Kompozícia obsahujúca kopolyméry

Číslo patentu: E 20758

Dátum: 08.03.2012

Autor: Wacker Andreas

Je ešte 18 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka kompozícii kopolymérov v rozpúštadlách nemiešatelných s vodou, pričom kompozície neobsahujú žiadnu vodu alebo vodu obsahujú v množstve menšom alebo rovnom 1,0 hmotn. Kopolyméry obsahujú štruktúrne jednotky vzniknuté z glycerínu, kyseliny ftalovej a kyselín0002 Kopolyméry, ktoré je možné získat kopolymerizáciou glycerínu, aspoň jednej dikarboxylovej kyseliny a aspoň jednej monokarboxylovej kyseliny sú známe zo spisu EP 1 379 129 a US 2009/156407. Kopolyméry v čistom stave sú veľmi vysoko viskóznou, medovitou až voskovitou substanciou, ktorá je v neriedenej forme ťažko manipulovateľná. Preto sa odporúča používať kopolyméry ako vodný roztok s koncentráciou 75 až 90 hmotn. Skutočne sa kopolyméry na trhu ponúkajú tiež vo forme vodných prípravkov (napr. pod obchodným označením Synergen® GL 5 od firmy Clariant) a nachádzajú použitie ako formulačné pomocné prostriedky vo vodných pesticídnych prípravkoch, predovšetkým vprípravkoch Glyphosatu. Spis EP 1379 129 opisuje okrem toho, že sa vlastnosti kopolyméru dajú ovplyvniť cez stupeň zosietenia, t.j. cez podiel dikarboxylovej kyseliny.0003 Spis GB 903 766 opisuje 3,4-díchlórpropiónanilidy ako herbicídy a prípravky z tejto účinnej látky. Pri tom sa tiež poukazuje na všeobecnú použiteľnosť neiónových kondenzátov zpolyglycerínov, mastných kyselín a kyseliny ftalovej v samoemulgovatelných prípravkoch. Konkrétne príklady tu niesú uvažované a tiež nie je poukazované na zloženie týchto kondenzátov.0004 Spis EP 161 595 opisuje prostriedky pre dodatočné ošetrenie vlasov vo forme vodnej emulzie, ktorá obsahuje komplexný ester pozostávajúci zalifatických polyolov, dikarboxylových kyselín a alifatických monokarboxylových kyselín.0005 Spis DE 10 2009 041 003.1 opisuje vodné pesticídne prípravky, ktoré obsahujú kopolyméry, ktoré je možné získat pomocou kopolymerizácieglycerínu, aspoň jednej dikarboxylovej kyseliny a aspoň jednejmonokarboxylovej kyseliny, ako aj jednej alebo viacerých amfotérnych povrchovo aktívnych substancií.0006 Výrazy bezvodé alebo nevodné kompozície alebo prípravky znamenajú v rámci predloženého vynálezu kompozície alebo prípravky, ktoré bud neobsahujú žiadnu vodu, alebo obsahujú vodu v množstve menšom alebo rovnom 1,0 hmotn. vztiahnuté na celkovú hmotnosť zodpovedajúcej kompozície alebo prípravku.0007 Pesticídne prípravky sa dajú vzásade rozdeliť na kvapalné a pevné typy (formulácia). Pevné prípravky majú oproti kvapalným prípravkom tú nevýhodu, že sa horšie dávkujú a dajú sa v postrekovej brečke horšie homogénne rozptýliť. Sú okrem toho spravidla menej účinné, pretože je velmi obtiažne do pevných prípravkov zaformulovať adjuvans.0008 Kvapalné prípravky sa môžu v zásade rozdeliť na vodné a nevodné typy. Nevodné prípravky obsahujú jedno alebo viacero rozpúšťadiel (väčšinou s vodou nemiešateľných) a sú bezvodé. Napriek všeobecnému trendu používať z hľadiska ochrany životného prostredia výhodné vodné prípravky, nevodné pesticídne prípravky stále ešte hrajú veľkú úlohu. Väčšina účinných látok vykazuje v rozpúšťadle podstatne vyššiu rozpustnost než vo vode. Nevodné prípravky sú často biologicky účinnejšie a stabilnejšie pri skladovaní, alebo sa účinné látky citlivé na hydrolýzu môžu hlavne formulovat len ako bezvodé.0009 Ako formulačné pomocné prostriedky v nevodných pesticídnych prípravkoch sa velmi často používajú etoxylové produkty alebo alkoxylačné produkty alkoholov s dlhým reťazcom alebo fenolov (alkoholalkoxyláty), ktoré fungujú ako emulgátory, zmáčadlá alebo adjuvans. Majú však tú nevýhodu, že sú na báze etylénoxidu, ako aj propylénoxidu, pričom sa vyrábajú z eténu a propénu a teda z petrochemických surovín. Vsúvislosti s pribúdajúcim nedostatkom a zdražovaním surového oleja a jeho následných produktov, ako aj s rastúcim povedomím k ochrane životného prostredia existuje vzrastajúca potreba formulačných pomocných prostriedkov, ktoré by využívali prírodnú surovinovú základňu.0010 Existuje tak potreba formulačných