Spôsob výroby polyméru a polyméru pre vodiče a káble

Je ešte 18 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka spôsobu výroby polyméru, s výhodou vysokotlakovým spôsobom. Vynález sa ďalej týka použitia ćinidla pre prenos reťazca na výrobu polyméru a použitia činidla pre prenos reťazca na úpravu vlastností polyméru v priebehu polymerizácie. Vynález sa tiež týka polyméru,ktorý sa vyrába spôsobom podľa vynálezu, na prípravu výrobku, s výhodou kábla pre vodiče alebo kábla na (N C) aplikácie.0002 Činidlá na prenos reťazca (chain transfer agents-CTA) sa používajú pri polymerizácii etylénu s nízkou hustotou (low density polyethylen-LDPE) za vysokého tlaku na kontrolu molekulovej hmotnosti, a tým nepriamo indexu toku taveniny (melt flow rate-MFR) vytváraného polyméru. Ich použitie je opísané napríklad vo WO 95/23829, EPO 928797, DD 108546, WOO 3/000740,US 45994391, EPO 463402,US 4994539 a US 4871819. Tento mechanizmus je založený na počte atómov vodíka, ktoré sa dajú ľahko oddeliť. Typické CTA sú metyletylketón, propiónaldehyd, propylén atd.0003 CTA je skupina činidiel , vrátane polárnych alebo nepolárnych CTA podľa ich chemickej povahy. Propylén (C 3) je príkladom nepolárneho CTA. Predpokladá sa, že poskytuje dobré elektrické vlastnosti, vďaka svojej nepolárnej štruktúre, a to najmä pokiaľ ide o dielektrické straty. Ďalšou výhodou pri používaní propylénu ako CTA je, že vinylové skupiny sú zavedené do polyetylénového reťazca poskytujúc tak peroxidom zlepšené zosieťovacie vlastnosti.0004 Ďalším typom je polárne CTA, ako je propiónaldehyd (PA). Vzhľadom k jeho polárnej štruktúre sa predpokladá, že nie je výhodné použit tento CTA v aplikáciách, kde sú požiadavkou nízke straty.Tan č a tým aj dielektrické straty (ktoré sú Iineárne úmerne ku tan ö), musia byttak nízke, ako je to možné ako z technických, tak i ekonomických dôvodov- Nízke straty znamenajú, že nízke množstvo prenášanej elektrickej energie sa stráca ako tepelná energia vo vnútri izolácie kábla. Tieto straty budú znamenat ekonomické straty pre prevádzkovateľa elektrického vedenia.- Nízke straty znížia riziko nekontrolovateľného zvyšovania teploty, teda nestabilnej situácie, kedy sa teplota izolácie zvýši v dôsledku tan ö. Ked sa zvýši teplota, zvyčajne tan ö sa takisto zvýši. Tým sa ďalej zvýšia dielektrické straty, a tým aj teplota. Výsledkom bude dielektrické zlyhanie kábla, ktorý je potrebné vymenit.0006 Elektrická vodivosť bude kontrolovat zvodový prúd cez izoláciu. Tento prúd povedie k tan ô, čo znamená že je elektrická energia premenená na teplo vnútri izolácie, čo vedie k negatívnym hospodárskym dôsledkom pre operátora elektrického vedenia. Elektrická vodivosť by preto mala byt taknízka, ako je to len možné.0007 Priestorové náboje vnútri izolácie narušia elektrické pole, a môžu viest k bodom veľmi vysokého elektrického zaťaženia, ktoré je dostatočne vysoké na to aby nasledovalo dielektrické zlyhanie.0008 Prednostne by nemali byt prítomné žiadne priestorové náboje, aby bolo možné ľahšie navrhnúť kábel ak rozloženie elektrického poľa v izolácii0009 Normálne sú priestorové náboje umiestnené v blízkosti elektród náboje s rovnakou polaritou ako neďaleké elektródy sa nazývajú homonáboje,náboje s opačnou polaritou sa nazývajú heteronáboje. Heteronáboje zvyšujú elektrické pole pri tejto elektróde, homonáboje naproti tomu znižujú elektrické pole. Takže, ak k polarite napätia v elektrizačnej sústave nedochádza, ako v