Spôsob aktivácie protokolu dát v mobilnom prístroji po jeho lokalizácii

Číslo patentu: E 6989

Dátum: 11.05.2006

Autor: Selmayr Peter

Je ešte 18 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Opis Vynález sa týka systému palubná jednotka - backofñce pre vozidlá, spôsobuprevádzkovania systému palubná jednotka - backoffice a palubnej jednotky (OnBoard-Unit OBU).Oblasť vynálezu sú služby mobility (Mobility Service) pre pohybujúce sa objekty(ako napríklad kamióny, osobné automobily, motocykle, autobusy, lode, vlaky atď.) v rôznych geografických oblastiach. Hlavné použitie sa týka geografických území Európy, jeale možné ho kedykoľvek rozšíriť aj na mimoeurópske oblasti. Systém podľa vynálezu saPri transportných systémoch ako aj pri iných prepravných systémoch je principiálne potrebné predpokladať, že množstvo vozidiel je vybavené s palubnýmí jednotkami, ktoré sú na prenos dát vždy bezdrôtovo prepojené s backofñce. Backoffice je spravidla vytvorený ako centrálny systém a je zodpovedný za spracovanie dát, ktore sú vysielané z palubnej jednotky. Zvyčajne sú palubnou jednotkou do backofñce vysielané pozičné dáta, teda údaje, ktoré sa týkajú polohy vozidla, ale aj akékoľvek iné zaznamenávane dáta (manuálne alebo automaticky), pričom backofñce následne dáta ďalej spracuje, takže dáta je možné použiť pre rôzne telematickć služby (servis). Ako servis prichádza do úvahy predovšetkým servis mobility. Pod tento spadajú zúčtovací servis, servis vzťahujúci sa na mýtne poplatky, servis manažmentu flotíl vozidiel, servis prevádzkovateľov privátnych komunikácií alebo akýkoľvek iný typ služieb s pridanou hodnotou, ktoré môžu ponúkať funkcie a služby pre príslušného prevádzkovateľa vozidla. Tento Vyššie vymenovaný zoznam sa ale nechápe ako konečný a je možné ho ľubovoľne nahradiť prípadne doplniť iným servisom, ktorý budev budúcnosti ešte len vyvinutý.US 2004/0081120 uverejňuje personalizovanú službu, pozičnú službu pre užívateľa mobilného terrninálu. Účelom tejto služby je informovať užívateľa o osobitných vlastnostiach lokality (napríklad pamätihodnostiach alebo o aktívnych bodoch WLAN atď), ktore sa nachádzajú V blízkosti aktuálneho stanoviska. Tento spis neuverejňuje ale žiadne priraďovanie medzi službami, ktoré sú aktivovateľné V podoblastiach geo-domény. Rozkladgeo-domény na množstvo geo-objektov taktiež nie je v tomto spise opísaný.W 0 2004/092876 uverejňuje systém na zber, analyzovanie a rozdeľovanie dát vzťahujúcich sa predovšetkým na stav komunikácií. Širšie a podrobne postupy s ohľadom najednotlivé podsegmenty rozsiahleho geo-objektu nie sú v tomto spise tematizované.Priraďovanie pripravených alebo aktivovaných služieb k jednotlivým geografickým objektom, do ktorých je možné rozložiť geo-doménu, nie je zo stavu techniky známe. Takéto priraďovanie by viedlo k zníženiu nákladov, pretože by sa zamedzilo nepotrebným prístupomCieľom predloženého vynálezu je umožnenie podstatnej úspory nákladov s ohľadomna prenos dát medzi palubnou jednotkou a backofñce.