Suspenzia bordeauxskej zmesi a proces príprav z nej

Je ešte 17 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

SUSPENZIA BORDEAUXSKEJ ZMESI A PROCES PRÍPRAV Z NEJ Opis 0001 Vynález sa týka suspenzie bordeauxskej zmesi a procesu príprav z nej.0002 Pre vytvorenie vodného roztoku existujú dva možné spôsoby, menovite fyzikálne alebo chemické procesy.0003 Počas fyzikálneho procesu je do systému mechanicky vpravený veľký objem energie. Nevýhodou procesu je to, že iba veľmi malá časť použitej nadbytočnej energie je využitá na mletie, väčšina z nej je konvertovaná na teplo, a preto je nutné intenzívne chladiť zariadenie, či už priamo alebo mlecou náplňou. Inou charakteristikou tejto metódy je to, že so zvyšovaním jemnosti mletia sa požadovaná energia exponenciálne zvyšuje a dosiahnuteľná jemnosť je obmedzená. Je nemožné mletím dosiahnuť čiastočky menšie než veľkosti 1-2 m, aj za použitia najmodemejšieho zariadenia.0004 Ubehlo veľa času odkedy boli vykonané prvé snahy pre nájdenie a použitie metódy, pri ktorej by sa obišli vyššie spomínané nevýhody. Toto môže byt dosiahnuté iba zásahom počas formovania pevných čiastočiek, napr. použitím chemických procesov , vo všeobecnosti nazývaných precipitácia- zrážanie. Základom procesu je to, že je požadovaná zlúčenina pripravovaná chemickou reakciou vmédíuvode/roztoku, apodmienky operácie sú ovplyvnené tak, aby bola dosiahnutá požadovaná štruktúra častíc. Či už je pevná zložka suspenzie (ktorá môže byť anorganická, vniektorých prípadoch organická) forrnovaná pomocou mletia alebo vyzrážanim, povrch materiálu nie je homogénny, pokiaľ berieme do úvahy jeho elektrický náboj alebo distribúciu náboja. Médium, ktorým je vo väčšine prípadov voda, je taktiež polárne. Toto má dva následky. Na jednej strane existujú interakcie medzi čiastočkami, ana druhej strane medzi čiastočkou amalými molekulami,zlepujú sa, a vytvárajú sa štruktúry s vodíkovými väzbami.0005 Ztohto vyplýva, že sa viskozita výrazne zvyšuje, ana jej zlomenie, napr. miešaním, musí byť použitá energia. Efekt fenoménu sa stáva silnejším so zmenšovaním čiastočiek, podľa relevantných zákonov fyzikálnej chémie. Preto môžu byť y veľmi jemných čiastočiek s veľkosťou v m, pripravované iba relatívne huste suspenzie.0006 Viskozita môže byt znížená a intenzita tečenia môže byť zvýšená použitím činidiel. Činidlá majú dvojaký charakter, jedna časť molekuly je nepolárna, a druhá je silne polárna, ktorá obsahuje vo väčšine prípadov skupinu kyseliny sulfónovej. Ich ďalšou charakteristikou je to, že sú to veľké molekuly a ich veľkosť môže byť zvýšená polyrnerizáciou. Vďaka ich silne aniónovej skupine môžu prelomiť spontánne sformované slabé väzby, a vytvoriť ochranné koloidy.0007 Existuje mnoho polí použitia, kde mimo najjemnejšej veľkosti častíc, je požadovaný veľmi vysoký obsah pevného materiálu. Ochranné činidlá sobsahom medi, ktore chránia rastliny, sú známe avyužívané viac ako 250 rokov. Ostanú nenahraditeľnými po dlhú dobu, a aj napriek vykonaným snahám o produkciu zdravej,biologickej potravy, sa stanú znovu populárnymi. Najdôležitejším členom tejtoskupiny činidiel je bordeauxská zmes. V začiatkoch boli používané rôzne chemikálie obsahujúce med. Vprvom rade bolí vodné roztoky modrej Skalice používané pre ochranu kultivovaných rastlín, najmä pre ochranu hrozna pred šírením vážnych ochorení zapríčinených hubami. Veľmi skoro sa prišlo na to, že aj keď modrá Skalica zabíja patologické huby, zároveň spôsobuje takzvané opaľovanie hrozna, ktoré má byť chránené, a vo vážnych prípadoch je spôsobená škoda porovnateľná s tou, ktorú by zapríčinila hubová infekcia.0008 Ukázalo Sa, že íónová meď z kyselinovej disociácie, ktorá je vo všeobecnosti bunkovým jedom, poškodzuje aj bunky rastliny. Preto, niekto musi vytvoriť také podmienky vroztoku, aby bola koncentrácia rozpustenej medi vspreji vhodná pre zabíjanie húb, ale ešte nepoškodila bunky rastliny. Na základe početných praktických experimentov