Podlhovastý ohrievač pre elektricky ohrievaný systém generujúci aerosól

Číslo patentu: E 19101

Dátum: 22.12.2010

Autori: Ruscio Dani, Plojoux Julien, Greim Olivier

Je ešte 18 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

PODLHOVASTÝ OHRIEVAČ PRE ELEKTRICKY OHRIEVANÝ, AEROSÓL GENERUJÚCI SYSTÉMsystéme generujúcom aerosól. Predložený vynález sa týka spôsobu výroby ohrievacieho článku a spôsobu výroby ohrievacieho článku na ohrievanie substrátu vytvárajúceho aerosól v elektricky ohrievanom systéme generujúcom aerosól. Vynález nájde konkrétne uplatnenie ako ohrievací článok na ohrievanie substrátu vytvárajúceho aerosól v elektricky ovládanom fajčiarskom systéme a ako spôsob výroby ohrievacieho článku na ohrievanie substrátu vytvárajúceho aerosól v elektricky ovládanom fajčiarskom systéme.EP-A-O 358 002 opisuje fajčiarsky systém zahŕňajúci cigaretu s odporovým ohrievacim článkom na ohrievanie tabakového materiálu v cigarete. Cigareta má elektrickú spojovaciu zástrčku na pripojenie k opakovane použiteľnému ručnému ovládaču. Ručný ovládač zahŕňa batériu a prúdový regulačný obvod, ktorý reguluje dodávanie energie do odporového ohrievacieho článku v cigarete.Iný príklad elektrického fajčiarskeho výrobku je uvedený vo WO 95/27412.Jednou nevýhodou tohto navrhovaného fajčiarskeho systému je to, že ručný ovládač zariadenia .má o niečo väčšiu veľkost ako bežné fajčíarske výrobky. To môže byt pre užívateľa nepohodlné. Preto je cieľom prekonať tieto a ďalšie nevýhody doterajšieho stavu techniky.Podľa prvého aspektu predloženého vynálezu sa poskytuje elektricky ohrievaný systém generujúci aerosól na uloženie substrátu vytvárajúceho aerosól, pričom systém zahŕňa ohrievací článok zahŕňajúci prvý elektricky vodivý prvok elektricky izolovaný od druhého elektricky vodivého prvku elektricky izolačným úsekom, pričom prvý a druhý prvok sú podlhovasté a sú elektricky vzájomne spojené elektricky odporovým úsekom, kde aspoň jeden elektricky vodivý prvok a elektricky odporový úsek sú usporiadané tak, že sú aspoň čiastočne v styku so substrátom vytvárajúcím aerosól. Výhodne je elektricky ohrievaným systémom generujúcom aerosól elektricky ohrievaný fajčiarsky systém.Podľa druhého aspektu predloženého vynálezu sa poskytuje ohrievací článok na ohrievanie substrátu vytvárajúceho aerosól, pričom ohrievací článok zahŕňa prvý elektricky vodivý prvok elektricky izolovaný od druhého elektricky vodivého prvku elektricky izolačným úsekom, pričom prvý a druhý prvok sú podlhovasté a sú elektricky vzájomne spojene elektricky odporovým úsekom, kde, pri použití, aspoň jeden elektricky vodivý prvok a elektricky odporový úsek sú usporiadané tak, že sú aspoň čiastočne v styku so substrátom vytvárajúcim aerosól.Ohrievací článok môže nájsť uplatnenie pri ohrievaní mnohých rôznych druhov substrátu.ohríevacieho článku ako pri elektricky vodivých úsekoch ohríevacieho článku. To umožňuje presnejšiu reguláciu teplotného profilu substrátu vytvárajúceho aerosól, ked je ohrievaný.Výhodne je ohrievacím článkom vnútomý ohríevací článok alebo vnútomý ohrievač. Termín vnútomý ohríevací článok alebo vnútomý ohrievač označuje ohríevací článok alebo ohrievač, ktoré môžu byť aspoň čiastočne vložené do alebo dovnútra substrátu vytvárajúceho aerosól. Výhodne je ohríevací článok vhodný na vloženie do alebo dovnútra materiálu vytvárajúceho aerosól. Altematívne môže byť ohrievacím článkom alebo ohrievačom vonkajší ohríevací