Polymérne disperzie v reaktívnom organickom médiu, spôsob ich prípravy a použitie

Číslo patentu: E 9592

Dátum: 24.05.2006

Autori: Riess Gérard, Moireau Patrick, Hariri Kamal, Delaite Christelle

Je ešte 17 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka polymérnej disperzie v reaktívnom organickommédiu získanej radikálovou disperznou polymerizáciou.0002 Polyméry v roztoku alebo v suspenzii sú široko používané najmä v oblasti sklených prameňov zamýšľaných na vystuženie organických materiálov polymérneho typu, aby sa vyrobili prostriedky na lepenie alebo poťahovanie.0003 Sklené pramene používané na vystuženie sú všeobecne vyrábané zroztavených prúdov skla tečúcich zmnohých dýz hrdla. Tieto prúdy sú vytláčané mechanicky vo forme nepretržitých vlákien a potom sú zbierané dohromady do formy základných prameňov, ktoré sú následne zbierané,napriklad odvijaním na otáčajúcom sa držiaku. Pred ich zozbieraním sú vlákna potiahnuté prostriedkom na lepenie tak, že prejdú cez vhodné zariadenie, ako0004 Prostriedok na lepenie je nutný na spracovanie sklených prameňov ana výrobu kompozitných materiálov zahrňujúcich tieto pramene.0005 Počas výroby prameňov prostriedky na lepenie chránia sklené vlákna pred oterom, ku ktorému dochádza, ked sa trú vo velkých rýchlostiach o rôzne členy pre vedenie a zozbieranie a vedú ku kohézii prameňa tým, že viažu0006 Počas výroby kompozitných materiálov umožňujú prostriedky na lepenie na jednej strane impregnáciu prameňov matricou, ktorá sa má vystužiť,na druhej strane tak prispievajú ktomu, že sa získajú lepšie mechanické0007 Sklené pramene môžu byť použité tak ako sú alebo môžu byt zozbierané dohromady pred ich zabudovaním do matrice, ktorá sa má vystužiť, napriklad vo forme tkaných tkanin, použitých najmä na vystužovaniepolymérnych matríc, alebo mriežok, ked sa majú vystužovat nepolymérne matrice. V tomto pripade je nutné aplikovat na mriežku poťah, ktorý umožňuje,aby vydržala operácia pri manipulácii a jej štruktúra zostala nedotknutá až do0008 Polymérne roztoky, emulzie a disperzie dostupné na výrobu prostriedkov na lepenie alebo potahovanie sú veľmi často založené na vodealebo prchavom organickom rozpúštadIe(ách).0009 Fakticky prítomnost vody alebo organického rozpúštadIa vlepidle alebo povlaku má škodlivý vplyv na kvalitu vystuženia v kompozitnom materiália preto je mu potrebné zabrániť.0010 Voda sa odstraňuje sušenim za podmienok, ktoré sa meniav závislosti od toho, či použitý prostriedokje lepidlo alebo povlako v prípade lepidla sa sušenie uskutočňuje za teploty všeobecne v rozsahu od 100 do 130 °C po dobu, ktorá závisí od prezentácie prameňa, od niekoľkých sekúnd pre narezané pramene po niekoľko hodín pre nasúkané návinyą prameňov (povrazcov). Štádium sušenia povrazcov sa uskutočňuje v špecifických veľkých závodoch a ztohto dôvodupredstavuje významnú časť výrobných nákladov na prameň.o v prípade povlaku sa sušenie uskutočňuje na výrobnej linke pri teplote,ktorá sa mení od 130 do 250 °C, najmä horúcim vzduchom alebo infračerveným žiarením po dobu, ktorá nepresahuje niekoľko minút, výhodne 1 až 5 minút.0011 Sušenie je dôležitá etapa procesu, ktorá má priamy vplyv na rýchlost výrobnej linky. Pokiaľ sa sušenie uskutočňuje príliš rýchle, napriklad za vysokej teploty, aby sa znížil čas, môže na povrchu prameňov dôjsť k pľuzgierovaniuprostriedku na povrchu vlákien.0012 Niektoré prostriedky vyžadujú návrat do organických rozpúštadiel, aby sa rozpustili a/alebo dispergovali a/alebo emulgovali všetky alebo časťzložiek. Rozpúšťadlá môžu byť použité samostatne alebo pridané kvodným roztokom, emulziám a disperziám, aby sa zlepšili ich