Úlohou predloženého vynálezu preto bolo nájdenie cesty, ktorou sa vytvorí spôsob prevádzkovania systému palubná jednotka - backofñce pre vozidlá na poskytovanie množstva služieb, ktorý je V porovnaní so známym spôsobom zlepšený a predovšetkým zjednodušený,podstatne menej nákladný a rýchlejší. Okrem toho má byť vytvorená Zdokonalená palubnájednotka, ktorá umožňuje menej nákladný prenos dát do backofñce.Následne bude na základe principiálneho riešenia popísané riešenie podľa vynálezu vyššie uvedenej úlohy. Tu uvedené znaky, výhody a altematívne formy uskutočnenia, ako aj ďalšie zdokonalenia vynálezu, ktoré sú opísané v rámci spôsobu podľa vynálezu, je možné rovnako preniesť na ďalšie riešenia vynálezu, síce na palubnú jednotku podľa vynálezu a nasystém palubná jednotka - backofñce podľa vynálezu.Úloha je vyriešená príloženými paralelnými hlavnými nárokmi, najmä spôsobom prevádzkovania systému palubná jednotka - backofñce vozidiel, príslušné vytvorenoupalubnou jednotkou a systémom palubná jednotka - backofñce.Úloha je vyriešená predovšetkým spôsobom prevádzkovania systému palubná jednotka - backofñce pre vozidlá V rámci jednej geo-domény, pričom vozidlo je vybavené mobilnou palubnou jednotkou a pričom prostredníctvom centrálneho backofñce je ponúkaný najmenej jeden servis, pričom v palubnej jednotke je možné prijímanie dát vzťahujúcich sa navozidlo, pričom spôsob zahŕňa nasledujúce kroky spôsobu- rozloženie geo-domény podľa dynamicky konfigurovateľného mechanizmurozloženia na množstvo geo-objektov,najmenej jeden servis a- aktivácia protokolovania a/alebo spracovania dát pre prípad, že sa palubnájednotka nachádza v geo-objekte, ktorý bol vybraný ako relevantný.Podstatný aspekt a výhodu predloženého vynálezu je možné vidieť v tom, že je možné dosiahnutie podstatnej redukcie dát s ohľadom na dátovú komunikáciu medzi palubnou jednotkou a backofñce tým, že palubná jednotka vysiela do backofñce len dáta, ktoré bolizaznamenané V rámci relevantných vybraných geo-obj ektov.Pod pojmom servís sa V rámci výhodnej formy uskutočnenia rozumejú telematické služby, napríklad servis vzťahujúci sa na mýtne poplatky, servis manažmentu ílotíl vozidiel, alebo aj akýkoľvek iný typ mobilných služieb.Geo-doména sa vyznačuje určitou geograñckou oblasťou. Geo-doména nemusí byť nevyhnutne prispôsobená na štátne hranice. Okrem tohto je ale možné, že viaceré krajiny sú zahrnuté do jednej a tej istej geo-domény alebo že jedna geo-doména pokrýva výlučne územie jednej krajiny.Vo výhodnej forme uskutočnenia je palubná jednotka vybavená prijímačom, ktorý je určený na príjem pozičných dát vozidla. Tu ide predovšetkým o satelitne sprostredkované pozičné údaje. Tieto môžu byť založené na systéme GPS alebo na iných systémoch, ako je napríklad systém Galileo. Okrem toho je možne na príjem pozičných údajov použit aj ľubovoľné ine systémy. V závislosti od formy uskutočnenia môže byť zaistené, že sa pozičné údaje spracovávajú rôznymi servismi, ako napríklad zúčtovacím servisom alebo servisommýtnych poplatkov atď. alebo iným servisom, ktorý tieto dáta vyžaduje ako vstupné veličiny.Mechanizmus rozkladu podľa vynálezu je možné - v matematickom zmysle - opísať aj ako prekrývanie geo-domény s najmenej jedným geometrickým modelom. Inými slovami sa pomocou dvojrozmemého zobrazenia geografickej oblasti geo-domény vytvorí geometrický obrazec, takže geo-doména sa rozloží do veľkého počtu geo-objektov. Zvyčajne geo-objekty majú kvadratický alebo pravouhlý tvar. V alternatívnych formách uskutočnenia je tu ale možné použit iný mechanizmus rozloženia, takže geo-objekty môžu byť definovanéV tvare kruhov, oválov alebo iných geometrických tvarov.Selekcia