článok alebo ohrievač. Termín vonkajší ohríevací článok alebo vonkajší ohrievač označuje ohríevací článok alebo ohrievač, ktoré aspoň čiastočne obklopujú substrát vytvárajúcí aerosól.Výhodne je prvým elektricky vodivým prvkom elektricky vodivý drôt alebo množstvo drôtov. Výhodne je druhým elektricky vodivým prvkom elektricky vodivá trubica. Toto má tú výhodu, že výroba ohríevacieho článku je zjednodušená.Výhodne elektricky vodivá trubica aspoň čiastočne obklopuje prvý elektricky vodivý prvok. V jednom uskutočnení je druhým elektricky vodivým prvkom elektricky vodivá trubica, pričom elektricky vodivá trubica aspoň čiastočne obklopuje prvý elektricky vodivý prvok.ohríevacieho článku. Výhodne má prvý elektricky vodivý prvok inú dĺžku ako druhý elektricky vodivý prvok. Ešte výhodnejšie má druhý elektricky vodivý prvok kratšiu dĺžku ako prvý elektricky vodivý prvok. V jednom uskutočnení prvý koniec elektricky vodivého prvku alebo prvkov tvori ohríevací úsek ohríevacieho článku. Elektricky izolačný úsek môže aspoň čiastočne obklopovať prvý koniec prvého elektricky vodivého prvku. Druhý koniec elektricky vodivého prvku alebo prvkov môže tvoriť montážny úsek ohríevacieho článku. Druhý koniec prvého elektricky vodivého prvku môže vyčnievať z druhého konca druhého elektricky vodivého prvku. Prvý elektricky vodivý prvok a druhé elektricky vodivé prvky môžu byt vpodstate rovnobežne. Elektricky vodivé prvky môžu byť v podstate priame pozdĺž pozdĺžnej osiohríevacieho článku alebo rovnobežne s pozdĺžnou osou ohríevacieho článku.alebo pracovná teplota ohrievacieho článku však môže byť približne 250 °C. Výhodnejšie je prevádzková teplota ohrievacieho článku 300 °C.Elektricky odporový úsek má vyšší odpor ako elektricky vodivé prvky.Ako vodivé úseky (zahŕňajúce elektricky vodivé prvky), tak elektricky odporový úsek ohrievacieho článku môžu byt priamo v styku so substrátom vytvárajúcim aerosól. Teda pri použití sa aspoň časť substrátu vytvárajúceho aerosól dotýka elektricky vodivého prvku a aspoň časť substrátu vytvárajúceho aerosól sa dotýka elektricky ízolačného úseku. Alternatívne môžu byť elektricky vodivé a elektricky izolačné úseky ohrievacieho článku v nepriamom styku so substrátom vytvárajúcim aerosól. Napriklad môžu byť elektricky vodivý úsek a elektricky izolačný úsek oddelené od substrátu vytvárajúceho aerosól papierom obklopujúcím substrát vytvárajúci aerosól. V prípade, že substrát vytvárajúci aerosól zahŕňa tabakový materiál, môže papier zahŕňať cigaretový papier, ktorý obklopuje cigaretu.Výhodne je elektricky odporový úsek poskytnutý na prvom konci elektricky vodivých prvkov. Alternatívne môže byť elektricky odporový úsek poskytnutý približne v polovici dĺžky ohrievacieho článku. Ďalej, medzi prvým koncom elektricky vodivých prvkov a druhým koncom elektricky vodivých prvkov môžu byť dva alebo tri alebo štyri alebo viac elektricky odporových úsekov. Dodatočný odporový úsek alebo odporový prvok sa môže označovat ako odporová spojka.Odporový úsek alebo odporová spojka medzi elektricky vodivým prvkom a elektricky vodivou trubicou sa môže vytvoriť zvarením prvku a trubice elektródami alebo za použitia štiepacieho nástroja, ako sú štiepacie kliešte. Teda elektrické spojenie na odporovom úseku alebo odporovej spojke medzi elektricky vodivým prvkom a elektricky vodivou trubicou sa môže vytvoriť zvarením prvku a trubice elektródami alebo za použitia štiepacieho nástroja, ako