Tricyklické zlúčeniny, spôsob ich prípravy a medziprodukty tohto spôsobu, ich použitie ako liečiv a farmaceutické zmesi, ktoré ich obsahujú

Je ešte 18 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Opísané sú tricyklické zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde R1, R2, R3, R4, R5 a G majú význam uvedený v opise, pričom prerušované čiary predstavujú prípadnú druhú väzbu, rovnako ako adičné soli s kyselinami a zásadami a estery, spôsob ich prípravy a medziprodukty tohto spôsobu, ich použitie ako liečiv a farmaceutické kompozície, ktoré ich obsahujú.

Text

Pozerať všetko

Predložený vynález sa týka nových trieyklických zlúčenín, spôsobu ich prípravy a medziproduktov tohto spôsobu, ich použitie ako medikamentov a farmaceutických zmesi, ktoré ich obsahujú.V medzinárodnej prihláške PCT, zverejnenej pod číslom W 0 96/06087, sú opísanć určité bicyklické deriváty benzazepínového a benzodiazepánového typu, ktoré vykazujú vitronektín-antagonistickú aktivitu, a preto ich je možne použiť pri liečení osteoporózy. Tieto zlúčeniny sa štruktúme líšia od tricyklických zlúčenín podľa tohto vynálezu.Predmetom predloženého vynálezu sú tricyklické zlúčeniny všeobecného vzorca (l)R predstavuje -czc- (A) - (B)-C 0 R 6, -CHCH-(A)-(B)-coRí -(CH 2)2-(A)-(B)-COR°, -O-(A)-(B)-COR°, -cuzco-(A)-(B)-COR 5-skupína, pričom -(A)- predstavuje bud dvojväzbovú uhľovodíkovú skupinu odvodenú z nasýtenej alebo nenasýtenej, lineárnej alebo rozvetvenej štruktúry obsahujúcej l až 12 atómov uhlíka a l až 6 heteroatómov zvolených z kyslíka, dusíka alebo síry, alebo dvojväzbovú skupinu odvodenú od nasýteného alebo nenasýteného lineámeho rozvetveného acyklického uhľovodíka obsahujúceho l až 12 atómov uhlíka,(D) (M-NRaRb, (D) OÓNHSOZRC, (D) M-NH-Cozkc,(D) M-NH-CO-Rc, (D) 06 NHSO 2 NHRC, (D) NH-CO-NH-Rc, (D) M-COZRc, (D) M-SOTRC, (D) M-CO-Rc alebo (D) M-Rc, kde (D) M je dvojväzbová skupina odvodená od nasýteného alebo nenasýteného, líneámeho alebo rozvetveného acyklického uhľovodíka obsahujúceho O až 6 atómov uhlíka, Ra, Rb a Rc predstavujú atóm vodíka, (CHgm-Ar skupinu,v ktorej Ar predstavuje karbocyklickú arylovú skupinu,ktorá obsahuje 6 až 18 atómov uhlíka, (CH 2)03-Het skupinu, kde Het predstavuje skupinu odvodenú od nasýteného alebo nenasýteného, aromatického alebo nearomatického heterocyklu obsahujúceho l až 9 atómov uhlíka a l až 5 heteroatómov zvolených z atómov kyslíka, dusíka alebo síry, (CHgw-Alk skupinu, kde Alk predstavuje skupinu odvodenú od nasýteného alebo nenasýteného lineárneho rozvetveného alebo cyklickćho nearomatického uhľovodíka,obsahujúceho l až 18 atómov uhlíka, pričom Het, Ar a Alk skupiny sú schopné byť nesubstítuované alebo substituované, alebo tiež Ra a Rb predstavujú spoločne s atómom dusíka, ku ktorému sú viazané, nasýtený alebo nenasýtený a romatický alebo nearomatický dusíkatý heterocyklus, prípadne obsahujúci aspoň jeden heteroatóm zvolený z atómov