Ťažobné zariadenie, obzvlášť na ťažbu nerastov a spôsob aktivácie ťažobného zariadenia

Je ešte 18 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka ťažobného zariadenia, obzvlášť pre ťažbu nerastov, s prvou hnacou stanicou a druhou hnacou stanicou, napínateľnou výhodne prostredníctvom napínacieho zariadenia, s reťazovými kolesami, uloženými V hnacích staniciach, s hnacou reťazou,obsahujúcou články reťaze, ktorou je možné pohybovať a/alebo ktorej smer je možné meniť prostredníctvom motorom poháňaných reťazových kolies, ktorá prebieha medzi reťazovými kolesami V hornej vetve a dolnej vetve, a s aspoň jedným snímacím zariadením na zabezpečovanie aspoň jedného stavu hnacej reťaze v hornej vetve alebo V dolnej vetve. Vynález sa tiež týka spôsobu aktivovanía ťažobného zariadenia, obzvlášť pre baníctvo, s prvou hnacou stanicou a druhou hnacou stanicou, napínateľnou výhodne prostredníctvom napínacieho zariadenia, s reťazovými kolesami, uloženými v hnacích staniciach, s hnacou reťazou, vykazujúcou články reťaze, ktorou je možné pohybovať a/alebo ktorej smer je možné meniť prostredníctvom motorom poháňaných reťazových kolies, ktorá prebieha medzi reťazovými kolesami v hornej vetve a dolnej vetve, a s aspoň jedným snímacím zariadením na zabezpečovanie aspoň jedného stavu hnacej reťaze v hornej vetve alebo v dolnej vetve, a s riadiacim ústrojenstvom, ku ktorému sú privádzané signály snímacieho zariadenia a ktorým je možné aktivovať stav vysunutiaPre prevádzku ťažobného zariadenia s obiehajúcou alebo vratne pracujúcou hnacou reťazou je enorrnne dôležité, vhodnými opatreniami odhadovať alebo kontrolovať stav hnacej reťaze a obzvlášť predpätie reťaze. V podstate boli na tento účel už navrhnuté optické, elektrické, magnetické, ako aj mechanické snímacie zariadenia, ktoré majú dodávať namerané hodnoty, z ktorých je možné odvodiť stav napätia reťaze a pomocou vhodných algoritmov aktivovacie parametre pre napínacie zariadenie, alebo aj prehnacie motory hnacích zariadení.V DE 34 06 519 A 1 je navrhované, použiť magneticky pracujúce snímacie zariadenie na magnetické zisťovanie napätia reťaze pri napinateľných hnacích staniciach. V DE 34 06 519 je k tomu navrhovaný zdroj magnetického poľa, ktorý je v smere pohybu reťazepriradený vždy vetve, vybiehajúcej z pohonnej stanice. Zdroj magnetického poľa, upravený na meranie napätia reťaze v hornej vetve, je umiestnený V podlahovom plechu, a zdroj magnetického poľa, upravený na meranie napätia reťaze v dolnej vetve,je umiestnený V podlahovom plechu hnacej stanice pod dolnou vetvou na účel zisťovania rozladenia magnetického poľa, ktoré vzniká na základe zmeny vzdialenosti medzi meranou hnacou reťazou a článkami reťaze. Okrem prevesenia reťaze má byť realizovaná aj vzdialenosť škrabákov reťaze dopravníka alebo aj zmena vzdialenosti článkov reťaze v kombinácii s reguláciou prevesenia reťaze. Princíp merania pri DE 34 06 519 spočíva vtom, že sa vytvorí orientované magnetické pole, ktoré je rozladené článkami reťaze ponárajúcimi sa rôzne hlboko do magnetického poľa, pričom rozladenie snímaného magnetického poľa sa vyhodnocuje prostriedkami meracej techniky. Nakoľko, magnetický merací vysielač vrátane meracieho ústrojenstva je umiestnený V podlahovom plechu vybiehajúcej vetvy, vyskytuje sa