Kombinácia na liečbu zápalových ochorení imunitného systému

Je ešte 17 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Predložený vynález sa týka liečby imunozápalových ochorení.Zápalové ochorenia imunitného systému (napr. reumatoidná artritída, psoriáza,ulceratívna kolitída, Crohnova choroba, odumieranie mozgových buniek v dôsledku mozgovej mŕtvice, ankylozujúca sponclylitída, tibromyalgia a zápalové dermatózy, astma,roztrúsená skleróza, diabetes typu l, systémový lupus erytematosus, sklerodermia, systémová skleróza a Sjögrenov syndróm) sa vyznačujú dysreguláciou imunitného systému a nesprávnou aktiváciou obranných reakcií tela, čo vedie k narušeniu telesných tkanív.Jedno percento osôb na celom svete trpí reumatoidnou artritídou (RA). dlhodobým postupne sa zhoršujúcim ochorením, ktoré spôsobuje silné opuchy, pretrvávajúce bolesti a nakoniec až deformácia a deštrukcía kĺbov. Podľa nadácie Arthritis Foundation postihuje vsúčasnosti reumatoidná artritída viac ako dva milióny Američanov, pričom u žien je pravdepodobnosť ochorenia trikrát vyššia. Reumatoidná artritida sa vyznačuje zápalom klbových púzdier a/alebo iných vnútorných orgánov a prítomnosťou zvýšeného počtu lymfocytov a vysokých hladín prozápalových cytokínov.Diagnóza RA všeobecne zahŕňa (i) rannú stuhnutost kĺbov trvajúcu najmenej hodinu,než sa stav zlepší, (ii) artritídu troch alebo viacerých oblastí klbu, spojenú s opuchom alebo presiaknutím mäkkých tkanív (iii) artritídu aspoň jedného klbu na ruke (iv) symetrickú artritídu, t.j. súčasné postihnutie rovnakých kĺbových oblastí na obidvoch stranách tela (vi) reumatoidné noduly (vi) abnormálne hladiny sérového reumatoidného taktora a (vii) rádiografické zmeny charakteristické pre reumatoidnú artritídu na posteroanteriórnych snímkach ruky a zápästí, zahrňujúce erózie alebo preukázateľne odvápnenie kosti nachádzajúcejv postihnutých kĺboch alebo najvýraznejšie v susedstve postihnutých kĺbov.Pacienti sú klasitikovzmí. že majú RA, ak spĺňajú aspoň štyri z týchto siedmich kritérií azároveň kritériá (i) až (iv) počas najmenej šest mesiacov (American College olRheumatolivgy, 1987 (ĺriteria lbr the Classilication of Acute Arthritis of Rhcumatoid Arthritis, založené na Arnctt F C et al., Arthritis Rheum. l 088 311315-324). Bolest ako taká nie je kritériom pre diagnózu RA.Liečba RA sa všeobecne zahŕňa protizzipalové stratégie zamerané na potlačenieklinických prejavov zápalu klbu. ktoré zahŕňajú synovíalne zosilnenie. citlivosť klbov astuhnutost kĺbov. Lieky určené na zmiernenie týchto prejavov a príznakov obvykle zahŕňajú(i) nesteroidne protizápalove lieky (NSAID napr. detoprotěn, diklofenak, ditlunisal, etodolak,fenoprofćn, llurbiprofén, ibuprofen, indometacin, ketoprofćn, meklofenameát, mefenamovú kyselinu. meloxikam, nabumeon, sodná sol naproxcnu, oxaprozin, piroxikam, sulindak,tolmetin, celekoxib, rofekoxib, aspirín, cholín-salicylát, salsalát a salicylát sodný a horečnatý)-i ked sú tieto postačujúce na liečbu miernej RA, nemajú zrejme ťlčinok na dlhodobý priebeh tohto ochorenia a (ii) steroidy (napr. kortizón, dexametazón, hydrokortizón,metylprednizolon, prednizolon, prednizón, triamcinolon).Liečba RA môže tiež zahŕňať stratégie zamerané na obmedzenie dlhodobého poškodenia kĺbov a deformácie spôsobené zápalom kĺbov. Takéto liečenia sa obvykle opisujú ako DMARD, t.j. disease modifying antirheumatic drugs (antireumatické lieky modiñkujúce priebeh choroby) (napr. cyklosporin. azatioprín, metotrexát, letlunomid,cyklofosfamid, hydroxychlorochinón, sulfasalazín, D-penicilamín, minocyklin, zlato,etanercept (rozpustný receptor pre TNF) a infliximab (chimerická monoklonálna protilátka proti TNF.Je potrebné vyvinúť nové kompozície na liečbu imunozápalových ochorení.Zistili sme, že kombinácia dipyridamolu (známeho tiež ako 2,6-bis(dietano 1 amino)4,8-dipiperidinopyrimidoö.4-d)pyrimidín a kortikosteroidov. ako napr. tludrokortizónu(známeho tiež ako Q-alta-lluór-ll-beta,17-21 lfa,21-trihydroxy-4-pregnen-3,20-dión~acetát) a prednizolónu (prednisolon) (známeho tiež ako l-dehydrokortizol l-dehydrohydrokortizón alebo lA-pregnadién-l 1 beta,17 alfa,2 l-triol-BQO-dión alebo 1 lbeta,l 7 alta,2 l-trihydroxy-l,4 pregnadién-320-dión), spôsobuje výrazné potlačenie hladín TNFUL vyvolaných vmononukleárnych bunkách periférnej krvi (PBMC).Predložený vynález teda opisuje kompozíciu na liečbu pacienta ktorý má alebo ktorému hrozi vyvinutie imunozápalovéłio ochorenia. Tento spôsob zahŕňa podávanie (i) konikosteroidu a (ii) dipyridamolu. Obidve tieto látky majú byt podávané v takom množstve,aby ieh kombinácia bola postačujúca na liečbu alebo prevenciu imunozàpalovćho ochorenia.Dipyridamol a kortikosteroid môžu byt iarimmne vo farmaceutickej kompozícii. ktorá obsahuje farmaceutický prijateľný nosič. riedidlo alebo pomocnú látku, a sú podávané v dávkach a frekvencii tak. aby znižovałli hladiny lNFa na úroveň postačujúcu na zaisteniepriaznivého liečebného účinku na pacienta. Dipyridamol a kortikosteroid je možné podávaťv rozpätí 14 dní po sebe (napr. v rozpätí l 0 dní. v rozpätí 5 dní, 24 hodín, alebo v rozpätí jednej hodiny po sebe alebo dokonca súčasne). Podávanie každej tejto látky je Inožné uskutočniť napr. l až 5 krát denne alebo ako je potrebné na zmiernenie symptómov.Predložený vynález teda tiež charakterizuje farmaceutické kompozície, farmaceutické balenia a súpravy obsahujúce dipyridamol a jeden alebo viac kortikosteroidov. Kompozície(farmaceutické kompozície a farmaceutické balenia) podľa tohto vynálezu môžu predstavovať i zložitejšiu kombináciu dipyridamolu a kortikosteroidov. Konkrétne môže byť dipyridamol kombinovaný sjedným, dvomi, tromi alebo viacerými kortikosteroidmi. Vo výhodných Liskutočneniach sú dipyridamol, kortikosteroid alebo obidva povolenými liečivami na podávanie človeku Americkým štátnym Ľiradom pre liečivá a potraviny (U SFDA).Tu opísaný predložený vynález je taktiež ilustrovaný na použití kortikosteroidov tludrokortizónu (známeho tiež ako 9-alfa-tlLiór-1 l-beta,17-alta,2 l-trihydroxy-4-pregnén-3.20 dion-acetát) a prednizolónu (známeho tiež ako l-dehyçlrokortizol 1-dehydrohydrokortizóm alebo lA-pregnadién-l lbeta.17 alfa,2 l-triol-320-dión alebo 11 beta,l 7 alfa,2 l-trihydroxy-IApregna-dién-3,20-dión) odborníkovi je však známe, že pre spôsoby a kompozície podľa tohto vynálezu je možne použiť i štrukturálne a funkčne analógy týchto kortikosteroidov v kombi~ nácii s dipyrídamolom. Ďalšie použiteľné kortikosteroidy je možne určiť na základe ich spoločných štrukturálnych vlastností a mechanizmu pôsobenia v rámci rodiny kortikosteroidov.Dipyridamol a kortikosteroid sa môžu podávať vjedinej formulácii alebo v rôznychtarmaceutických formuláciách. Farmaceutické kompozície alebo zložky farmaceutického balenia je možné podávať rovnakou cestou alebo rôznymi cestami, ktoré môžu zahŕňať perorálne. rektálne, intravenózne,intramuskulárne, subkutánne, intraaitikulárne, inhalačné, topické alebo lransdermálne vaginálne a očné podávanie.Dávkovanie dipyridamolu a kortikosteroidu je možné určiť individuálne dipyridamol sa však obvykle podáva ľudským pacientom vdávke cca 0,5 až 800 mg/deň, 18600 ing/deň. alebo 