Zariadenie na pripevnenie izolačných vrstiev a izolačný montážny systém

Číslo patentu: E 20049

Dátum: 12.10.2012

Autori: Guillem Angélique, Baraud Ismael

Je ešte 18 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka zariadenia na pripevnenie izolačných dosiek, a presnejšie pripev ňovacích skrutiek a zostáv izolačných dosiek.0002 Skrutkové zariadenie podľa úvodnej časti nároku l je známe z dokumentu EP O 943 822 A.0003 Aby sa zlepšila tepelná a/alebo zvuková izolácia budov, je obvyklé použiť vrstvy pružných alebo polotuhých materiálov, napr. izolačných dosiek. Je potrebné, aby tieto dosky mali dobrú ohňovzdomosť, a to je jeden z dôvodov, prečo sa dosky založené na minerálnych vláknach, najmä kamenných vláknach, čím ďalej tým viac používajú. Tieto dosky môžu byťvyrobené v rozdielnych hustotách a hrúbkach, ak je to potrebné.0004 Používanie takých izolačných dosiek je rozšírené V nových budovách, ale taktiež pri renovácii a rekonštrukcii už existujúcich budov. Potreba úspor energie neustále poháňa tieto aktivity V danej oblasti techniky, aby sa zvýšila tepelná kapacita. Príhlasovateľ vykonal výskum ohľadne zlepšenia hrúbky, najmä v spojeni so systémami pre vzájomné zostavenie nových izolačných dosiek. Príhlasovateľ taktiež zdokonalil systém zostavovanía nových izolačných vrstiev na už existujúcich izolačných vrstvách. Príhlasovateľ usiloval o to, aby sa zachovali staré izolačné vrstvy, ktoré už nespĺňajú súčasné štandardy a ku ktorým sú pridané nové izolačné vrstvy. Stav techniky nezahŕňal žiadne uspokojivé riešenie, ktoré by bolo zlúčiteľné s väčšinou typov existujúcich izolačných vrstiev, ani žiadny multifunkčný systém,ktorý by sa mohol použit v rozsiahlom súbore konfigurácii izolačných systémov na to, aby sa tieto konfigurácie vytvorili alebo modifikovali, najmä na to, aby sa pripevnila jedna doska na0005 Vynález, ako je definovaný nezávislými nárokmi 1 a 14, sa vytvoril na to, aby sa0006 Pripevňovacia skrutka na spojenie izolačných dosiek k sebe má zjednotenú štruktúru,ktoráje vyrobená zo syntetického materiálu, a obsahuje hlavu a driek. Hlava obsahuje plochý povrch, ktorý dosadá na jednu z izolačných dosiek, povrch, ktorý je protiľahlý k dosadaciemu povrchu aje vybavený aspoň jedným hnacím krídelkom. Hnacie krídelko môže byť ovládané, aspoň dvoma prstami. Kridelko vybieha do zvolenej vzdialenosti od protiľahlého povrchu, pričom táto vzdialenosť je väčšia ako 10 mm. Driek obsahuje podlhovasté telo, ktoré vybieha z hlavy a je v podstate kolmé k dosadaciemu povrchu, hrot, ktorý je umiestnený na jednom konci tela protiľahlého k hlave, a aspoň jeden špirálový závit. Špirálový závit vybieha aspoň cez časť aspoň jedného zo súboru zahŕňajúceho hrot a telo, a je odsadený od hlavy. Špirálový závit má závit, ktorý sa zväčšuje smerom k hlave, pričom špirálový závit obsahuje časť, ktorámá obálku v tvare zrezaného kužeľa, a stúpanie špirálového závituje väčšie ako 8 mm.0007 Medzi vonkajším povrchom izolačných dosiek a dodatočnou stenou alebo obložením pripevneným proti vonkajšiemu povrchu sa udržuje vrstva vzduchu, akou je napr. ventilačná vzduchová medzera. Krídelko na hlave skrutky umožňuje obmedziť kondenzačný jav, a tedazlepšuje dlhodobú účinnosť izolačných dosiek.0008 