Sfarbené tvarované teleso, odolné proti poveternostným vplyvom so zlepšeným leskom a odolnosťou proti oteru

Je ešte 18 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Predmetom predloženého vynálezu sú sfarbené tvarované telesá z poly(alkyl)(met)-akrylátu,odolné proti povetemostným vplyvom, so zlepšeným leskom a odolnosťou proti mechanickému pôsobeníu na povrch tvarovaného telesa, najmä so zlepšenou odolnosťou proti oteru aproti poškriabaniu, ako aj tvarovacie hmoty na ich výrobu.Priehľadné plastové diely sa nachádzajú vo viacerých aplikáciách napríklad ako panely vdomácich spotrebičoch, ako kryty na prístroje motorových vozidiel alebo ako displeje.Vysoká optická priehľadnosť a absencia vlastného sfarbenia polymetylmetakrylátových(PMMA) tvarovacích materiálov umožňuje realizáciu širokého spektra rôznych sfarbení,ktoré sú využívané pre dekoratívne kryty (napríklad rôzne panely v interiéroch a exteriéroch automobilov). Okrem toho, sa pomocou použitia sfarbených PMMA tvarovacích hmôt môžu realizovať povrchy najvyššej triedy akosti (s.g. Class A povrchov), čo hrá dôležitú úlohu priPovrchy dielov vyrobených z PMMA majú vysokú tvrdosť, ktorá má rozhodujúci význam pre ich konečné použitie ako dekoratívny kryt. Je dobre známe, že PMMA je medzi termoplastickými materiálmi ten s najvyššou povrchovou tvrdosťou a odolnosťou proti poškriabaniu, ako bolo stanovené skúškou tvrdosti. Avšak sa musia pre niektoré aplikácie s obzvlášť vysokými nárokmi na povrchy, najmä u dekoratívnych častí a častí priťahujúcich pozomosť,samotné PMMA tvarované telesá chrániť proti rôznym známkam opotrebovanosti. Za týmtoúčelom sa dielce často vybavujú povlakom.Všeobecne predstavuje náchylnosť plastových tvarovaných telies na šmuhy a škrabance problém, pretože sa dotyčné predmety stávajú veľmi rýchlo nevzhľadné. Bol vyvinutý preto celý rad metód na vybavenie plastov vrstvami odolnýmí proti poškriabaniu. Ako materiály na poťahovaníe sa výhodne používajú vytvrditeľné plastové živice. Uvádzajú sa napriklad povlaky z polyesterov s dialdehydmi (napriklad US 3484157), polyuretánov (napríklad DE 2611782), s alkyltitanátmi (napríklad US 3700487), melamínu v rôznych variáciách alebo melamín-polyolu (napríklad GB 1308697, US 3862261). Ďalej boli na poťahovanie použité akrylové živice najrôznejších typov (napríklad DE 2317874), fluórované uhľovodiky v najrôznejších kombináciách a modiñkáciách (NL 6608316, DE 1963278, DE 2454076),zosieťované polyalkyléniminové zlúčeniny (US 3766299) a kremíkové zlúčeniny, najmä silikónové živice (napriklad BE 821403, US 3451838, US 3707397). Dokument EP 180129opisuje spôsob poťahovania plastov polymérmi odolnými proti poškriabaniu a s antireflexným účinkom, pozostávajúcimi z akrylátových alebo metakiylátových polymé rov, organokremičitých polymérov alebo melamínových živíc.Opisovali sa tiež najrôznejšie sól-gél systémy, ktoré sa môžu používať okrem iného pomocou plazmových techník. Tieto systémy sa často vyrábajú z modifikovaných silánov a alkoxidov hydrolýzou a kondenzačnými procesmi. Vzhľadom na reaktivitu týchto systémov je stabilita pri skladovaní náterovcj zmesi väčšinou veľmi nízka. Ďalej sa tiež na poťahovanie plastových podkladov používajú náterové hmoty tvrditeľne žiarením. Tak sa v dokumente US 6420451 opisujú žiarením vytvrditeľné náterové hmoty na poťahovanie optických substrátov,napríklad šošoviek, z rôznych plastových substrátov, ako napríklad z polykarbonátu. Tieto náterové prostriedky obsahujú okrem monofunkčných akrylátov, uretánakryláty a koloidnéVšetkým skôr opísaným spôsobom je spoločné, že vyžadujú dodatočné a nákladné kroky, totiž aplikovanie a vytvrdzovanie náterového systému/náterového prostriedku.