Vnútorná vložka do topánok na rehabilitáciu nohy

Číslo patentu: E 2575

Dátum: 26.08.2002

Autor: Gardiner Roy

Je ešte 18 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa týka vložky do topánok. Predovšetkým sa tento vynález týka návrhu vložky, ktorá môže rehabilitovat chodidlo stimulovaním proprioceptívnej odozvy v chodidle jej nositeľa.0002 Odbomíci, zaoberajúci sa patológíou chôdze, vo všeobecnosti akceptujú, že veľká väčšina osôb bude, vo svojom živote, po nejakom čase, trpieť bolesťami alebo dokonca disfunkciami nejako spriahnutými schôdzou. Tiež je široko akceptované, že vo väčšine prípadov, mechanizmus ležiaci vpozadi patológie, úraz, alebo dysfunkcia biomechanicky súvisí s rozhraním medzi samotným chodidlom a jeho podkladom počas podpornej fázy cyklu chôdze.0003 Bolo navrhnuté, že poskytnutie prostriedku na vyvolanie proprioceptívnej, alebo intemej, spätno-väzobnej stimulácie chodidla nositeľa môže priamo zasiahnuť základnú príčinu patológie, poškodenia, alebo dysfunkcie. Takéto usporiadanie je poskytnuté v patente US Patent 5,404,659 autorov Burke a spol. Tak, ako je popísané v patente US Patent 5,404,659, rehabilitačný stimulátor klenby chodidla stimuluje Golgiho aparát všľache,ktorý, na spätne stimuluje svalovo-kostrový aparát chodidla na rehabilitáciu štruktúry chodidla. Katalyzátorom je asymetricky klenutý hrbolček, ktorý vytvára jemný až silný diskomfort na bezprostrednú stimuláciu Golgiho šľachových receptorov.0004 Avšak, bolo zistené, že usporiadanie uverejnené vpatente US Patent 5,404,659 nepracuje tak, ako to bolo popísané, a že väčšina používateľov pokladá toto usporiadanie za príliš nepohodlné pre používanie. Hlavne, ak sú vystavení vertikálnym tlakovým silám osoby,ktorá kráča za podmienok silového pôsobenia, v rozsahu 2.5 násobku telesnej hmotnosti, pre ktorú je usporiadanie navrhnuté, a prehýba sa V rozmedzí medzi 40 a 60 svojej maximálnej výšky, anaopak, keď je vystavený iba jedno -násobku osobnej hmotnosti,neobjavi sa žiaden priehyb. Namiesto toho, aby usporiadanie vyvolalo proprioceptívnu odpoveď, priehyby vtomto rozsahu môžu spôsobiť silné bolestí pri nosení, nakoľko sa neprejaví dostatočná pružnosť a uživateľ je si vždy vedomý prítomnosti tohto usporiadania. Na viac, ako je to popísané V patente US Patent 5,404,659 usporiadanie má ideálnu výšku vnajvyššom bode - vo vrchole od 5.25 po 7.6 celkovej dlžky chodidla. Prostriedok postavený podľa takýchto rozmerov má za následok mimoriadne vysokú výšku klenby a môže spôsobiť vážny diskomfort a aj možné poranenie používateľa. Ďalej sa uvádza, že absolútna výška bez záťaže prostriedku má byť rovnaká nezávisle od hmotnosti tela a výšky klenby chodidla. Toto je zjavne nesprávne, nakoľko rôzni užívatelia budú mať rôzny prah pre pocit komfortu a rôzne výšky klenby chodidla.0005 Vo všeobecnosti, usporiadanie zverejnené vpatente US Patent 5,404,659 nepracuje tak, ako je to popísané. Užívatelia budú pokladať prostriedok za príliš tvrdý pre úspešné používanie a skôr, ako pre stimuláciu proprioceptívnej odpovede, usporiadanie bude vyvolávať bolesť a