Zlepšený tužkový injektor

Je ešte 17 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Tento vynález sa týka tužkových injektorov, to znamená injektorov typu, ktorý poskytuje podávanie vstreknutím liečivých produktov z viacdávkového zásobníka. Konkrétne sa tentovynález týka injektorov, V ktorých užívateľ môže nastaviť dávku.Tieto injektory sa používajú vprípadoch, kedy si osoby pravidelne dávajú injekcie bez formálneho lekárskeho výcviku. To je stále viac bežné medzi osobami, ktoré majú cukrovku,vtakomto prípade samoliečba umožňuje týmto osobám účinne ovplyvňovať priebeh ichTieto okolnosti určujú súbor požiadaviek na tento typ tužkových injektorov. Injektor sa musí dať jednoducho používať, pokiaľ ide o manipuláciu s jeho časťami, ako aj pochopenie jeho ovládania užívateľom. V prípade osôb s cukrovkou môže byť veľa užívateľov fyzicky Zoslabnutých a môžu mať taktiež zhoršený zrak. V prípadoch, V ktorých by mal byť injektor na jedno použitie, avšak nie na viac použití, by mal byt injektor lacný vzhľadom na jehoDokument US 5,226,895 sa týka injekčnej striekačky, ktorá má prostriedok na nastavenie dávky kvapaliny, ktorá sa má vstreknúť. Táto injekčná striekačka obsahuje kryt, ktorý je prispôsobený na prijatie zásobníka kvapaliny vo vnútri distálnej oblasti a nastavovaciezariadenie vo vnútri blízkej oblasti.Ďalší príklad tužkového injektora zo stavu techniky je uvedený V dokumente WO-A 02053214. Úvodná časť nároku 1 je založená na opise uvedeného dokumentu.Výhodou tohto vynálezu je to, že poskytuje zlepšený tužkový injektor. Tento cieľ sa dosiahneprostredníctvom znakov význakovej časti nároku 1.Podľa tohto vynálezu tužkový injektor obsahujepiestnu tyč ktorá má skrutkový závitvložku, ktorá je umiestnená v kryte a cez ktorú sa piestna tyč môže otáčaťzápadkové prostriedky združené s vložkou na zabezpečenie otáčania piestnej tyče len v jednom jedinom smere cez vložkuobjímku s dávkovacou stupnicou otočnú vzhľadom na kryt a vložkuhnaciu objímku, ktorá je axiálne posúvateľná avšak neotočná vzhľadom na piestnu tYčgombík umiestnený na hnacej objímke a otočný vzhľadom na hnaciu objímku auvoľňovacie spojovacie prostriedky, ktoré po stlačení gombíka zamedzia vzájomnémulnjektor výhodne ďalej obsahuje maticu otočnú vzhľadom na hnaciu objímku a axiálneposúvateľnú, avšak nie otočnú vzhľadom na objímku s dávkovacou stupnicou.Vložka výhodne obsahuje prepážku ktorá má otvor, prvú valcovú časť vybiehajúcu z prvej strany prepážky, druhú valcovú časť vybiehajúcu z druhej strany prepážky a tretiu valcovúVložka alternatívne obsahuje prepážku ktorá má otvor, prvú valcovú časť vybiehajúcu z prvej strany prepážky, výstupok usporiadaný na druhej strane prepážky a valcovú časť vybiehajúcupreč od prepážky okolo okraja výstupku.V druhom altematívnom vyhotovení, vložka obsahuje prepážku, ktorá má otvor, prvú valcovú časť vybiehajúcu z prvej strany prepážky, výstupok usporiadaný na druhej strane prepážky,radiálnu prírubu vybiehajúcu z výstupku, pričom táto radiálna príruba je odsadená odprepážky, a valcovú časť vybiehajúcu preč od prepážky okolo okraja radiálnej príruby.Objímka s dávkovacou stupnicou obsahuje prvú sekciu s prvým priemerom a druhú sekciu s druhým priemerom, pričom vložka a vnútorný povrch prvej sekcie sú vybavené vzájomnezaberajúcimi členmi na vytvorenie špirálového závitu medzi vložkou a objímkouObjímka s dávkovacou stupnicou alternatívne obsahuje prvú valcovú časť pevne spojenú s druhou všeobecne valcovou časťou, pričom vnútorný povrch prvej sekcie a vonkajší povrch valcovej časti vložky sú vybavené vzájomne zaberajúcimi členmi na vytvorenie špirálovéhozávitu medzi vložkou a objímkou s dávkovacou stupnicou.Druhá všeobecne valcová časť výhodnejšie obsahuje prvú valcovú sekciu a druhú valcovú sekciu spojené osadením, pričom prvá sekcia je pevne spojená s vnútorným povrchom prvej časti objímky s dávkovacou stupnicou drážkovým spojom, a druhá sekcia má rovnakývonkaj ší priemer ako kryt.Druhá všeobecne valcová časť alternatívne obsahuje prvú valcovú sekciu a druhú valcovú sekciu spojené radiálnou prirubou vybiehajúcou