F02M 27/00

Značky: spôsob, spaľovacej, zvyšovanie, vytváranej, energie, plynom, prírodným, zariadenie, palivovým

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/26-e7086-sposob-a-zariadenie-na-zvysovanie-spalovacej-energie-vytvaranej-prirodnym-palivovym-plynom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob a zariadenie na zvyšovanie spaľovacej energie vytváranej prírodným palivovým plynom</a>

Podobne patenty