Špeciálne sa na zlepšenie odolnosti proti poškriabaniu termoplastických elastomérov, najmä polyuretánov (TPU), polyamidov (PEBA), kopolyesterov (COPE) a styrénov (S-TPE),navrhovali spoločnosťou Evonik Goldschmidt GmbH v dokumente EP l 640 418 organicky modifikované siloxány ako prísady. Tieto siloxány sa pridávajú priamo ako prísada do tvarovacej hmoty. Na povrchu tvarovaného dielu vyrobeného z tejto tvarovacej hmoty sa tvorí druh klzného filmu. Poškodeniu povrchu je možné zabrániť tak, že predmet pôsobiaci na tvarovaný diel môže po povrchu kĺzať. Tvarované telesá údajne nevyžadujú žiadne ďalšiePresnejší rozbor dokumentu EP l 640 418 ukazuje, že u tu použitých plastových hmôt- v porovnani s PMMA - ide o veľmi mäkké plasty. Tie majú elastický povrch a sú preto už zo svojej podstaty menej citlivé proti mechanickému pôsobeniu ostrými alebo špicatými predmetmi. V dôsledku toho sa kladú na takéto elastické polyméry celkom iné požiadavky sohľadom na úpravu odolnú proti poškriabaniu, ako napriklad na veľmi tvrdé povrchy PMMAtvarovaných dielov. Dôkaz toho, že organícky modifikované siloxány môžu zlepšovať tiežodolnosť proti oteru povrchov PMMA tvarovaných dielov, sa v dokumente EP 1 640 418nenachádza. Ani toto nie je z dokumentu EP l 640 418 odvoditeľné, pretože, ako už bolouvedené, používajú sa celkom odlišné polyméry.V dokumente DE 100 59 454 sa taktiež navrhujú prísady so siloxánovými jednotkami, ktoré majú zlepšiť odolnosť proti poškriabaniu povrchov tvarovaných dielov z rôznych polymérov. Ide pritom o polyolefíny modifikované polyester-polysiloxánmi, ktoré sa získavajú reakciou polyolefínov vrúbľovaných anhydridmi kyselín s hydroxyfunkčnými organickými polysiloxánmi. Tieto polyester-polysiloxánové kopolyméry sa pridávajú do polymémej matrice ako prísady. Nevýhodná na tomto spôsobe je však nákladná výroba polyester-polysiloxánovýchOhľadne účinkov rôznych prísad navrhovaných stavom techniky na farebný vzhľadtvarovacích hmôt, doterajší stav techniky nič nehovorí.Existuje teda stále potreba nových poly(alkyl)(metakrylátových) tvarovacích hmôt resp. prísad pre poly(alkyl)(metakrylátové) tvarovacie hmoty, ktoré umožnia vyrábať tvarované diely, najmä sfarbenć, výhodne čiemo sfarbené, tvarované diely s vysokou ostrosťou tónu farby, vysokým leskom a veľmi dobrou odolnosťou proti mechanickým vplyvom na povrchy tvarových dielov, najmä odolnosťou proti oteru a odolnosťou proti poškriabaniu, bez tohoaby sa musel povrch chrániť povlakom.Vychádzajúc zo skôr opísaného stavu techniky, spočívala úloha predloženého vynálezu teda vtom, poskytnúť plastové tvarované telesá vybavené odolnosťou proti oteru resp. tvarovacie hmoty na ich výrobu, ktoré nemajú nevýhody tvarovaných telies resp. tvarovacích hmôt zo stavu techniky, alebo ktoré majú nevýhody tvarovaných telies resp. tvarovacích hmôt zostavu techniky iba V malej miere.