pripade systémových meničov napätia zdroja, homonáboje budú menej nebezpečné ako heteronáboje.0010 Existuje teda kontinuálna potreba v oblasti polymérov, nájsť polyméry, ktoré sú vhodné pre náročné aplikácie polymérov, ako sú vedenia a0011 Jedným z cieľov tohto vynálezu je poskytnúť alternatívny spôsob výroby polymérov s výhodnými vlastnosťami vhodných napríklad pre W C aplikácie.0012 Ďalším predmetom vynálezu je poskytnutie kombinácie činidiel pre prenos reťazca, ktorá môže byt použitá na modiñkáciu vlastnosti polyméru v priebehu procesu jeho polymerizácie.0013 Ďalším predmetom vynálezu je poskytnutie polyméru, ktorý má veľmi výhodné elektrické vlastnosti vhodné pre náročné koncové aplikácie, ako je napríklad W C.0014 Okrem toho, vynález poskytuje kábel, ktorý obsahuje polymér podľa vynálezu v jednej alebo viacerých vrstvách a ktorý je vhodný pre aplikácie pre silnoprúdové káble.0015 Vynález a ďalšie predmety sú opísané a definované podrobne nižšie.Opis vynálezu 0016 Ked je polárny CTA v kombinácii s nepolárnym činidlom pre prenosreťazca (tu uvedené ako nepolárne CTA) atakáto zmes sa používa prepolymerizáciu polyméru, potom sa získa polymér, ktorý poskytuje veľmi nízketan ö nielen pri vysokej teplote, ale v celom teplotnom rozmedzí 25 až 130 C, a v celom rozsahu elektrickej pevnosti od 5 do 25 kV/mm. Okrem toho, zmes uvedených CTA poskytuje polyméry s výrazne zníženými tan ö pri vysokých teplotách a pri vysokých pevnostiach v porovnaní s tan ö, ktoré vyplývajú z polymérov, vyrobených za použitia polárneho CTA alebo nepolárneho CTA samotného (100 napájanie). 0017 Preto predmetom tohto vynálezu je spôsob (v tomto texte označovaný ako Spôsob), výroby polyetylénu, ktorý zahŕňa polymerizáciu aspoň etylénu v prítomnosti zmesi z aspoň dvoch činidiel pre prenos reťazca,ktorá zahŕňa- polárne činidlo pre prenos reťazca (CTA polárne), a- nepoiárne činidlo pre prenos reťazca (nepoiárne CTA), čo je zlúčenina,ktorá neobsahuje polárnu skupinu vybranú z nitrilovej (CN), sultidovej,hydroxylovej, alkoxylovej, aldehydylovej (HC O), karbonylovej, karboxylovej,alebo esterovej skupiny (-ín), alebo zmesi z nich, a je nearomatická, s priamym reťazcom alebo rozvetveným cyklickým hydrokarbylom prípadne obsahujúcim hetero atóm ako O, N, S, Si, alebo P. 0018 Ešte ďalším predmetom tohto vynálezu je poskytnutie LDPE homopolyméru alebo kopolyméru s jedným alebo viacerými komonomérmi,ktorý má hodnotu tan ô (104), keď sa stanoví podľa Testu merania tan ö na 10 kV kábloch metódou stanovenia i) dielektrickej straty pri 25 ° C- menej ako 7, s výhodou menej ako 6, pri meraní vrozsahu elektrickej pevnosti od 5 - 25 kV/mm,ii) dielektrickej straty pri 130 ° C- menej ako 10, merané v rozsahu elektrickej pevnosti 5-25 kV/mm, kde LDPE je pripravitelné postupom, ako je definované vyššie. Svýhodou, LDPE má dielektrickú stratu pri teplote 25 ° C nižšiu ako6,5, merané v rozsahu elektrickej pevnosti 20 kV/mm. Merania bolivykonané na 10 kV kábloch. 0019 S výhodou má polymér obidve elektrické vlastnosti.

MPK / Značky

MPK: C08F 2/00, C08F 10/02, C08F 218/08, C08L 23/06, C08F 210/02, C08F 210/06, C08F 210/16, C08F 110/02, H01B 3/44, C08F 2/38

Značky: výroby, spôsob, polymerů, vodiče, káble

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/26-e17793-sposob-vyroby-polymeru-a-polymeru-pre-vodice-a-kable.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby polyméru a polyméru pre vodiče a káble</a>

Podobne patenty