Oligonukleotidové konjugáty, spôsob detekcie cieľovej štruktúry, použitie týchto zlúčenín a diagnostický kit

Je ešte 18 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Opísané sú oligonukleotidové konjugáty obsahujúce oligonukleotidový zvyšok N a n substituentov (B-K), kde táto zlúčenina má všeobecný vzorec (I), v ktorom N znamená oligonukleotid s 15 až 100 nukleotidmi, ktorý sa viaže špecificky s vysokou väzbovou afinitou k cieľovým štruktúram a vykazuje modifikácie, ktoré zabraňujú alebo aspoň významne zmenšujú degradáciu prirodzene sa vyskytujúcimi nukleázami, n je číslo v rozmedzí od 1 do 10, B znamená chemickú väzbu alebo spojovaciu zložku poskytujúcu spojenie medzi N a K, pričom K znamená komplexačné činidlo alebo komplex rádioaktívnych kovových izotopov, alebo stabilných izotopov, ktoré a) sú prevedené na rádioaktívne izotopy vonkajšou radiáciou, b) prevádzajú radiáciu zvonku na radiáciu inej kvality, iného energetického obsahu a/alebo inej vlnovej dĺžky, prvkov atómových čísel 5, 21 až 29, 31, 39, 42 až 44, 49, 57 až 83 alebo 85. Zlúčeniny sa používajú na neinvazívnu diagnózu chorôb, na prípravu liečiva v rádiodiagnóze a/alebo rádioterapii a opísaný je tiež spôsob detekcie cieľovej štruktúry a kit pre in vivo a/alebo in vitro detekciu cieľových štruktúr obsahujúci tieto zlúčeniny.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka oligonukleotidových konjugátov, ktoré obsahujú komplexačné činidlo alebo komplex, spôsobu detekcie cieľovej štruktúry, použitia týchto zlúčenín na neinvazívnu diagnózu chorôb pomocou rádiodiagnostiky,a/alebo rádioterapie a ďalej diagnostického kitu pre in vivo a/alebo in vitro detekciu cieľových štruktúr, ktorý obsahuje tieto zlúčeniny.Zobrazovacia diagnostika dosiahla veľký pokrok v posledných desaťročiach a je kontinuálne ďalej vyvíjaná. V súčasnosti je možné zviditeľniť vaskulámy systém, väčšinu orgánov a nmoho tkanív v živom tele bez podstatnej intervencie. V mnohých prípadoch sú diagnostikované choroby,pretože vedú k jasnej zmene tvaru, veľkosti a polohy anatomických štruktúr v tele. Takéto anatomické údaje z vnútra tela môžu byt získané röntgenovou technológiou, ultrazvukovou diagnózou a magneticko - rezonančnou tomografiou. Účinnosť každej zo zmienených technológií môže byt zlepšená použitím farmaceutických činidíel kvôli zvýšeniu prirodzeného kontrastu tkanív a telesných kvapalín vo výslednom obraze. Príslušné farmaceutické činidlá sú zavádzané do telesných dutín alebo inj ektované do krvných ciev na účely zmeny kontrastu dutín alebo ciev. Navyše sú rozširované v krvnom prúde v organizme a môžu menit viditeľnosť orgánov a tkanív. Vo výnimočných prípadoch sa takéto zložky viažu k určitým štruktúram v tele a/alebo aktívne transpoitujú a/alebo vylučujú neskôr. Týmto spôsobom sa môžu tiež zviditeľniť v jednotlivých prípadoch funkcie organizmu a tým môžu tieto látky slúžit na diagnostiku choroby.Na rozdiel od toho je nukleáma diagnóza založená na substanciách, ktoré môžu byt samotné viditeľné. V tomto prípade sa do tela zavádzajú rádioaktívne izotopy, ktoré emitujú radiáciu s dlhým doletom. Rozptýlenie