Zlepšený endoprotetický prostriedok

Číslo patentu: E 1416

Dátum: 29.10.2002

Autor: Eisert Wolfgang

Je ešte 18 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

predložený vynález sa týka zlepšeného endoprotetického prostriedkuna vloženie do cievy a na podávanie terapeutickej zlúčeniny. DOTERAJŠÍ STAV TECHNIKYEndoprotetické prostriedky známe ako stenty sú umiestnené alebo implantované do vnútra cievy na liečenie problémov, ako sú stenózy,striktüry alebo aneurizmus V cieve. Typicky sa tieto prostriedky implantujü do cievy na zosilnenie ochabujúcich, čiastočne okludovaných, oslabených alebo dilatovaných ciev. Stenty sa môžu tiež implantovać do močovodu, žlčovodu alebo ktorejkoľvek cievytela, ktorá je züžená alebo oslabená.V doterajšom stave techniky boli opísané stenty vyrobené z rozličných materiálov, vrátane kovov, zliatin a plastických materiálov a tvarované do rôznych geometrických tvarov. Zvyčajne sa používali dva typy stentov. Stenty podobné pružine alebo samorozpínacie Stenty, typicky tvarované z kovov alebo zliatin, sa vkladajú do cieľovej cievy so zadržiavacím elementom alebo ochranným obalom ponad stent, aby sa zabránilo expandovaniu stentu pred dosiahnutím cieľovêho miesta. Ďalší typ stentu vyžaduje podnet na expandovanie stentu po jeho umiestnení v cieľovej cieve. Týmto podnetom je najčastejšie radiálna sila alebo tlak aplikovaný po nafúknutí balónika alebo katêtra. Stenty, ktoré zodpovedajú iným podnetom, ako je teplo, sú taktiež známe a tieto stenty vo všeobecnosti pozostávajú z materiálu s tvarovou pamàtou, buď zoČasto sa požaduje, aby sa liečivo podávalo do cieľového miesta, kde stent plní tiež funkciu skeletu na nesenie terapeutickej zlúčeniny. Bol navrhnutý veľký počet rozličných metód a, pre kovové Stenty,jednou z navrhnutých metód je priame potiahnutie drôtika stentu polymérom obsahujúcim terapeutickê činidlo. Táto metóda prináša niekoľko závažných problémov, vrátane praskania polyméru, pretože stent sa počas rozmiestňovania rozpína. Pretože drôtiky stent majú obmedzenú plochu povrchu a pretože celkový polymêrny povlak by musel byt veľmi tenký, tak aby významne nezvyšoval profil stentu, množstvo polyméru, ktoré sa môže použit je obmedzené. Z toho dôvoduje ďalšou nevýhodou polyméron potiahnutých stentov na podávanieliečiv obmedzená kapacita na nesenie liečiva.Ďalšou metódou na zabezpečenie dodávania liečiva v kombinácii so stentom bola metóda, pri ktorej sa používal ochranný obal, ktorý obklopoval stent a obsahoval terapeutické činidlo. (US 5,383,928 US 5,453,090). Takéto ochranné obaly sú typicky upevnené k stentu pomocou hemostatu. alebo iného upínacieho mechanizmu, ktoré poskytujú nevýhodu vo zvyšovaní profilu katétra, zníženíAvšak hlavným problémom je to, že stenty vyvolávajú proliferáciubuniek hladkého svalstva v cievach, čo v rozpätí niekoľkýchV súlade s uvedeným, hlavným cieľom predloženého vynálezu je poskytnúć stent, ktorý prekonáva vyššie uvedené problémy. Prekvapujúco sa zistilo, že proliferáciu buniek hladkého svalstvaciev spôsobenú stentmi je možné znížit, ak uvedený stent obsahujeDipyridamol, (2,6-bis(dietanolamino)-4,8-dipiperidino-pyrimido 5,4 wüpyrimidínł, veľmi príbuzný substituovaným pyrimidino-pyrimidínom a ich príprava boli opísané napr. v patente US 3,031,450. Ďalšie príbuzné substituované pyrimidino-pyrimidíny a ich príprava boli opísané napr. v GB 1,051,218, okrem inéhoDipyridamol bol zavedený ako koronárny vazodilatátor začiatkom šesťdesiatych rokov minulého storočia. Je tiež dobre známe, že vykazuje vlastnosti inhibítora agregácie krvných doštičiek,z dôvodu inhibície absorpcie adenozínu. Následne sa v štúdii aretiálnej cirkulácie mozgu na modele králikov ukázalo, že dipyridamol znižuje vznik tvorbu krvných zrazenín (trombov). Tieto výskumy viedli k jeho použitiu ako antitrombotického činidla,čoskoro sa stal terapiou, ktorá sa volila pri takých aplikáciáchako je prevencia mozgovej mŕtvice, udržiavanie priechodnostikoronárneho by-passu a nahradenie chlopne, ako aj pri liečení predEurópska patentová prihláška