Zasklenie s tesnením obsahujúcim vložku hrebeňového tvaru a spôsob výroby tohto zasklenia

Číslo patentu: E 15278

Dátum: 26.07.2010

Autori: Mottelet Béatrice, Kleo Christophe

Je ešte 18 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa týka zasklenia, ktoré obsahuje tesnenie a je vybavené vložkou.0002 Presnejšie sa vynález týka zasklenia, najmä automobilového zasklenia, ktoré obsahuje aspoň jeden sklený prvok, ktorého obvodová oblast je vybavená aspoň časťou tesnenia obsahujúceho plast, pričom zasklenie obsahuje aspoň jednu vložku na vystuženie a/alebo na predbežné polohovanie a/alebo na polohovanie a/alebo pre nehybné alebo pohyblivé pripevnenie skleného prvku vzhľadom na okenný otvor, ktorý má uzatvárať.0003 Vynález sa konkrétne týka vložky, ktorá má vnútornú časť umiestnenú vnútri uvedeného tesnenia, takže jej povrch je v kontakte s tesnením, a vonkajšiu časť umiestnenú mimo uvedeného tesnenia, takže jej povrch nie je v kontakte s tesnením.0004 V odbore je známe, že umiestnenie vložky aspoň sčasti do tesnenia zasklenia môže napomôcť vystuženiu zasklenia a/alebo predbežnému polohovaniu zasklenia a/alebo polohovaniu zasklenia a/alebo nepohyblivému alebo pohyblivému pripevneniu skleného prvku vzhľadom na okenný otvor,ktorý má uzatvárať.0005 Vložky z doterajšieho stavu techniky sú však spravidla vyrábané z materiálov na báze kovu, a preto nezanedbateľným spôsobom zvyšujú hmotnosť zasklenia.0006 Je možné použiť špeciálne zliatiny kovov, ktoré sú ľahšie a tiež odolnejšie, ale zároveň sú drahšie ako základné kovy alebo kovové zliatiny,takže zvyšujú cenu zasklenia natoľko, že to pre odberateľa môže byt neprijateľné.0007 V medzinárodnej patentovej prihláške W 0 03/070500 bolo navrhnuté použit kompozitné materiály, ktoré majú podobné mechanické vlastnosti ako kovové zliatiny pri porovnateľnej cene, a zároveň sú ľahšie.0008 Tento dokument však nenavrhuje konkrétny tvar vložky. Ukazuje sa však, že použitie kompozitného materiálu na báze plastu na výrobu vložky jednoduchého tvaru podobného tomu, aký sa používa u radu kovových vložiek,neumožňuje dosiahnuť požadovanú mechanickú odolnosť u vložky.0009 Z doterajšieho stavu techniky je tiež známa patentová prihláška FR 2 894 865, ktorá opisuje zasklenie podľa úvodnej časti patentového nároku 1 a spôsob podľa úvodnej časti patentového nároku 17.0010 Cieľom vynálezu je prekonať nevýhody doterajšieho stavu techniky navrhnutím vložky zvláštneho tvaru, ktorý umožní vyrobit tenkú vložku (s malou celkovou hrúbkou aj malou celkovou šírkou), ktorá bude napriek tomu mimoriadne tuhá, aby na jej výrobu mohol byť použitý najmä kompozitný materiál na báze plastu obsahujúci plnidlá, najmä sklené vlákna.0011 Predmetom vynálezu je v najširšom zmysle zasklenie, najmä automobilová zasklenie, podľa nároku 1. Toto zasklenie obsahuje aspoň jeden sklený prvok, ktorého obvodová oblast je vybavená aspoň z časti tesnením obsahujúcim plast, pričom uvedené zasklenie ďalej obsahuje aspoň jednu vložku, ktorá má vnútornú časť umiestnenú vnútri uvedeného tesnenia a vonkajšiu časť umiestnenú mimo uvedeného tesnenia. Uvedená vložka má v priečnom reze tvar hrebeňa obsahujúceho aspoň tri zuby a s výhodou maximálne desat zubov, pričom každý zub sa rozprestiera zo základne kolmo,alebo v uhle a, ktorý je väčší ako 45 ° a zároveň menší ako 90 °.0012 Uvedená základňa je umiestnená mimo uvedeného tesnenia. Prislúcha teda k vonkajšej časti vložky a nie k jej vnútornej časti.0013 Konce zubov, ktoré sú spojené so základňou (t.j. koncom, ktorým sa pripájajú k základni a ktoré ležia na opačnej strane než sklený prvok), sú umiestnené mimo tesnenia, pretože patria k vonkajšej časti vložky.0014 Tiež konce dvoch postranných zubov (čo sú dva zuby ležiace najviac zvonku na oboch stranách hrebeňa), ktoré ležia v blízkosti skleného prvku, sú umiestnené vo vnútri tesnenia, pretože patria k vnútornej časti vložky.0015 Vložka podľa vynálezu má teda podlhovastý tvar a je umiestnená v podstate rovnobežne s okrajom zasklenia (napríklad s predným okrajom a/alebo so zadným okrajom strešného okna automobilu, pričom výrazy predné a zadné sú tu používané v smere pohybu vozidla dopredu).0016 Jej hrebeňový tvar, ktorý je viditeľný pri pohľade na priečny rez, jej poskytuje tuhosť, bez toho, aby zväčšoval celkové rozmery vložky. Zuby hrebeňa sú s výhodou materiálovo spojené so základňou hrebeňa.0017 Hrebeň je s výhodou symetrický pozdĺž pozdĺžnej roviny. aby mal rovnakú mechanickú pevnosť na jednej aj na druhej strane od tejto pozdĺžnej roviny.0018 Vložka podľa vynálezu má pre ešte väčšie zvýšenie tuhosti vložky v pozdĺžnom smere s výhodou aspoň jednu priečnu priehradku a výhodnejšie niekoľko priečnych priehradiek, pričom vzdialenosť medzi dvoma po sebe idúcimi priehradkami v smere dĺžky vložky je s výhodou 50 až 80 mm.0019 Základňa hrebeňa môže byť umiestnená v podstate rovnobežne s plochou skleného prvku.0020 Zuby hrebeňa môžu byt umiestnené, niektoré alebo všetky, v podstate kolmo na základňu, teda v podstate kolmo na plochu skleného prvku. 