bolo zistené, že existujú soli medi, ktoré spĺňajú vyššie Spomínané požiadavky. Tieto soli sa forrnujú neutralizáciou modrej Skalice základnými materiálmi. Takéto soli sú bordeauxské zmesi pripravené zmiešaním modrej Skalice shaseným vápnom, zktorých je aktívne činidlo takzvaný bordeauxský komplex,aburgundská zmes, uhlíčitá soľ, pripravená neutralizáciou modrej Skalice pomocou uhličitanu vápenatého. Po oxychloride meďnatom a po poslednom vývoji procesov pre jeho produkciu, bol hydroxid meďnatý umiestnený na trh. Z Vyššie uvedeného vyplýva, že efekt je výsledkom priameho kontaktu živého organizmu, napr. bunky,a íónového meďnatého roztoku. Pre materiály tohto typu je charakteristická nízka rýchlosť rozpúšťania a rozstrekovanie rozpusteného materiálu V sprejových kvapkách pomocou difúzie. Kvôli tomu sa koncentrácia mení podľa vzdialenosti od čiastočky,napr. sa znižuje podľa gradientov určených rýchlosťou rozpúšťania aaktuálnych podmienok difúzie.0009 V maďarskej patentovej špecíñkácii č. 200657 je uvedený proces pre prípravu bordeauxskej zmesi, ktorá obsahuje komplex trojsýtnej modrej Skalice S veľkosťou častíc 1300-1400 nm v 20-40 hmotnostné percentá. US 2 998 345 uvádza hydrogely bordeauxskej zmesi bez spomenutia akejkoľvek veľkosti častíc. Naším cieľom bolo pripraviť tekutú suspenziu, vktorej je veľkosť čiastočiek komplexu trojsýtnej modrej Skalice veľmi jemná, prednostne menej ako 1 m, napr. v nm, a jej koncentrácia je najvyššia možná.0010 Tieto požiadavky si vzájomne odporujú. Ich uspokojenie sa zdá byt možné len vytvorením serióznych kompromisov. Podľa predchádzajúcich skúseností je možné dostat jemnú veľkosť častíc iba vzriedenom roztoku, pretože vzťah rastu kryštálov a rýchlosť tvorby jadra kryštálu musí byť posunutá na neskoršie. Možnosť je reprezentovaná skúsenosťami, že existujú činidlá, ktoré absorbujú na povrchu formujúcich sa kryštálov takzvanú dvojitú vrstvu, aokrem toho, vďaka svojej molekulámej štruktúre, vytvárajú aj koloidný film. Rozpustené zložky potrebné pre rast kryštálu musia túto bariéru prekonať difúziou. Toto spomaľuje rýchlosť rastu kryštálu, V zabalenom materiáli sa koncentrácia rozpusteného materiálu zvyšuje kvôli akcelerácii formácie kryštálových jadier. Podmienkou toho všetkého je, že vyššie Spomínané materiály musia byť prítomné vpožadovanom množstve. Inak nebudú schopné tvoriť vrstvy dokonale kryjúce novovytvorené čiastočky. Efekt môže byť oslabený vysokou teplotou, čo pri znížení Stability krycích vrstiev posúva fonnujúci sa systém ku nárastu priemernej veľkosti častíc.0011 Čo sa týka nárastu koncentrácie meďnatého komplexu v bordeauxskej ymesi,existujú ďalšie obmedzenia. Bordeauxská zmes, ako je popísaná vyššie, môže byť pripravená zmiešaním roztokov haseného vápna a modrej Skalice. Kvôli reologickým dôvodom môže byť obsah haseného vápna zvýšený iba do určitej miery, a rozpustnosť modrej skalice je tiež obmedzená. Následne môže byť obsah aktívnej zložky súčasne aplikovaných procesov konečného produktu, zvýšený iba na maximálne určené vyššie uvedenými faktormi.0012 Problémy prípravy bordeauxskej zmesi s vysokými koncentráciami sú reakcia heterogénnej fázy, viskozita dispergovaných fáz, akontakt zložiek počas reakcie.0013 Vhodne zvolené disperzné činidlo môže ovplyvniť viskozitu dispergovanej fázy počas reakcie. Reakcia môže byť vykonaná plynulými, kvázi kontínuálnymi,kvázi krok za krokom a krok za krokom procesmi.0014 Pre zaistenie požadovanej biologickej efektivity a stability suspenzie, musí byť veľkosť častíc trojsýtnej modrej skalice/vápenatého komplexu vrozsahu nanometrov. Ekonomický výkon kontinuálneho procesu vyjadrený vmaďarskej patentovej špeciñkácii č. 200657 je sťažený ťažkosťami pri kontrole procesu akomplexnosťou použitého zariadenia. Proces krok za krokom nie je vhodný pre dosiahnutie rozsahu V nanometroch.0015 Kupodivu môže byť požadovaný cieľ dosiahnutý použitím procesu kvázi kontinuálneho procesu a špecifickým primárnym