Stimulátory sGC alebo aktivátory sGC samotné a v kombinácii s inhibítormi PDE5 na liečenie cystickej fibrózy

Číslo patentu: E 19662

Dátum: 03.02.2011

Autori: Stasch Johannes-peter, Von Degenfeld Georges, Sandner Peter

Je ešte 18 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka použitia stimulátorov sGC a aktivátorov sGC ako samostatnej liečby alebov kombinácii s inhibítorrni PDE 5 na prípravu liečiv na liečenie cystickej ñbrózy (CF).(cGMP), boli objavené už pred desaťročiami a predstavujú jedny z najdôležitejších druhých poslov v signálnej dráhe v bunkách. Je dobre prezkúmané, že regulácia zásob cGMP vnútri buniek má podstatný vplyv na fyziológiu a patofyziológiu a je jedným zo základných princípov farmakologických zásahov (Eugenov a kol. 2006 Schmidt a kol. 2009). Nitráty a inhibítory PDES (PDE 5 i), ktoré môžu zvyšovať intraceluláme hladiny cGMP, sú už teda schválenými liečivami pre angínu pectoris a pľúcnu arteriálnu hypertenziu (PAH) respektíve erektilnú dysfunkciu (ED). Neskôr objavené stimulátory a aktivátory sGC sú v pokročilej fáze klinického vývoja na liečenie PAH a srdcového zlyhania. Platí teda, že ovplyvňovanie dráhy NO/cGMP, zamerané bud na produkciu cGMP (nitráty, stimulátory sGC, aktivátory sGC) alebo odbúravanie cGMP (PDE 5 i) sa stalo veľmi účinnou stratégiou farmakologickýchNa molekulámej úrovni produkcie NO vedie k stimulácii rozpustné guanylátcyklázy (sGC),čo vedie k zvýšenému vytváraniu cGMP. cGMP následne reguluje rôzne ciele ďalej v signálnej dráhe, hlavne proteínkinázy regulované cGMP (G-kinázy), fosfodiesterázy regulované cGMP (PDE) a iónové kanály regulované cGMP, čím sa prevádza NO-signál na zvýšenie hladiny cGMP a zníženie voľného vápnika vnútri bunky. Najvýraznejšou reakciou na zvýšenie intracelulárnej hladiny cGMP, hlavne v bunkách hladkých svalov, je teda relaxácia. Okrem toho sa hovorí o antiproliferatívnych, antifibrotických či proapoptotíckých účinkoch cGMP a tie by mohli viesť k rozšíreniu možností využitia inhibítorov PDES v lekárstve (Sandner a kol. 2007, Schmidt a kol. 2009). V nedávnom čase určité série výzkumov dokázali, že inhibítory PDE 5 môžu tiež ovplyvňovať vylučovanie chloridovchloridovým kanálom CFTR a môžu byť užitočné pri liečení cystickej ñbrózy (Clarke 2008).Cystická ñbróza (CF) je jednou z nečastejšie sa vyskytujúcich genetických porúch, spôsobená mutáciou jediného génu, génu pre CFTR-kanál, ktorá postihuje jedného z 2500 - 3000 novorodencov. Abnormálny prenos iónov cez epitel dýchacích ciest vedie u tohto ochorenia kdehydratácii povrchu dýchacích ciest a k vytváraniu viskózneho a zle odstraňovaného hlienu.To prispieva k chronickým infekciám dýchacích ciest a vysokej chorobnosti a úmrtnosti V nízkom veku. Do dnešných dní sa liečba sústredí hlavne na liečbu zameranú proti infekciám a na transplantácie pľúc, nie je Však k dispozícii liečba zaberajúca sa príčinou ochorení, zameraná na nápravu a posilnenie narušenej funkcie CFTR.Na molekulámej úrovni vedie k cystickej fibróze mutácie génu pre CFTR. Bolo identifikovane široké spektrum mutácií génu pre CFTR spôsobujúcich cystickú fibrózu. Nečastejšie sa vyskytujúcou mutáciou je avšak delécia fenylalanínu V polohe 508 aminokyselinovej sekvencie CFTR, ktorá sa označuje AF 508-CFTR. Táto mutácia sa Vyskytuje približne u 70 až 80 prípadov cystickej fibrózy a vedie k ťažkej