Upevňovacie zariadenie

Číslo patentu: E 20048

Dátum: 30.01.2012

Autor: Binkert Sven

Je ešte 18 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka upevňovacieho zariadenia podľa predvýznakuTaké upevňovacie zariadenie je známe zo spisu WO 2010/101803 A 1. Toto známe upevňovacie zariadenie na upevnenie nástavného dielu na nosnom dieli obsahuje plochú krycíu dosku usporíadanú V hlavovej oblasti a dve driekové ramená, ktoré sú spojené s krycou doskou, a ktoré sa rozkladajú preč od krycej dosky v smere k pätnej oblasti. Každé driekové rameno disponuje vonkajším krídlom a vnútorným kridlom, pričom na každom vnútornom krídle driekového ramena sú vytvarované podperné bočné steny prechádzajúce vybraniami pre podperne bočné steny vytvorenými vo vonkajšom krídle príslušného dríekového ramena. Ďalej sú na každom vonkajšom krídle každého driekového ramena vytvarované dve okrajové krídla, ktoré sa rozkladajú smerom na seba navzájom. Tietookrajové krídla sú umíestené medzi podpernými bočnými stenami aÚlohou vynálezu je vytvorit upevňovacie zariadenie v úvode zmieneného druhu, ktoré sa vyznačuje veľmi vysokou vyťahovacousilou a ktore má vysokú tuhosť.Táto úloha je u upevňovacieho zariadenia v úvode zmienenéhodruhu vyriešená podľa vynálezu znakmi význakovej časti patentovéhoTým, že sú na krycej doske vytvarované podperné bočné steny, ktoré tvoria s krycou doskou profil tvaru U, a tým, že sa vonkajšiekrídla rozkladajú na oboch stranách vybrania pre tieto bočné steny, vznikne veľmi vysoká tuhosť upevňovacieho zariadenia, ktorávdôsledku viacnásobného profilovania tvaru U vedie k vysokým vyťahovacím silám.Ďalšie výhodné uskutočnenia vynálezu sú predmetom vedľajšíchĎalšie výhodné uskutočnenia a výhody vynálezu vyplývajúz nasledujúceho opisu príkladov uskutočnenia s odkazom na obrázky výkresov.obr.l V perspektívnom pohľade jeden príklad uskutočneniaupevňovacieho zariadenia podľa vynálezu.obr. 2 v perspektívnom pohľade a v reze príklad uskutočnenia podľa obr. 1, obr.3 v perspektívnom detailnom pohľade podperné bočnésteny príkladu uskutočnenia podľa obr. 1obr. 4 v perspektívnom detailnom pohľade podpernej bočnejsteny prikladu uskutočnenia podľa obr. 1, a s navzájom na sebadosadajúcimí voľnýmí koncami vnútorných krídiel podpernýchbočných stien,obr. 5 v perspektívnom detailnom pohľade podpernej bočnejsteny príkladu uskutočnenia podľa obr. 1, vo vstavanej situácii, obr. 6 v reze príklad uskutočnenia podľa obr.obr.7 v perspektívnom pohľade jeden ďalší príklad uskutočnenia zariadenia podľa vynálezu, obr. 8 V perspektívnom pohľade a čiastočnom reze tento ďalší príklad uskutočnenia podľa obr. 7, obr. 9 V perspektívnom detaílnom pohľade tento ďalší príklad uskutočnenia podľa obr. 7 s navzájom na seba dosadajúcimi strednými časťami vnútorných krídiel podperných bočných stien, obr. 10 V perspektivnom detaílnom pohľade podľa obr. 3 podpernej bočnej steny jedného ďalšieho príkladu uskutočnenia aobr. ll V perspektivnom detaílnom pohľade podľa obr. 3podpornej bočnej steny ešte jedného ďalšieho príkladu uskutočnenia.Obr. 1 znázorňuje V perspektívnom pohľade jeden príklad upevňovacieho zariadenia podľa vynálezu vytvoreného z kovového plechu procesom lisovanía a