Vázání pro připojení špičky lyžařské boty k lyži

Je ešte 18 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vázání pro připojení lyžařské boty k lyži, zejména běžecké body, se vyznačuje tím, že bota (l) je na své špičce opatřena zachycovacím třmenem (3), jehož příčný úsek (4) probíhá kolmo k podélné ose boty (l) a s odstupem od její špičky, a k lyži (2) je připojena opěrka (6) pro vsunutí mezi příčný úsek (4) zachycovacího třmenu (3) a opěrnou přední plošku (10) špičky boty (l). Opěrka (6) je opatřená na jedné straně dorazovou plochou (9) pro dosednutí opěrné přední plošky (10) špičky boty a na druhé straně dosedací plochou (11) pro dosednutí příčného úseku (4) zachycovacího třmenu (3). K opěrce (6) je kloubově připojena otáčivá zarážka (13), opatřená přítlačnou hranou (18) nebo přítlačnou ploškou (25) pro natlačování zachycovacího třmenu (3) na dosedací plochu (11) a ovládací páčkou (21) a spojkou (12), kloubově připojenou na jednom konci k otáčivé zarážce (13) a na druhém k opěrce (8), nebo přímo k lyži (2).

Text

Pozerať všetko

vynález se týká lyžařských vázání pro připojení lyžařské. u boty k lyží, zejména běžeckć boty.Vězání pro kloubově připojení špičky lyžařské boty k lyži jsou známa z norskěho patentověho spisu č. 138 832 a z německého pntentověho spisu č. 222 828. U těchto dvou typů vćzúní je lyžařské beta opatřena příchytnou částí, udržovnnou ve vázání, a zdvih paty ~ pro ovládání skluzu lyže se děje otáčením okolo této příchytnć části. Tento otáčivý pohyb se děje volně bez pružněho zpětného tahu. To má za následok špatné vedení lyže. Bylo totiž zjiätěno, že pro dobré vedení lyže a pro její dobré opření o sníh, potřebné pre každý dopředný ekluz, je nezbytné, aby byla zadní část lyže pružně tnženn pod botu. Skluznice lyže tak zůstává v kontaktu s povrchem sněhu. uUvedený problém je řeäen vynálezem, jehož podstatou je vúzání pro připojení špičky lyžařské boty k lyži, zejména běžcckć boty,které se podle vynâlezu vyznačuje tím, že octu je na své špičce opatřena zschycovecím třmenem, jehož příčný úsek probíhá kolmo k podćlné ose boty a s odstupom od její špičky, e k lyží je připojena opěrka pro vsunutí mezi příčný úsek zachyeovncího třmenu e opěrnou přední plošku špičky boty, opntřenú na jedné straně dornzovou plochou pro dosednutí npěrnč přední plošky špičky boty n na druhé straně dosedncí plochou pro dosednutí příčněho úseku zachycovncího třwenu, přičemž k opěree je kloubově připojcnn otáěivá.znrćžka,opntřenů přítlačnou hranou nebo přítlačnou plošťou pro natlučovánízachycevncího třmonu na dosedací plocha a ovládací páčkou a spnjkon, kloubově připojenou nn jednom konci k otáčivć znrřžco n na druhém H oyěrcc, nebo ořímo k lyží.Uvedené řešení umožnuje lepší přidržnvúní boty K lyží n tedy zlepšenć vedení lyže ve srovnání s výše uvedenými známymi zyůsoby kloubovćho připojení boty R vázání. Dota sc při řešení podle vynálezu neotáčí okolo opěrky, ale je s ní snojena. Je rovněž opatřono ve své přední části opěrnou ploškon. Éachycovací ústrojí tvořenó vo vázání podle vynálozu zachycovacím třmonem n otáčivnu znrážkou je navíc nmístěno mimo opěrnou přední plošku špičky boty, takže opčrku, obsahující dorozovou plochu boty, je možno vsnnout mezi zachycovací třmen a opěrnou přední plošku špičky boty.Dota ve vázání podle vynálezu dosodá nn opěrku, což poskytujeobsvĺáště spolehlivá zajištění její polohy, která je účinná a pros tá vůlí. Další výhoda apočívá v tom, že opěrku je možno upevnit pří-Amo na lyží nebo na pružném nosiči, popřípadě připovnít k lyží prostřednictvím kloubově připojenćho nosiče, opatřeného vratnou pružinou. Ve všech těchto variantách provedení je zajištěn pružný zpětný tah nezi botou a lyží. Tento pružný tah je zajištěn bud prüžností podrážky boty, nebo pružností poddajného nosiče