forme tohtoDelécia zvyšku 508 u AFSOS-CFTR zabraňuje tomu, aby bol zrelý proteín správne upravovaný a skladaný. Tento nesprávne zložený CFTR nemôže opustiť ER a dostať sa do plazmatickej membrány alebo to nemôžu urobiť Všetky CFTR. V dôsledku toho je počet kanálov prítomných v membráne u pacientov s týmto typom CFTR omnoho nižší než aký býva V bunkách exprímujúcich nemutovaný CFTR. Tento mutovaný kanál okrem toho vykazuje zníženú aktivitu. Ako znížený počet kanálov v membránach epitelových buniek tak znížená aktivita kanálov vedie k Významnému narušeniu transportu aniónov cez epitely, čo Vedie k poruchám transportu íónov a kvapalín. To spôsobuje nerovnováhu V transporte kvapalín V pľúcnom epiteli a V konečnom dôsledku vedie k nadmemej akumulácii viskózneho hlienu V pľúcach. Narušená funkcia CFTR okrem toho ovplyvňuje tiež napríklad funkciu pankreasu, funkcie gastrointestinálnej sústavy, funkciu pečene, funkcie žliaz s vnútornousekréciou či sekréciu inzulínu.Zhmuté, narušenie funkcie CFTR V dôsledku rôznych mutácií spôsobuje cystickú fibrózu. Náprava a/alebo zosilnenie funkcie CFTR by teda V prípade týchto mutácií mohlopredstavovať možnosť kauzálne liečby cystickej ñbrózy (CF).Okrem toho by náprava a/alebo zosilnenie funkcie CFTR mohlo predstavovať možnosť kauzálnej liečby dysfunkcie pankreasu, dysfunkcie pečene, sucha V ústach, syndrómu suchéhooka, Sojegrenovho syndrómu a diabetu vyvolaného cystickou fibrózou.Bolo preukázané, že V pľúcnych epitelových bunkách zvyšoval sildenafil - účinný a selektívny inhibítor PDE 5 - vylučovanie chloridov pôsobením CFTR (Cobb a kol. 2003). Okrem toho bolo možné pôsobením PDESi ovplyvniť in vitro transport mutovaných CFTR kanálov k bunkovej membráne a ich funkčnú aktivitu (Dormer a kol. 2005, Carlile a kol. 2007, Robert a kol. 2008). V súlade s týmito zisteniami bolo preukázané, že inhibítory PDES,pri použití v modeli cystickej fibrózy (CF) na zvieratách, sú schopné obmedzovať sekréciu mucínu (Mc Pherson 1999) a môžu ovplyvňovať sekréciu chloridov (Lubamba a kol. 2008). Bola teda vyslovená hypotéza, že inhibítory PDE 5 by bolo možné použiť na liečenie cystickej fibrózy (Cobb 1999, Lubamba a kol. 2008, Clarke 2008).Avšak použitie inhibítorov PDE 5 má určité obmedzenie, keďže môžu inhibovať len odbúravanie cGMP. V prípadoch nízkej produkcie cGMP závislej na NO je ich efektivita aspoň čiastočne znížená. Je veľmi zaujímavé, že v nedávnom čase boli opísané zlúčeniny,ktoré by mohli prekonať toto obmedzenie inhibítorov PDE 5 pomocou priamej stimulácieV dokumente CHEN LAN A KOL. Mechanisms of cystic fibrosis transmembrane conductance regulátor activation by S-nitrosoglutathioneľ, THE JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 7 APR 2006 LNKDPUBMED 16421 103, zväzok 281, č. 14,7. apríla 2006 (7. 4. 2006), str. 9190 - 9199 je na bunkách Calu 3 doložené, že S-nitrózoglutatión môže modulovať funkciu CFTR spôsobom závislým na cGMP - ako zmerali Chen a kol. in vitro s použitím experimentov v komore - čo má len obmedzený vplyv v prípade pacientov trpiacich cystickou fibrózou. Pacienti trpiaci cystickou ñbrózou majú mutované kanály CFTR, pričom jednou z mutácií, ktore sa u nich nečastejšie vyskytujú, je mutácia de 1 F 508 CFTR, a z nápravy funkcie nemutovaného CFTR, ako ho exprimujú bunky Calu 3, nie je možne vyvodzovať záver, že bude dochádzať k náprave ñąnkcie mutovaného CFTR, teda de 1 taF 508 CFTR. Závery vyvodzované z týchto experimentov teda neplatia pre funkciu CFTR u pacientov trpiacich cystickou fibrózou. To bolo dôvodom, prečo boli v tejtoprihláške použité na charakterizáciu zlúčenín bunkové línie transfekované mutovanými kanálmi CF TR.W 0 2009/1 49278 AI (SYNERGY PHARMACEUTICALS INC US SHAILUBHAI KUNWAR US JACOB GARY S) z 10. decembra 2009 (10. 