súohrievač zahŕňa držiak jeden alebo viac ohrievacích článkov podľa druhého aspektu vynálezu,pričom prvý koniec každého ohrievacieho článku tvoriaci ohrievací úsek je vystavený mimo držiaka a druhý koniec každého ohrievacieho článku tvoriaci montážny úsek je namontovaný v držiaku a prípojku na pripojenie montážneho úseku každého ohrievacieho článku k napájaciemuzdroju na dodávanie elektrického prúdu cez každý elektricky vodivý prvok.Ohrievačom môže byť kolíkový ohríevač (pin heater). Výhodne ohrievač ďalej zahŕňa izolačný materiál okolo montážnych úsekov. Takýtoizolačný materiál môže ohrievaču dodať tuhosť a môže tiež bránit krátkemu spojeniu medziPodľa iného aspektu vynálezu sa poskytuje elektricky ohrievaný systém generujúci aerosól zahŕňajúci jeden alebo viac ohrievačov podľa tretieho aspektu vynálezu na ohrievanie substrátu na vytváranie aerosólu. Podľa tohto aspektu vynálezu sa tiež poskytuje elektricky ohrievaný systém generujúci aerosól zahŕňajúci jeden alebo viac ohrievacích článkov podľa druhého aspektu vynálezu, na ohrievanie substrátu na vytváranie aerosólu. Elektricky ohrievaný systém generujúci aerosól podľa uskutočnení vynálezu môže zahŕňať jeden alebo viac kolíkových ohiievačov podľa uskutočnení vynálezu, na ohrievanie substrátu na vytváranie aerosólu.Výhodne elektricky ohrievaný systém generujúci aerosól, podľa ktoréhokoľvek aspektu vynálezu ďalej zahŕňa napájací zdroj na dodávanie energie ohrievacím článkom. Elektricky ohrievaný systém generujúci aerosól môže zahŕňať elektrický hardvér pripojený k napájaciemu zdroju a montážnemu úseku každého ohrievacieho článku.Elektricky ohrievaný systém generujúci aerosól podľa uskutočnení vynálezu môže ďalej zahŕňať napájací zdroj alebo zdroj energie, ako je nabíjacia batéria na dodávanie energie ohrievacím článkom. Napájacím zdrojom môže byt batéria obsiahnutá vnútri elektricky ohrievaného systému generujúceho aerosól. Napájacím zdrojom môže byť lítium-íónová batéria alebo jedna z jej variantov, napríklad lítium-íónová polymérová batéria. Altematívne napájacim zdrojom môže byť nikel-metalhydridová batéria alebo nikel-kadmiová batéria alebo palivový článok. Systém môže ďalej zahŕňať elektrický hardvér pripojený k napájaciemu zdroju a montážnemu úseku každého ohrievacieho článku. Výhodne elektricky ohrievaný systém generujúci aerosól podľa uskutočnení vynálezu zahŕňa elektrický hardvér, ktorý je programovateľný softvérom.Výhodne elektricky ohrievaný systém generujúci aerosól podľa uskutočnení vynálezu ďalej zahŕňa puzdro na uloženie substrátu vytvárajúceho aerosól. Puzdro môže tiež zahŕňať škrupinu.Výhodne elektricky ohrievaný, aerosól generujúci systém ďalej zahŕňa senzor na detekciu prúdenia vzduchu udávajúci to, že užívateľ poťahuje, alebo ďalej zahŕňa teplotný senzor. Senzorom prúdenia vzduchu môže byt elektromechanické zariadenie. Altematívne môže byť senzorom prúdenia vzduchu čokoľvek z mechanického zariadenia, optického zariadenia, optomechanického zariadenia a senzora na báze míkroelektromechanických systémov (MEMS).

MPK / Značky

MPK: A24F 47/00

Značky: systém, generujúci, podlhovastý, ohrievač, aerosol, elektricky, ohrievaný

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/26-e19101-podlhovasty-ohrievac-pre-elektricky-ohrievany-system-generujuci-aerosol.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Podlhovastý ohrievač pre elektricky ohrievaný systém generujúci aerosól</a>

Podobne patenty