Spôsob prideľovania šírky pásma v systémoch využívajúcich režimy GPRS a EDGE

Číslo patentu: E 20128

Dátum: 18.09.2013

Autori: Pucci Carlo, Farine Helene, Leger Christian

Je ešte 18 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

SPÓSOB PRIDEĽOVANIA ŠÍRKY PÁSMA v SYSTÉMOCH WUŽÍVAJÚCICH REŽIMY GPRS A EDGE0001 Tento vynález sa týka spôsobu prideľovania dostupnej šírky pásma pre potreby prenosov údajov v režime prepájania paketov vsystéme využívajúcom GSM alebo GSM-R a vybavenom seNisným modulom PFC určeným na spracovávanie požiadaviek na šírku pásma od mobilných staníc,pričom skupina týchto staníc sa v režime časového multiplexu TDMA delínajmenej o jeden časový úsek. 0002 Súčasný stav techniky je opísaný v ďalej uvedených dokumentocho An efficient analytical model for QoS engineering in mobile cel/ular networks, World of l/Wre/ess, Mobile and Multimedia Networks, 2008. WoWMoM 2008. 2008 lntemational Symposium, IEEE, Píscatawaja NJ,USA (Účinný analytický model inžinierskych činností v režime kvality služieb (QoS) vmobilných celulárnych sieťach, Svet bezdrôtových,mobilných a multimediálnych sietí, 2008. WoWMoM 2008. 2008 Medzinárodné Sympózium, IEEE, Piscataway, New Jersey, USA),v ktorom je opísané riadenie zdrojov podla kritéria kvality služieb (QoS) vprípade koncových zariadení (okrem iných aj terminálov GPRS a EDGE), ktoré majú odlišné typy pripojenia údajových paketov k sieti (t. j.,zhľadiska typológie, ako je napríklad pripojenie vreálnom čase (RealTime) alebo mimo reálneho času (No Real Time),- Enhancements to support of Streaming services in GERAN A/Gb mode,3 GPP Draft S 2-030086, 3 rd Generation PDNRTnerShip Project - 3 GPP), EP 2 852 237 HÓRMANNOVÁ - TOMEŠ 35569 ľl wwwbhtpatentskMobile Competence Centre 650, route des Lucioles F-O 6921 SophiaAntipolis Cedex France (ZIepšenia podpory streamovacích služieb v režime GERAN A/Gb, 3 GPP Draft 82-030086, Projekt partnerstva 3. Generácie, Kompetenčné centrum mobilných komunikácií 650, route des Lucioles F-06921 Sophia-Antipolis Cedex Francúzsko) ao EP 1437866 A 1 20040714 - v ktorom je opísaný sieťový prvok centrálnej siete mobilného komunikačného systému jeho súčasťou je jednotka realizujúca metódu optimalizácie podpory streamovacích služieb (t. j.,využíva sa na optimalizáciu podpory streamovacích služieb, napríklad telefonickej služby, vdoméne mobilného komunikačného systému(uvedeného tam v nárokoch), vktorej sa uplatňuje režim prepájania paketov údajov súčasťou tohto mobilného komunikačného systému je technológia prístupu do siete pomocou rádiových signálov (GERAN) v režime globálneho systému mobilnej komunikácie (GSM) l zvýšených rýchlostí prenosu údajov pre rozvoj GSM (EDGE).).0003 Pri bezdrôtovej komunikácii medzi vysielačom-prijímačom základňovej stanice (BTS) a mobilnými stanicami v rámci Globálneho systému mobilnej komunikácie (GSM) v súlade so sústavou noriem ETSI a s príslušnou normou pre železnice (GSM-R) sa využíva frekvenčný multiplex (frequency division multiple access - FDMA) aj časový multiplex (time division multiple access - TDMA). Kým režim frekvenčného multiplexu sa využíva na oddelenie odpovedacích (uplink) kanálov od dopytovacích (downlink) kanálov, každý časový rámec časového multiplexu je rozdelený na osem časových úsekov. Jeden časový úsek potom môže byť vyhradený pre jeden hlasový hovor realizovaný v režime spínania obvodu (circuit switched voice call) alebo pre prenos údajov v režime prepájania paketov (packet switched data transmissions), napríklad na základe univerzálnej paketovej rádiovej služby(general packet radio service - GPRS) so štandardnou moduláciou alebo moduláciou podľa zvýšených rýchlostí prenosu údajov pre rozvoj GSM (EDGE).0004 Mobilná stanica pracujúca v režime GSM využíva len jeden časovýúsek vodpovedacom adopytovacom smere pre hlasový hovor realizovanýv režime spínanía obvodu, kým mobilná stanica pracujúca v režime univerzálnej paketovej rádiovej služby (GPRS) alebo zvýšených rýchlostí prenosu údajov pre rozvoj GSM (EDGE) môže využívať niekoľko časových úsekov v odpovedacom a/alebo dopytovacom smere na prenos údajov v režime prepájania paketov. Okrem toho niekoľko mobilných