Olejové suspenzné koncentráty obsahujúce diflufenican

Číslo patentu: E 10369

Dátum: 23.09.2006

Autori: Haase Detlev, Schnabel Gerhard

Je ešte 18 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Tento vynález sa týka oblasti tormulácií prostriedkov na ochranu rastlín. Vynález sa najmä týka formulácií vo forme olejových suspenzných koncentrátov, ktoré obsahujú herbicídnuHerbicídne účinné látky sa všeobecne nepoužívajú V ich čistej forme. V závislosti od oblasti použitia a spôsobu použitia, ako i v závislosti od fyzikálnych, chemických a biologických parametrov sa účinné látky používajú v zmesi so zvyčajnými pomocnými látkami a prísadami vo forme formulácie účinnej látky. Sú známe taktiež kombinácie s ďalšími účinnými látkami použite na rozšírenie spektra účinku a/alebo na ochranu kultúmych rastlín (napríklad použitieFormulácie herbicídnych účinných látok by všeobecne mali vykazovať chemickú a fyzikálnu stabilitu, dobrú aplikovateľnosť a aplikačnú spoľahlivosť a široký biologický účinok s vysokou selektivitou. Herbicídne účinná látka ditlufenican je ponúkané v mnohých typoch formulácií, ktoré vždy podľa účelu použitia a aplikačných podmienok majú rôzne výhody a nevýhody. Z W 0 2005/011378 sú známe olejové suspenzné koncentráty obsahujúce ditlufenican a rozpúšťadlá zo skupiny uhľovodíkov. V rámci aplikačnej praxe sa však ukázalo, že tieto - taktiež ako OD-formulácie (olejové disperzie) - známe olejové suspenzné koncentráty majú nevýhodu spočívajúcu v tom, že sa pri zriedení vodou - vždy v závislosti od kvality vody - často tvoria ťažko redispergovateľné zrazeniny, ktoré vedú k upchatiuCieľ tohto vynálezu spočíva v poskytnutí olejových suspenzných koncentrátov pre účinnúlátku ditlufenican, ktoré by nevykazovali vyššie uvedené nevýhody.Tento cieľ je vyriešený olejovými suspenznými koncentrátmi obsahujúcimi diflufenican, kuktorým sa pridajú Lirčité soli.Tento vynález sa takto týka olejových suspenzných koncentrátov obsahujúcich a) ditlufenican, b) jedno alebo viac rozpíišťadiel zo skupiny uhľovodíkov a rastlinných olejov, c) jednu alebo viac netenzidových solí víacmocných katiónov, pričom súčin rozpustnosti týchto soli vo vode je vyšší ako súčin rozpustnosti siranu vápenatého,d) jeden alebo viac tenzidov, e) jedno alebo viac zahusťovadiel.Disperzie podľa vynálezu sa vyznačujú vynikajúcou stabilitou pri skladovaní a nemajú tiež prizriedení mäkkou vodou sklon k tvorbe ťažko redispergovateľných zrazenín.Pod pojmom olejový suspenzný koncentrát v zmysle tohto vynálezu sa rozumie suspenzný koncentrát na báze rozpúšťadla zložky b) (uhľovodíky a/alebo rastlinné oleje). Pritom je jedna alebo viac účinných látok suspendovaných v uvedených rozpúšťadlách. Ďalšie účinné látkyV olejovom suspenznom koncentráte je herbicidne účinná látka diflufenican a) v suspendovanej forme. To znamená, že hlavný podiel (v hmotnostných ) diñufenicanu je v nerozpustenej jemne rozdrvenej forme, pričom určitý malý podiel diflufenicanu môže byť rozpustený. Výhodne je diflufenican v rozpúšťadlách b) suspendovaný v množstve viac ako 80 hmotnostných, zvlášť výhodne je suspendovaný v množstve viac ako 90 hmotnostných, pričom tieto množstvá sú vždy vztiahnuté na celkové množstvo díflufenicanuv olejovom suspenznom koncentráte podľa vynálezu.Účinná látka diflufenican obsiahnutá ako zložka a) je známa a komerčne dostupná (pozri napríklad The Pesticide Manual, 12. vydanie (2000), The British Crop Protection Council,strany 296 - 297). V olejovom suspenznom koncentráte je diflufenican všeobecne obsiahnutý v množstve od 0,5 do 50 hmotnostných, výhodne v množstve od 2,5 do 50 lnnotnostných, pričom tu uvedené hmotnostné sa tu a v celom opise, pokiaľ nie je uvedene inak, vzťahujú na pomemć hmotnosti každej danej zložky vztiahnutej na celkovú hmotnostV rámci výhodnej formy uskutočnenia uvedené olejové suspenzné koncentráty obsahujú a) 0,5 až 50 diłlufenicanu, b) 