kyslíka, dusíka alebo síry, pričom táto skupina môže byť substituovaná alebo nesubstituovaná, R 5 predstavuje hydroxylovú skupinu, O-Alk, O-Ar, NHZ,NH-Alk, N(Alk)2 skupinu alebo zvyšok L- alebo D-aminoskupiny, pričom Alk a Ar sú ako skôr definované a sú prípadne substituované alebo nesubstituovane, R 2 a R 3 rovnaké alebo rozdielne, predstavujú bud atóm vodíka, hydroxylovú skupinu, O-Alk skupinu alebo 0(CH 2)03-Ar skupinu, pričom Alk a Ar majú skôr uvedený význam, alebo R 2 a R 3 tvoria spolu kruh -O-(CRdRe)- typu, pričom n je celé číslo od l do 5, Rd a Re nezávisle od seba predstavujú atóm vodíka, alkylovú skupinu obsahujúcu l až 6 atómov uhlíka alebo fenylovú skupinu, R 4 predstavuje atóm vodíka, atóm halogénu, jednu z nasledujúcich skupín hydroxyl, amino, nitro, kyán, CF 3, acyl alebo acyloxy obsahujúci l až 12 atómov uhlíka, alkyl, alkenyl, alkinyl, alkyltio, alkoxy, alkylamino, dialkylamino,dialkylaminoalkyl, dialkylaminoalkyloxy, kde výraz alkyl obsahuje l až 6 atómov uhlíka, R 5 predstavuje atóm vodíka, hydroxylovú skupinu, atóm halogénu, skupinu 0 ~Alk alebo skupinu O-(CHQM-Ar, pričom Alk a Ar majú uvedený význam, G predstavujebud skupinu vzorca G 1v ktorej Rh je atóm vodíka alebo Alk skupina ako bola skôr definovaná a (Het) je heterocyklus všeobecného vzorcakde (H) tvori s NC-NH-jednotku, zvyšok nasýteného alebo nenasýteného monocyklického alebo bicyklického, aromatického alebo nearomatickćho heterocyklu obsahujúceho 1 až 9 atómov uhlíka a 2 až 5 heteroatómov zvolených z atómov kyslíka, dusíka a síry, pričom táto skupina je schopná byť substituovaná alebo nesubstítuovaná,alebo NRaRb skupinu, (skupina G 2), pričom Ra a Rb majú skôr uvedený význam,alebo (Het) skupinu (skupina G 3) ako je definovaná,alebo -NRh-C(X)-NHRc skupinu (skupina G 4), kde X je síra alebo atóm kyslíka alebo NH, pričom Rh a Rc majú uvedený význam,alebo -NRh-S 02 Rc skupinu (skupina G 5), kde Rh a Rc majú skôr uvedený význam,prerušované linajky predstavujú prípadnú dvoj itú väzbu,rovnako ako adične soli s kyselinami a zásadami a estery. R 1, R 2 a R 3 môžu byť v polohe 8, 9 alebo 10 tricyklu. Zlúčeninou vzorca (l) sú mienené všetky možne geometrické stereoizoméry bud individuálne alebo ako zmesi. Skupinou (A), predstavujúcou dvojväzbovú skupinu odvodenú od nasýtenej alebo nenasýtenej lineárnej alebo rozvetvenej štruktúry obsahujúcej l až 12 atómov uhlíka a l až 6 heteroatómov zvolených z atómov kyslíka, dusíka a síry, sú mienené predovšetkým skupiny odvodené od alkánov, ktorých niektore uhlíky sú nahradené atómami kyslíka alebo síry, alebo nasledujúcimi skupinami CO, SO, S 02,Nl-l, N(Alk), Ní-í-CO, N(Alk)-C 0, CO-NH, CO-N(Alk),SOz-NH, S 02-N(Alk), pričom Alk má skôr uvedený význam. Môžu to teda byť nasledujúce skupiny ~CH 2 CHZO-CHZ-CHZ-, -CH 2-CH 2-N(CH 3)-CH 2-CH 2-,CH 2-CH 2-C(O)-CH 2-CHz, CH 2 C(0)-C (Meh-Cl-Iz. Ked (A) predstavuje dvojväzbovú skupinu odvodenú od nasýteneho alebo