opěrky, anebo pžítomnosti pružiny, která vážc nosič k lyží.Vynálež je blíže vysvětlen v následujícím popise na příkladech provedení s odvoláním na připojeně výkresy, ve kterých znázornují obr. 1 pohled z boku na první provedení vázání podle vynálezu při nasouvání boty do lyže, obr. 2 boční pohled na vázání z obr. 1 před zajištěním boty, obr. 3 boční pohled na vázání podle obr. 1 a 2na vázání podle obr. 3, obr. 5 perapektivní pohled na vázání podle obr. 1 až 4 během nasouvání, obr. 6 perapektivní pohled na aestavu v zajištěná poloze podle obr. 3, obr. 7,8 a 9 čústečnú sehematave zvětěenćm měřítku ukuzující, jak se provádí zajiětovůní, přičemž obr. 7 ukazuje počáteční fúzi nasouvání boty na lyži, obr. 8 fůzi natahovíní zalomené páky a obr. 9 zajištěnou polohu, obr 10,11 a 12 různé tvary provedení otáčivé zarážky, obr. 13,14 n 15 různů provedení opěrky a přední části obuvi, přičemž otáčivá zarážka není znázorněna, obr. 16 až 22 varianty provedení vázání podle vynálezu,z nichž obr. 16 ukazuje pedólný řez jedním provedením, obr. 17 řez jiným provodením, obr. 18 perspektivní pohled znâzorňující konec boty použitý při variantě podle obr. 17, obr. 19 podőlný řez další vurinntou, obr. 20 perapektivní pohled nu konec boty použitýpři voriuntě podle obr. 19, obr. 21 perspektivní pohled nn tvar opěrky z obr. 19 a obr. 22 jinou formou provedení V pohledu z boku,obr. 23 už 30 způsob, jak lze provést montáž opěrky nn lyží, o to obr. 23 o 24 první možnost, kdy opěrka je povně připojena k lyží,přičemž obr. 23 ukazuje částočný pohled zo struny n obr. 24 celkový pohled zo struny v menším něřítku v situaci, kdy so putn zdvíhúz lyže, obr. 25 až 28 druhou možnost, kdy je opěrka pevně spojenes poddnjným nesíčem, přičemž obr. 25 ukazuje čúatečný boční pohled,obr. 26 celkový boční pohled v menším učřítku V situaci, kdy se zdvíhú peto z lyže, obr. 27 ukazuje perspektivní pohled na výhodnouvariantu osozoní ooddujnćho nosiče n obr. 28 boční pohled y situaci, 239 83 kdy se zdvíhú nota z lyže, obr. 29 a 3 h třetí možnost, při níž jeopěrka ntočnč uloženo okolo gříčnu ony, nřičemž obr. 29 ukazujeersoektivní pohled a obr. 30 boční pohled, z něhož je potrnő, jn se provádí zdvih pnty, obr. 31 n 32 boční pohledy uknzwjíeípouze opěrka podle jiných provedení druhé možnosti připojení,obr. 33,34 n 35 boční nohledy ukazující další zuůsoby řešení otúčin ve znrúžky, obr. 36 persoektivní pohled znázornující variantu pro montáž opěrky se zuchycovncím třmenem a otúčivou znrážkou, obr. 37 perapektívní pohled na dnlší variantu provedení opěrky, obr. Jb bočnípoh 1 ed nn jinou formu provedení opěrky, obr. 39 schdma ukazující jak se dosahuje opřcní předku boty, n obr. 40 boční pohled nknzující jakým směrem působí opěrka na znchycovací třmen.V prvním provedení vynálezn je botn l opntřenu ve své přední části zuchycovncím třmenem 2, zatvnrovnným n tedy tnzo upuvněným do boty, n prodlužujícím tak její přední konec. Tento zachycovací třmen 2 je s výhodou tvořcn válcovitým ocelovým drútem, upraveným do tvnru třmínku, jak ukazuje obr. 4. Sestávň z příčnőhe úseku 4n dvou postrnnních úseků in gb, npevněných do boty napříkladÍ zulitím. Příčnf úsek i je uwístčn 5 odstupom od špičky boty n vy menuje s předním okrnjen boty úložnou štčrbinu Ž, atrnon 2 obr. 5, nro nasunntí nn oněrkn 6 kdvž se beta 1 nesnzuíe do vúzání na äv~ 7 u. . u r uŽi 3. Nnsazovúní boty se provádí jejím svislým posunem, jak je tovyznačnno čárkovnnýmí čnrnmi e plnými čnrnmi na obr. 1.

MPK / Značky

MPK: A63C 9/02

Značky: vázání, připojení, lyžařské, špičky, lyží

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/26-229630-vazani-pro-pripojeni-spicky-lyzarske-boty-k-lyzi.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vázání pro připojení špičky lyžařské boty k lyži</a>

Podobne patenty