vlastnosti, napríklad aby sa znížila viskozita, aby sa umožnila lepšia penetrácia medzi zložkami vlákien skleného prameňa. Použitie organických rozpúšťadiel, všeobecne prchavých organických rozpúšťadiel, aby sa ľahšie odstraňovali, vedie ktomu, že je nevyhnutné uskutočniť ďalšie bezpečnostné opatrenie, kvôli ich vyššej horfavosti a vyššiemu zdravotnému riziku pre osoby manipulujúce s Iepidlom alebo povlakom na výrobnej linke. Navyše je nutné mať dostupné zariadenia pre neprerušovanú úpravu odpadov, aby sa obmedzilo na minimum ich vypúšťanie do atmosféry. Pretože obmedzenia týkajúce sa vypúštania sú stále prísnejšie. náklady na úpravu, ako sohladom na vlastné zariadenie, taks ohľadom na ich prevádzku, stále rastú.0013 Dokonca, iked roztoky, emulzie a disperzie dostupné na trhu sú relatívne koncentrované polyméry (40 až 80 °/o hmotnostných), stále obsahujú vodu a/alebo organické rozpúšťadlá čo vedie k tomu, že štádium sušenia nie je0014 Cieľom predkladaného vynálezu je poskytnúť polymérnu disperziu neobsahujúcu vodu a prchavé organické rozpúšťadlo, ktorú je možno použit ako prostriedok na lepenie pre sklené pramene alebo prostriedky napoťahovanie pre sklené vlákna a zostavy takých vlákien.0015 Ďalším cielom vynálezu je poskytnúť polymérnu disperziu obsahujúcu vysoký obsah polyméru, ktorá zostáva stabilná za normálnych0016 Tieto ciele sú dosiahnuté disperziou podľa vynálezu. ktorá zahrňuje produkt zpolymerizácie aspoň jedného vinylového monoméru vprítomnosti radikálového iniciátora v reaktívnom organickom disperznom médiu vybranom zo silikónov zahrňujúcich aspoň jednu epoxy skupinu, výhodne aspoň dve, na0017 Podľa vynálezu je vytvorený organický latex zložený zpolyméru vzniknutého polymerizáciou in sítu jedného alebo viacerých vínylových monomérov schopných polymerizovať sa radikálovým spôsobom stým, že tento polymér je dispergovaný v organickom médiu zahrňujúcom jednu alebo viac reaktívnych skupín, ktoré môžu reagovať sďalšími zlúčeninami v nasledujúcom stupni s tým, že uvedené skupiny nie sú schopné polymerizácie radikálovým spôsobom. Vníektorých prípadoch je malý podiel vinylového monoméru(ov), ktoré môžu byť vmnožstve až 10, schopné reagovať sreaktívnym organickým médiom, čo poskytuje očkovaný produkt, ktorý0018 Disperzia podľa vynálezu sa získa, hned ako rozdiel medzi parametrom rozpustnosti polyméru (ötp) a parametrom rozpustnosti disperzného média (ötm) postačuje k tomu, aby sa vytvoril dvojfázový system. Všeobecne sa disperzia získa, keď je splnený nasledujúci vzťah0019 Disperzia je pripravená podľa postupu, ktorý zahrňuje štádium miešania aspoň jedného vinylového monoméru, radikálového iniciátora a reaktívneho organického dispergujúceho média a štádium reakcie zmesí pri teplote aspoň 20 °C a nižšom ako je teplota varu zlúčeniny v zmesi, ktorá mánajnižšiu teplotu varu. Vinylový monomér je vybraný z monomérov vzorca. X je alkylový zvyšok 01-015, arylový zvyšok, výhodne fenylový zvyšok,ktorý môže zahrňovat jeden alebo viac alkylových substituentov C 1-C 4,výhodne tolylový zvyšok, alebo arylalkylový zvyšok 07-010, výhodne benzylový zvyšok a Y predstavuje atóm vodíka alebo alkylový zvyšok C 1 C 4

MPK / Značky

MPK: C09D 151/08, C09D 151/00, C08F 283/12, C08F 2/14, C03C 25/28

Značky: spôsob, organickom, použitie, přípravy, médiu, reaktívnom, disperzie, polymérne

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/25-e9592-polymerne-disperzie-v-reaktivnom-organickom-mediu-sposob-ich-pripravy-a-pouzitie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Polymérne disperzie v reaktívnom organickom médiu, spôsob ich prípravy a použitie</a>

Podobne patenty