nenasýteného lineárneho alebo rozvet SK 282894 B 6venćho acyklického uhľovodíka obsahujúceho l až 12 atómov uhlíka, sú tým mienene najmä alkylénové skupiny vzorca -(CH 2)-, kde n predstavuje celé číslo medzi l a 12,tak ako -CH 2-, -CHZCHy, -CHZCHZCHZ- alebo -CHZCHL CHgCl-lr, alebo alkenylćnove alebo alkinylénové skupiny,ako je -CHCH-CH 2- alebo -CEC-CHT.Ked sú tieto dvojväzbové skupiny rozvetvené, môžu byť tieto skupiny, ako je -CH(CH 3)-, -C(Me),, -CHZ-C(Me)2- ~CH (Et)-, -CH(CCH) - alebo -C (CECH) (Et)-.Keď (B) predstavuje -Ph- dvojväzbovú skupinu, CORĎ skupina môže byť V orto, meta alebo para polohe, Výhodne sa nachádza v polohe para.Keď (D), je dvojväzbová skupina odvodená od nasýtenćho alebo nenasýtenćho, lineárneho alebo rozvetvenćho,acyklického uhľovodíka obsahujúceho 0 až 6 atómov uhlíka, (D)0 je zvolená z hodnôt (A) uvedených skôr. Výrazom (D)0 je mienená absencia tejto skupiny, ktorá má znova jednoduchú kovalentnú väzbu. (D) bude predovšetkým jednoduchá väzba alebo (CH) skupina, pričom n je celé číslo zvolené z l, 2 alebo 3.Keď Ra, Rb a Rc predstavujú (CHQM-Ar, (CH 2)03-Het, (CH 2)3-Alk skupinu, potom (CH 2)03 predstavuje bud jednoduchú väzbu V prípade (CH 2)0 alebo skupinuVýrazom (Ar), ktorý predstavuje karbocyklickú arylovú skupinu obsahujúcu 6 až 18 atómov uhlíka, je mienená skupina odvodená od aromatickćho cyklickćho uhľovodika, ako je fenyl, nañyl, fenantrenylová skupina alebo skupina odvodená od kondenzovanćho bicyklického alebo tricyklickćho uhľovodíka obsahujúceho benzěnový kruh, ako je indanyl,indenyl, dihydronañyl, tetrahydronañyl alebo fluórenyl.Spoj sa vyskytuje v hladine benzénového kruhu. Výhodnou skupinou je fenyl.Výrazom (Het) predstavujúcim skupinu odvodenú od nasýtenćho alebo nenasýteného, aromatického alebo nearomatíckćho heterocyklu obsahujúceho l až 9 atómov uhlíka a l až 5 heteroatómov zvolených z atómov kyslíka, dusíka a síry, je mienenć najmä- monocyklické heterocyklické skupiny, napríklad nasledujúce skupiny tíenyl, furyl, pyranyl, pyrolyl, imidazolyl,pyrazolyl, pyrídyl, pyrazinyl, pyrimidinyl, pyridazinyl, tiazolyl, oxyzolyl, furazanyl, pyrolinyl, ímidazolinyl, pyrazolinyl, tiazolinyl, triazolyl, tetrazolyl,- kondenzované heterocyklícke kruhy, napriklad benzofuranyl, benzotíenyl, benzimídazolyl, benzotiazolyl, nafto/2,3-b/tienyl, tiantrenyl, izobenzofuranyl, chromenyl,xantenyl, fenoxatiinyl, indolízinyl, ízoindolyl, 3 H-índolyl,indolyl, indazolyl, urinyl, chinolizinyl, ízochinolyl, chinolyl, ftalazinyl, naftyridinyl, chinoxalinyl, chinazolinyl, cinnolinyl, pterinídyl, karbazolyl, beta-karbolinyl, akridinyl,fenazínyl, fenotiazinyl, fenoxazínyl, indolinyl, izoindolinyl,ímidazopyridyl, imidazopyrimidinyl alebo tiež kondenzovane polycyklické systémy tvorené monocyklickými heterocyklickými skupinami tak ako je definovaný napríklad fur 02,3-bpyrol alebo tieno 2,3-bfurán,- alebo nasýtené heterocyklicke skupiny, ako je pyrolidín,piperidín