Stabilizované emulzie oleja vo vode obsahujúce poľnohospodárske aktívne zložky

Číslo patentu: E 20155

Dátum: 09.03.2009

Autori: Xu Wen, Cobb Joey, Tank Holger

Je ešte 18 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Stabilizované emulzie oleja vo vode, obsahujúce poľnohospodárske0001 Predložený vynález sa týka stálych poľnohospodárskych emulzných prostriedkov oleja vo vode.Odkazy na príbuzné prihlášky0002 Táto prihláška si nárokuje prínos predbežnej prihlášky č. 61/068 480 podanej 7. marca 2008, ktorá je zahrnutá výslovne VDoterajší stav techniky a súhrn0003 Koncentrované emulzie oleja vo vode kvapalných aktívnych zložiek alebo aktívnych zložiek rozpustených V rozpúšťadle sa v poľnohospodárskych prostriedkoch bežne používajú, a to pre určité výhody oproti iným typom prípravkov. Emulzie sú založené na vode, obsahujú málo alebo žiadne rozpúšťadlo, umožňujú zmesiam zložiek byť spojené do jediného prípravku a sú kompatibilné so širokou škálou baliacich materiálov. Avšak tieto poľnohospodárske emulzie majú tiež niekoľko nevýhod, menovite sú to často komplexné prípravky, ktoré k stabilizácii vyžadujú veľké množstvá povrchovo aktívnych činidiel, sú všeobecne veľmi viskózne, majú tendenciu k Ostwaldovmu zreniu emulzných globulárnych čiastočiek a V priebehu doby sa oddeľovať. Preto je V oblasti poľnohospodárstva potrebné zlepšenie týchto emulzných prípravkov.0004 Niektoré emulzné prostriedky oleja vo vode pre-kozmetické a dermatologické aplikácie sú opísané v US patentoch č. 5 658 575, 5 925 364, 5 753 241, 5 925 341, 6 066 328, 6 120 778,6 126 948, 6 689 371, 6 419 946, 6 541 018, 6 335 022, 6 274 150, 6 375 960, 6 464 990, 6 413 527, 6 461 625 a 6 902 737.Avšak, i keď tieto typy emulzií sú výhodné na použitie V produktoch pre osobnú starostlivosť, tak sa tieto typy emulzií predtým nepoužívali s poľnohospodársky aktívnymi zlúčeninami,ktoré sú typicky prítomné v emulziách v oveľa vyšších hladinách,ako sú kozmetické aktívne zložky.0005 V US patentovej prihláške sériového č. 11/495228 je opísaný jeden príklad prostriedku emulzie oleja vo vode na poľnohospodárske použitie, ktorý je vhodný pre poľnohospodárske aktívne zložky, ktoré sú kvapalne alebo rozpustné vo vhodných rozpúšťadlách pri relevantných teplotách skladovania.0006 Iná emulzia oleja vo vode je opísaná vo WO 2006/094978,kde olejová fáza obsahuje aspoň jeden pesticíd v aspoň jednom etylenicky nenasýtenom monomeri.0007 Predložený vynález sa týka poľnohospodárskych prostriedkov obsahujúcich emulziu oleja vo vode, kde tento prostriedok emulzie oleja vo vode obsahuje olejovú fázu a vodnú fázu, kde tento prostriedok emulzie oleja vo vode obsahuje olej upravený tak, že olejovite globulárne čiastočky majú priemernúveľkosť častice menšiu ako 800 nanometrov a monomér jekompatibilný s olejovou fázou, iniciátor je kompatibilný s monomérom, aby podporil polymerizáciou aspoň jednu poľnohospodársky aktívnu zlúčeninu, aspoň jedno neiónovelipofilné povrchovo aktívne činidlo, aspoň jedno neiónove hydrofilné povrchovo aktívne činidlo, aspoň jedno iónovepovrchovo aktívne činidlo a vodu.0008 Jedným uskutočnením predloženého vynálezu je nový emulzný prostriedok oleja vo vode, obsahujúci olejovú fázu a vodnú fázu,kde tento emulzný prostriedok oleja vo vode obsahuje olej upravený tak, aby tvoril olejovite globulárne čiastočky so stredným priemerom častice menším ako 800 nanometrov, kde aspoňjeden monomér je kompatibilný s touto olejovou fázou, iniciátorje kompatibilný s aspoň jedným monomérom, aby podporoval polymerizáciu, aspoň jednu poľnohospodársky aktívnu zlúčeninu,aspoň jedno neiónové lipofilné povrchovo aktívne činidlo, aspoň jedno neiónové hydrofilné povrchovo aktívne činidlo, aspoň jedno iónové povrchovo aktívne činidlo a vodu.0009 Olejová fáza emulzie oleja vo vode podľa predloženého vynálezu využíva buď poľnohospodársky aktívnu zlúčeninu, ktorá je vo forme oleja alebo alternatívne poľnohospodársky aktívnu zlúčeninu, rozpustenú alebo vmiešanú do oleja počas vzniku