Insekticidní a akaricidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Je ešte 18 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález setýká insekticidního a akaricidního prostředku, ktorý obsahuJe Jako učinnou složku nová deriváty silanu. Dále se vynález týká způsobu výroby těchto nových derivátů silanu a JeJich použití při boJi proti skůdcñm.Dosud známé základní etnzktuxv insekticidních, akaricidních a nematocidních účinných látek zahrnuJí tak rozdílnâ skupiny látok, Jako Jsou například deriváty kyseliny fosfo.rečné, chlorované uhlovodíky, N-methylkarbamáty, eatery cyklopropankarboxylové kyseliny a benzoylmočoviny, přičemž so uváděJí Jen některá z neJdůlažitěJsích. S podivem nebyly až do současně doby (s Jednou Jedinou výJinkou, srov. Japonsld veŕeJněnď spis č. 60 123 491) Ještě popeány žádná inaekticidně, okarieidně a nematocidně účinné sloučeniny, které by obsahovaly Jakozákladní strukturní onak lcřeník (c. Working, The Pesticide Manual, 7. vydání, Lavenham 1983 S. Pavrlenko, orsąno-Siliciun-Verbindxmgen, Ľethoden der organ. Chemie (HOuben-WeyI), sv. XIII/S, Georg Thieme Verlag, Stuttgart 1980 R. Wegler, Chemie der Ptlanzen-schutz- a Sohšdlingsbeňmptungemittel, sv. I, 6 a 7, gringer-Verlag, Bugg 1970, 1981). Totéž platí také pro oblast herbicidů a také při výzkumu fungicidů se dosud v Jedinám případě referuJe o obJevu základní struktury s obsshem křemíl-u pro nzngicídy na bázi triazolů (srov. EP-A 68813).Nyní byly nalezeny nově účinné látky se základni scrukturou obsahující křeník v obPředmětem předleženého vynálezu Je tudíž insekticidní a aľiarícídní prostředek, ktorýspočívá v tom, že obsahuje Jako účinnou složkuolespoň Jednu sloučeninu obecného vzorce ln š cn cx cx a 5 r) 3 2 ° 2 2 ~ RR 1 znamená fenylovou skupinu, která Je popřípadě Jednou nebo dvakrát substítuována ali-cy lovou skupinou s l až 3 atomy uhliku, ulkoxyslcupinou s t až 3 atony uhlíku, atonen halogenu, trinuormethylovou skupinou, halogenalkoxyskupinou s l az 2 atomy uhlíku,methylthioskupinou, renoxyskupinou nebo aminoskupinou, R 2 a R 3 znamenají nezávisle na sobě alkylovou skupinu s tá/něj stany uhlíku aR 5 znamená pyridylovou skupinu nebo renylovou skupinu, přičemž obě tyto skupiny jsou popřípadě sub stituovány jednou nebo dvakrát atomem fluoru, methylovou skupinou, fenylovou skupinou nebo tenoxyskupinou, která Je Ještě sama. popřípadě substítuována methoxyskupinou nebo atomem fluoru, nebo ,jeJí různé optické isomery, Jako i Její možné směsi isomenl. Jako speciální příklady substítuentů ve významu symbolu R lze uvěstR 2 a R 3 znameneJi ellqlovou skupinu e l až 3 ntomy uhlíka, jako methylovou skupinu,ethylovouuàkupinu, isopropylovou skupinu a n-propylovou skupinu.Jako typické příklady skupin ve významu symbolu R 5 lze uvést 3163124113121( skupinyPředmětem předloženého vynález je rovněž způsob výroby sloučenín obecného vzorce I,který spočívá v tom, že se na sila obecného vzorce XXXR 3 ve kterém RI, R 2 a R 3 mají hora uvedené významy,působí olefinem obecného vzorce CHIR 5 má shore. uvedený význam, v přítomnosti komplexní sloučeniny prvku osmé vedlejší skupiny periodickěho systému. jako katalyzétoru.Tento postup podle vynález bude v další části popisu označovén jako postup h). Kromě toho se mohou aloučeniny obecného vzorce I příprevovat tim, že se a) nechá reagovat silan obecného vzorce II R 2ve kterém Y znamená nukleomgrxí odštěpitelnou skupinu, jako například otom hologenu, nebo sultanátovou skupinu, cszsasesm 3s organokovovoo sloučeninou obecného vzorce III Il-cE 2-cH 2-cH 2-R 5 (III)-M znamená ekvivalent anglického kovu. nebo kovu alkalické zeminy, zejména lithia, so diku, draslíku nebo hořčíkn, nebo se b) na sílan obecného vzorcťIV nebo VX .znamená atom kyslíku nebo atom síry a R 1, R 2, R 3 a M mají shora uvedený význam, působí alkylačním čímidlem obecného vzorce VIve kterém R 4, R 5 a Y maji shore uvedené významy, popřípadě v přítomnosti báze,nebo sec) na silan obecného vzorce VIIve kterém R 1, R 2, R 3 a. Y mají shore uvedené významy, působí kyselou sloučeninou typu obecného vzorce VIIIve kterém R 5 má shore uvedený význam, v přítomnosti báze,nebo organokovovou sloučeninou typu obecného vzorce IXve kterém M a R 5 mají chora uvedené význemy, nebo aeve kterém R 1, R 2, R 3 a M mají shora uvedené význam, sloučeninou typu obecného vzorce-XI ,ve kterém Y a R 5 mají shore uvedené význam, nebo see) na silan obecného vzorce IIIve kterém R 1, R 2, R 3 a Y mají shore uvedená význany, působí organokovovou sloučenínou obecného vzorce XIII5 ll - CH - R ve kterém M a R 5 mají shore uvedené významy,nebo se f) na silan obecného vzorce XI R 2R 3 ve kterém Y, R 2, R 3 a R 5 mají shore uvedené významy, působí orgenokovovou sloučeninou obecného vzorce XVR, má shora uvedený význam, nebo se-g) na silan obecného vzorce XV

MPK / Značky

MPK: C07F 7/08, A01N 55/00

Značky: akaricidní, prostředek, insekticidní, výroby, látek, způsob, účinných

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/26-268683-insekticidni-a-akaricidni-prostredek-a-zpusob-vyroby-ucinnych-latek.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Insekticidní a akaricidní prostředek a způsob výroby účinných látek</a>

Podobne patenty