Spôsob a tvarovací stroj na výrobu produktov s rozličnými priemermi

Číslo patentu: E 11169

Dátum: 17.01.2003

Autor: Massée Johan

Je ešte 18 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka spôsobu a tvarovacieho stroja vhodného na výrobu produktov s rozličnými priemermi z kusu na opracovanie,ako napríklad oceľového valca, alebo plátu, pričonl je kus na opracovanie uchytený V zariadení na uchytenie, kus na opracovanie a prvý nástroj sa navzájom otáčajú okolo osi otáčania, kus na opracovanie je deformovaný prostredníctvom daného prvého nástroja tak, že kus na opracovanie je umiestnený do kontaktu s nástrojom a kus na opracovanie a / alebo nástroj sa pohybuje v smere pozdĺž, napríklad navzájom paralelne alebo s paralelným komponentom na os otáčania.0002 Takýto spôsob a zariadenia sú známe, napríklad 2 EP 0 916 426. Daná publikácia opisuje, ako je opracovávaný jeden koniec Valcovitého kusu na opracovanie pri uchytení daného kusu na opracovanie V zariadení na uchytenie (zobrazenonl vzťahovou značkou 12 na obrázku 1 V EP 0 916 426) a daný koniec je deformovaný prostredníctvom troch tvarovacích valcov (28), ktoré sú osadené na rotačnom člene (24). Dané tvarovacie valce (28) rotujú V rovnakej rovine a sú tlačené oproti kusu na opracovanie na troch miestach, ktoré sú rovnomerne rozmiestnené okolo celého obvodu kusu na opracovanie, pričom sa potom dané valce pohybujú pozdĺž určitého počtu dráh pozdĺž kusu na opracovanie tak, aby dochádzalo ku deformácii kusu na opracovanie po krokoch.0003 Pre úplnosť je pozornosť venovaná taktiež DE 23 27 664 a DE 1964 401, kde sú opísané spôsoby a zariadenia na stláčanie valcových rúrok, napríklad rúrok s konštantným priemerom. Spôsoby a zariadenia podľa týchto dokumentov sú nevhodné na výrobu produktov s meniacimi sa priemermi.0004 Predmetom tohto vynálezu je zabezpečiť spôsob a tvarovacie zariadenie.0005 Na splnenie cieľa tohto vynálezu sú spôsob a tvarovací stroj, uvedené v prvom odseku charakterizované tak, ako jedefinované patentovými nárokmi 1 a 10.0006 Takže časti spracovávaného kusu, ktoré boli tvarované prvým nástrojom, sú tvarované jedným alebo viacerými postupnými nástrojmi takmer okamžite. V dôsledku toho materiály, ako je hliník alebo oceľ, budú mať relatívne Veľmi obmedzenú príležitosť, pokiaľ vôbec, stvrdnutia, takže nasledujúca operácia bude prebiehať ľahko, a riziko, že materiál bude poškodený alebo nepriaznivo ovplyvnený, je významne znížené. 0007 Vo vhodnom prípade obsahuje každé náradie dva alebo viac tvarovacích valcov, medzi ktorými je umiestnený kus na opracovanie počas jeho opracovávania, pričom majú V podstate rovnakú osovú pozíciu vzhľadom na kus na opracovanie. Možné je taktiež zabezpečenie opracovania relatívne veľkého, ako aj relatívne malého priemeru prostredníctvom tvarovacích valcov. Takéto valce sú obvykle Voľne otočné okolo osi, ktoré siahajú alebo horizontálne, alebo v uhle vzhľadom na vyššie uvedenú os otáčania. Ďalej je vhodné, keď mnohé alebo všetky z náradí tvoria časť jednej a tej istej deformačnej hlavy, alebo keď sú V akomkoľvek pomere polohovateľné vo vzájomnej blízkosti. Otázka najvhodnejšej veľkosti priestoru medzi susediacimi náradiami,najmenej čo sa týka pozícií, v ktorých náradia dochádzajú do kontaktu s kusom na opracovanie, závisí pochopiteľne na vlastnostiach kusu na opracovanie a na charaktere vykonávaného pracovného procesu. Vo veľa prípadoch sa daná medzera mení medzi 1 a 30 cm.0008 Ak to materiál a rozmery kusu na opracovanie a cieľový produkt (obvykle polotovar) umožňujú, počet pracovných cyklov môže byť V prípade potreby redukovaný na jeden. Povrch, ktorý už bol raz opracovaný, nebude V takom prípade opracovaný znovu,takže záťaž, ktorej je materiál vystavený, ostane obmedzená. Navyše k tomu bude programovanie akéhokoľvek kontrolného vybavenia, ktoré môže byť zabezpečené podstatne jednoduchšie konkretne preto, že nebude nevyhnutné brať do úvahy tvara charakter vlastností prostredných tvarov.0009 Pre úplnosť je potrebné uviesť, že Britská patentová prihláška č. 238 960 opisuje valec, prostredníctvom ktorého sú zmenšované priemery tyčí, rúrok a podobne na menšie,jednotnejšie priemery v kontinuálnom procese za použitia určitého počtu nástrojov, zoradených vedľa seba.0010 Ďalej je potrebné upriamiť pozornosť na US 5 428 980,V ktoronl je pracovný kus deformovaný prvým tvarovacím. valcom a leštený druhým valcom. Druhý tvarovací valec nie je opísaný. 