a morfolin.Tento výraz (Het) zahmuje ďalej hodnoty (Heť) ako bolo skôr definované.Výrazom (Alk) predstavujúcim skupinu odvodenú od nasýtenćho alebo nenasýteného lineámeho rozvetvenćho alebo cyklíckého nearomatickćho uhľovodíka, sú mienenć V prípade acyklických uhľovodíkov alkylove skupiny, ako je metyl, etyl, propyl, izopropyl, butyl, izobutyl, terobutyl, n-pentyl, n-hexyl, Z-metylpentyl, 2,3-dimetylbutyl, n-heptyl, 2-metylhexyl, 2,2-dimetylpentyl, 3,3-dimetylpentyl, 3-etylpentyl, n-oktyl, 2,2-dimetylhexyl, 3,3-dimetylhexyl, 3-metyl-3-etylpentyl, nonyl, ZA-dimetylheptyl, n-decyl, alkenylovć skupiny, ako je vinyl, propenyl, izopropenyl, alyl,2-metylalyl, butenyl alebo izobutenyl, alebo alkinylove skupiny, ako je etínyl, propinyl, propargyl, butinyl alebo izobutinyl a v prípade cyklických skupin cykloalkylové skupiny, ako je cyklopropyl, cyklobutyl, cyklopentyl, cyklohexyl alebo adarnantyl.Ked Ra a Rb predstavujú spoločne s atómom dusíka,ku ktorému sú pripojené, dusíkatý heterocyklus, sú to najmä nasledujúce nasýtené heterocykly morfolín, piperidín,peperazín, pyrolidín, alebo nenasýtenć heterocykly, ako je pyrimidín, zpyridíh alebo pyrazín.Keď R , R 3, R a R 5 predstavujú o- (Alk) skupinu, obsahujúcu l až 12 atómov uhlíka, sú to výhodne metoxy, etoxy, propyloxy, izopropyloxy, butyloxy, alenyloxy alebo propargyloxy. Keď R 2, R 3, R 4 a R 5 predstavujú O(CH 2)Q,3-Ar skupinu, sú to výhodne fenyletoxy a fenylpropyloxy skupiny.Ked R 2 a R 3 tvoria spoločne kruh -O-(CRdRe)-O- typu, pričom nje celć číslo od 0 do 5, sú to najmä -O-CHZ-O,O-C(Me 2)-O, O-C(Ph 2)-0 skupiny. R 2 a R 3 musia byť každe v orto polohe.Ked R 5 predstavuje O-Alk alebo O-Ar skupinu, pričom Alk a Ar sú substítuované alebo nesubstituovanć, sú to najmä nasledujúce skupinyKed R 6 predstavuje NH-Alk, NH(Alk)2 alebo NH-Ar skupinu je to najmä jedna z nasledujúcich skupínKeď R 6 predstavuje zvyšok aminokyseliny, môže to byť L alebo D aminokyselina.L alebo D aminokyseliny môžu byť prírodné alebo neprírodné, Sú to výhodne alfa-aminokyseliny. Napríklad kyseliny opísanć v Houben-Weyl Methoden der Organischen Chemie, zv. XV/l a 2, Georg Thieme Verlag, Stuttgart,1974hydrocykloheptabpyrol-Z-karboxylová kyselina, dekahydrocyklooktacpyrol-Z-karboxylová kyselina, oktahydrocyklopentacpyrol-2-karboxylová kyselina, oktahydroizoindol-l-karboxylovà kyselina, 2,3,3 a,4,6 a-hexahydrocyklopentabpyrol-2-karboxy|ová kyselina, 2,3,3 a,4,5,7 a-hexahydroindol-2-karboxylová kyselina, tetrahydrotiazol-4-karboxylová kyselina, izoxazolidín-3-karboxylová kyselina, pyrazolidin-3-karboxylová kyselina, hydroxypyrolidín-Z-karboxylová kyselina, ktoré, ked treba, môžu byť substituované (pozri nasledujúce vzorce)Heterocyklické zvyšky, ktoré sú opísane, sú známe na príklad z nasledujúcich patentov alebo patentových prihlášok US-A-4 349 949, US-A-4 374 847, US-A-4 350 704, EP-A-29 488, EP-A-3 l 741, EP-A-46 953, EP-A-49 605, EP-A-49 658, EP-A-50 