staníc možno zapojiť do skupiny, ktorá sa delí o jeden alebo niekoľko časových úsekov a prenáša údaje v režime prepájania paketov.0005 Kvôli zabezpečeniu rôznych úrovní kvality služieb vzmysle šírky pásma a priority prístupu k službám operátora režimu GSM alebo GSM-R boli vrámci projektu partnerstva 3. generácie (3 GPP) zavedené kontexty toku paketov (packet flow contexts - PFCs), ktoré sa prideľujú prenosom údajov. Kontexty toku paketov sa využívajú aj v systémoch GSM-R a garantujú v nich tú správnu prioritu prenosov údajov. Pomocou kontextov toku paketov, z ktorých niektoré môže využívať mobilná stanica, sa okrem iného definuje trieda prevádzky (traffic class), na základe ktorej môže existovať kontext toku paketov v reálnom čase (realtime - RT PFC) alebo kontext toku paketov mimo reálneho času (no rea/tlme - NRT PFC), a priorita riadenia prevádzky (traffic handling priority), na základe ktorej sa určujú relatívne priority kontextu toku paketov mimo reálneho času NRT PFC, t. j., THP 1, THP 2 alebo THP 3.0006 Kontext toku paketov (PFC) sa označuje pomocou identiñkátora toku paketov (packet flow identiñei), ktorý sa prideluje prenášaným paketom údajov. identifikátor toku paketov pre daný kontext toku paketov PFC vyjadruje aj požiadavky na šírku pásma od mobilných staníc. Pomocou informácií uložených v kontexte toku paketov PFC môže servisný modul kontextov toku paketov PF) spracovávať požiadavky na šírku pásma od tých mobilných staníc, ktoré sa nachádzajú vdosahu vysielača-prijímača základňovej stanice BTS,prideľovaním dostupnej šírky pásma z jedného alebo viacerých časových úsekov.0007 Pridelenie dostupnej šírky pásma a možné zdielanie ďalšej šírky pásma presahujúcej celkovú šírku pásma, ktorú požadujú mobilné stanice, jepomerne ľahké, pokiaľ všetky mobilné stanice zapojené do skupiny využívajúlen univerzálnu paketovú rádiovú službu GPRS, alebo pokiaľ všetky mobilné stanice zapojené do skupiny využívajú len službu zvýšených rýchlostí prenosu údajov pre rozvoj GSM (EDGE). Na rozdiel od toho združenie mobilných staníc pracujúcich v režimoch GPRS a EDGE do jednej skupiny je netriviálne, pretože bitové rýchlosti za jeden časový úsek garantované pre prenosy údajov v režime GPRS (pfcTSGBRGpRs) sa odlišujú od bitových rýchlostí za jeden časový úsek garantovaných pre režim EDGE (pfcTSGBREDGE).0008 V prípade prenosov údajov v režime EDGE môže garantovanú bitovú rýchlosť za jeden časový úsek konfigurovať operátor prostredníctvom riadiacej jednotky základňovej stanice v prípade prenosov údajov v režime GPRS hodnota tohto parametra závisí od zvoleného systému kódovania a povolené sú len dve možné hodnoty 8 kbitov/s alebo 11 kbitov/s. V systémoch využívajúcich režim GSM-R je tento parameter nastavený napríklad na hodnotu 8 kbitov/s pre prípad služby GPRS a na hodnotu 20 kbitov/s pre prípad služby EDGE. Zdieľanie dostupnej šírky pásma vrámci toho(ých) istého(ých) časového(ých) úseku(ov) pri rôznych garantovaných bitových rýchlostiach by viedlo k prekročeniu fyzických obmedzení platných pre prenos údajov svyužívaním služby GPRS a/alebo k nedostatočnému využívaniu alebo k nevyváženému zdielaniu dostupnej šírky pásma v rámci časových úsekov a z tohto dôvodu je0009 Cieľom tohto vynálezu je poskytnúť spôsob prideľovania dostupnej šírky pásma pre potreby prenosov údajov v režime prepojovania paketov, ktorýprekoná tieto obmedzenia a je pružnejší a účinnejší než súčasné spôsoby.0010 Tento cieľ sa dosiahne prostredníctvom spôsobu vyššie uvedeného typu, vrámci ktorého spomenutá skupina mobilných staníc obsahuje najmenej jednu mobilnú stanicu využívajúcu režim GPRS a najmenej jednu mobilnú stanicu využívajúcu režim EDGE, pričom súčasťou tohto spôsobu je- výpočet koeficientu rozšírenia E podla vzorca

MPK / Značky

MPK: H04W 72/06, H04W 72/04

Značky: pásma, systémoch, spôsob, využívajúcich, režimy, prideľovania, šířky

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/26-e20128-sposob-pridelovania-sirky-pasma-v-systemoch-vyuzivajucich-rezimy-gprs-a-edge.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob prideľovania šírky pásma v systémoch využívajúcich režimy GPRS a EDGE</a>

Podobne patenty