Špeciálna úloha spočívala v tom, poskytnúť plastové tvarované telesá, ktoré majú bez dodatočného povlaku alebo filmu, odolného proti poškriabaniu, dobrú odolnosť protiTaktiež bolo úlohou predloženého vynálezu poskytnúť plastové tvarované telesá resp. tvarovacie hmoty na ich výrobu, ktoré majú vysokú ostrosť tónu farby a vysoký lesk, ako aj vysokú akosť povrchu. Najmä u tmavých farebných odtieňov, ako napríklad čiemych alebohnedých, nemá byť rozoznateľný žiadny šedý povlak.Ďalšie úlohy, ktoré nie sú výslovne uvedené, sú zrejmé z celkového kontextu nasledujúcehoTeraz sa prekvapujúco zistilo, že odolnosť proti oteru povrchov tvarovaných telies, ktoré boli vyrobené z poly(alkyl)(met)akrylátov, sa môže výrazne vylepšiť pomocou použitia špeciálne usporiadaných organicky modifikovaných polysiloxánov príp. polysiloxánových (blokových kopolymérov) s polysiloxánovými a polyesterovými blokmi. Okrem toho sa ukázalo, že pomocou týchto špeciálnych polysiloxánov príp. polysiloxánových (blokových kopolymérov) sa môžu získavať tmavé, najmä čierno, sfarbené tvarovacie hmoty a tvarované diely, ktorénemajú žiadny šedý povlak.S tvarovacími hmotami podľa vynálezu sa môžu vyrábať sfarbené plastové diely s vysokou kvalitou povrchu a ostrosťou tónu farby, ktoré majú bez dodatočného povlaku príp. filmuodolného proti poškriabaniu, veľmi dobrú odolnosť proti oteru, odieraniu a škrabancom.V dôsledku toho je možné v porovnaní so stavom techniky ušetriť kroky postupu, ako ajnáklady na materiál a výrobu tvarovaných telies.Predloženým vynálezom sa po prvýkrát podarilo získať čieme tvarované telesá z poly(alkyl)-(met)akrylátov, ktoré sú odolné proti oteru bez šedého povlaku, a umožniť tým uplatniť ich excelentnú stabilitu proti povetemostným vplyvom. Tvarované telesá podľa vynálezu samôžu preto používať ako v interiéroch, tak v exteriéroch.Vynálezcovia zistili, že je v zásade možné, zlepšiť odolnosť povrchov tvarovaných telies z poly-(allcyl)(met)akrylátov proti mechanickým účinkom, najmä oteru a škrabancom, pomocou použitia špeciálnych organicky modifikovaných polysiloxánov a/alebo polysiloxánových(blokových kopolymérov). Pritom sa však ukázalo, že mnoho polysiloxánových prísad ponúkaných na trhu na zlepšenie odolnosti proti poškriabaniu polymémych povrchov viedlo k šedému povlaku pri čiemych tvarovaných dieloch alebo že nemohla byť dosiahnutá žiadna dostatočné odolnosť proti oteru. Ďalšie podrobnosti sa nachádzajú V porovnávacích príkladoch. Skôr v opise doterajšieho stavu techniky urobené prehlásenia, že prísady, ktoré sa môžu používať pri mäkkých polyméroch na zlepšenie odolnosti proti poškriabaniu nie jemožnéjednoducho preniesť na tvrdé polyméry, sa potvrdila.Ako výsledok rozsiahlych výskumov, sa teraz zistilo, že zlúčeniny vzorca I

MPK / Značky

MPK: C08L 33/08, C08L 33/10

Značky: sfarbené, těleso, zlepšeným, leskom, oteru, proti, poveternostným, vplyvom, odolnosťou, tvarované, odolné

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/26-e17467-sfarbene-tvarovane-teleso-odolne-proti-poveternostnym-vplyvom-so-zlepsenym-leskom-a-odolnostou-proti-oteru.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Sfarbené tvarované teleso, odolné proti poveternostným vplyvom so zlepšeným leskom a odolnosťou proti oteru</a>

Podobne patenty