Skmtka môže obsahovať dutý zárez pre rotačné poháňanie. Dutý zárez umožňuje nielen obmedziť množstvo materiálu, z ktorého je skrutka vyrobená, čim ju robí ľahšou a menej nákladnou, ale taktiež umožňuje to, že je utiahnutá s použitím obvyklého nástroja na miesto, aby bola utiahnutá rukou. Výrobok sa ľahko vyberie z formy počas výrobného0009 Dutý zárez môže axiálne vybiehať do blízkosti závitu. Tým sa umožní to, že skrutkovací točivý moment je aplikovaný pokial možno najbližšie k závitu, aby sa obmedzilonapätie, najmä torzné, aplikované na driek skrutky počas skrutkovania.0010 Telo drieku môže byť valcové alebo môže mať tvar zrezaného kužeľa. Telo driekumôže obsahovať drážky. Drážky zlepšujú mechanické vlastnosti, zatiaľ čo obmedzujú hmotu0011 Telo drieku môže mať pomer dĺžky a priemeru väčší ako 20. Je potom možné to, že skrutka prenikne značnými hrúbkami izolačných dosiek, zatial čo je potrebný skrutkovacítočivý moment, ktorý je zlúčiteľný s uťahovanim rukou.0012 Stúpanie špirálového závitu môže byť väčšie ako 15 mm, výhodne 25 mm. Tým sa umožní dosiahnuť malý počet otáčok pre rýchle skrutkovanie. Skmtkovanie je teda ergonomické a úsilie vynaložené na Zostavovanie, najmä na opakovanie pohybu vykonávanéhooperátorom, je primerané. Zníži sa riziko únavy a pracovného úrazu.0013 Špirálový závit môže obsahovať časť, ktorá má valcovú obálku. Tým sa umožní predĺžiť rozvinutú dĺžku špirálového záberu, a teda jeho rozmedzíe, to znamená, celkový povrch záberu závitu v izolačných doskách bez rozšírenia otvoru vytvoreného V izolačných0014 Dosadací povrch hlavy môže byť vybavený výstupkami. Tým sa zamedzí uvoľneniu skrutky pripevnením hlavy skrutky k vonkajšiemu povrchu izolačnej dosky. Výstupky môžu byť asymetricke vzhľadom na reznú rovinu prechádzajúcu cez os drieku tak, aby poskytli trecí točivý moment, ktorý je väčší v smere odskrutkovania, ako je V smere skrutkovania. Nepatrné trenie na konci skmtkovania spôsobuje zvýšenie točivého momentu, ktorý je potrebný na konci skrutkovania. To je vodidlo pre operátora a tým sa znižuje riziko0015 Skrutka môže obsahovať dve krídelká, ktore radíálne vybiehajú na obidvoch stranách osi drieku a axiálne vybiehajú do zvolenej vzdialenosti z protiľahlého povrchu. Krídelká môžu byť ko-planáme. Krídelká môžu byť zakrivené okolo osí paralelných s osou drieku, čímrobia skrutku viac ergonomickú.0016 Z praktických dôvodov je výhodné minimalizovať použitie špecifických nástrojov pre Zostavovanie a zároveň obmedziť dobu a počet operácií počas zostavovania. Prihlasovateľ zistil, že nie je žiadne existujúce zariadenie alebo systém, v ktorom jednak je hnacia sila prstov operátora bez použitia nástroja dostatočná pre zostavenie a jednak počet otočenívykonaných počas uťahovania je zlučiteľný s priemyslovo uspokojivou dobou zostavenia.0017 Telo môže obsahovať dutú časť. Tým sa zníži množstvo materiálu, ktorý tvorí skrutku, obmedzí sa jej hmota, a teda sa znížia náklady na výrobu a použitie.0018 Okrem toho, zostavenie rôznych vrstiev musí obmedziť tepelné mosty. V súčasnej dobe neexistuje žiadne pripevňovacie zariadenie, ktoré je v tomto ohľade uspokojivé. Známezariadenia majú sklon k napomáhaníu aspoň lokálnej tepelnej vodivosti.0019 Podľa iného hľadiska sa