800, EP-A-51 020, EP-A-52 870, EP-A-79 022, EP-A-S 4 164, EP-A-89 637, EP-A-90 341, EP-A-90 362, EP-A-105 102, EP-A-109 020, EP-A-lll 873,EP-A-271 865 a EP-A-344 682.Navyše k aminokyselinám môžu byť tieto vo forme esteru alebo amidu ako napríklad metylester, etylester, izopropylester, izobutylester, tercbutylester, benzylester, etylamid, semikarbazid alebo omega-amino(C 2 - C 3) alkylamid.Konečne, funkčné skupiny týchto aminokyselín môžu byť chránené. Vhodné chrániace skupiny ako uretánové chrániace skupiny, karboxylovć chrániace skupiny alebo ehrániace skupiny postrannćho reťazca sú opísané v Hubbuch, Kontakte (Merck), 1979, číslo 3, str. 14 - 23 a v Btillesbach, Kontakte (Merck), 1980, č. l, str. 23 - 35.Napriklad môžu byť mienené nasledujúceKeď G je skupina vzorca G 1a (Het) je heterocyklus všeobecného vzorcakde (H) tvorí s NC-NH-jednotkou nasýtený alebo nenasýtený monocyklícký alebo bicyklický, aromatický alebo nearomatický heterocyklus obsahujúci 1 až 9 atómov uhlíka a 2 až 5 heteroatómov, zvolených z atómov kyslíka, dusíka a siry, pričom táto skupina je schopná byť substituovaná alebo nesubstituovaná, G 1 predstavuje najmä nasledujúce heterocyklykde p predstavuje cele číslo od 1 do 4.Ked G je -NRaRb skupina (nazývaná G 2), Ra a Rb môžu byť atóm vodika, (CH 2)0,3-Ar, (CHgm-Het aleboAr, Hct a Alk skupiny môžu byť tiež substituované skupinami, ktoré sú ďalej uvedené.G 2 môže byť najmä NHZ, NH-Alk skupina, ako je NHme, NHEt, N(Alk) skupina, ako je NMez, NEt, NMeEt,NH-(CH 2)01 Ar skupina, ako je NHPh, NHCH 2 Ph alebo NHCHzHet skupina, ako je NHCHg-pyrol-Z-yl.Ked Ra je atóm vodíka alebo (Alk) skupina a ked Rb je (Het)skupína, sú zistené hodnoty G 1.Ked Ra a Rb tvoria spoločne s atómom dusíka, ku ktorému sú pripojené, dusíkatý heterocyklus, sú to najmä heterocyklickć skupiny skôr opísané, pričom tieto skupiny môžu byť substituované alebo nesubstituované. Ked G je(Hel) skupina, (skupina G 3), táto skupina môže byť substituovanà alebo nesubstítuovaná, sú to najmä heterocykly uvedené a najmä heterocykly všeobecného vzorca (Het) definované skôr, Keď je tento heterocyklus pripojený V mieste svojho atómu dusíka, sú zistené hodnoty G 2, v ktorých Ra a Rb tvoria heterocyklus s atómom dusíka, ktorý ich nesie.Keď G je -NRh-C(X)-NHRC skupina (skupina G 4),alebo NRÍISOZRC skupina (skupina G 5), kde X je síra alebo atóm kyslíka alebo NH, Rh a Rc majú skôr uvedený vyznam, sú to najmä nasledujúce skupiny -NH-C(NH)-NH 2,-NH-C(O)-NH 2 alebo -NH-C(S)-NH 2, -NH-C(NH)-NHCHz-Ar, ako je -NH-C(NH)NHCH 2 Ph, -NH-C(NH)-NHCHz-Het, -NH-C(NH)-NHCH 2-Het, -NH-C(NH)-NH-Alk, ako je -NH-C(NH)-NHCH 3, alebo -NH-SOZPh,pričom Ar, Het, Het alebo Alk skupiny sú substituovane alebo nesubstituované.Možnými substítuentmi (Alk), (Ar), (Her), (Het) alebo NRaRb skupiny tvoriace heterocyklus sú výhodne nasledujúce skupiny- alkyl, alkenyl, alkinyl obsahujúci l až 12 atómov uhlíka,ako je