Strešná krytina s línou kladenia

Číslo patentu: E 7367

Dátum: 03.02.2004

Autori: Jolitz Randal, Ziulkowski Charles Doyle, Carlson Dennis Dean

Je ešte 17 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Predložený vynález sa vzťahuje na strešnú krytinu. Osobitnejšíe, predložený vynález sa vzťahuje na strešnú krytinu majúcu líniu kladenia, ktorá umožňuje vhodné umiestnenie niekoľkonásobných vrstiev krytín voči sebe navzájom, rovnako ako vhodný odstup medziPoužívanie strešnej krytiny pre ochranu strechy je dobre známym. Niektoré ručne vyrábané strešné produkty, ako sú kompozitné bridlice, bolí vyrábané, aby sa podobali na zastrešenie prírodnými bridlicami. Tieto ručne zhotovované kompozitné produkty môžu byt želateľnou alternatívou k prírodnej bridlici na základe skutočnosti, že v niektorých prípadoch sú malej váhy, nenákladné a jednoduché na používanie. Nayvše, niekedy je jednoduché regulovaťfarbu, váhu, veľkosť a trvanlivosť ručne zhotovovaných produktov.Namontovaníe kompozitných brídlicových strešných produktov začína pokrytím strešnej nosnej plochy vodovzdorným podkladom. Bridlice sú potom umiestnené na vrchu vodovzdomého podkladu a priložené na strešný plášť v radoch alebo vo vrstvách. V úsilí uľahčiť proces pripevnenia bridlíc na strešný plášť boli vkompozitných bridlicových produktoch vytvorené jamky alebo diery. V niektorých prípadoch jamky alebo diery môžu vyžadovať osobitný krok vo výrobe po lisovaní a/alebo rezaní bridlicového produktu, ktorýmôže spôsobiť oneskorenie vo výrobe bridlícového produktu a zvýšenie výrobných nákladov.US-A-1491015 opisuje krytinu V súlade s preambulou patentového nároku l.Ako je najlepšie vidno na OBR. 1, referenčné číslo 10 ilustruje iný predchádzajúci spôsob riešenia kompozitného bridlicového strešného produktu. Osobitne, kompozitný bridlicový strešný produkt 10 obsahuje tenkú líniu kladenia 12 umiestnenú na čelnej ploche 14 apár výstupkov 16, ktoré vyčnievajú z ľavého a pravého okraja 18, 20 strešného produktu 10. Na doplnenie, skrátená mierka 22 obsahuje určitý počet stupnicových značiek ktoré sa rozprestierajú dovnútra od ľavého okraja 18, kde jedna alebo viacero stupnicových značiek môžu byť označené číslami. Napríklad, ak stupnicová značka 24 je označená číslom 7a stupnicová značka 24 je zarovnaná svrchným okrajom naspodku ležiaceho strešnéhoproduktu, toto by indikovalo, že 7 palcov zo stykovej časti naspodku ležiaceho produktu bude odkrytých. Ďalej môže byť v kompozitnom bridlicovom strešnom produkte 10 vytvorenýchpár klincových dier 26 na pozícii pod najnižším výstupkom 16.Vyššie opísané kompozitné bridlice boli vyrobene s veľmi tenkými líniami kladenia pre účely vzájomného zarovnávania niekoľkonásobných vrstiev bridlíc na streche. Napriklad, na strechu je najprv položená prvá vrstva krytín s líniou kladenia 12 umiestnenou na prednej ploche 14. Druhá vrstva krytín je potom položená na vrchu prvej vrstvy krytín umiestnením alebo ľavého okraja 18 alebo pravého okraja 20 priamo navrch alebo presne hraničiac stenkou línii kladenia 12 ležiacou naspodku. Nasledujúca krytina vdruhej vrstve je vo všeobecnosti položená vedľa prvej krytiny V druhej vrstve. Tento proces pokračuje až kým druhá vrstva krytiny sa nerozprestiera po obidvoch okrajoch strechy. Vprípade, kde kompozitné bridlice neobsahujú tenkú líniu kladenia, typicky sú na vodovzdornom podkladenačrtnute horizontálne a vertikálne línie, aby poskytovali návod na aplikovanie bridlíc naBez ohľadu na používanie vyššie uvedených návodov na zarovnávanie, používanie azarovnávanie bridlíc zostáva problematické. Napríklad, používanie tenkej línie kladenia vyvoláva problémy zarovnávania vtedy, keď sa na strechu ukladá druhá vrstva krytiny. Špecificky, prvá krytina V druhej vrstve, keď je kladená na vrch prvej vrstvy, často pokrýva celú líniu kladenia stanovenú prvou vrstvou. Ak sa pokrýva celá línia kladenia prvou krytinou uloženou v druhej vrstve (alebo dokonca po uložení niekoľkých prvých krytín), referenčným rámom pre kladenie nasledujúcich krytín v druhej vrstve sa potom stáva predný okraj druhej vrstvy krytiny. Z tohto dôvodu je veľmi ťažké zabezpečiť, aby nasledujúce krytiny kladenéV druhej vrstve, boli náležite umiestnené a zarovnané s prvou vrstvou krytiny.V súlade stým existuje tu potreba pre strešnú