týchto substancií v organizme môže byť sledované vhodnými detektonni. Výhodou nukleámeho medikálneho procesu je vyššia účinnost pri nízkej dávke signál - prenášajúcich rádioaktívnych substancií označených ako rádiofarmaceutické činidlá.Ak sa použijú izotopy, ktoré uvoľňujú (l- alebo ĺt-radiáciu alebo iné toxické produkty rozkladu účinné V tkanive, môžu byt tiež použité rádiofarmaceutické činidlá na terapeutické účely, napr. na deštrukciu tumorov. Rovnaký výsledok je možné dosiahnut, ak sa neškodné izotopy alebo substancie zavádzajú do tela a prevádzajú sa tu, napr. neutrónovým alebo röntgenovým žiarením, ultrazvukovými alebo rádiovými vlnami, na terapeuticky účinnú formu.Všeobecným problémom je diagnostika a lokalizácia patologických zmien v dobe, keď nie sú dostupné žiadne jasné zmeny tvaru, štruktúry a cirkulácie v skúmaných orgánoch a tkanivách. Takáto diagnostika a sledovanie má rozhodujúcu dôležitosť, napr. v pripade nádorových ochorení, zahmujúcich zisťovanie metastáz, hodnotenia nedostatočného zásobovania tkanív kyslíkom a v prípade určitých infekcií i metabolických chorôb.V súčasnosti dostupné terapeutické a zobrazovacie diagnostické metódy sú závislé od dostupnosti farmaceutických prípravkov, ktoré sa akumulujú na miestach inak nedetegovateľných patologíckých zmien.Kontrastné médiá komerčne v súčasnosti dostupné sú prevažne tzv. nešpecifické prípravky. Rozšírujú sa pasívne v priestoroch, do ktorých sú zavádzané, napr. injekciou.V minulosti bolo identifikovaných mnoho látok a tried látok, ktoré môžu byt detegované alebo sa dá pri nich očakávať špecifičnost vzhľadom na ich rozšírenie v živom organizme. Ako príklad je možné uviesť okrem protilátok,lektíny, všetky typy receptor - viažucich látok, bunky,membrány a membránové zložky, nukleové kyseliny, prírodné metabolity a ich deriváty, ako i nespočetné množstvo farmaceutických substancíí. Tiež boli a sú so zvláštnou pozomosťou študované peptidy.V patente Spojených štátov amerických č. 4707352 sa opisuje špeciálny spôsob značenia komplexačných molekúl rádioaktívnymi izotopmi, v tomto prípade sú tu však opisované nie práve vhodné komplexačné činidlá na väzbu kovových iónov.V dokumente EP-A-0285057 sa opisujú konjugáty nukleotid - komplexačné činidlo, ktoré nie sú vhodné medzi iným kvôli in vivo nestabilite použitých nukleotidov, na použitie ako in vivo diagnostické činidlá alebo terapeuticke činidlá a tiež s problémami spĺňajú ďalšie požiadavky kompatibility a farmakokinetiky.V mnohých patentoch Spojených štátov amerických, ako napr. vpatente č. 4707440, sa opisujú modifikované polyméry, ktoré obsahujú detegovateľnú chemickú skupinu. Týrnito polyrnérmi môžu byt polynukleotidy a oligonukleotidy, pričom ale tieto polyrnéry nie sú ani stabilizované proti degradácii prirodzene sa vyskytujúcimi nukleázami ani nie sú vybrané špeciálnym procesom tak, aby sa viazali špecificky s vysokou väzobnou afinitou k cieľovým štruktúram. Špeciálne formy týchto detegovateľných molekúl sú opísané v patentoch Spojených štátov amerických č. 4843122 a 4943523. Individuálny nukleotid, modifikovaný týmto spôsobom, je nárokovaný