5 až 80 jedného alebo viacerých rozpúšťadiel, c) 0.1 až 15 jednej alebo viacerých netcnzidových solí viacmocných katiónov, d) l až 50 jedného alebo viacerých tenzidov, e) 0,1 až 5 jedného alebo viacerých zahusťovadiel, l) 0 až 25 ďalších pomocných látok a prísad.V rámci zvlášť výhodnej formy uskutočnenia uvedené olejové suspenzné koncentrátyobsahujú a) 2,5 až 50 diflufenícanu, b) 5 až 80 jedného alebo viacerých rozpúšťadiel, c) 0,1 až 15 jednej alebo viacerých netenzidových solí viacmocných katiónov,d) 1 až 50 jedného alebo viacerých tenzidov,e) 0,1 až 5 jedného alebo viacerých zahusťovadiel, t) 0 až 25 ďalších pomocných látok a prísad, g) O až 50 jednej alebo viacerých agrochemicky účinných látok odlišných od zložkyV rámci tu mimoriadne výhodnej formy uskutočnenia uvedené olejové suspenzné koncentráty obsahujú a) 5 až 35 diflufenicanu, b) 5 až 80 jedného alebo viacerých rozpúšťadiel, c) 0,5 až 15 jednej alebo viacerých netenzidových solí viacmocných katiónov,d) 5 až 50 jedného alebo viacerých tenzidov,e) 0,1 až 5 jedného alebo viacerých zahusťovadiel, t) 0 až 25 ďalších pomocných látok a prisad, g) 0 až 50 jednej alebo viacerých agrochemicky účinných látok odlišných od zložkyPod pojmom viacmocné katióny sa rozumejú katíóny, ktoré nesú viac ako jeden náboj. Vhodnými katiónmi sú katióny kovov druhej hlavnej a vedľajšej skupiny a kovov tretej hlavnej skupiny periodického systému chemických prvkov. Zvlášť vhodne sú kovyAko zložka b) sú obsiahnuté jeden alebo viac uhľovodíkov, prípadne jeden alebo viacrastlinných olejov (pozri napriklad Römpp Lexikon Chemie, 10. vydanie, zväzok 3, strana2202 (1997), Georg Thieme Verlag Stuttgart / New York), výhodne také, ktoré sú pri normálnych podmienkach tekuté. Uhľovodíky môžu byť acyklické (alifatícké) uhľovodíky,alebo cyklické uhľovodíky, napríklad aromatické alebo alicyklicke (cykloalifatické) uhľovodíky.- jedenkrát alebo viackrát alkylom substituované (napríklad jedenkrát, dvakrát alebo trikrát (Cl-Cnůalkylom substituované) aromáty, napríklad benzoly, ako toluén, xylén,mezitylćn, etylbenzén, alebo- uhľovodíky s kondenzovanýmí aromatickými kruhovými systémami, ako naftalén,napríklad l-metylnafłalén, Z-metylnañalén alebo dímetylnaftalén, alebo ďalšie kondenzované aromatické uhľovodíky, ako indán alebo tetralín, 2) cykloalilaticke uhľovodíky, napríklad nasýtené alebo nenasýtené, prípadne jedenkrát alebo viackrát alkylom substituované(napríklad jedenkrát, dvakrát alebo trikrát (C 1-C 10)alkylom substituované) cykloalifatícké uhľovodíky, ako cykloalkány, cykloalkény alebo cykloalkíny, napríklad cyklohexán alebo metylcyklopentán, 3) alifatické uhľovodíky, ako napríklad priame alebo rozvetvené, nasýtené alebo nenasýtené alifatické uhľovodíky, výhodne C 5 ~C 16 ~ alifzitické uhľovodíky, napriklad alkány, alkény alebo alkíny, ako pentán, hexán, oktán, 2-metylbután alebo 2,2,4-trimetylpentán.Ako zložka b) môžu byt taktiež obsiahnuté zmesi jedného alebo viacerých aromatických uhľovodíkov a/alebo jedného alebo viacerých cykloalifatických uhľovodíkov a/alebo jedného alebo viacerých alifatických uhľovodíkov. Príkladmi sú zmesi viacerých alifatických uhľovodíkov, napríklad komerčne dostupné rozpúšťadlo radu Exxsol®D. radu Izopar® alebo radu Bayol®, napríklad Bayol® 82 (ExxomMobil Chemicals) alebo radu lsane®IP alebo radu Hydroseal®G (TotalFinaEll), alebo zmesi aromatických a alifatiekých uhľovodíkov, napríklad komerčne dostupné rozpúšťadlo radu Solvessoq), napríklad Solvesso® 100, Solvesso® 150

MPK / Značky

MPK: A01N 25/04, A01N 25/02, A01N 47/38, A01N 47/36, A01N 43/40

Značky: diflufenican, olejové, koncentráty, obsahujúce, suspenzné

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/26-e10369-olejove-suspenzne-koncentraty-obsahujuce-diflufenican.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Olejové suspenzné koncentráty obsahujúce diflufenican</a>

Podobne patenty