0011 Ďalej bude vynález vysvetlený s odkazmi na obrázky,ktoré zobrazujú niekoľko uskutočnení spôsobu a tvarovacieho stroja podľa predloženého vynálezu.0012 Obrázky 1 A a 1 B schematicky znázorňujú deformáciu jedného konca valcovitého kusu na opracovanie prostredníctvom piatich0013 Obrázky 2 A a ZB zobrazujú excentrickú deformáciu jedného konca pracovného kusu prostredníctvom troch nástrojov.0014 Obrázky 3 A - 3 C zobrazujú uchytenie vstupného prvku vo valcovitom kuse na opracovanie za použitia spôsobu,porovnateľného so spôsobom, využitým na obrázkoch ZA a 2 B.0015 Obrázok 4 zobrazuje pohľad na prierez tvarovacieho stroja na excentrickú deformáciu kusu na opracovanie, pričom tento stroj obsahuje štyri nástroje.0016 Obrázky 5 A a 5 B zobrazujú pohľad spredu na kus na opracovanie, ktorý bol vystavený príslušne jednej operácii a dvom operáciánl prostredníctvom zariadenia na tvarovanie0017 Obrázok 6 zobrazuje náhľad na tvarovací stroj, ktorý je konkrétne vhodný na deformovanie relatívne dlhých kusov na0018 Obrázky 7 a 8 zobrazujú príslušne pohľad spredu a zhora na takzvaný vozík, využívaný v tvarovacích strojoch, napríkladzobrazenom na obrázku 6.0019 Obrázky 9 A a 9 B zobrazujú schematické pohľady na časti0020 Obrázok 10 zobrazuje postup procesu tvarovania,vykonávaný podľa tohto vynálezu.0021 Obrázok 11 zobrazuje takzvaný proces uzatvárania spodnej časti, vykonávaný podľa tohto vynálezu.0022 Obrázky 12 A - 12 D schematicky zobrazujú rotačné hĺbkové obrábanie časti V tvare plátu, vykonávané prostredníctvom siedmich nástrojov.0023 Obrázky 13 A - l 3 D schematicky znázorňujú opracovanie časti V tvare plátu pomocou šiestich nástrojov.0024 Obrázky l 4 A - l 4 D schematicky znázorňujú variant procesu opracovania, vykonávanú na obrázkoch 13 A - 13 D.0025 Časti, ktoré sú identické, alebo časti, ktoré majú rovnakú alebo aspoň približne rovnakú funkciu, budú. zobrazené nižšie s rovnakými vzťahovými značkami v najväčšej možnej miere. 0026 Obrázky 1 A a lB schematicky znázorňujú spôsob a zariadenie podľa uskutočnenia tohto vynálezu. Kus 1 na opracovanie, v tomto prípade kovový valec, sa otáča okolo osi 2 otáčania s konkrétnym počtom. obratov. Následne je zabezpečená deformačná hlava (nezobrazené), na ktorej je rotačne osadených 5 nástrojov 3 A - 3 E. Každé zariadenie 3 obsahuje dva tvarovacie valce, zoradené zrkadlovo symetricky vzhľadom na os 2. Radiálna vzdialenosť nástrojov 3 a osi 2 sa znižuje krokovo smerom dozadu, vzhľadom na pracovný smer 4.0027 Obrázok 1 A zobrazuje štart činnosti, V ktorom prvé tvarovacie valce 3 A akurát prichádzajú do kontaktu s hranou konca rotujúceho kusa na opracovanie 1, zatiaľ čo obrázok 1 B zobrazuje situáciu po jednom pracovnom cykle, V ktorom tvarovacie valce 3 vykonali plný prechod v pracovnom smere 4 so zdeformovaním kusu 1 na opracovanie na produkt s piatimi postupne (krokovo) klesajúcimi priemermi. Časť s najmenším priemerom bola deformovaná na úroveň vretena 5 poslednými tvarovacími valcami 3 A, takže vnútorný priemer danej časti je

MPK / Značky

MPK: B21D 22/14

Značky: spôsob, priemermi, tvarovací, rozličnými, produktov, výrobu, stroj

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/26-e11169-sposob-a-tvarovaci-stroj-na-vyrobu-produktov-s-rozlicnymi-priemermi.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob a tvarovací stroj na výrobu produktov s rozličnými priemermi</a>

Podobne patenty