Spojka pre kovovú kostru zaveseného stropu a strop ju používajúci

Číslo patentu: E 19797

Dátum: 28.10.2011

Autori: Lillette Matthieu, Riggi Philippe, Turot Xavier

Je ešte 18 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

SPOJKA PRE Kovovú KOSTRU ZAVESENÉHO STROPU A STROP JU POUŽÍVAJÚCI0001 Vynález sa týka systému kovovej nosnej kostry pre zavesený strop alebo podhľad v budove a konkrétnejšie sa týka spojok umožňujúcich vzájomne spájať prvky tejto kostry.0002 Zavesený strop alebo stropný podhľad pozostáva z mrežoviny profilovtvoriacich nosnú kostru a z dosiek spočívajúcich v každom oku tejto kostry. Kovová kostra je spravidla zavesená na hlavný strop hrubej stavby závesmi.0003 Zvyčajne je mrežovina kovových profilov tvorená hlavnými nosnými profilmi prebiehajúcimi po celej dĺžke miestnosti, ktorá sa má vybaviť podhľadom, alebo upevnenými tak, že je pokrytá táto dĺžka, v princípe vzájomne rovnobežnými, a sekundárnymi profilmi alebo priečnymi prvkami, v princípe vzájomne spolu rovnobežnými a kolmými k hlavným profilom. Tieto priečne profily sú tyčové kusy s dĺžkou vzdialenosti medzi hlavnými profilmi a sú pripojené k hlavným profilom alebo aj spojené so susednými súosími priečnymi prvkami. Spojenie medzi hlavnými profilmi a sekundárnymi profilmi alebo aj spojenie medzi sekundárnymi profilmi je uskutočňované jednak vďaka otvorom alebo vybraniam vytvoreným v hlavných profiloch a jednak pomocou spojok uložených na koncoch tyčových kusov sekundárnych profilov a vnikajúcich do otvorov hlavných profilov, aby sa tu zachytili, alebo aj pre vzájomné spojenie so spojkami nadväzujúcich súosich sekundárnych proñlov v priestoroch medzi susednými hlavnými profilmi.0004 V celom nasledujúcom opise je potrebné chápať výrazy podhľad alebo zavesený strop v širokom rozsahu a vynález sa bude týkať všetkých prípadov stropov nesených kovovou kostrou, či už tu je hlavný strop alebo nie,či je kostra zavesená na hrubej stavbe alebo je pripojená odlišne, napríklad spočíva na podporách, a či sú rôzne profily kostry spolu rovnobežné alebo nie.0005 Sú známe, najmä z patentového dokumentu EP 1724407, systémy,kde spojky sú jednoduché háčiky na konci priečnych prvkov, ktoré vnikajú do vybraní hlavných protilov a sú tu ukotvené. Niekedy je tento tvar háčikov vytvorený v materiáli priečneho prvku bez toho, aby tu bola potreba spojky osadenej na konci tohto priečneho prvku. Tieto systémy nepredpokladajú vzájomné spojenie medzi spojkami dvoch prilahlých súosich priečnych prvkov. Spojenia sú bez vôle alebo eventuálne s malou vôlou rádovo 0,1/0,2 mm,určenou na pokrytie rozmerových odchýlok vyplývajúcich z výrobných tolerancií a na zabráneniu tomu, aby sa odchýlky vzhľadom k menovitým rozmerom spočítali a robili spoje nemožnými alebo vyvolávali zmeny jednotlivých ôk s nemožnosťou do nich vložiť stropné dosky. Sú to takzvané systémy Hook on.0006 Sú takisto známe, najmä z dokumentov EP 1640523, EP 1552239 a EP 857243, ďalšie systémy označované ako Harpoon alebo Stab-in, v ktorých sa spojenie uskutočňuje vložením konca priečneho prvku opatreného jeho spojkou do otvoru hlavného profilu pohybom kolmým na tento hlavný profil podobajúci sa vbodnutiu dýky, ktorým sa tak uskutočňuje v jedinom okamžiku ukotvenie do hlavného profilu a spojenie s priľahlým priečnym prvkom. Tvar spojky môže byt tiež vytvorený priamo v materiáli konca priečneho prvku, ale je najčastejšie dávaná prednosť nasadenej spojke, ktorá tak môže byť z kovu,ktorý je tvrdší a teda schopnejší odolávať vbodnutiu dýky v spojení. V týchto harpúnových systémoch sa používa spätný blokovací prostriedok, aby spojky vsunuté do otvoru profilu sa z neho nemohli opäť vysunúť. Tieto spätné blokovacie prostriedky sú rôzne môžu byt typu výrezu kovového klinu,vytvoreného v spojke, ktorá sa zablokovala v otvore môžu byť tvorené zubom na obvode spojky, po ktorom nasleduje výrez, v ktorom sa zablokuje horná časť otvoru. Tieto harpúnové systémy umožňujú všeobecne vzájomné spojenie medzi spojkami dvoch priečnych prvkov, usporiadaných súoso a vsunutých do rovnakého otvoru. Takisto v týchto systémoch typu Harpoon alebo harpúnového typu je spojenie uskutočnené bez vôle až na eventuálne 0,1/0,2 mm pre absorbovanie možných výrobných odchýlok.0007 Každý z obidvoch systémov Hook on a Stab-in bol tiežzdokonalený za účelom zlepšenia odolnosti kovových kostier proti ohňu. Priteple požiaru sa kovové časti rozťahujú a bez preventívnych prostriedkov sa kostra deformuje, podhľad už nie je tesný, načo sa spoje zlomia, čo vyvoláva padanie dosiek podhladu a nie je už možné