v patente Spojených štátov amerických č. 4952685. Použitie týchto činidíel zo zobrazovacích procesov je opísané v patente Spojených štátov amerických č. 4849208.Predmetom tohto vynálezu je príprava špecifických väzobných diagnostických činidíel na detekciu cieľových štruktúr, pri ich použití je možná napriklad vizualizácia orgánov, tkanív a ich patologických zmien in vitro a in vivo.Podstatu predmetného vynálezu predstavujú oligonukleotidové konjugáty obsahujúce oligonukleotidový zvyšok N a n substituentov (B-K), kde táto zlúčenina má všeobecný vzorec (I)N znamená oligonukleotid s 15 až 100 nukleotidmi,ktorý sa viaže špecificky s vysokou väzbovou afinitou k cieľovým štruktúram a vykazuje modifikácie, ktore zabraňujú alebo aspoň význarnne zmenšujú degradáciu prirodzene sa vyskytujúcimi nukleázami, B znamená chemickú väzbu alebo spojovaciu zložku poskytujúcu spojenie medzi N a K, pričom l( znamená komplexačné činidlo, alebo komplex rádioaktívnych kovových izotopov, alebo stabilných izotopov, ktoré- sú prevedené na rádioaktívne izotopy vonkajšou radiáciou,- prevádzajú radiáciu zvonka na radiáciu inej kvality,iného energetického obsahu a/alebo inej vlnovej dĺžky,prvkov atómových čísel 5, 21 až 29, 31, 39, 42 až 44, 49,57 až 83 alebo 85, nje číslo V rozmedzí od l do 10,pričoma) 2-poloha cukrovej jednotky, nezávisle od akejkoľvek inej jednotky, je obsadená nasleduj úcimi skupinami- skupinou OR, kde R znamená alkylovú skupinu obsahujúcu l až 20 atómov uhlíka, ktorá prípadne obsahuje až 2 hydroxylové skupiny a ktorá je prípadne prerušená 1 až 5 atómami kyslíka,- aminoskupinou, a hydroxylové skupiny prítomné V terrninálnych polohách 3 a 5, navzájom od seba nezávisle, sú prípadne éterifikované skupinou R a/alebob) fosfodíestery, prípadne použité ako intemukleotidová väzba, navzájom od seba nezávisle, sú nahradené fosforotioátmi, fosforoditioátmi alebo alkylfosfonátmi, výhodne metylfosfonátom a/aleboc) koncové skupiny v polohách 3- a 5- sú spojené navzájom intramolekulámym spôsobom intemukleotidovou väzbou, ako je opisané v b) a/alebod) obsahuje intemukleotidovú väzbu, ako je opísaná v b), ktorá spája polohy 3-3- alebo 5-5-, a/aleboe) obsahuje fosforodiesterovú väzbu, ako je opísaná V b), ktorá spája, podobne ako ester, dva timidiny hydroxyalkylovou skupinou obsahujúcou 2 až 10 atómov uhlíka v polohe 3 alebo spája analogicky substituovaný tymidínový zvyšok, podobne ako ester, s hydroxylovou skupinou iného cukru v polohe 2- alebo 3- alebo 5-, a/alebof) tenninálne zvyšky v polohách 3 a 5 obsahujú internukleotidové väzby prípadne modifikované, ako je opísané v b).Podľa vjmálezu sú výhodné definované zlúčeniny, v ktorých N je prirodzene sa nevyskytujúci oligonukleotidový ligand, majúci špecifickú väzobnú afinitu pre cieľovú molekulu, kde táto cieľová molekula je trojrozmemá chemická štruktúra iná ako polynukleotid, ktorý sa viaže k uvedenému oligonukleotidovému ligandu mechanizmom,ktorý prevažne závisí od Watson/Crickovho párovania báz alebo väzby trojitej skrutkovnice, kde uvedený oligonukleotidový ligand nie je nukleová kyselina, majúca známu fyziologickú funkciu vzťahujúcu sa na väzbu na cieľovú molekulu.