diskomfort pri každom kroku. Bolest spôsobená v chodidle užívateľa v skutočnosti spôsobi obmedzenie tlaku aplikovaného na chodidlo, kvôli potlačeniu diskomfortu, skôr ako precvičovanie nohy vytvorením podprahovej stimulácie, čo bol stanovený cieľ.0006 Ďalší príklad rehabilitačnej vložky je popísaný V W 0 99/33417.0007 Poskytnuté je usporiadanie rehabílitačnej vložky, ktorá má v podstatne kupolovito tvarovaný stímulátor pre styk so zovňajškom chodidla ľudskej nohy. Katalyzátor má vrchol na styk s Cieľovou oblasťou vo vnútri chodidla. Cieľová plocha definovaná bodom článkovania klinovitej kosti, hranatej kosti a článkovitej kosti chodidla na umožnenie neobmedzeného trojstranného otáčania sa chodidla okolo cieľovej oblasti. Katalyzátor má maximálnu výšku vo vrchole od 1 po 5 dĺžky chodidla, kde dĺžka chodidla odpovedá v podstate dĺžke rehabilitačnej vložky. Katalyzátor je pružne dcformovateľný pre aplikovanie hore nasmerovaného tlaku na stimulovanie Golgiho aparátu V chodidle, ako odozva na dole nasmerovaný tlak na katalyzátor spôsobený chodidlom. Pružný člen má pružnú defonnovateľnosť, čím umožňuje priehybu katalyzátora v rozmedzí medzi 40 a 100 jeho maximálnej výšky ako odozvu na vertikálne sily aplikovanej na katalyzátor, osobou stojacou v pokoji.0008 Katalyzátor má vybraníe pre vyberateľne- výmenne vkladanú výstelku, ktorá pôsobí medzi katalyzátorom apodložným povrchom, na kontrolu pružnej deformácie katalyzátora. Katalyzátor a výstelka majú vzájomne spolupracujúce spojovacie prostriedky na zabezpečenie polohy výstelky vo vložke, Spolupracujúce spojovacie prostriedky zahŕňajú Západky odolné proti oddeľovaniu sa výstelky od vložky a proti laterálnemu posuvu medzi nimi.0009 Západky môžu zahrňovat rozšírený koniec na jednej z častí výstelky alebo katalyzátora, ktorý je zasunuteľný cez užší otvor do druhej časti, výstelky alebo katalyzátora.0010 Rozšírený koniec môže byť prítomný na distálnom konci aspoň jedného výbežku spájajúceho sa s príslušnou výstelkou a katalyzátorom.0011 Katalyzátor môže mat vonkajší kryt nad vložkou snajmenej jedným výbežkom vybiehajúcirn z vonkajšieho krytu cez vložku.0012 spolupracujúce spojovacie prostriedky môžu zahŕňať aj vertikálne steny na vložke,ktore sa kryjú spríslušnými vertikálnymi stenami na prijímajúcej strane na zamedzenie laterálnych pohybov medzi nimi. Západka môže zahŕňať spojovacie spony a strmene typu háčik -oko, upevnené na vnútomý laterálny povrch objímky a vonkajšieho laterálneho povrchu výstelky.0013 Výčnelkom môže byť pružný stĺpik alebo objímka, v závislosti od typu katalyzátora,a výstelka môže mat vybraníe, ktoré tesne objíma aspoň časť stĺpika, aby sa predišlo deformácii stĺpika v laterálnom smere, čím sa zvyšuje tuhosť pružného stlpika.0014 Medzi vložku a výstelku môže byť vtlačený magnetický materiál.0015 Výstelka môže mat pružzný stĺpik predĺžený smerom dole od vložky do vybrania a výmenný krúžkovitý člen na prijatie stĺpika a kvôli odolávaniu stĺpika pružným deformáciám V laterálnom smere, na zvýšenie tuhosti pružného stĺpika.0016 Vzájomne dosadajúce prvky spojenia môžu