zabrániť zvýšeniu teploty hlavného stropu. Pokiaľ ide o hlavné profily, je obvyklé ich vybavovať oblasťami alebo spojmi schopnými sa deformovať a ohýbať sa kontroiovaným spôsobom pre pohlcovanie pretiahnutia, ako je opísané v patentovom spise FR 2569747. Pokiaľ ide o priečne prvky, je problém odlišný v tom, že celý rad priečnych prvkov je tvorený viacerými oddelenými kusmi a že nie je možné aplikovať to isté riešenie ako pre hlavné proñly, pokiaľ sa tak neopatrí každý kus, ale v tomto prípade nie je prinášaná korekcia prispôsobená dĺžke kusu. Okrem toho začína riešenie oblasti s prehýbaním alebo deformáciou fungovať až od relatívne silného tlaku a pred tým dôjde k poškodeniu spojení alebo priečnych prvkov,ktoré sa deformujú.0008 Ako pokus o odstránenie tohto problému požiaru opísal patentový spis EP 1724407 systém Hook on s kovovými spojkami na konci priečnych prvkov,obalenými plastom, ktorý tvorí prvky a dorazy potrebné k zaisteniu správnej polohy a zachyteniu v hlavných protiloch, to znamená bez nadmernej vôle a brániace, aby sa uvedená spojka zasunula príliš ďaleko v hlavnom proñle pri normálnej teplote použitia. Tento plastový povlak sa pri požiari roztaví a uvolni tak spojku z prvkov a dorazov z plastu, ktoré zabezpečovali ich polohu, a umožňujú vstúpiť ďalej do otvoru hlavného profilu, aby sa pohltilo pretiahnutie vyplývajúce z dilatácie a zabránilo sa tak deformáciám kovovej kostry, ktoré by vyvolali jej spadnutie s tým následkom, že požiar už nebude zadržiavaný zaveseným stropom a uvoľní sa cesta kjeho šíreniu.0009 Obal z plastu nie je kompatibilný s požiadavkami na mechanickú pevnosť a presnosť zaisťovania polohy v normálnej dobe. Najmä je ťažké rešpektovať protiseizmické odporúčania, ktoré v USA vyžadujú pevnosť v ťahu a tlaku najmenej 180 libier alebo asi 80 kg s maximálnym vychýlením zo súososti 5 °. Keďže ide o systém Hook on, nie je tu vzájomné spojenie medzi dvomi za sebou umiestnenými priečnymi prvkami, čo má za následok, že sa ťah nemôže rozniesť na všetky spojenia celého radu priečnych prvkov, ale ovplyvňuje iba spojenie blízke bodu kde je vyvíjaný ťah, ktoré neodolá a vyvolá0010 Takisto je známy patentový spis US 3 294 428 navrhujúci spojenie,ktoré má spojovacie časti medzi svojimi rôznymi časťami priečnych prvkov uložených medzi nosnými profrlmi, schopné sa posúvať v pozdĺžnom vybraní na konci priečnych prvkov, ked teplo požiaru roztaví tavitelné vložky vložené do upevnenia spojovacích častí na priečnych prvkoch. V prípade požiaru sa tak zovreté spojenie spojovacích častí uvoľní a môže dochádzať k rozťahovaniu priečnych prvkov bez toho, aby bolo obmedzované pevnými bodmi upevnenia. Aj s týmto protipožiarnym systémom však nie je toto spojenie uspokojivé v tom,že nevyužíva bezpečnosť zachytenia a praktickosť systémov Hook on a Harpoon. Okrem toho tieto systémy zachytenia, odlišné pre každý koniec,komplikujú montáž a nie sú koncipované na vysokú presnosť to ich robí ešte viac nekompatibilné s dnešnými požiadavkami.0011 Prihlasovatel, konfrontovaný s problémom odolnosti proti ohňu a rozťahovaniu, ktoré z toho vyplýva a usilujúci súčasne o systém uspokojujúci protiseizmické Odporučenia, sa zameriava na presné mechanické zaisťovaniepolohy a zvýšenú pevnosť, ktoré sú nekompatibilné s použitím plastu.0012 Zameriava sa tiež na systém zaisťujúci rýchlosť, jednoduchosť a komfort montáže, ktorý by okrem toho bol schopný umožniť kontrolu dobrého spojenia bez straty času.0013 Pre tento účel navrhuje vynález spojku pre kostru stropu tvorenú hlavnými protilmi a sekundárnymi proñlmi alebo priečnymi prvkami, vzájomne sa križujúcimi, pre osadenie na priečne prvky a určenú k zaisteniu spojenia medzi rôznymi protilmi podľa systému Harpoon, vyznačujúcu sa tým, že obsahuje dve časti, a to primárnu sponu a sekundárnu sponu, vzájomne spojené taviteľným prostriedkom schopným sa roztaviť pri teplote požiaru za účelom oddelenia týchto dvoch častí.0014 Tavitelný prostriedok je spájaný spoj taviaci sa pri teplote, ktorú je možné zvoliť v závislosti na potrebách a ktorá sa zvyčajne volí nižšia ako 300 °C.0015 Primárna spona má tvar, najmä pretiahnutý výrez na svojom obvode, EP 2 633 132 35560 ľT

MPK / Značky

MPK: E04B 9/12, E04B 9/06, E04B 9/08

Značky: kovovú, používajúci, spojka, zavěšeného, stropů, strop, kostru

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/26-e19797-spojka-pre-kovovu-kostru-zaveseneho-stropu-a-strop-ju-pouzivajuci.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spojka pre kovovú kostru zaveseného stropu a strop ju používajúci</a>

Podobne patenty