pomocných prostriedkov novéhodruhu, ktoré by nemali vyššie uvedené nevýhody a ktoré by sa mohli použiť v nevodných pesticídnych prípravkoch.0011 Úlohou predloženého vyná|ezu tak bolo dať k dispozícii kompozície,ktoré by boli zväčšej časti na báze obnoviteľných surovín, pričom by bo|i prijateľné pre užívateľov vmanipulácii a ktoré by sa mohli použiť na výrobu0012 Teraz bolo zistené, že táto úloha je vyriešená pomocou nevodných kompozícii, ktoré obsahujú A) jeden alebo viacero určitých kopolymérov, pričom kopolyméry obsahujú jednu alebo viac štruktúrnych jednotiek, ktoré vychádzajú zglycerínu, kyseliny ftalovej a kyselín kokosového tuku, a B) sú rozpustené v jednom alebo viacerých rozpúšťadlách nemiešateľných s vodou.0013 Predmetom vyná|ezu sú tak kompozície, ktoré obsahujúA) jeden alebo viacero kopolymérov, pričom kopolyméry obsahujú jednu alebo viac štruktúrnych jednotiek, ktoré pochádzajú za ktoré sa vyrobia tak, že sa monoglycerín najskôr kondenzuje na oligoalebo polyglycerín a až potom sa nechá reagovat s kyselinou ftalovou as kyselinami kokosového tuku a B) jedno alebo viacero s vodou nemiešateľných rozpúšťadiel, vyznačujúce sa tým, že kompozície bud neobsahujú žiadnu vodu, alebo vodu obsahujú v množstve menšom alebo rovnom 1,0 hmotn., vždy vztiahnuté na0014 Uvedené podiely monomérov a), b) a c) (v hmotn.) sa vzťahujú na celkové množstvo monomérov, ktoré bolo použité na výrobu kopolymérov. Nevzťahujú sa na konečné zloženie kopolyméru, ktoré sa vplyvom odštiepeniauvoľnenej vody pri kondenzácii nepatrne odlišuje.0015 Spis EP 1 379 129 uvádza explicitne, že sa vlastnosti tam uvádzanýchkopolymérov, ako je tiež rozpustnosť vo vode, dajú ovplyvniť cez stupeň zosietenia, t.j. cez podiel dikarboxylovej kyseliny. Prekvapujúco však bolo teraz zistené, že podiel dikarboxylovej kyseliny nemá žiadny vplyv na rozpustnosť kopolyméru komponentu A) kompozícii podľa vynálezu v rozpúšťadlách nemiešateľných s vodou, táto je ale daná podielom monokarboxylovej kyseliny.0016 Vzásade možné kompozície kopolymérov, ako aj výroba a uskutočnenie kopolymerizácie sú opísané v spise EP 1 379 129. Ten uvádza,že sa uskutočňuje kondenzačná reakcia medzi alkoholmi a/alebo karboxylovými kyselinami, t.j. že monoméry sú navzájom spojené pomocou éterových väzieb(v prípade kondenzácie dvoch alkoholových funkcií glycerínu), príp. pomocou esterových väzieb (v pripade kondenzácie jednej alkoholovej funkcie glycerínu s funkciou karboxylovej kyseliny u monokarboxylovej alebo dikarboxylovej kyseliny).0017 Kopolyméry komponentu A) kompozícii podľa vynálezu sa vyrábajú tak, že sa monoglycerín najskôr kondenzuje na oligo- alebo polyglycerín a až potom sa nechá reagovať s kyselinou ftalovou b) a s kyselinami kokosového tuku c). Toto spôsobuje to, že kopolyméry komponentu A) kompozícii podľa vynálezu obsahujú vtomto výhodnom uskutočnení podľa vynálezu kondenzované oligo- alebo polyglycerínové jednotky.0018 Výhodne pozostáva jeden alebo viacero kopolymérov komponentu A),obsiahnutých v kompozíciách podľa vynálezu, z komponentov a), b) a c).0019 Veľká časť surovín, ktoré sú potrebné na výrobu kopolymérov,pochádza zobnoviteľných zdrojov surovín. Napriklad glycerín je v súčasnej dobe vedľajším produktom pri výrobe bionafty.0020 Ako už bolo uvažované, rozumejú sa pod pojmom bezvodé alebo nevodné kompozície v rámci predloženého vynálezu kompozície, ktoré bud neobsahujú žiadnu vodu, alebo obsahujú vodu v množstve menšom alebo rovnom 1,0 hmotn., vztiahnuté na celkovú hmotnosť zodpovedajúcej kompozície. Výhodne obsahujú kompozície podľa vynálezu menej ako 0,5 hmotn. vody, vztiahnuté na celkovú hmotnost zodpovedajúcej kompozície.Tieto obsahy vody pochádzajú zvyčajne zo zvyškových množstiev vody, ktorá

MPK / Značky

MPK: A01N 25/04, C08G 63/127, A01N 39/04, A01N 37/26, A01N 25/10, C08L 67/00, A01N 43/653, A01N 53/00, A01N 57/16, A01N 25/02

Značky: kompozícia, kopolymery, obsahujúca

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/26-e20758-kompozicia-obsahujuca-kopolymery.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kompozícia obsahujúca kopolyméry</a>

Podobne patenty