Ďalej sú výhodné podľa vynálezu definované zlúčeniny, v ktorých N je oligonukleotíd, ktorý sa špecificky viaže s vysokou väzobnou afinitou k iným cieľovým štruktúram a ktorý môže byť získaný tak, že sa zmes oligonukleotidov,obsahujúcich náhodné sekvencie, uvedie do styku s cieľ vou štruktúrou a určite oligonukleotidy vykazujú zvýšenú afinitu k cieľovým štruktúram vzhľadom na zmes oligonukleotidov, posledne uvedené sa oddelia od zvyšnej oligonukleotidovej zmesi, potom sa oligonukleotidy so zvýšenou afinitou k cieľovej štruktúre amplifikujú za vzniku zmesi oligonukleotidov, ktorá vykazuje zvýšený podiel oligonukleotidov, ktoré sa viažu k cieľovým štruktúram.Rovnako sú podľa vynálezu výhodné definované zlúčeniny, v ktorých N je oligonukleotíd, ktorý sa špecificky viaže s vysokou väzobnou añnitou k iným cieľovým štruktúram a ktorý môže byt získaný tak, žea) najprv sa vyrobí DNA reťazec chernickou syntézou tak, že na 3-konci tento DNA reťazec vykazuje definovanú sekvenciu, ktorá je komplementáma k promótoru pre RNA-polymerázu a súčasne je komplementáma k priméru polymerázovej reťazovej reakcie (PCR) a že tak tento DNA reťazec vykazuje definovanú sekvenciu na 5-konci, ktorá je komplementárna k primérovej sekvencií pre polyrnerá zovú reťazovú reakciu a sekvencia medzi definovanými sekvenciami obsahuje náhodnú sekvenciu a žeb) tento DNA reťazec je transkribovaný do komplementámeho RNA reťazca pomocou RNA-polymerázy a nukleotidy sú poskytnuté polymeráze, pričom sú modifikované v 2-polohe ribózovej jednotky a ďalej žec) RNA oligonukleotidy, produkované týmto spôsobom, sú uvedené do styku s cieľovou štruktúrou, na ktorú sa majú oligonukleotidy špecificky naviazať a ďalej žed) tieto oligonukleotidy, ktore sa naviazali na cieľovú štruktúru, sú oddelené najprv spolu s cieľovou štruktúrou od nenaviazaných oligonukleotidov a potom sú naviazané oligonukleotidy opät oddelené od cieľovej štruktúry a ďalej, žee) tieto cieľové štruktúme špecifické RNA oligonukleotidy sú transkribované pomocou reverznej transkriptázy do komplementárneho DNA reťazca a ďalej, žef) tieto DNA reťazce sú amplifikovane s polymerázovou TBťHZJÚVOU reakciou s použitím definovaných primérových sekvencií a ďalej, žeg) DNA oligonukleotidy amplifikované týmto spôsobom sú potom transkribované opäť pomocou RNA-polyrnerázy a s modifikovanýmí nukleotidmi do RNA-oligonukleotidov a ďalej, žeh) uvedené selekčné stupne c) až g) sa prípadne opakujú tolkokrát, až sú dostatočne vybrané oligonukleotidy,ktoré sa vyznačujú vysokou väzobnou afinitou k cieľovej štruktúre a potom je možné prípadne sekvencie takto získaných oligonukleotidov určiť.Vo výhodnom uskutočnení je cieľová štruktúra vybraná z makromolekúl, tkanivových štruktúr vyšších organizmov,ako sú zvieratá alebo ľudia, orgánov alebo častí orgánov zvierat alebo ľudí, buniek, nádorových buniek alebo nádorov.Rovnako sú podľa predmetného vynálezu výhodné definované zlúčeniny, vktorých spojovacia zložka(y) B jec) k fosfodiesterovému mostíku(om), redukovanému OH skupinou(ami) medzi každými dvoma nukleotidmi a/alebod) k 1 až 