vynález týka systému pre izolovanie stien budov, ktorý obsahuje aspoň jednu prvú izolačnú dosku a aspoň jednu druhú izolačnú dosku s objemovou hustotou v rozsahu 10 a 300 kg/m 3, ktoré sú na sebe položené v obvyklom smere ich hrúbok ak sebe spojené aspoň jednou skrutkou, pričom uvedená skrutka má zjednotenú konštrukciu zosyntetického materiálu a obsahuje hlavu a driek, pričom hlava obsahuje plochý povrch pre dosadnutie na jednu z uvedených izolačných dosiek, povrch, ktorý je protiľahlý kdosadaciemu povrchu a je vybavený aspoň jedným krídelkom, ktoré má byť poháňané aspoň dvoma prstami, pričom uvedené krídelko vybieha do zvolenej vzdialenosti od protiľahlého povrchu,pričom uvedená vzdialenosť je väčšia ako 10 mm, pričom driek obsahuje podlhovasté telo,ktoré vybieha z hlavy a je vpodstate kolmć k dosadaciemu povrchu, hrot umiestnený na jednom konci tela protiľahlom k hlave, a aspoň jeden špirálový závit, pričom špirálový závit prebieha cez aspoň časť aspoň jedného zo súboru zahŕňajúceho hrot a telo a je odsadený od hlavy, pričom priemer špirálového závitu sa zväčšuje smerom k hlave, pričom špirálový závit obsahuje časť ktorá má obálku v tvare zrezaného kužeľa, pričom stúpanie špirálového závitu je väčšie ako 8 mm, pričom skrutka je umiestnená v podstate V smere hrúbky izolačných dosiek, pričom časť drieku prechádza cez hrúbku druhej dosky, pričom závit je v zábereaspoň čiastočne v prvej doske a dosadací povrch je v kontakte s vonkajším povrchom druhej dosky.0020 Montážny systém z dôvodu nákladov a výrobného času je uspôsobený zariadeniam,štruktúram a spôsobom, ktoré už existujú na trhu. Najmä značné náklady výrobného podniku na výrobu členov, ktoré sú zahmuté v izolačnom systéme a akými sú napr. nosné štruktúry,spôsobujú, že modifikácie sú obtiažne. Prihlasovateľ navrhuje zariadenie a systém, ktorých použitie vylúči potrebu investovať v iných výrobných podnikoch. Aby sa obmedzili náklady a napomohlo sa použitiu takých zariadení počas renovácií, zachovajú sa nosné štruktúry s ich0021 Prihlasovateľ navrhuje prostriedky a spôsoby zostavenia, ktoré sa môžu použiť vnových budovách a počas renovácií. Renovácia môžu zahŕňať, najmä, poskytnutie aspoň jednej novej ízolačnej vrstvy okrem aspoň jednej existujúcej ízolačnej vrstvy. Rozdielne vrstvy môžu mať rozdielne vlastnosti, najmä pokiaľ ide o ich rozmery, objemovú hmotnosť, hustotu, zvukovú izoláciu a ohňovzdomosť.0022 Systém môže ďalej obsahovať dodatočnú stenu, ktorá sa nesie na aspoň jednom krídelku skrutky, v dôsledku čoho medzi dodatočnou stenou a vonkajším povrchom druhej dosky je vytvorená vrstva vzduchu, akou je napr. ventilačná medzera s nenulovou hrúbkou. Vrstva vzduchu môže mať hrúbku aspoň 10 mm. Tým sa umožní znížiť jav kondenzácie aprechod vlhkosti medzi izolačnými doskami a dodatočnou stenou, akou je napr. obloženie.

MPK / Značky

MPK: F16B 25/00, F16B 33/00, E04B 1/76

Značky: izolačný, montážny, izolačných, vrstiev, zariadenie, pripevnenie, systém

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/26-e20049-zariadenie-na-pripevnenie-izolacnych-vrstiev-a-izolacny-montazny-system.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na pripevnenie izolačných vrstiev a izolačný montážny systém</a>

Podobne patenty