ohýbania. Tento príklad uskutočnenia podľa obr. l disponuje V hlavovej oblasti 1 plochou krycou doskou 2 V podstate obdĺžnikového tvaru. V pozdĺžnom smere uprostred krycej dosky 2 sú V oblasti okrajových strán Vytvorené navzájom protiľahlé prístupové vybrania 3, 4. Na koncoch krycej dosky 2 sú vytvarované na tejto krycej doske 2 pružné ramená 5, 6, ktore sa rozkladajú preč od krycej dosky 2 V smere k pätnej oblasti 7 protiľahlej k hlavovej oblasti 1. U znázorneného príkladu uskutočnenia sú pružné ramená 5,6 orientované naprieč k pozdĺžnemu smeru krycej dosky 2 a prebiehajú proti strane krycej dosky 2 privrátenej k pätnej oblasti 7.Na pozdlžnych okrajoch krycej dosky 2 sú vytvarované bočné steny 8, 9, ktoré sú orientované V podstate kolmo ku krycej doske 2,a ktoré teda spoločne s krycou doskou 2 tvoria profil tvaru U, a ktoré vedú V hlavovej oblasti 1 k vysokej tuhosti. Každá bočná stena 8, 9 je na svojom konci protiľahlom k jednému pružnému ramenu 5, 6 vytvorená s vybraním 10 pre pružné rameno, ktoré je dimenzované tak, že pri V podstate paralelne pružne Vychýlenej orientácii pružnéhoramena 5, 6 Voči ich krycej doske 2 je usporiadané V príslušnomvybraní 10 pre pružné rameno, pričom pružné ramená 5, 6v uvoľnenom usporiadaní podľa l presahujú bočné steny 8, 9 v smere k pätnej oblasti 7.V strednej oblasti bočných stien 8, 9 sú vytvarované dve navzájom protiľahlé driekové ramená 11, 12, rozkladajúce sa od hlavovej oblasti l v smere k pätnej oblasti 7, ktoré obsahujú vždy jedno zvonku usporiadané vonkajšie krídlo 13 ajedno vnútorné krídlo 14, nasadené na bočnej stene 8, 9, ktoré sú prostredníctvom ohnutých častí 15, usporiadaných v pároch v pätnej oblasti 7, ktoré vždy obklopujú jedno ohnuté vybranie 16, spojene s vonkajšími krídlami 13 a sú usporiadané medzi vonkajšími krídlami 13 protiľahlo svojimi vnútornými stranami. Šírkou ohnutých častí 15 môžu byť relatívneľahko nastavené pružné vlastnosti vnútorných krídiel 14.Na každom vnútornom krídlu 14 je vytvarovaný jeden párpodperných bočných stien 17, ktoré sa v uvoľnenom usporiadaníznázornenom na obr. l rozkladajú smerom von cez vybranie 18 pre bočné podperné steny, vytvorené v strednej časti vonkajších krídiel 13, za tieto vonkajšie krídla 13. Medzi vybraniami 18 pre podperné bočné steny jedného vonkajšieho krídla 13 zostane stredné rebro 19,s ním je v jednej osi vytvorený vždy jeden výstužný vrub 20 navystuženie príslušného vonkajšieho krídla 13.Ďalej je možné z vyobrazenia podľa obr. 1 vidieť to, že u tohto príkladu uskutočnenia sú na vonkajších krídlach 13 každého driekového ramena ll, 12 vytvarované okrajové krídla 21, ktoré sa rozkladajú v smere k priamo protiľahlému okrajovému krídlu 21 ďalšieho vonkajšieho krídla 13. Okrajové krídla 21 sa rozkladajú po oboch stranách vybrania 18 pre podperné bočné steny v podstate po celej dĺžke vonkajších krídiel 13 driekových ramien ll, 12 a svojimi na seba navzájom orientovanými, upríkladu uskutočnenia podľa

MPK / Značky

MPK: F16B 2/24

Značky: zariadenie, upevňovacie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/26-e20048-upevnovacie-zariadenie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Upevňovacie zariadenie</a>

Podobne patenty