10 nukleobázam, ktore sú redukované atómom vodíka v 5-, S-polohe (polohách) a/alebo aminoskupine(nám) v polohe(polohách) 2-, 4- a 6-, Z tejto skupiny sú výhodné podľa predmetného vynálezu zlúčeniny podľa odseku a), alebo b),kde B má všeobecný vzorecx-v-zl, ktorý je spojený na X strane s komplexačným činidlom alebo komplexom a na Z strane s oligonukleotidom, V ktoromX znamená priamu väzbu, -NH alebo -S skupinu, Y znamená priamy, rozvetvený, nasýtený alebo nenasýtený alkylénový reťazec obsahujúci 1 až 20 atómov uhlíka, ktorý prípadne obsahuje 1 až 2 cyklohexylénové skupiny, l až S irninových skupín, 1 až 3 fenylćnové skupiny, l až 3 fenylěnimínové skupiny, 1 až 3 fenylénoxyskupiny, l až 3 hydroxyfenylćnovć skupiny, 1 až 5 arnidových skupín,l až 2 hydrazidové skupiny, l až 5 karbonylových skupín,l až 5 etylénoxyskupin, ureidovú skupinu, tioureidovú skupinu, l až 2 karboxyalkylirrtínove skupiny, 1 až 2 esterové skupiny, l až 3 skupiny Ar, v ktorých Ar predstavuje na SK 284598 B 6sýtený alebo nenasýtený 5- alebo ó-členný kruh, ktorý pripadne obsahuje l až 2 heteroatómy vybrané z dusíka, kyslíka a síry a/alebo 1 až 2 karbonylové skupiny 1 až 10 kyslíkových, l až 5 dusíkových a/alebo l až 5 sírových atómov a/alebo je prípadne substituovaná l až 5 hydroxyskupinami,1 až 2 merkaptoskupinami, 1 až 5 oxoskupinami, l až 5 tioxoskupinamj, l až 3 karboxyskupinami, 1 až 5 karboxyalkylovýrni skupinami obsahujúcimi v alkylovej časti 1 až 4 atómy uhlíka, l až 5 esterovými skupinami, 1 až 3 aminoskupinami, l až 3 hydroxyalkylovýrni skupinami obsahujúcimi l až 4 atómy uhlíka v alkylovej časti, l až 3 alkoxyskupinarni obsahujúcimi l až 7 atómov uhlíka azl znamená -CONH-CH 2-4, NH-CO-4, -0-P(O)Rl-NH-CH 2-4, -O-P(O)R 1 ~NH-CH 2-4, -O-P(S)R 1-O-3 alebo -0-P(O)R-O-3, kde 4 alebo 3 znamená napojenie na terminálnu cukrovú jednotku (jednotky) a R 1 znamená 0-, S-,alkylovú skupinu obsahujúcu 1 až 4 atómy uhlíka alebo NRZRJ skupinu, kde R 2 a R 3 znamenajú vodík, alebo alkylovú skupinu obsahujúcu l až 4 atómy uhlíka.Rovnako sú z tejto skupiny výhodne podľa predmetného vynálezu zlúčeniny podľa odseku c), kde B má všeobecný vzorecx-Y-zl, ktorý je spojený na X strane s komplexačným činidlom alebo komplexom a na Z strane s oligonukleotidom, kdeZ 2 v mostíkovom spojení spájajúcom dve susedne cukrová jednotkyX je priama väzba, -NH alebo -S skupina, Y znamená priamy, rozvetvený, nasýtený alebo nenasýtený alkylénový reťazec obsahujúci l až 20 atómov uhlñca,ktorý prípadne obsahuje l až 2 cyklohexylénové skupiny, 1 až 5 iminových skupín, l až 3 fenylénové skupiny, l až 3 fenylénimínové skupiny, 1 až 3 fenylénoxyskupiny, 1 až 3 hydroxyfenylénové skupiny, 1 až 5 amídových skupin, l až 2 hydrazidové skupiny, l až 5 karbonylových skupín, 1 až 5 etylenoxyskupin, ureidovú skupinu, tioureidovú skupinu,l až 2 karboxyalkylimínové skupiny, 1 až 2 esterove skupiny, l až 3 skupiny Ar, v ktorých Ar predstavuje nasýtený alebo nenasýtený 5- alebo ó-členný kruh, ktorý prípadne obsahuje l až 2 heteroatómy vybrané z dusíka, kyslíka a síry a/alebo 1 až 2 karbonylové skupiny 1 až 10 kyslíkových, l až 5 dusíkových