byť bud prispôsobujúce sa pruhy háčika aupevňovacie prvky ôk pripevnených do vzájomne sa spájajúcich povrchov výstelky a vložky.0017 spolupracujúce spojovacie prostriedky môžu zahŕňať príslušné pruhy opačne pólovaných magnetických materiálov pripevnených na stykové povrchy výstelky a vložky. Spolupracujúce spojovacie prostriedky ďalej obsahovat vertikálne steny na výstelke, ktoré sa kryjú polohovo s vertikálnymi stenami na objímkach kvôli odolávaniu laterálnym posuvom medzi nimi.0018 Prostriedky na vzájomné dosadanie zahŕňajú veľké množstvo výstupkov smerujúcich hore od výstelky a končiacich rozšírenými koncami. Vzájomne dosadajúce prostriedky môžu tiež obsahovat apretúry cez katalyzátor na prijatie výstupkov so zväčšenými koncamikončiacimi nad katalyzátorom, ak je výstelka zachytená o vložku. Apretúry a výbežky môžu byť aranžované do vzoru odpovedajúceho reflexným bodom na chodidle pre aplikovaníe reñexnej terapie, ako odozva na dole- smerujúci tlak šľapy na vložku. Dalej, medzi vložku a výstelku okolo výstupkov sa môže vkladať magnetický materiál .0019 Teraz budú opísané príklady a preferované zobrazenia predmetu tohto vynálezu, iba formou príkladov, s odvolaním sa na priložené výkresy, na ktorýchObrázok l je mediálne sagitàlny pohľad na vložku znázorňujúci umiestnenie katalyzátora na rehabilitovaníe klenby chodidla voči umiestneniu chodidla na vložke, alebo medzipodošve.Obrázok 2 je dorzálny pohľad na vložku znázorňujúci umiestnenie katalyzátora na rehabilitáciu klenby voči umiestneniu chodidla.Obrázok 3 je perspektívny pohľad na uskutočnenie pružiaceho aparátu zobrazujúc spodok a polohovacie apretúryObrázok 4 je príečny rez sagitálnej roviny vložky, alebo medzipodošvy auskutočnenia podpemej pružiny z obrázku 3 cez rez A-A z obrázku 2Obrázok 5 je perspektívny pohľad altematívneho príkladu podpemej pružiny, ktorú treba zabudovat do spodku.Obrázok 6 je perspektívny pohľad iného príkladu využívajúceho vyduto tvarovanú vinutú pružinu a zobrazujúci spodok a polohovacie apretúry.Obrázok 7 je pohľad prierezu, od frontálnej roviny, ďalšieho príkladu vyduto tvarovanej vinutej špirály cez rez B-B na obrázku 6Obrázky Sa a 8 b sú pohľady rezu frontálnej a sagitálnej roviny vložky, alebo medzipodošvy cez rezy A-A a B-B na obrázku 2, zobrazujúce polohovanie pravouhlej kavity objimky v príslušnej oblasti rehabilitačného katalyzátora klenby.Obrázok 9 je pohľad zo smeru roviny chodidla voblastí rehabilitačného katalyzátora a pravouhlej kavity objimky rehabilitačného katalyzátora zobrazeného na obrázkoch 8 a a 8 b.Obrázok 10 je perspektívny pohľad na výstelku, ktorá sa môže vložiť do pravouhlej kavity objimky v katalyzátore rehabilitujúceho klenbu chodidla.Obrázky lla a 11 b sú frontálne asagitálne pohľady ďalších príkladov vložky, alebo medzipodošvy cez rezy A-A a B-B na obrázku 2 znázorňujúcej polohovanie pravouhlej pyrarnidálnej kavity objimky v rehabilitačnej klenbe katalyzátora.Obrázok 12 je pohľad od smeru chodidla na klenbu rehabilitačného katalyzátora ana pravouhlý pyramidálnu objímkovú kavitu V klenbe rehabilitačného katalyzátora