krytinu, ktorá pre kladenie nasledujúcich vrstiev krytín na strechu poskytuje vhodný a vyhovujúci návod na zarovnávanie. Predloženývynález napĺňa tieto potreby rovnako ako aj ďalšie potreby.Aby sa prekonali vyššie stanovené problémy, poskytuje sa strešná krytina podľa patentovéhonároku 1. Široká línia kladenia napomáha zabezpečiť take vodidlo, ktoré dovoľuje náležiteodstupy medzi každou z krytín V druhej vrstve, zároveň zabezpečujúc, že druhá vrstva krytínje správne zarovnaná vzhľadom k naspodku ležiacej vrstve krytiny.Osobitne, línia kladenia môže byt orientovaná pozdĺžne na prednej ploche krytiny a môžeNavyše, strešná krytina môže tiež obsahovať plánované alebo neplánovane zóny pripevňovania umiestnené na prednej ploche krytín, aby sa zabezpečilo miesto prepripevnenie krytín na strechu.Je tiež stanovená metóda V súlade s patentovým nárokom 7 pre aplikovanie strešných krytínz predloženého vynálezu na strechu.Pre doplnenie, na prednej ploche prekrývajúcej krytiny môžu byť umiestnené neplánovane zóny pre priklincovanie, aby sa zabezpečilo miesto pre spojenie prekrývajúcej krytiny soĎalšie zámery, výhody a neobvykle črty predloženého vynálezu budú čiastočne zverejnené v nasledujúcom opise a budú čiastočne evidentne popri tých z uplatňovania vynálezu, kde jeto uvažované s pripojenými obrázkami. STRUČNÝ OPIS VIACERÝCH POHĽADOV z OBRÁZKOVSprevádzajúce obrázky tvoria časť tejto špecifikácie a majú byť spolu s ňou čítané, pričom referenčné čísla sú použité preto, aby označovali rovnaké časti vrozličných pohľadoch a pričom OBR. 1 je rovinný pohľad na kompozitný strešný produkt podľa predošlého riešenia,OBR. 2 je rovinný pohľad na strešnú krytinu skonštruovanú v súlade s predloženým vynálezom,OBR.3 je bloková schéma opisujúca metódu kladenia prvej a druhej vrstvy krytín používajúc krytiny znázornene na OBR.2,OBR.4 je rovinný pohľad na prvú vrstvu krytiny používajúc krytiny znázornené naOBR. 2, OBR.5 je rovinný pohľad na krytinu znázornenú na OBR. 2, prekrývajúcu prvú vrstvu krytín tak, aby sa vytvorila druhá vrstva krytín, OBR. 6 je rovinný pohľad na pár krytín prekrývajúcich prvú vrstvu tak, aby sa vytvorila druhá vrstva krytín, OBR. 7 je bloková schéma opisujúca metódu kladenia alternatívneho typu krytín,ktoré neobsahujú výstupky, aOBR. 8 je rovinný pohľad podobný OBR. 6, znázorňujúci prvú a druhú vrstvu krytín bez výstupkov.Krytiny z OBR. 7 a 8 netvoria súčasť patentových nárokov vynálezu.Odkazujúc teraz detailne na obrázky, a počínajúc OBR.2, referenčné číslo 100 vo všeobecnosti označuje strešný produkt alebo krytinu skonštruovanú v súlade s predloženým vynálezom. Vo všeobecnosti, krytina 100 obsahuje líniu kladenia 102 majúcu takú šírku, že línia kladenia 102 je odkrytá vtedy, keď okraj prekrývajúcej krytiny v nasledujúcej vrstve je umiestnený v kontaktujúcej blízkosti okraja línie kladenia 102. Línia kladenia 102 môže byt použitá pre náležite umiestnenie azarovnanie prekrývajúcej alebo druhej vrstvy krytín vzhľadom na naspodku ležiacu alebo prvú vrstvu krytín. Pred doplnenie, krytina 100 môže obsahovat určitý počet výstupkov 104, 106, 108, 110, ktoré môžu byt použite v kombinácii s líniou kladenia 102 tak, aby napomáhali pri zarovnávaní niekoľkonásobných vrstiev krytín na streche. Na krytine 100 môže byť tiež obsiahnutý pár mierok 112, 114 tak, aby sa zabezpečil merací nástroj, ktorý vyhovuje tomu rozsahu, ked bude prvá vrstva odkrytá pri kladení druhej vrstvy krytín na vrch prvej vrstvy. Je pochopiteľne, že krytina 100 môže byt konfigurovaná tak, aby sa podobala na bridlicový strešný produkt, asfaltove šindle aleboľubovoľný iný typ strešného produktu.Ako je najlepšie vidno z OBR. 2, krytina 100 obsahuje prednú plochu 116, ktorá je určená vrchným okrajom 118, spodným okrajom 120, pravou stranou 122 aľavou stranou 124. Treba porozumieť a uvedomiť si, že pravé a ľavé strany 122, 124 budú tu ďalej označované ako predný okraj alebo zadný okraj v závislosti smeru, ako sú krytiny kladené na strechu(napr. sprava doľava alebo zľava doprava).

MPK / Značky

MPK: E04D 1/12

Značky: strešná, kladenia, línou, krytina

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/25-e7367-stresna-krytina-s-linou-kladenia.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Strešná krytina s línou kladenia</a>

Podobne patenty