a/alebo l až 5 sírových atómov a/alebo je prípadne substituovaná 1 až 5 hydroxyskupinami,1 až 2 merkaptoskupinami, 1 až 5 oxoskupinami, l až 5 tioxoskupinami, 1 až 3 karboxyskupinami, 1 až 5 karboxyalkylovými skupinami obsahujúcimi V alkylovej časti l až 4 atómy uhlíka, l až 5 esterovými skupinami, l až 3 aminoskupinami, l až 3 hydroxyalkylovými skupinami obsahujúcimi l až 4 atómy uhlíka v alkylovej časti, l až 3 alkoxyskupinami obsahujúcimi l až 7 atómov uhlíka aR 2 znamená vodík alebo alkylovú skupinu obsahujúcu l až 4 atómy uhlíka.Rovnako sú z tejto skupiny výhodné podľa predmetného vynálezu zlúčeniny podľa odseku d), kde B má všeobecný vzorecZ 3 predstavuje -NH skupinu alebo priamu väzbu k nukleobáze aX je priama väzba, -NH alebo -S skupina, Y znamená priamy, rozvetvený, nasýtený alebo nenasýtený alkylénový reťazec obsahujúci l až 20 atómov uhlíka ktorý prípadne obsahuje l až 2 cyklohexylénové skupiny, l až 5 iminových skupín, l až 3 fenylénové skupiny, l až 3 fenylénimínové skupiny, l až 3 fenylénoxyskupiny, 1 až 3 hydroxyfenylénové skupiny, 1 až 5 amídových skupín, l až 2 hydrazidovć skupiny, l až 5 karbonylových skupín, l až 5 etylénoxyskupín, ureidovú skupinu, tioureidovú skupinu,l až 2 karboxyalkylimínové skupiny, l až 2 esterové skupiny, 1 až 3 skupiny Ar, v ktorých Ar predstavuje nasýtený alebo nenasýtený 5- alebo ó-členný kruh, ktorý pripadne obsahuje l až 2 heteroatómy vybrané z dusíka, kyslíka a síry a/alebo l až 2 karbonylové skupiny 1 až 10 kyslíkových, l až 5 dusíkových a/alebo l až 5 sírových atómov a/alebo je prípadne substituovaná l až 5 hydroxyskupinami,1 až 2 merkaptoskupinarni, l až 5 oxoskupinami, l až 5 tioxoskupinami, l až 3 karboxyskupinami, l až 5 karboxyalkylovými skupinami obsahujúcimi v alkylovej časti l až 4 atómy uhlíka, l až 5 esterovými skupinami, l až 3 aminoskupinarni, l až 3 hydroxyalkylovými skupinami obsahujúcimi l až 4 atómy uhlíka v alkylovej časti, l až 3 alkoxyskupinami obsahujúcimi l až 7 atómov uhlíka.Výhodné sú podľa vynálezu zlúčeniny, vktorých kovový komplex ako zobrazovacie činidlo, obsahuje rádioaktívny izotop, vybraný z prvkov meď, bizmút, technécium,rénium alebo indium.Do rozsahu predmetného vynálezu rovnako patrí spôsob detekcie cieľovej štruktúry, ktorého podstata spočíva vtom, že sa jedna alebo viacero zo zlúčenín podľa vynálezu definovaných skôr, uvedie spoločne do styku so vzorkou, ktorá je študovaná in vivo alebo in vitro a na základe signálu je detegované, či je cieľová štruktúra, na ktorú sú oligonukleotidové N väzby naviazané špecificky a s vysokou väzobnou afinitou, prítomná v tejto vzorke.Do rozsahu predmetného vynálezu rovnako patri použitie týchto definovaných zlúčenín podľa vynálezu na neinvazívnu diagnózu chorôb.Do rozsahu predmetného vynálezu rovnako patrí použitie definovaných zlúčenín podľa vynálezu na prípravu liečiva na použitie v rádiodiagnóze a/alebo rádioterapii.Do rozsahu predmetného vynálezu rovnako patri diagnostický kit pre in vivo a/alebo in vitro detekciu cieľových štruktúr, obsahujúci aspoň jednu zlúčeninu podľa predmetného vynálezu definovanú skôr.Podľa predmetného vynálezu