Spôsob regulácie hmyzu

Číslo patentu: E 10372

Dátum: 20.06.2008

Autori: Senn Robert, Pedroni Domingos, Angst Max

Je ešte 18 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa týka spôsobu regulácie hmyzu 2 rodiny Coleoptera, konkrétne z čeľade Nitidulidae, spoužitím zlúčenín vzorca Ivo voľnej forme alebo vo forme agrochemicky prijateľnej soli. Tento vynález tiež zahŕňa použitie prostriedkov obsahujúcich zlúčeniny vzorca I na reguláciu hmyzu 2 radu Coleoptera, konkrétne hmyzu z čeľade Nitidulidae, hlavne blyskáčikov repkových (hmyz z rodu Meligethes), rovnako ako prípravu týchto zlúčenín a prostriedkov na použitie pri regulácii Coleoptera. Konkrétne sa tento vynález týka použitia zlúčenín vzorca I a/alebo prostriedkov obsahujúcich zlúčeniny vzorca I na reguláciu tohto hmyzu v kultúrach úžitkových rastlín, hlavne kvitnúcich plodín a/alebo kvitnúcich okrasných rastlín.0002 EP 1097932 opisuje novo substituované aminochinazolínové (tiónove)deriváty na použitie ako, inter alia, insekticídy s aktivitou proti škodcom z radu Hemiptera a Orthoptera a ukazuje insekticidnu aktivitu určitých zlúčenín spadajúcich do generickej aminochinazolínovej (tiónovej) Štruktúry voči trom škodcom z radu Hemiptera (Myzus persicae, Nilaparvata lugens a Trialeurodes vaporariorum). Zatiaľ čo je zlúčenina vzorca I(1-acetyl-1,2,3,4-tetrahydro~ 3-(3-pyridylmetyl)amino-6 l,2,2,2-terafluór-1-(trifluór-metyl)etylchinazolin-2-on pyrifluchinazón) špecificky opísaná v tabuľkách EP 1097932,nie sú tu žiadne biologické dáta ukazujúce účinnosť tejto konkrétnej zlúčeniny voči akémukoľvek hmyziemu škodcovi. 0003 Je preto veľmi prekvapujúce, že bolo teraz zistené,že(1-acetyl-1,2,3-tetrahydro-3-(3-pyridymetyl)amino-6 l,2,2,2 tetrafluór-l-(trifluórmetyl)etylchinazolin~ 2-ón je hlavne účinný pri regulácii hmyzu 2 radu Coleoptera a hlavne hmyzu 2 čeľade Nitidulidae.0004 Hmyz 2 čeľade Nitidulidae je známy ako chrobáky cicajúce rastlinnú šťavu. Niekoľko členov z tejto čeľade,hlavne členovia rodu Méligethes (blyskáčiky repkové), sú známi ako dôležití agronomickí Škodcovia pri mnohých komerčne dôležitých kvitnúcich plodinách a kvitnúcich okrasných rastlinách. Blyskáčiky repkové sú napríklad známe, že napadaju plodiny 2 nasledujúcich čeľadí Brassicaceae (čeľaď hlubovité), Fäbaceae (čeľaď bôbovité), Labiatae (čeľad hluchavkovité tiež známa ako Lamiacéae), Rosaceae (čeľaď ružovité) a Amaryllidaceae (čeľaď amarylkovité). Konkrétne je blyskáčik repkový vážnym ohrozením úrody repky olejnej (canola), pozri naprikladBoudreault et al. 2003 (Canadian Entomoligist l 35(3) 405 ~ 413) a horčice, rovnako ako okruhlice a kvaky. Typicky bol blyskáčik repkový regulovaný použitím pyretroidných insekticídov, V minulých rokoch sa však široko objavila rezistencia voči tomuto typu insekticídu, a to prináša vážny problém pri pestovaní takto komerčne dôležitej plodiny, hlavne vtedy, kedy nebol schválený iný insekticíd na použitie pri regulácii tohto Škodca (Hansen, 2003, Pest Management Science 5921057-1059).0005 Vzhľadom na objavenie sa rezistencie na pyretroidnéinsekticídy existuje potreba najsť alternatívne spôsobyregulácie hmyzu z čeľade Nitidulidae, hlavne toho z rodu Meligethes, V kultúre úžitkových rastlín. Táto prihláška využíva neočakávané zistenie, že l-acety-l,2,3,4 tetrahydro-3-(3-pyridylmetyl)amino-6-1,2,2,2-tetrafluórl-(trifluórmetyl)etylchinazolin-2-on je účinný pri regulácii tohto hmyzu, a tak rieši tento problem a tiež poskytuje alternatívny spôsob regulácie Coleoptera. 