relevantných geo-objektov podľa vynálezu sleduje cieľ, aby sa ďalej z geoobjektov spracovávali len tie získané dáta, ktore sú potrebné pre príslušný servis. Na rozdiel od tohto sa u doterajších systémov nerealizovala žiadna takáto Selekcia, takže doteraz bolo principiálne potrebné preniesť z palubnej jednotky do backofñce všetky dáta získané V rámcigeo-domény. Jednou z nevýhod pri tomto bolo, že sčasti vznikali veľmi vysoké objemy dát.Na rozdiel od tohto je podľa vynálezu výhodnejšie navrhované, aby sa prijímacímodul - predovšetkým prijímač GPS - aktivoval len vtedy, ak sa palubná jednotka nachádza v geo-objekte, ktorý je relevantný pre príslušný servis. Inak je možné nastaviť, či a ked áno,potom ako dlho, má byť deaktivovaný, alebo V inom prípade môže byť nastavené, aby sícezostal aktívny, ale aby do backofñce neprenášal žiadne dáta.V prípade, že sa vozidlo nenachádza v relevantnom prípadne v vyselektovanom relevantnom geo~objekte, je podľa vynálezu navrhované, aby do backoffice neboli vysielané žiadne údaje. Pritom je možné nakonfigurovať, aby v tomto prípade (žiaden relevantný geoobjekt) bol prijímací modul deaktivovaný, alebo aby prijímací modul zostal aktivovaný, aleaby sa neuskutočňovalo žiadne protokolovanie, žiadne ukladanie dát vo vozidle a/alebožiaden prenos dát do backoffice.Na tomto mieste sa ešte raz upozorňuje na to, že pre princíp podľa vynálezu nie sú žiadnym spôsobom určené dáta (ich obsah, veľkosť alebo iný parameter týkajúci sa dát). Okrem pozičných dát tu môže ísť aj o akýkoľvek iný typ dát, ktoré sa napríklad týkajú údajovV alternatívnej forme uskutočnenia môže byť taktiež zaistené, že prijímací modul síce dáta prijíma, ale tieto dáta nie sú palubnou jednotkou ďalej vysielané do backofñce. Týmto spôsobom je taktiež možné dosiahnuť redukciu dát. Okrem tohto je ale možné, aby sa tieto dáta využili pre iné účely a/alebo iné (telematické) služby, napnklad pre ďalšie prístroje vovnútri vozidla alebo pre iné prístroje, ktoré komunikujú s palubnou jednotkou.Rozloženie geo-domény na geo-objekty sa zvyčajne uskutočňuje v predradenej fáze. Táto je zásadne nezávislá od prevádzky príslušného systému. V ďalších, následných fázach môže byť potom prevádzkovaný systém palubnej jednotky podľa vynálezu. Selekcía relevantných geo-objektov aaktivovanie spracovania zaznamenaných dát (pozičné údaje, údaje o vozidle, atď.) sa potom uskutoční vtedy, ak sa palubná jednotka nachádza v relevantnom geo-objekte. Výhodnejšie je možné, aby sa aj počas prevádzky, teda v druhejfáze, uskutočnilo opätovné rozloženie geo-domény.Kroky procesu rozloženia, selekcia aaktivovanie sa nemusia bezpodmienečne uskutočniť vtornto poradí bezprostredne po sebe, takže alternatívne formy uskutočneniamôžu byť zamerané aj na iné kombinácie vyššie uvedených krokov procesu.Mechanizmus rozloženia podľa vynálezu je určený na to, aby sa celková geo-doménarozdelíla na menšie čiastkové oblasti prípadne úseky alebo na takzvané geo-objekty, ktoré

MPK / Značky

MPK: H04L 29/08

Značky: přístroji, aktivácie, protokolu, lokalizácii, mobilnom, spôsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/26-e6989-sposob-aktivacie-protokolu-dat-v-mobilnom-pristroji-po-jeho-lokalizacii.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob aktivácie protokolu dát v mobilnom prístroji po jeho lokalizácii</a>

Podobne patenty