12. 2009) opisuje peptidové analógy gunaylínu a urogyanilínu, ktore sú Cielené na guanylátcyklázu (GC-C) naviazanú na membránu. GC-C je exprimovaná prevažne v bunkách črevného epitelu a slúži ako receptor pre gastrointestinálne hormóny guanylín a uroguanylín. Z týchto údajov teda nebolo možnevyvodzovať závery pokiaľ ide o účinky týchto peptídov, hlavne však stimulátorov sGC aaktivátorov sGC, cielených na rozpustnú guanylátcyklázu, čo je odlišný receptor vnútriBoli nájdené dve skupiny zlúčenín, ktoré aktivujú sGC spôsobom nezávislým na NO,stimulátory sGC závislé na héme, ako je BAY 41-2272, teda zlúčenina vzorca 4 a,BAY 41-8543, teda zlúčenina vzorca 1, a BAY 63-2521, teda zlúčenina vzorca 3, a aktivátory sGC nezávislé na héme, ako je BAY 58-2667, teda zlúčenina vzorca 5, a HMR-1766, teda zlúčenina vzorca 6 (Stasch a kol. 2001, prehľad viď Evgenov a kol. 2006).Skúmali sme teda stimulátory sGC a aktivátory sGC, konkrétne zlúčeniny BAY 41-2272 a BAY 60-4552, teda zlúčeniny vzorcov 4 a a 4, samotné alebo v kombinácii s inhibítormi PDE 5, konkrétne vardenafilom, in vitro, V bunkách a tiež vo vzorcoch ľudského tkaniva, a invivo, v modeloch na zvieratách transgénnych pokiaľ ide o CFTR.o V bunkách BHK exprimujúcich mutovaný kanál CFTR, konkrétne kanál deltaF 508 CFTR s pripojenou značkou (tagom), z hľadiska expresie delta P 508 CFTR na povrchu bunieko v bunkách HEK-293, exprimujúcich mutovaný kanál CFTR, konkrétne deltaF 508 CFTR, z hľadiska funkcie CFTR, prostredníctvom merania transportu jódu do bunky pomocou fluorescencieo V bunkách HEK-293, exprimujúcich mutovaný kanál CFTR, konkrétne deltaF 508 CFTR, z hľadiska zvýšenej biosyntézy (pás B) a úpravy proteínu (pás C)o v bunkách CFBE 410, exprimujúcich mutovaný kanál CFTR, konkrétne deltaF 508 CFTR, z hľadiska transepiteliálnej vodivosti s použitím pokusov v Ussingovej komoreo v materiálu ziskanom biopsiou rekta u pacientov trpiacích cystickou ñbrózou, v porovnani s materiálom získaným biopsiou rekta u pacientov netrpiacich cystickou fibrózou, z hľadiska transepiteliálnej vodivosti s použítím pokusov v Ussíngovej komoreo na transgénnych myšiach exprimujúcich kanál delta F 508 CFTR, z hľadiska rozdielu potenciálov na nosnej sliznici a tvorby slíno na transgénnych myšiach neexprimujúcich CFTR, z hľadiska rozdielov potenciálov na

MPK / Značky

MPK: A61K 31/498, A61K 31/53, A61K 31/18, A61K 31/519, A61K 31/4418, A61P 11/00, A61K 31/4985, A61K 31/506, A61K 45/06, A61K 31/194, A61K 31/427

Značky: stimulátory, fibrózy, cystickej, liečenie, samotné, inhibítormi, aktivátory, kombinácii

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/26-e19662-stimulatory-sgc-alebo-aktivatory-sgc-samotne-a-v-kombinacii-s-inhibitormi-pde5-na-liecenie-cystickej-fibrozy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Stimulátory sGC alebo aktivátory sGC samotné a v kombinácii s inhibítormi PDE5 na liečenie cystickej fibrózy</a>

Podobne patenty