50 až 400 mg/deň. Kortikosteroidy sa obvykle podávajú v dávke 0.1 až 1500 ing/deň. 0,5 až 30 ing/deň. alebo 0,5 až 10 ing/deň. Výhodnejšie sú nižšie dávky kortikostcroidov (napr. dávka l 0 ing/deň alebo menej prednizolónu alebo jeho ekvivalentu). Celkovú dennú Llávku dipyridamolu a kortikosteroidti je možné podat v jednej, dvoch, troch. štyroch alebo viacerých LláVkHCh. Jipyridzunol a kortikosteroid nie je nutne podávať v rovnakom počte denných dávok. Nie je taktiež nutné podávrtť dipyridaxmol a/alebo kortikosteroidkaždý deň alebo rovnakou cestou potlávania. Dipyrirlamol je možné napr. podzivatintravenóznymi injekciami každé dva dni a kortikosteroid je možné podávať topicky dvakrát denne. Preto, ak sú podávané v rôznych kompozíciách, farmaceutické formulácie, balenia a súbory sa pripravia vo formách a dávkovaniach vhodných na zaistenie požadovaného liečebného režimu.Poruchami alebo ochoreniami liečenými použitím spôsobov a kompozícii podľa predloženého vynálezu sú imunozápalové ochorenia, ktoré zahŕňajú napr. reumatoidnú artritídu, psoriázu, ulceratívnu kolitídu, Crohnovu chorobu, odumieraníe mozgových buniek v dôsledku mozgovej mŕtvice, ankylozujúcu spondylitídu, fibromyalgiu, roztrúsenú sklerózu,diabetes typu l, systémový lupus erytematosus alebo Sjögrenov syndróm.Zlúčeniny používané vpredloženom vynáleze zahŕňajú tu opísané latky vktorejkoľvek z ich farmaceutický prijateľných foriem, vrátane diastereomérov a enantiomérov, solí,solvátov a polymorfných foriem, a tiež racemické zmesi tu opísaných zlúčenín.Ako liečba sa rozumie podávanie alebo predpísanie farmaceutickej kompozície na liečbu alebo prevenciu zápalového ochorenia.Ako pacient sa rozumie ktorýkoľvek živočích (napr. človek).Termín imunozápalové ochorenie zahŕňa rôzne chorobne stavy, vrátene autoímunitných chorôb. Imunozápalové ochorenie vedie k deštrukcii zdravého tkaniva pôsobením zápaloveho procesu. lmunozápalovými ochoreniami sú reumatoidná artritída, psoriaza,ulceratívna kolitida, Crohnova choroba, odumieranie mozgových buniek v dôsledku mozgo~ vej mŕtvice, ankylozujúca spondylitída, fibromyalgia, roztrúsená skleróza, diabetes typu l,systémový lupus erytematosus a Sjögrenov syndróm.Ako kortikosteroiď sa označuje akýkoľvek prirodzene sa vyskytujúci alebo syntetický steroidný hormón, ktorý je možné odvodit od cholesterolu a ktorý sa vyznačuje hydrogenovaným cyklíckým systémom cyklopentán-perhydrofenantrénu Prirodzene sa vyskytujúce konikosteroidy sú obvykle produkované kôrou nadobličiek. Syntetické kortikosteroidy je možné halogenovat. Funkčné skupiny nevyhnutne pre aktivitu zahŕňajú dvojitú väzbu na A 4, C 3 ketón a C 20 ketón. Kortikosteroidy môžu mať glukokortikoidnú a/alebo mineralokortikoidnú aktivitu. Vo výhodných uskutočneniach je kortikosteroidom bud iludrokortizón alebo prednizolón.Príklady kortikosleroidov zahŕňajú algcston, ó-alta-tluór-prednizolón, ó-alfa-metylprednizolcän, ő-alfa-metylprednizolón-Zl-acetát, sodnťn sol ó-alta-mctylprednizolón-2 l-hemisukcinátu, 6-alta.9-a 1 fa-ditluór-predniza)lón-Zl-acetát-l 7-butyrát, amcinafal, beklomctazón,bcklometazón-dipropionát. monohydrát beklomctazón-diprtnpionúttl, ó-beta-hydroxykortizol.

MPK / Značky

MPK: A61K 31/519, A61K 31/56, A61P 29/00, A61P 1/04

Značky: liečbu, imunitného, kombinácia, zápalových, ochorení, systému

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/25-e9536-kombinacia-na-liecbu-zapalovych-ochoreni-imunitneho-systemu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kombinácia na liečbu zápalových ochorení imunitného systému</a>

Podobne patenty