Doručovanie obsahu zo servera do klienta

Číslo patentu: E 19690

Dátum: 30.09.2011

Autori: Petz Agoston, Hui Pan

Je ešte 18 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

DORUČOVANIE OBSAHU ZO SERVERA D 0 KLIENTA0001 Predložený vynález sa týka výhodne počitačovo realizovaného spôsobu doručovania obsahu zo servera do klienta, a presnejšie v súlade s ním usporiadaného servera, vsúlade s ním usporiadaného klienta, a rovnako ajpočítačových programov na realizovanie takého servera alebo takého klienta.0002 Prevažne kvôli .zvyšujúcej sa popularite mobilných elektronických zariadení svysokým výkonom, zvlášť ako sú chytré telefóny a podobne,a rovnako aj kontraktov na mobilný dátový prístup s wsokou kapacitou, ako sú napríklad paušálne dátové predplatenia a podobne, sa vposlednej dobe značne zvyšuje mobilná dátová prevádzka. V dôsledku toho sa tiež nepretržite zvyšujú požiadavky na bezdrôtové siete, ako napriklad bunkové siete alebo WiFi siete, takže často nastávajú kapacitné problémy.0003 Jeden priklad situácie, v ktorej sú zahrnuté zvlášť vysoké požiadavky na bunkovú dátovú prevádzku, sa týka mobilného videa na vyžiadanie. Služby,ako napríklad platforma YouTube pre vysielanie filmov na webových stránkach alebo služby ponúkané Iokálnymi TV kanálmi, sa stávajú stále populárnejšími. S príchodom mobilných zariadení s vysokým výkonom, ako napríklad chytrých telefónov, si uživatelia prajú používať tiež tieto služby na svojich mobilných zariadeniach, čím preťažujú bunkové siete. Potenciálne lokálne podobnostivpožiadavkách na tento obsah, ako napríklad počítače v rovnakom slede, EP 2 575 323 HÓRMANNOVÁ - TOMEŠ 35554 rr wwwbhlpotontskzktorých si všetky prajú zachytiť poslednú nočnú epizódu populárneho TV seriálu, alebo si prajú sledovať posledné vírusové video, môžu vyvolávať výkonové problémy alebo dokonca zrútenie príslušnej mobilnej siete, zvlášť0004 Ďalší príklad takej situácie sa týka udalostí s účasťou velkých davov. Niektoré udalosti vyvolávajú davy v oblastiach, v ktorých sú bunkové alebo iné bezdrôtové siete navrhnuté pre menší počet ludí. Také udalosti zahŕňajú velké vonkajšie športové udalosti, napríklad maratóny, ktoré sa rozkladajú vo velkej oblasti, čo sťažuje rozmiestnenie kapacity navyše v určitej polohe, kráľovské svadby alebo populárne udalosti, pri ktorých sa schádzajú veľké davy, ale stále si prajú sledovať udalosť na svojich mobilných zariadeniach. Mnoho účastníkov v dave bude mať podobné záujmy a budú požadovať rovnaké dáta.0005 Vtomto kontexte posledná práca odhalila potenciál dátového offloadingu zbezdrôtových sietí sporovnatelne nízkym výkonom, ako sú napríklad zastaralé bunkové siete, do moderných bezdrôtových sietí s porovnatelne vysokým výkonom, ako sú napríklad WiFi siete. Keďže dáta nie sú časovo kritické, úspory je možné dosiahnuť odkladanými prenosmi a používaním sieťových techník tolerantných k oneskoreniu 51. Posledné pokroky v informačne zameraných sieťach 1 vyzdvihujú obsah hlavného hráča v sieti a zachycujú populárny obsah vzákladňových staniciach a vmobilných zariadeniach alebo v mobilných uzloch, čím obmedzujú záťaž na zdieľanýchprístupových sietiach, ktoré môžu často predstavovať hrdlo flaše 3.0006 Takzvané offloadingové techniky môžu adresovať kapacitné problémy zužujúce bunkové alebo ďalšie bezdrôtové mobilné siete 6, 2. Zatial čo na súčasný dátový offloading je pozerané zteoretických a koncepčných hľadísk, existuje málo prác podporujúcich tieto techniky v skutočných sietiach. Existujúce bunkové a/alebo ďalšie bezdrôtové sieťové architektúry si obvykle nie sú dostatočne vedomé sieťového a dátového kontextu na uskutočňovanie inteligentných offloadingových rozhodnutí.0007 Existuje preto potreba účinného realizovateľného systému nadoručovanie obsahu vrámci prinajmenšom čiastočne bezdrôtovej sieteschopnej účinného poskytovania obsahu vrámci existujúcej sieťovej infraštruktúry uspokojujúcej užívateľské očakávania pre včasné doručovanie.0008 US 2009/0088188 A 1 sa týka spôsobu, mobilného komunikačného zariadenia a systému na seiektívne nahrávanie do mobilného komunikačného0009 Podľa vynálezu je táto potreba vyriešená