značné opotrebenie,ktoré dovoľuje len krátke životnosti takého magnetického meracieho systému. Technická realizácia systému, známeho z DE 34 06 519, na zisťovanie stavu prevesenia reťaze, ako aj iných stavov reťaze, sa preto nemohla dostať do štádia vývoja, ktoréÚlohou vynálezu je navrhnúť ťažobne zariadenie, ako aj spôsob aktivácie ťažobného zariadenia, ktoré umožňujú bezpečné zisťovanie stavu hnacej reťaze bezdotykovo pracujúcim snimacim zariadením a ktoré vykazujú pri vysokej bezpečnosti systémuZ DE 201 17 949 je známy spôsob vrátane príslušného zariadenia na zníženie hnacieho výkonu reťazových zhŕňacich transportérov, pri ktorých sú zariadeniami, ktoré merajú vzdialenosť reťaze od jej natiahnutej polohy a ktoré môžu pôsobiť opticky, elektricky,magneticky alebo mechanicky, zisťované riadiace veličiny, aby bolo na základe týchto riadiacich veličín aktivované zariadenie pre napinanie reťaze tak, aby nebola v odvijanej vetve ani prekročená ani nedosahovaná vopred stanovená vôľa reťaze. Vysielač pritom reaguje na napätie vetvy reťaze, teda na zníženie vzdialenosti, a iný snímač reaguje na rastúce povolenie, teda zväčšenie vzdialenosti vetvy reťaze od optimálneho priebehu. Ako vysielač je napríklad opísaný lúč, prebiehajúci naprieč hnacou stanicou, ktorý jeprerušovaný reťazovým pásom a potom vyvolá zodpovedajúci impulz. Alternatívne súako základné snímače taktiež uvádzané induktivne alebo kapacitné meracie zariadenia, bezdotykovo pracujúce vysielače a mechanicky pracujúce vysielače.Táto, ako aj ďalšie úlohy sú pri ťažobnom zariadení podľa vynálezu vyriešené tým, že každé snímacie zariadenie má ako detektor vysielač, tvorený zdrojom magnetického poľa, a pole detekorov, vybavené viacerými detektormi magnetického poľa, pričom detektor a vysielač sú vytvorené resp. upravené na boku priechodu pre snímanú vetvu hnacej reťaze. Systémovo technická výhoda spočíva v ťažobnom zariadení podľa vynálezu v tom, že snímacie zariadenie nevyhodnocuje z hľadiska techniky meranie rozladenia magnetického poľa V dôsledku rozdielnej vzdialenosti článkov reťaze od zdroja magnetického poľa resp. detektora, ale sníma zmenu polohy resp. zmenu výšky unášača alebo článku reťaze naprieč smeru behu hnacej reťaze. Pri ťažobnom zariadeni podľa vynálezu je magnetické pole zavádzané do hnacej reťaze a pre každý detektor magnetického poľa detekčného poľa je registrovaný merací signál. Keď sa mení poloha článku reťaze alebo unášača v poli senzora vzhľadom na jeho polohu pri predchádzajúcom priechode alebo relatívne vzhľadom na defmovanú nulovú polohu,môže sa z toho odvodiť, či sa článok reťaze alebo unášač nachádza v oblasti poľa detektorov ďalej hore alebo dole. Keď je súčasne registrovaný aj časový signál pre každý unášač alebo každý článok reťaze, môže sa detegovať aj vzájomná rozdielna vzdialenosť článkov reťaze alebo unášačov, čím sa môžu zistiť ďalšie stavy reťaze, akosú napríklad opotrebenie reťaze, sknitenie reťaze alebo podobne.Detektor, vytvorený ako pole detektorov, a vysielač pre magnetické pole môžu byt umiestnené na rovnakej strane vedľa seba. Pri výhodnom vyhotovení sú detektor a vysielač umiestnené navzájom proti sebe, takže vysielač teda vyvolá magnetické pole na jednej strane do článkov reťaze alebo unášačov a detektory magnetického poľa