sa zistilo, že uvedený cieľ sa dosiahne oligonukleotidovýmu konjugátrni, ktore okrem oligonukleotidového zvyšku obsahujú kompexnć činidlo,naviazané priamou väzbou alebo spojovacou zložkou a ich oligonukleotidový zvyšok je modifikovaný tak, že je zabranené degradácii prirodzene sa vyskytujúcimi nukleázami,alebo je táto aspoň významne inhibovaná.Ako príklady zvyškov Y vo vzorci Z-Y-X alebo Zz-Y-X môžu byť uvedené nasledujúce zvyškyAko príklady zvyškov Y vo vzorci X-Y-Za je možné uviestAko väzobné miesto V prípade purínových báz je zvlášť vhodná 8-poloha a v prípade pyrimidínových báz je vhodná 5-poloha. Čiste fomiálne v tomto prípade je atóm vodíka zodpovedajúcej bázy nahradený zvyškom B-K. Spojenie ale môže byt rovnako uskutočnené aminoskupinami prípadne obsiahnutými v polohe 2-, 4-, alebo 6-, napríklad 2-arnínoskupinou v guaníne, ó-aminoskupinou v adeníne, alebo 4-aminoskupínou v cytosíne. V tomto prípade je atóm vodñca zodpovedajúcej aminoskupiny nahradený zvyškom B-K.Ak sa konjugáty podľa vynálezu používajú ako diagnostické činidlo, komplexačné činidlo obsahuje zobrazovací rádioaktívny izotop prvkov atomových čísiel 21, 26 až 27, 29, 31, 43 alebo 49, výhodne 43 alebo 49. Ak sa konjugázy podľa vynálezu používajú ako terapeutícké činidlo, sú okrem uvedených izotopov rovnako vhodné izotopy prvkov atomových čísiel 5, 22 až 25, 28, 42, 44, 57 až 83 a 85. Okrem rádioaktívnych ízotopov uvedených prvkov sú tiež vhodné stabilné ízotopy, ktoré sú prevedené vonkajším ožarovaním inej kvality, iného energetického obsahu a/alebo inej vlnovej dĺžky, v rozsahu liečenia.Počet zobrazovacích alebo terapeuticky účinných substituentov B-K spojených s oligonukleotidovým zvyškom je na jednej strane obmedzený hodnotou oligonukleotidu,ale nikdy nie väčšou ako 10. Podľa vynálezu sú preferované jeden alebo dva substituenty B-K.Hodnota oligonukleotídového radíkálu N nie je v zásade obmedzená. Pre tento vynález sú používané oligonukleotidy s 5 až 200 nukleotidmi, hlavne preferované sú oligonukleotidy s 15 až 100 nukleotidmi.Oligonukleotidy použiteľné podľa vynálezu sú stabilizované proti degradácii nukleázami vyskytujúcimi sa in vivo.Nemodifikované oligonukleotidy alebo polynukleotidy sú štepené in vivo endonukleázami a exonukleázami. Degradačná reakcia v RNA sériách začína aktivácíou 2-hydroxyskupiny. Iné katabolické enzýmy sú napr. ribozýmy,ktoré štepia diesterovú väzbu RNS (pozri Science 261, 709(1993. In vivo stabilita RNS derivátov môže byt zvýšená čiastočnou alebo úplnou náhradou ľ-hydroxylovej skupiny inými substituenmti. Takýmito substituentmi sú napríklad alkoxyskupiny, hlavne metoxyskupina (pozri napr. Chem. Pharm. Bull. 13, 1273 (1965), Biochemistły 10, 2581,(1971, atóm vodíka, atóm fluóru (pozri napr. Can. J. Chem. 46, 1131 (1968), alebo arninoskupina (pozri napr. J. Org. Chem. 42, 714 (1977. Niektoré z týchto substituentov, môžu byt tiež zavedené do 2-polohy s použitím metód opísaných v publikovanej medzinárodnej patentovej prihláške W 0 95/35102. Ďalšou možnosťou stabilizácie internukleotidovej väzby je nahradeníe jedného alebo dvoch kyslíkových atómov vo fosfodiesterovom mostíku za tvorby fosforotioátov (Trends Biochem. Sci. 14, 97 (1989 alebo fosforoditioátov (J. Chem. Soc., Chem. Commun. 