rnetyl, etyl, propyl, izopropyl, butyl, izobutyl,terc.butyl, vinyl alebo alenyl, pričom tieto radikály môžu byť samy prípadne substituovane jedným alebo viacero atómami halogénu, napríklad Íluóru, ako je trifluórmetyl,- oxo, kyán, nitro, formyl, karboxy alebo karboxyalkyl obsahujúci l až 6 atómov uhlíka, karboxamid,- alkyltio obsahujúci l až 12 atómov uhlíka, ako je metyltio, etyltio, propyltio, izopropyltio, butyltio, amino, alkylamino obsahujúci l až 12 atómov uhlíka, ako je metylamino alebo etylamino, dialkylamino obsahujúci 2 až 24 atómov uhlíka, ako je dimetylamíno, dietylamino, metyletylamino,pričom každý z týchto dialkylaminoskupín prípadne môže byť v oxidovanej forme,- dialkylaminoalkyl obsahujúci 3 až 25 atómov uhlíka, ako je dimetylaminometyl alebo etyl,- pripadne acylovaný hydroxyl obsahujúci l až 12 atómov uhlíka, napríklad acetoxy,- acyl, obsahujúci l až 12 atómov uhlíka, ako je formyl, acetyl, propíonyl, butyryl, izobutyryl, valeryl, izovaleryl,sukcinyl, pivaloyl, benzoyl, prípadne substituovaný napríklad chlórom, jódom alebo fluórom, chlóracetyl, dichlóracetyl, trichlóracetyl, brómacetyl alebo trifluóracetylové skupiny,- karbocyklický alebo heterocyklický aryl, ako je fenyl, furyl, tienyl, pyridinyl alebo aralkyl, ako je benzyl, pričom samotné tieto skupiny môžu byť prípadne substituovane halogénom, alkylom, alkoxy, alkyltio, aminoalkylom alebo dialkylamino, ako je uvedené.Samozrejme môže byť prítomný jeden alebo viacero ídentických alebo rozdielnych substituentov. V prípade(Het) substituenty môžu byť v mieste NH skupiny alebo atómu uhlíka.Tieto substituenty tiež znázorňujú definíciu R 4.Treba vedieť, že ked R, R 2, R 3, R 4, R 5, R 6, Ra, Rb, Rc obsahujú alkylovú, aiylovú alebo heterocyklickú skupinu definovanú skôr, môžu byť identické alebo rozdielne nezávisle jedna od druhej.Vynález prirodzene zahrnuje soli zlúčenín vzorca (l,) ako sú napríklad soli tvorené, ked zlúčeniny vzorca (I) obsahujú amino alebo aminoquanidínove funkčné skupiny s nasledujúcími kyselinami chlorovodíková, bromovodíková, dusičná, sírová, fosforečná, octová, trífluóroctová,mravčia, propiónová, benzoová, jablčná, fumarová, škoricová, vínna, citrónová, šťaveľová, glyoxylová, asparátová,alkánsulfónová, ako je metánsulfónová alebo etánsulfónová, arćnsulfónová, ako je benziénsulfónová alebo paratoluénsulfónová a arylkarboxylové, alebo ked zlúčeniny vzorca(I) obsahujú kyselinovú funkčnú skupinu s alkalickým kovom alebo soli s kovom alkalických zemín, alebo prípadne substituované amónne solí.Vynález tiež zahrnuje estery zlúčenin vzorca (I).V prvej výhodnej skupine sú predmetom vynálezu zlúčeniny všeobecného vzorca (I), ako je definované skôr,zodpovedajúce všeobecnému vzorcu (ľ)-cec-Aj-Bq-CQR, -CHCH-A-B-COR°, - (GHz),-A-B- -CORĎ, -O-A-B- -COR°, -CH 2 CO-A-B-CORć , pričom -A- predstavuje dvojväzbový alkylén, alkenylén alebo alkinylén obsahujúci l až 6 atómov uhlíka,B predstavuje CH(Z)skupinu alebo