z časti druhej sekcie, pričom prvá sekcia je pevne spojená s vnútorným povrchom prvej časti objímky s dávkovacou stupnicoudrážkovým spojom, a druhá sekcia má rovnaký Vonkajší priemer ako kryt.Vonkajší povrch objímky s dávkovacou stupnicou je výhodne vybavený grafickými znakmi a kryt je vybavený otvorom alebo okienkom, cez ktoré môže byť časť grafických znakovHnacia objímka výhodne obsahuje prvú časť s prvým priemerom umiestnenú medzi vložkou a piestnou tyčou a druhú časť s druhým priemerom umiestnenú medzi piestnou tyčou a objímkou s dávkovacou stupnicou, pričom vnútorný povrch hnacej objímky je spojený spiestnou tyčou drážkovým spojom tak, že môže dôjsť kiba vzájomnému pozdĺžnemuposunutiu, ale nie k vzájomnému otáčaniu týchto častí.Stredová prijímacia oblasť výhodnejšie obsahuje na prvom konci stredovo umiestnenúMatica je výhodne usporiadaná na špirálovom závite usporiadanom na hnacej objímke a je umiestnená medzi hnacou objímkou a objímkou s dávkovacou stupnicou, pričom objímka s dávkovacou stupnicou a matica sú k sebe spojené drážkovým prostriedkom na zamedzenievzájomného otáčania matice a objímky s dávkovacou stupnicou.Hnacia objímka výhodne ďalej obsahuje stredovú prijímaciu oblasť ktorá má okrajové vybranie, pričom gombík, ktorý má všeobecne tvar písmena T, má driek, ktorý je držaný vo vnútri prijímacej oblasti vzájomným pôsobením okrajového výstupku, usporiadaného na drieku a držaného V okrajovom vybraní usporiadanom v stredovej prijímacej oblasti, a tohotoVýhodnejšie má druhý koniec piestnej tyče všeobecne tvar písmena U, pričom každé z ramientvaru písmena U je uložené vo vnútri druhej časti hnacej objímky.Uvoľňovacie spojovacie prostriedky výhodne obsahujú súbor radiálne vybiehajúcich pozdĺžne orientovaných zubov jednotlivo usporiadaných na objímke s dávkovacou stupnicou a naMedzi objimkou s dávkovacou stupnicou a hnacou objímkou sú Výhodne usporiadané cvakave prostriedky, pričom tieto cVakaVe prostriedky obsahujú súbor pozdĺžne Vybiehajúcich zubov a pružný ozubený člen, pričom jeden zo súboru zahŕňajúceho zuby a ozubený člen je usporiadaný na objímke s dávkovacou stupnicou a druhý z tohto súboru je usporiadaný na hnacej objímke, pričom vzájomné otáčanie objímky s dávkovacou stupnicou a hnacej objimky spôsobuje prechádzame pružného ozubeného člena cez zuby na vytvorenie sledov cvakavýchPodľa ďalšieho hľadiska tohto vynálezu tužkový injektor obsahujepiestnu tyč ktorá má skrutkový závitVložku, ktorá je umiestnená V kryte a cez ktorú sa piestna tyč môže otáčaťobjímku s dávkovacou stupnicou otočnú vzhľadom na kryt a Vložku ahnaciu objímku, ktorá je axiálne posúvateľná vzhľadom na kryt a je vyznačený tým, že maximálne uhlové posunutie objimky s dávkovacou stupnicou vzhľadom na kryt je určené dosadnutím radiálne orientovaného výstupku na objímke s dávko vacou stupnicou na záchytný prostriedok na vložke.Radiálne orientovaný výstupok Výhodne prebieha paralelne spozdĺžnou osou objímkyZáchytný prostriedok Výhodne obsahuje drážku prebiehajúcu okolo stredovej plôšky, pričom táto stredová plôška má tvar klinu tak, že prvý okraj radiálne Vybieha do menšej vzdialenosti ako druhý protiľahlý okraj na Vymedzenie šikmého povrchu medzi prvým okrajom a druhýmTeraz bude vynález opísaný len prostredníctvom príkladu, s odkazom na priložené výkresy,na ktorýchobr. 1 zobrazuje bočný pohľad V reze na prvé vyhotovenie injektora podľa tohto vynálezu V prvej poloheobr. 2 zobrazuje bočný pohľad V reze na injektor na obr. l V druhej poloheobr. 3 zobrazuje bočný pohľad V reze na injektor na obr. l V tretej poloheobr. 4 zobrazuje bočný pohľad V reze na injektor na obr. l V štvrtej poloheobr. 5 zobrazuje bočný pohľad V reze na injektor na obr. l V druhej poloheobr. 6 zobrazuje bočný pohľad V reze na druhé Vyhotovenie injektora podľa tohto vynálezu

MPK / Značky

MPK: A61M 5/24, A61M 5/315, A61M 5/31

Značky: tužkový, injektor, zlepšený

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/25-e8096-zlepseny-tuzkovy-injektor.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zlepšený tužkový injektor</a>

Podobne patenty