disperzným činidlom so vzorcom I0016 Predmet vynálezu podľa vyššie uvedeného cieľa je suspenzia s hydrogélovou štruktúrou, obsahujúca 350-875 g/l trojsýtnej modrej skalice/vápenatého komplexu so vzorcom CuSO 4 x 3 Ca(OH)2 x 4 HgO a s 600-750 nm priememou veľkosťou častíc.0017 Predmet vynálezu je špecifickejšie suspenzia s hydrogélovou štruktúrou,obsahujúca 350-875 g/l trojsýtnej modrej skalice/vápenatého komplexu so vzorcom CuSO 4 x 3 Ca(OH)2 x 4 H 2 O a s 600-750 nm priemernou veľkosťou častíc, ako aj primárnym disperzným činidlom sodíkovou soľou diméru metylnaftalénu kyseliny sulfónovej, zlúčenina so vzorcom (I)o ktorá obsahuje menej ako 4 hmotnostné percentá monoméru, menej ako 3 hmotnostné percentá polyméru ktorého kondenzačný stupeň je väčší ako 2,menej ako 5 hmotnostné percentá modrej skalice -, a voliteľne sekundárne disperzné čínidlo a iné pomocné materiály.0018 Suspenzia podľa vynálezu obsahuje 27-71.5 hmotnostné percentá komplexu trojsýtnej modrej Skalice, 4-10 hmotnostné percentá sodíkovej soli diméru metylnaftalénu kyseliny sulfónovej, 0-4 hmotnostné percentá sekundámeho disperzného činidla, O.5-l,.5 hmotnostne percentá minerálneho alebo rastlinného oleja, 0.1-2 hmotnostné percentá emulgátora, 0.1-0.5 hmotnostné percentá antísedimentačného činidla, a do 100 hmotnostně percentá Vody.0019 Ako sekundárne disperzné činidlo (ďalej V texte skrátene SD) etoxylovaná soľ alkylaryl fosfátu, prednostnc etoxylovaný (EOlO) nonylfenol fosfát monoetanolamín, akoemulgátor mastný alkohol polyglykol éter, prednostne polyglykol éter (EOlO) z C 1243 alkoholu, ako antísedimentačné činidlo syntetický polymér, polyvinyl alkohol, polyvinylpyrolidón, alkalická soľ polyakrylátovej kyseliny, kopolymér polyvinylalkoho 1-polyvínylpyrolidón, kopolymér obsahujúci Vinyl acetát alebo prirodne polyméry, algináty, polysacharidy, prednostne Xantánovú gumu, ako minerálny a rastlinný olej môže byť prednostne použitý parafínový olej.0020 Podľa vynálezu, suspenzia s hydrogélovou štruktúrou, obsahujúca 350-875 g/l trojsýtnej modrej skalice/Vápenatého komplexu so vzorcom CuSO 4 x 3 Ca(OH)2 x 4 HgO a s 600-750 nm príememou veľkosťou častíc, ako aj primárne disperzné činidlo sodíková soľ diméru metylnaftalénu kyseliny sulfónovej, zlúčenina so vzorcom (I)o ktorá obsahuje menej ako 4 hmotnostné percentá monoméru, menej ako 3 hmotnostné percentá polyméru ktorého kondenzačný stupeň je väčší ako 2,menej ako 5 hmotnostné percentá modrej skalice, a voliteľne sekundárne disperzné činidlo a iné pomocné materiály, môže byť pripravená nasledovným spôsobom1. a) pre prípravu suspenzie obsahujúcej 350-470 g/l trojsýtnej modrej skalice/vápenatého komplexu, roztok obsahujúci pentahydrát modrej skalice, primárne disperzne činidlo a Vodu V hmotnostnom pomere(2942)(7-9)(64-50) a suspenzia obsahujúca hasené vápno, primárne disperzné činidlo, etylénglykol a vodu v hmotnostnom pomere (3545)(8-10)(9-11)(38-43) sú miešané počas 35-45 minút V hmotnostnom pomere (4.6-3.3)l takým spôsobom, že počas miešania je hodnota pH medzi 8 a 10 a teplota je 35-55 °C, potom je suspenzia obsahujúca komplex sformovaný zrážaním miešaná až pokým pH nedosiahne hodnotu 8-8.2, potom je formácia komplexu následne opakovaná až pokým 350-470 g/l komplexu obsahuje takým spôsobom, že obsah suspenzie v reaktore je zredukovaný na 40-60 objemových percent, a menej ako V podmienkach predchádzajúceho zrážania je opakované zrážanie dokončené na 100 objemu v reaktore,alebo2. b) pre prípravu suspenzie obsahujúcej 350-875 g/l trojsýtnej modrej skalice/vápenatého komplexu, prášková zmes obsahujúca pentahydrát

MPK / Značky

MPK: A01N 59/20, A01P 3/00, A01N 25/04

Značky: príprav, bordeauxskej, proces, suspenzia, zmesí

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/25-e8844-suspenzia-bordeauxskej-zmesi-a-proces-priprav-z-nej.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Suspenzia bordeauxskej zmesi a proces príprav z nej</a>

Podobne patenty