pole detektorov snímajú magnetické pole, prenášané článkami reťaze alebo unášačmi, na druhej strane priechodu. Na umožnenie bezpečnej detekcie obzvlášť prevesenia reťazí je obzvlášť výhodné, keď prebieha pole detektorov s viacerými detektormi po celej výške priechodu. Pri obzvlášť výhodnom vyhotovení má pole detektorov viacero vedľa seba umiestnených detektorov magnetického poľa a viacero nad sebou umiestnenýchdetektorov magnetického poľa, aby snímalo magnetické striedavé pole, prenášané resp.vedené ďalej snímaným článkom reťaze alebo unášačom kolmo na smer behu hnacej reťaze, v dostatočne veľkej oblasti. Na zjednodušenie nákladov, spojených s výpočtom,môžu byť pritom umiestnené detektory magnetického poľa v radoch a stlpcoch s rovnakými vzdialenosťami. Vzhľadom na dvojrozmerné usporiadanie detektorov magnetického poľa v poli detektorov môže meranie a snímanie prenášaného magnetického poľa nastať s detektormi magnetického poľa, ktoré merajú a snímajú výlučne vodorovnézložky prenášaného magnetického poľa.Je obzvlášť výhodné, keď polia detektorov a/alebo zdroj magnetického poľa sú umiestnené, obzvlášť vstavané do bočníc rámu stroja alebo bočných stien krytu reťazového kolesa hnacej stanice. V bočniciach alebo bočných stenách nepodlieha ani detektor, ani zdroj magnetického poľa mechanickému opotrebeniu, zasluhujúcemu zmienku, nakoľko aj pri prevesení reťaze alebo pri údržbárskych prácach neprichádzajú články reťaze alebo unášača do styku s vysielačom a detektorom, V obidvoch bočniciach resp. bočných stenách je väčšinou k dispozícii dostatočný konštrukčný priestor pre integráciu poľa detektorov, ako aj vysielača magnetického poľa. Aby sa zabránilo vzájomnému ovplyvňovaniu s okolitou konštrukciou, ktorá je tvorená rámom stroja, pole detektorov a/alebo vysielač sú umiestnené výhodne v skrinke alebo v nosnej konštrukcii znemagnetického materiálu. Materiálom môže byť obzvlášť mosadz, bronz, meď,hliník, titán, austenitická oceľ alebo zliatiny z nej, keramika alebo plast. Použitý materiál resp. použité zliatiny materiálov by mali spĺňať všetky požiadavky na ochranu proti explózii (ochranu proti výbušným plynom, ochranu proti výbuchu plynu) naZdrojmi magnetického poľa môže byť podľa variantu vyhotovenia podľa vynálezu vytvárané statické, časovo konštantné magnetické pole. Podľa výhodného alternatívneho vyhotovenia sú zdroje striedavého magnetického poľa používané ako vysielače na vytvorenie dynamického magnetického striedavého poľa. Použitím zdrojov striedavého magnetického poľa ako vysielačov pre magnetické snímacie zariadenie sa na meranie používa modulované magnetické pole, ktoré bráni výskytu chybných meraní kvôli rozdielnym magnetickým najjednoduchším smerom snímaných článkov reťaze alebounášačov. Pokusy prihlasovateľa ukázali, že články reťaze a unášača (reťazových

MPK / Značky

MPK: E21C 29/14, E21F 13/06, B65G 23/44

Značky: aktivácie, ťažobného, zariadenia, obzvlášť, nerastov, ťažbu, spôsob, ťažobné, zariadenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/26-e10428-tazobne-zariadenie-obzvlast-na-tazbu-nerastov-a-sposob-aktivacie-tazobneho-zariadenia.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Ťažobné zariadenie, obzvlášť na ťažbu nerastov a spôsob aktivácie ťažobného zariadenia</a>

Podobne patenty