EP 0 543 653 navrhuje použitie dipyridamolu pri príprave formulácie prispôsobenej na lokálne dodávanie k proliferatívnym bunkám. Nie je tu však vonkoncom žiadnaJe známe že mopidamol má antitrombotické a dalšie antimetastatickéV jednom aspekte sa predložený vynález týka zlepšeného endoprotetickěho prostriedku na dodávanie liečiva, na vloženie vo vaskulárnom mieste prostredníctvom umiestnenia katétra na totomiesto, pričom tento prostriedok obsahuje(a) štrukturálny člen, na vrchnom a/alebo spodnom povrchu ktorého sú vyryté jeden alebo viaceré mikro-prehĺbeniny a/alebo na ktorom je nesený polymérny člen, na ko-expanziu s polymérnynn členom zo zmršteného stavu do expandovanéhostavu, keď sa prostriedok vystaví uvedenému podnetu,(b) prípadne polymérny člen schopný expandovat zo zmršteného do stabilného, expandovaného stavu, keď sa prostriedokvystaví zvolenému podnetu, pričom prostriedok sa môže dodávať z katétra, so štrukturálnymi a prípadne polymêrnymi členmi v ich zmrštených stavoch, a je uspôsobený na držanie v cieve na cieľovom mieste cievy radiálnym tlakom proti stene cievy, so štrukturálnymi a prípadne polymérnymičlenmi v ich expandovaných stavoch apričom mikro-prehĺbeniny uvedeného štrukturálneho člena a/alebo uvedeného polymérneho člena obsahujú farmaceutickú kompozíciu obsahujúcu jednu alebo viac účinných zložiek zvolených zo skupiny,ktorú tvoria činidlá, ktoré inhibujú alebo prinajmenšom znižujú nadmernú proliferáciu buniek cievnych stien, činidlá, ktoré zvyšujú perfúziu po prúde tkanív, činidlá. na podporu a/alebo zlepšenienovotvorby kapilár, činidlá určené na modulovanie množstva alebo aktivity faktorov koagulácie, trombínu. a/alebo fibrínu, činidlá na zníženie množstva tvorbyktoré sú v ňonl vložené na uvoľňovaniez člena, spolu s nimi V jeho expandovanom stave, pričom zlepšenie je v tom, že uvedená farmaceutická kompozícia obsahuje najmenej jednu pyrimidino-pyrimidínovú zlúčeninu zvolenú z dipyridamolu,mopidamolu a ich farmaceuticky prijateľných solí, prípadne V kombinácii s jedným alebo viacerými antitrombotickými činidlami,činidlami na zvýšenie lýzy fibrínu, činidlami na lokálne zastavenie bunkovej proliferácie reverzibilným alebo nereverzibilným spôsobom,proteínu génového transferu, inhibítora metalo-proteázy, statínu,antimykotika ako je rapamycín, ACE inhibítora, antagonistu angiotenzínu II, inhibítora ADP receptora, Ca-antagonistu a/aleboProstriedok môže obsahovat polymérny člen s tvarovou pamätou, ktorýje schopný expandovat zo zmršteného stavu do stabilnêho, radiálne expandovaného stavu, keď sa polymérny člen vystaví zvolenémuV jednom uskutočnení polymêrny člen pozostáva z polyméru s tvarovou pamäćou, reagujúceho na tepelný podnet pri teplote medzi približnePolymérny člen je koextenzívny (má rovnaký rozsah) so štrukturálnym členom alebo, V ďalších uskutočneniach, polymérny člen uzatvára štrukturálny člen, a, vo svojom zmrštenom stave, je účinný nazadržiavanie štrukturálneho člena v jeho zmrštenom stave.V jednom uskutočnení je polymêrny člen reagujüci na tepelné podnety vytvorený z pamätového polyméru majúceho tepelne aktivovaný prechod polymérneho stavu, ktorým je teplota topenia polyméru sklený prechod polymêru prechod tekutých kryštálov alebo lokálny modus molekulového prechodu. Takýmto polyměrom môže byt polymérobsahujúci akrylát alebo obsahujúci metakrylát.V inom uskutočnení štrukturálny člen expanduje v odpovedi na tepelný podnet alebo radiálnu silu. Takýto štrukturálny člen výhodne pozostáva z kovu alebo zliatiny, ako je Nitinol, antikorováVo výhodnom uskutočnení štrukturálny člen. pozostáva zo zliatiny s tvarovou pamätou na radiálnu expanziu pri kritickej teploteaktiváciou tepelne vratného pamätovêho priemeru a prostriedok sa

MPK / Značky

MPK: A61K 31/505, A61F 2/04, A61M 25/02

Značky: prostriedok, zlepšený, endoprotetický

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/26-e1416-zlepseny-endoproteticky-prostriedok.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zlepšený endoprotetický prostriedok</a>

Podobne patenty