jednoduchú väzbu, Z predstavuje atóm vodíka, alebo jednu z nasledujúcich skupín-s-CO-Rc alebo (CH 2)06 RC, pričom Ra, Rb a RC majú skôr uvedený význam, R 6 predstavuje OH, amino alebo alkoxyskupinu obsahujúcu 1 až 8 atómov uhlíka, prípadne substituovanú jednou alebo viacero skupinami zvolenými z hydroxy, amino, fenyl, alkylamino alebo dialkylaminoskupín, RZ a R 3 predstavujú atóm vodíka alebo metoxyskupinu, G má skôr uvedený význam, prerušované čiary predstavujú prípadnú druhú väzbu, rovnako ako adíčné soli s kyselinami a zásadami a estery.V druhej výhodnej skupine sú predmetom vynálezu zlúčeniny všeobecného vzorca (I), ako je skôr definovaný,kde R 6 predstavuje jednu z nasledujúcich skupín -OH,-OCH 3, -OCH 2 CH 3, -O-(CHQZ-OH, -OH-CHz-(ŤH-CHZ-OH, OH-O-(CHZh-NHZ, -0-(CH 1)2-N-(CH 3)2, -NHZ alebo -0-(CH 2)fenyl, rovnako ako adičnć soli s kyselinami a zásadami a estery.V tretej výhodnej skupine sú predmetom vynálezu zlúčeniny všeobecného vzorca (I) definovaného skôr, kde R predstavuje O-(CH 2)06 CH(Z)-CO 0 H alebo -(CH 2)O 7-CH(Z)-COOH skupinu, rowiako ako adičné soli s kyselinami a zásadami a estery.V štvrtej výhodnej skupine sú predmetom vynálezu zlúčeniny všeobecného vzorca (I), ako je definovaný skôr,kde (Z) je atóm vodíka, rovnako ako adičné soli s kyselinami a zásadami a estery.V piatom výhodnom variante sú predmetom vynálezu zlúčeniny všeobecného vzorca (I) définovaného skôr, kde(Z) je (CHZ)Q 5 NHCOZRC alebo (CHgoó-NH-Rb skupina,pričom Rb a Rc majú skôr uvedený význam, rovnako ako adičné soli s kyselinami a zásadami a estery.V šiestej výhodnej skupine sú predmetom vynálezu zlúčeniny všeobecného vzorca (I), definovaného skôr, kde Rb a Rc predstavujú (CHgM-Ar skupinu, pričom Ar má skôr uvedený význam a môže byť substituovaný alebo nesubstituovaný, rovnako ako adíčné soli s kyselinami a zásadami a estery.V siedmej výhodnej skupine sú predmetom vynálezu zlúčeniny všeobecného vzorca (I) definovaného skôr, kde G je skupina G 4 vzorca -NH-C(NH)-NHRc, pričom Rc má skôr uvedený význam, rovnako ako adičné soli s kyselinami a zásadami a estery, V deviatej výhodnej skupine sú predmetom vynálezu zlúčeniny všeobecného vzorca (I) definovaného skôr, v ktorom G je -NH-Het skupina definovaná skôr a najmä

MPK / Značky

MPK: A61K 31/505, A61K 31/19, C07C 281/12, C07D 317/70, A61K 31/415, C07D 233/52, C07D 239/18, A61K 31/36, C07C 337/08

Značky: zlúčeniny, tricyklické, farmaceutické, liečiv, spôsob, přípravy, spôsobu, medziprodukty, zmesí, obsahujú, použitie, tohto

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/26-282894-tricyklicke-zluceniny-sposob-ich-pripravy-a-medziprodukty-tohto-sposobu-ich-pouzitie-ako-lieciv-a-farmaceuticke-zmesi-ktore-ich-obsahuju.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Tricyklické zlúčeniny, spôsob ich prípravy a medziprodukty tohto spôsobu, ich použitie ako liečiv a farmaceutické zmesi, ktoré ich obsahujú</a>

Podobne patenty