0021 Vzhladom na to, že sklený pNok je s výhodou nie plochý, ale zakrivený alebo vyklenutý, treba chápať výraz v podstate kolmý v širšom slova zmysle (90 ° i 15 °).0022 Je však tiež možné, aby v podstate kolmo na základňu bola umiestnená len časť zubov hrebeňa, prípadne iba prostredný zub (ak je počet zubov nepárny) alebo iba prostredné dva zuby (ak je počet zubov párny). 0023 V jednom variante uskutočnenia sa teda aspoň jeden prostredný zub,prípadne niekoľko prostredných zubov rozprestiera kolmo zo základne a má v priečnom reze kónický tvar rozširujúci sa smerom k uvedenej základni.0024 V jednej konkrétnej verzii je hrúbka zubov a hrúbka základne 1,1 až 4,5 mm, pričom zuby majú na konci, ktorým sa spájajú s uvedenou základňou,hrúbku, ktorá je s výhodou v podstate rovnaká ako hrúbka základne.0025 Základňa je s výhodou umiestnená za vonkajšou plochou tej časti tesnenia, v ktorej je umiestnená vnútorná časť vložky. Základňa tak patrí k vonkajšej časti vložky a nie k jej vnútornej časti.0026 Vo zvláštnom uskutočnení je uvedená vložka výhodne aspoň na jednom pozdĺžnom konci a s výhodou na oboch svojich pozdĺžnych koncoch uzavretá dnovou stenou, ktorá je materiálovo spojená so základňou, alebo odnímateľnou zátkou.0027 V inom zvláštnom uskutočnení sú v priečnom reze uvedenou vložkou aspoň dva zuby na svojich koncoch Iežiacich na druhej strane ako základňanavzájom spojené doštičkou. Táto doštička je s výhodou materiálovo spojená s uvedenými dvoma zubmi. Táto doštička náleží po vytvorení tesneniu na vnútornej časti vložky.0028 V inom zvláštnom uskutočnení má v priečnom reze uvedenou vložkou aspoň jeden z postranných zubov (Iežiacich najviac zvonku), s výhodou obidva postranné zuby (ležiace najviac mimo) na svojich koncoch Iežiacich na druhej strane ako základňa, t.j. na koncoch privrátených ku sklenému prvku,postranné rebro, ktoré sa rozprestiera v podstate rovnobežne s uvedenou základňou, pričom toto postranné rebro má s výhodou aspoň jeden otvor na prechod plastu, z ktorého je vytvorené uvedené tesnenie, pričom priemer tohto otvoru je s výhodou 3 mm l 0, 5 mm.0029 Uvedené postranné rebro a s výhodou každé postranné rebro sa s výhodou rozprestiera v podstate po celej dĺžke uvedenej vložky.0030 Vzhladom na to, že konce oboch postranných zubov, ktoré sú obrátené na sklený prvok, sú umiestnené vo vnútri tesnenia, pretože patria k vnútornej časti vložky, je každé postranné rebro nesené týmto koncom tiež umiestnené vnútri tesnenia a tiež patrí k vnútornej časti vložky.0031 Postranné rebro alebo postranné rebrá sa nerozprestierajú smerom dovnútra štruktúry v tvare hrebeňa, ale smerom von z tejto štruktúry. To znamená, že postranné rebro alebo postranné rebrá sa rozprestierajú do strany, približne kolmo na koniec zubu, ktorý ich nesie, a to nie smerom k zubu,ale na opačnú stranu, než kde leží susedný zub.0032 V ďalšom zvláštnom uskutočnení má v pozdĺžnom reze uvedenou vložkou aspoň jeden zub, s výhodou všetky zuby, na svojom konci ležiacom na druhej strane, ako uvedená základňa pozdĺžne rebro rozprestierajúce sa v podstate rovnobežne s uvedenou základňou, pričom toto pozdĺžne rebro má s výhodou aspoň jeden otvor na prechod plastu, z ktorého je vytvorené uvedené tesnenie, pričom priemer tohto otvoru je s výhodou 3 mm i 0,5 mm.0033 Každé pozdĺžne rebro je s výhodou umiestnené vnútri tesnenia, a patrí teda aj k vnútornej časti vložky.0034 Uvedené pozdĺžne rebro a s výhodou každé pozdĺžne rebro sa rozprestiera v podstate po celej šírke uvedenej vložky. Pozdĺžne rebro alebo

MPK / Značky

MPK: B29C 45/14, B60J 10/00, B60J 10/02

Značky: spôsob, obsahujúcim, zasklenie, tohto, hřebenového, vložku, tesnením, tvaru, výroby, zasklenia

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/26-e15278-zasklenie-s-tesnenim-obsahujucim-vlozku-hrebenoveho-tvaru-a-sposob-vyroby-tohto-zasklenia.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zasklenie s tesnením obsahujúcim vložku hrebeňového tvaru a spôsob výroby tohto zasklenia</a>

Podobne patenty