Vežový kotol opatrený stacionárnou nosnou konštrukciou

Číslo patentu: E 1070

Dátum: 26.11.2003

Autor: Kinnunen Pertti

Je ešte 18 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vežový kotol opatrený stacionárnou nosnou konštrukciouVynález sa tyka zariadenia kotla V súlades predvýznakovou časťou nezávislého patentového nároku.Vynález a teda týka zariadenia kotla, ktoré obsahuje spaľovací úsek, teplosmenný úsek, zahrnujúci teplosmenné plochy, usporiadané nad spaľovacím úsekom, pričom smer prúdenia vedie odspodu hore, a stacionárnu nosnúTeplosmenné plochy pri teplosmennom úseku zariadenia kotla všeobecne obsahujú aspoň potrubie prehrievača,zahrnujúce rôzne prehrievacie stupne, a ekonomizér. Teplota vody alebo pary pri týchto rôznych teplosmennýchZa účelom dosiahnutia konečnej tepoty, ktorá je pokial možno čo najvyššia, sú rôzne teplosmenné plochy výhodne usporiadané V teplosmennom úseku V takom poradí, ktoré zodpovedá ich požadovaným konečným teplotám, a to takým spôsobom, že horúce spaliny alebo dymové plyny,prichádzajúce zo spaľovacieho úseku, prichádzajú do styku najprv s teplosmennou plochou, určenou pre najvyššiuTeplosmenné plochy sú obvykle vytvorené prostrednícvom zväzkov prevažne vodorovných rúrok, ktorésú niekoľkokrát ohnuté dopredu a dozadu.Priemery týchto rúrok a vzdialenosti medzi rúrkami savšeobecne zmenšujú smerom k nižším teplotám.Napríklad vzájomné vzdialenosti medzi rúrkami ekonomizéra sú obvykle kratšie, ako sú vzájomné vzdialenosti medzi rúrkami prehrievača, a to za účelomdosahovania dostatočnej účinnosti pri výmene tepla.Popol a ďalšie častice, ktoré môžu priľnievať na teplosmenných plochách, sú unášané spolu so spalinamialebo dymovými plynmi, vystupujúcimi zo spaľovacej komory.Takto vytvárané usadeniny znižujú súčiniteľa výmeny tepla, v dôsledku čoho tiež dochádza na zníženie účinnostiSilné usadeniny môžu tiež obmedzovať prúdenie plynu medzi teplosmennými rúrkami, V dôsledku čoho dochádza naďalšie zníženie účinnosti pri výmene tepla.Pokiaľ je vrstva usadenín popola príliš silná, tak môže sama odpadnúť z plochy teplosmenných rúrok, alebomôže byť vypudená prostredníctvom vhodného prefukovaciehoVypudený popol padá naspäť do spalovacieho úseku alebo do spodnej časti teplosmenného úseku, odkiaľ môže byť odvádzaný napriklad do zariadenia na odvádzanieZa účelom zabránenie priľnievania padajúceho popolana spodných teplosmenných plochách je výhodne využívanátakzvaná vežová konštrukcia kotla, najmä V prípadoch, keďTeplosmenný úsek pri vežových kotloch je usporiadaný nad spaľovacím úsekom tak, že smer prúdenia spalín v teplosmennom úseku vedie odspodu hore. V dôsledku toho popol, padajúci alebo Vypudený z horných teplosmenných plôch teplosmenného úseku, padá na nižšie umiestnené zvazky rúrok, pričom riziko priľnievania padajúceho popola na týchto nižšie umiestnených zväzkoch rúrok je pomerneKonštrukcie veľkých kotlov sú obvykle uskutočnené tak že kotol je zhora zavesený takým spôsobom, že stacionárna nosná konštrukcia je usporiadaná okolo kotla,pričom kotol je zavesený pomocou silných závesných drôtovna nosnej doske V hornej časti nosnej konštrukcie.Problemy pri takto usporiadaných vežových kotlov,spočívajú v tom, že výška jednodielnej konštrukcie je príliš vysoká. Výška vežového kotla V prípade veľkejelektrárne môže činiť viac ako 100 m.Keď je kotol uvádzanýàdo prevádzky, tak teplota telesa kotla narastá o stovky stupňov. Horná časť kotla, zavesená zhora, zostáva stacionárna, avšak spodná časť kotla klesáTakýto velký tepelný pohyb kladie velmi vysoké požiadavky na poddajnosť spojeni, použitých na pripojeniespodnej časti vežoveho kotla.Napríklad vstupné zariadenie na palivo a výstupné zariadenie na popol musia byť schopná umožnit takýto pohyb medzi stacionárnymi časťami zariadenia a časťami, pripojenými na kotol.Montáž kotla je obvykle uskutočnená postupne takým spôsobom, že najvyššie časti sú pripojené na stacionárnu nosnú konštrukciu. Až po uskutočnení montáže horných častíje možné pripájať spodné časti.Pretože vežový kotol je obvykle veľmi vysoký, najmä V prípade jednodielnej konštrukcie, je montáž takého kotla veľmi časovo náročná. Tým dochádza na spomalenie montážezariadenia kotla, pričom tiež dochádza na zvýšenieÚlohou predmetu tohto vynálezu je vyvinúť kotol,pri ktorom budú zhora uvedené nedostatky známeho stavutechniky minimalizované alebo celkom odstránené.Najmä je úlohou predmetu tohto vynálezu vyvinút vežový kotol, pri ktorom bude minimalizovaný pohyb spodnejĎalej je tiež úlohou predmetu tohto vynálezu vyvinúť vežový kotol, ktorého montáž bude možné uskutočňovaťV kratšom čase, ako je uskutočňovaná montáž dosiaľ známych

MPK / Značky

MPK: F22B 37/00, F24H 9/18

Značky: opatrený, nosnou, kotol, věžový, konštrukciou, stacionárnou

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/26-e1070-vezovy-kotol-opatreny-stacionarnou-nosnou-konstrukciou.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vežový kotol opatrený stacionárnou nosnou konštrukciou</a>

Podobne patenty