spôsobom detinovaným znakmi podľa nezávislého nároku 1, serverom deñnovaným znakmi podľa nezávislého nároku 6 a počítačovým programom detinovaným znakmi podľa nezávislého nároku 9. Výhodné uskutočnenia sú predmetom závislých nárokov.0010 Presnejšie, podstata vynálezu je nasledujúca Spôsob doručovania obsahu po sieti zo servera do klienta, majúceho prvé sieťové rozhranie,obsahuje klient poskytuje požiadavku na obsah do servera cez prvý vektor, kde prvý vektor je spojený s prvým sieťovým rozhraním server prijíma kontextové informácie o kontexte z klienta server rozdeluje obsah, ktorý má byť doručovaný do klienta, podľa požiadavky na malý obsah a na veľký obsah server definuje prenosovú procedúru pre veľký obsah na základe kontextových informácií server poskytuje prvú odpoved do klienta cez prvý vektor, kde prvá odpoveď obsahuje malý obsah a informácie o prenosovej procedúre velkého obsahu a klient prijíma veľký obsah podľa informácií o prenosovej procedúre velkého obsahu. spôsobom môže byť presnejšie počítačovo realizovaný spôsob.0011 Vkontexte vynálezu sa pojem obsah týka informácií v Iubovolnej podobe, ktoré môžu poskytovať hodnotu pre koncového užívateľa alebo pre poslucháča, a ktoré môžu byť požadované klientom. Všeobecne môže byť taký obsah doručovaný cez ľubovoľné vhodné médium, ako je napríklad televízia,audio alebo dátové kompaktné disky, rovnako tiež živé udalosti, ako sú napríklad konferencie alebo javiskové predstavenia. Avšak v kontexte vynálezu môže byť obsah doručovaný zvlášť po sieti, ktorou môže byť alebo ktorá môže obsahovať internet a presnejšie svetové webové stránky (ANVN - World WideWeb). Obsah môže byť napríklad doručovaný použitím značkovacieho jazyka,ako je napríklad hypertextový značkovací jazyk (HyperText Markup Language HTML) eventuálne zahŕňajúci zabudované objekty a podobne. Obsahom preto môže byť presnejšie jeden alebo skupina dátových súborov. Týmito obsahovými dátovými súbormi môžu byť HTML dátové súbory alebo HTML rámce, obrazové dátové súbory, napr. vo formáte skupiny spojených fotograñckých expertov (Joint Photographic Expert Group - JPG alebo JPEG) alebo v grafickom výmennom formáte (Graphics Interchange Format - GIF),hudobné dátové súbory, napr. formát expertných skupín pohyblivých obrázkov(Moving Pictures Expert Groups - MPEG-1) alebo formát MPEG-2 audio vrstvy lll všeobecne označovaný ako MP 3, filmové dátové súbory, napr. vo formáte QuickTime (MOV), vo formáte MPEG-4 (MP 4) alebo vo formáte shockwave flash (SWF), alebo zabudované programové súbory, ako napríklad Java applety alebo podobne.0012 V spojení sobsahom, ktorý má byť doručovaný do klienta, pojem malý, ako je tu používaný, sa môže týkať zvlášť obsahu, ktorý má vhodne malú veľkosť, za účelom možného účinného doručovania cez prvý vektor. Malý obsah môže napríklad obsahovať HTML rámce, tickery správ, kanály, obrázky s nízkym rozlíšením alebo podobne. Napríklad vsietiach, v ktorých sú prinajmenšom segmenty, a presnejšie prvý vektor, realizovaný ako bunkové siete alebo 3 G siete, môže byť obsah definovaný ako malý, keďže jeho velkosť je menšia než 512 kilobitov alebo menšia než 1 megabite (MB) alebo menšia než 2 MB alebo menšia než 5 MB alebo menšia než 10 MB alebo podobne. Naopak pojem velký, ako je tu používaný v spojení s obsahom, ktorý má byť doručovaný, sa môže zvlášť týkať obsahu, ktorý nemôže byť pravdepodobne doručovaný cez prvý vektor pri uspokojivom výkone. Presnejšie, veľkým obsahom môže byť všetok obsah, ktorý nie je malý, ako bolo špecifikované vyššie, a môže obsahovať napríklad hudbu, streamované videá, obrázky s vysokým rozlíšením a podobne.0013 Server vkontexte vynálezu sa môže týkať počítača pripojeného ksieti cez sieťové rozhranie a poskytujúceho služby ďalším uzlom alebo zariadeniam vsieti alebo prepojených so sieťou. Serverom môže byť webový

MPK / Značky

MPK: H04L 29/08, H04L 29/06

Značky: servera, obsahu, klienta, doručovanie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/26-e19690-dorucovanie-obsahu-zo-servera-do-klienta.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Doručovanie obsahu zo servera do klienta</a>

Podobne patenty