zobrazeného na obrázkoch lla a 11 b.Obrázok 13 je perspektívny pohľad na výstelku, ktorá môže byť vnorená do pravouhlej pyramidálnej kavity objímky katalyzátora rehabilitujúceho klenbu chodidla.Obrázky 14 a a 14 b sú pohľady frontálnej a sagitálnej roviny iného príkladu vložky cez rezy A-A a B-B zobrazujúce polohovanie pravouhlej kavity objímky s oblúkovitými ukončeniarni katalyzátora na rehabilitáciu klenby chodidla.Obrázok 15 je plantámy pohľad na klenbu rehabilitačného katalyzátora a na pravouhlú kavitu objímky s oblými okrajmi katalyzátora na rehabilitáciu klenby zobrazeného na obrázkoch 14 aObrázok 16 je perspektívny pohľad na výstelku, ktorá môže byť vnorená do pravouhlej kavity objímky katalyzátora zobrazeného na obrázkoch 14 a a 14 b, s oblúkovitými koncami, narehabilitáciu klenby, Obrázok 17 je perspektívny pohľad ďalšieho príkladu klembovito tvarovanej výstelky s polohovaním a zabezpečovacími rebrami na jej dorzálnej straneObrázok 18 je frontálny prierezový pohľad na katalyzátor na rehabilitáciu klenby chodidla a na vložku, alebo medzipodošvu cez rez B-B na obrázku 2 znázorňujúci klenuto tvarovanú vložku s 2 polohovacimi a zabezpečovacími rebrami z obrázku 17.Obrázok 19 je frontálny prierezový pohľad iného príkladu katalyzátora na rehabilitáciu klenby chodidla a na vložku, alebo medzipodošvu, cez rez B-B na obrázku 2, zobrazujúceho klenuto tvarovanú výstelku so samostatným polohovacím a zabezpečovacím rebromObrázok 20 je mediálne- sagitálny pohľad iného príkladu zobrazujúceho polohu katalyzátora na rehabilitáciu klenby chodidla, voči polohe chodidla na vložke, alebo medzipodošve a voči posteriorálnej pätovej radličke.Obrázok 21 je pohľad na pätovú oblasť vložky, alebo prostriedku medzipodošvy ilustrujúci polohovanie a charakteristiky kužeľovitej pätovej radličky ako je to zobrazené na obrázku 20.Obrázok 22 je pohľad zfrontálnej prierezovej rovíny, cez rez C-C na obrázku 21,zobrazujúci geometrické charakteristiky posteriorálnej pätovej radličkyObrázky 23 a a 23 b sú pohľady z ñontálnej a sagitálnej roviny ďalšieho príkladu vložky,alebo medzipodošvy cez rezy A-A a B-B na obrázku 2, zobrazujúce polohovanie pravouhlej kavity objímky katalyzátora pre rehabílitovanie klenby zobrazujúci kombináciu vertikálnych bočných stien a kónických bočných stienObrázok 24 je pohľad na sagitálnu rezovú rovinu uskutočnenia vložky z tohto vynálezu cez rez A-A na obrázku 2 ilustrujúcej dorzálny vrchol vložky pre chodidlo majúcej kavitus vyrezaným otvorom a s Výstelkou s geometríou hodiacou sa do kavityObrázok 25 a je prierezový pohľad ilustrujúci ďalšie možné uskutočnenie, vktorom má výstelka vytŕčajúce stlpovité hlavy.Obrázok 25 b ilustruje výstelku z obrázku 25 a majúcu ďalší spevňujúci komponent.

MPK / Značky

MPK: A61F 5/14, A43B 7/14, A43B 13/38

Značky: vnútorná, rehabilitáciu, vložka, topánok

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/26-e2575-vnutorna-vlozka-do-topanok-na-rehabilitaciu-nohy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vnútorná vložka do topánok na rehabilitáciu nohy</a>

Podobne patenty