olejovitých globulárnych čiastočiek. Olej je podľa definície kvapalinou, ktorá nie je Húešateľná s vodou. V emulziách oleja vo vode podľa predloženého vynálezu možno použiť akýkoľvek olej,ktorý je kompatibilný s poľnohospodársky aktívnou zlúčeninou. Termín kompatibilný alebo zlúčiteľný znamená, že sa tento olej bude uniformne rozpúšťať alebo miešať s poľnohospodársky aktívnou zlúčeninou a umožní vznik olejovitých globulárnych čiastočiek emulzie oleja vo vode podľa predloženého vynálezu. Príklady olejov zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na triglyceridy mastných kyselín s krátkym reťazcom, silikónové oleje, ropné frakcie alebo uhľovodíky ako ťažké aromatické naftové rozpúšťadlá, ľahké aromatické naftové rozpúšťadlá, hydrogénované ľahké ropné destiláty, parafinické rozpúšťadlá, minerálny olej,alkylbenzény, parafinické oleje a podobne, rastlinné oleje ako sójový olej, repkový olej, kokosový olej, bavlníkový olej,palmový olej, a podobně, alkylované rastlinné oleje a alkylestery mastných kyselín ako metyloleát a podobne.0010 Poľnohospodársky aktívna zlúčenina je tu definovaná ako akákoľvek V oleji rozpustná zlúčenina, hydrofóbna zlúčenina alebo pevná zlúčenina s teplotou topenia nižšou ako 95 °C alebo menšou, ktorá vykazuje nejakú pesticídnu alebo biocídnu aktivitu. Je zrejmé, že tento termín odkazuje na aktívnu zlúčeninu ako takú, keď je sama olejom alebo alternatívne aktívnou zlúčeninou rozpustenou v oleji vhodného polymérnehomodifikátora. Tieto zlúčeniny alebo pesticídy zahŕňajúfungicídy, insekticídy, nematocídy, miticídy, termiticídy,rodenticídy, prostriedky proti článkonožcom, herbicídy, biocídy a podobne. Príklady týchto poľnohospodársky aktívnych zložiek možno nájsť V práci The Pesticide Manual, 12. vydanie. Príklady pesticídov, ktoré možno využiť V emulzii oleja vo vode podľa predloženého vynálezu zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na benzofuranylmetylkarbamátové insekticídy ako benfurakarb a karbosulfan, oxim-karbamátové insekticídy ako aldikarb,fumigantné insekticídy ako chlórpikrin, l,3-dichlórpropén a metylbromid, mimemiká juvenilného hormónu ako fenoxykarb,organofosfátové insekticídy ako dichlórvos, alifatické organotiofosfátové insekticídy ako malatión a terbufos,alifatické amid-organotiofosfátové insekticídy ako dimetoát,benzotriazínové organotiofosfátové insekticídy ako azinfos-etyl a azinfos-metyl, pyridínové organotiofosfátové insekticídy ako chlórpyrifos a chlórpyrifos-metyl, pyrimidínové organotiofosfátové insekticídy ako diazinon, fenylorganotiofosfátové insekticídy ako paration a paration-metyl,pyretroidné esterové insekticídy ako bifentrin, cyflutrin, betacyflutrin, cyhalotrin, gama-cyhalotrin, lambda-cyhalotrin,cypermetrin, alfa-cypermetrin, beta-cypermetrin, fenvalerat a permetrin.0011 Príklady herbicídov, ktoré možno použiť v emulzii oleja vo vode podľa predloženého vynálezu zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na amidové herbicídy ako dimetenamid a dimetenamid-P, anilidové herbicídy ako propanil, chloracetanilidové herbicídyako acetochlór, alachlór, butachlór, metolachlór a S-metolachlór, cyklohexenoximové herbicídy ako setoxydim,dinitroanilínové herbicídy ako benfluralín, etalfluralín,pendimetalín a trifluralín, nitrilové herbicídy akoazbromoxynil-oktanoát, herbicídy na báze fenoxyoctovej kyseliny ako 4-CPA, 2,4-D, 3,4-DA, MCPA a MCPA-tioetyl, herbicídy na báze fenoxymaslovej kyseliny ako 4-CPB, 2,4-DB, 3,4-DB a MCPB, herbicídy na báze fenoxypropiónovej kyseliny ako cloprop,

MPK / Značky

MPK: A01N 43/653, A01N 33/18, A01N 25/04, A01N 25/30, A01N 25/10

Značky: zložky, stabilizované, obsahujúce, oleja, emulzie, aktívne, poľnohospodárske

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/26-e20155-stabilizovane-emulzie-oleja-vo-vode-obsahujuce-polnohospodarske-aktivne-zlozky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Stabilizované emulzie oleja vo vode obsahujúce poľnohospodárske aktívne zložky</a>

Podobne patenty