0006 Preto v prvom aspekte táto prihláška poskytuje spôsob regulácie hmyzu, ktorý zahŕňa aplikáciu aktívnej zložky (1 acetyl-1,2,3,4-tetrahydro-3-(3-pyridylmetyl)amino-6 l,2,2,2-tetrafluór-l-(trifluórmetyl)etylchinazolin-2-ónu vo voľnej forme alebo vo forme agronomicky prijateľnej soli na hmyz 2 čeľade Coleoptera. Vo výhodných uskutočneniach akéhokoľvek aspektu tohoto vynálezu tu opísaneho je hmyzom z radu Coleoptera hmyz z čeľade Nitidulidae.0007 Termíny regulácia alebo regulovanie sú mienene tak, že je hmyz odpudzovaný, neschopný obživy a/alebo je zabitý, preto spôsob tohto vynálezu môže zahŕňať použitie množstva aktívnej zložky, ktoré je dostatočne na odpudenie hmyzu (t.j. repelentne účinné množstvo aktívnej zložky),množstvo aktívnej zložky, ktoré je dostatočné na zabránenie hmyzu prijímať potravu, alebo môže zahŕňať použitie insekticidne účinného množstva aktívnej zložky (t.j. množstvo dostatočné na zabitie hmyzu), alebo akúkoľvek kombináciu uvedených účinkov.00 O 8 Vďaka prekvapivej schopnosti l-acetyl-1,2,3,4 tetrahydro-3-(3-pyridylmetyl)amino-6-l,2,2,2-tetrafluór-l(trifluór-metyl)etylchinazolin-2-ónu regulovať hmyz z čeľade Coleoptera tento vynález tiež poskytuje spôsob ochrany kultury úžitkových rastlín, kde je uvedená kultúra náchylná a/alebo napadnutá týmto hmyzom. Tento spôsob zahŕňa aplikáciu 1-acetyl-1,2,3,4-tetrahydro-3-(3 pyridylmetyl)amino-6-l,2,2,2-tetrafluór-l(trifluórmetyl)etylchinazolin-2-ónu vo voľnej forme alebovo forme agrochemicky prijateľnej soli na uvedenú kultúru a/alebo uvedený hmyz.0009 Kultúry úžitkových rastlín, ktoré môžu byť ochránené podľa tohto aspektu vynálezu, zahŕňajú kvitnúce plodiny a/alebo kvitnúce okrasné rastliny. Kvitnúce plodiny zahŕňajú napríklad členy čeľadí Brassicacae, Labiatae a Eabaceae a kvitnúce okrasné rastliny zahŕňajú hlavne členy čeľadí Labiatae, Fabaceae, Rosaceae a Amaryllidaceae. Vo výhodných uskutoćneniach sú kvitnúce kultúry repky olejnej(jarné a/alebo ozimé odrody), horčice, okrúhlice, kvaky,fazule šarlátovej a levandule ochránené aplikáciou 1 acetyl-1,2,3,4-tetrahydro-3-(3-pyridylmetyl)amino-61,2,2,2-tetraflúór-1-(trifluór-metyl)etyl-chinazolin-2 ónu na kultúru a/alebo hmyzieho Škodca. V ďalších výhodných úskutočneniach môžu byť pred napadnutím/inváziou hmyzu z čeľade coleoptera ochránené nasledujúce okrasné rastliny ruže, levandule, narcisy a hrachor vonný.0010 Kultúry úžitkových rastlín sú chápané tak, že zahŕňajú tie, ktoré sú/boli tolerantné voči herbicídom alebo triedam herbicidu a/alebo insekticídu alebo triedam insekticidu a/alebo ktoré bežným kríženim rastlín alebo metódami qénového inžinierstva získali tkzv. požadovaný rys (napr. zlepšená skladovacia stabilita, Vyššia nutrićná hodnota, zlepšený výťažok, atď.). Príklady úžitkových rastlín, ktoré boli upravené metódami génového inžinierstva tak, aby boli tolerantné voči herbicídom, zahŕňajú napr. odrody rezistentné voči glyfosátu a glufosinátu dostupné pod obchodnými menami RoundúpReadwE a LibertyLink 0 (napr. RoundúpReadyC Canola a LibertyLink® Canola). Príklad plodiny, ktorá bola vyšľachtená bežnými metódami križenia tak, aby bola tolerantná voči imidazolininovým herbicidom(napr. imazamox), zahŕňa Clearfield® repkú letnú (canola).

MPK / Značky

MPK: A01P 7/04, A01N 43/54

Značky: hmyzu, spôsob, regulácie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/26-e10372-sposob-regulacie-hmyzu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob regulácie hmyzu</a>

Podobne patenty