591(1983) a Nucleic Acid Re. 12, 9095 (1984 a použitie alkylfosfonátov namiesto fosfodiesterov (Ann. Rep. N. Y. Acad. Sci. 507, 220 (1988.Stabilizácia môže byť dosiahnutá tým, že hydroxylové skupiny v polohe 2 ribózových jednotiek sú modifikované. Takéto modifikácie možno dosiahnut nahradením tejto hydroxylovej skupiny OR skupinou, atómom halogénu,hlavne atómom fluóru, atómom vodíka alebo amínovým radikálom, hlavne aminoskupinou. Zvyšok R alkoxyskupiny predstavuje v tomto prípade priamy alebo rozvetvený alkylový zvyšok s 1 až 20 atómov uhlíka, ako je napríklad metylová skupina, etylová skupina, propylová skupina,izopropylová skupina, butylová skupina, terc-butylová skupina, pentylová skupina alebo hexylová skupina alebo cyklický nesubstituovaný alebo substituovaný alkylový zvyšok obsahujúci 4 až 20 atómov uhlíka, ako je napríklad cyklopentylová skupina alebo cyklohexylová skupina, ktorá prípadne obsahuje 1 až 2 hydroxyskupiny a prípadne je prerušená l až 5 atórnami kyslíka. Stabilizácia je tiež zvýšená tým, že hydroxylové skupiny prípadne prítomné v polohách 3 a 5 sú éterifikované.ná stabilizácia polynukleotídov sa vykonáva tak, že fosforodíestery použité ako intemukleotidová väzba, sú nahradené čiastočne alebo úplne a nezávisle od seba, fosforotioátmi, fosforodítíoátmi alebo alkylfosfonátrni, obzvlášť výhodne nižšími alkylfosfonátmi, ako je napr. metylfosfonát. Tieto intemukleotidové väzby môžu byt tiež pripojene k terminálnym zvyškom v 3- a 5-polohách alebo inak môžu tiež spájať 3-3 alebo 5-5-polohy. Fosfodiesterová väzba umožňuje ďalšie spojenie hydroxyalkylových radikálov, ktoré sú prítomné na dusíkových alebo kyslíkových atómoch nukleobáz, tak napriklad môžu byt dva tymidíny spojené hydroxyalkylovými reťazcami prítorrmými V 3-polohe alebo dve purínové bázy radikálmi prítonmými v 8-polohe. Spojenie môže byt tiež uskutočnené k hydroxylovým skupinám v 2- alebo 3- alebo 5-polohe.Modiíikované intemukleotidovć väzby sa výhodne môžu objavovať na koncoch polynukleotidu a sú najmä výhodne naviazané k tyrnidinu.Podľa vynálezu nie sú použité N oligonukleotidové radikály obmedzené na špecifické oligonukleotidové sekvencie. Výhodné sú ale tíe olígonukleotidy, ktoré sa viažu špecificky s vysokou väzobnou afinitou k cieľovým štruktúram s výnimkou nukleovej kyseliny.Spôsob identifikácie vhodných oligonukleotidov, ktoré sa vyžadujú ako počiatočné substancie pre konjugáty podľa vynálezu, je opísaný v patente Spojených štátov americ

MPK / Značky

MPK: A61K 41/00, A61K 51/04

Značky: detekcie, použitie, cieľovej, konjugáty, struktury, spôsob, týchto, oligonukleotidové, zlúčenín, diagnostický

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/26-284598-oligonukleotidove-konjugaty-sposob-detekcie-cielovej-struktury-pouzitie-tychto-zlucenin-a-diagnosticky-kit.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Oligonukleotidové konjugáty, spôsob detekcie cieľovej štruktúry, použitie týchto zlúčenín a diagnostický kit</a>

Podobne patenty