Paleta z vlnitej lepenky

Číslo patentu: E 730

Dátum: 10.03.2003

Autori: Mulcahy Stephen, Reilly Ian

Je ešte 17 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Tento vynález sa týka zdokonalenia paliet z vlnitej lepenky.Palety sa používajú denne a zvyčajne sú vyrobené z dreva,polyetylénu, plastu alebo kovu. Palety môžu mat bežne používanú veľkost, ako napríklad v prípade paliet používaných v maloobchodnom predaji a v prípade výrobcov tovaru pre maloobchodný predaj, alebo môžu byť vyrobené na špecifické použitie. Ich hlavným účelom je bezpečne uskladnit tovar alebo množstvo výrobkov a umožnit mechanickú manipuláciu s tovarom alebo výrobkami vo výrobných jednotkách. Palety sa využívajú aj ako prepravné jednotky, často pri automobilovej preprave, na prepravu do maloobchodnej predajne. V maloobchodnej predajni sa opät uskutočňuje mechanická manipulácia s paletami a ich uloženie predtým, ako sa dopravia do jednotlivých predajní. Palety sa potom dajú využić na vystavenie tovaru alebo výrobkov priamo na podlahe predajne, ako súčast reklamnej jednotky.Zadováženie paliet zvyčajne predstavuje vysoké počiatočné náklady a preto sú zavedené systémy umožňujúce prenájom paliet v mieste potreby. Palety sa dajú zakúpiť tiež z druhej ruky, je to ale nákladné a navyše, takéto palety bývajú znečistenê. Palev ty sú rozmerné a zvyčajne majú štandardnú výšku a veľkost, aby boli kompatibilné tak so systémami výrobcu, ako aj s úložnými systémami predajcov. Drevené palety sú tažké na ručnú manipuláciu a zvyšujú záťažovú hmotnosť uskladneného a prepravovaného tovaru alebo výrobku, pretože často sa na seba ukladá niekoľko paliet s tovarom alebo výrobkami. Hmotnosť štandardnej drevenej palety je typicky medzi 25 kg a 50 kg. To znamená, že ručná manipulácia je namáhavá a táto hmotnosť môže poškodiť tovar alebo výrobok, na ktorom spočíva paleta. Tento typ paletyje taktiež nákladný na prepravu z dôvodu jeho veľkej hmotnostiTypické pracovné činnosti s paletou určenou na opakovanépoužívanie sú nasledovné. Vyrobený produkt, ako je napríklad v škatuliach balený textilný tovar, sa umiestni a vyrovná na štandardnú drevenú paletu. Obsluha ďalej môže navrch takto naloženej palety položiť ďalšiu paletu a na ňu umiestniť a urovnať ďalší, do škatúľ balený výrobok. V závislosti od toho, koľko vrstiev výrobkov sa použije na každej palete, každý stoh môže obsahovat niekoľko paliet. Stoh sa potom zvyčajne zabalí do pružného obalu na vytvorenie jednotky, s ktorou sa dalej mechanicky manipuluje pomocou ručne ovládaného zdvíhacieho vozíka alebo ručne ovládaného vidlicového zdvižného vozíka, a umiestni sa do skladu. Po určitom čase si výrobok objedná predajca a jednotka sa mechanicky naloží na prepravné vozidlo. V sklade predajcu sa jednotka vyloží a na určitý čas uskladní. Potom sa naloží na dalšie vozidlo a dopravi do obchodu predajcu, kde sa môže uskladnit alebo priamo umiestniť na podlahe obchodu s cieľom predat výrobok.Problémom pri uvedených pracovných činnostiach je skutočnost, že výrobca paletu nedostáva spát. To je pre výrobcu veľmi drahé a v konečnom dôsledku aj pre spotrebiteľa. Potom, čo sa výrobok alebo tovar vyloží z palety, sa predajca musí drevenej palety, ktorá je rozmerná a tažká, zbavit. Likvidácia palety vyžaduje drahú dopravu a je nákladná aj z hľadiska životného prostredia, pretože väčšina paliet končí na skládke odpadov. odhaduje sa, že na britských ostrovoch je v priemere asi 5 drevených paliet na každú osobu.Ak sa použije systém prenájmu paliet, palety musí prenajímać výrobca. Pritom je potrebné palety evidovat, čo je náročné na pracovnú silu a nákladné. Paleta sa potom nechá u predajcu. Predajca môže mat zásobu prázdnych paliet, ktoré môže dat spát výrobcovi, čo vyžaduje naloženie rozmerných, ťažkých a prázdnych paliet na vozidlo a ich dopravu späť k výrobcovi na náklady predajcu. Výrobcovi treba zaplatit aj za ukončenie prenájmu palety a ak sa nejaká paleta stratí, je potrebné zaplatit jejplnú cenu. Vrátené palety sa dajú znovu prenajímat v opakovanomcykle. Opakované používanie paliet často vedie k problémom s čistotou a opravovaním paliet. Drevené palety sa bežne spájajú klincami, ktoré môžu postupne vyčnievať a poškodiť na nich uložený tovar alebo výrobok. Okrem toho môžu na drevených paletách vznikať veľké alebo malé triesky, ktoré môžu buď poškodiť výrobok, alebo sa dokonca dostat do výrobku a výrobok kontaminovat,najmä pokiaľ ide o potraviny.Štandardná výška väčšiny paliet, ktorá je zvyčajne okolo 160 mm, určuje, aké množstvo výrobkov sa dá prepravovat na vozidle, napríklad so zhrnovacím systémom. Drevené palety sú tažké a ak sú mokré, môže sa ich hmotnost zdvojnásobit, a ručná manipulácia s nimi je tak nebezpečná.Cieľom tohto vynálezu je navrhnúť zdokonalenú paletu z vlnitej lepenky, ktorá by odstraňovala alebo aspoň zmenšovala,uvedené nedostatky.Ďalším cieľom tohto vynálezu je navrhnúť spôsob výroby palety z vlnitej lepenky.V súlade s tým tento vynález predkladá paletu 2 vlnitej lepenky, tak ako je definovaná technickými znakmi v nároku 1.Vytvorenie palety, ktorá sa dá prestavit z plochého tvaru do vzpriameného tvaru, sa prednostne dosiahne pomocou niekoľkých spojovacích členov, ktoré sú uchytené medzi vrchnym listom a základovým listom. Každý člen je konštruovaný tak, že je pohyblivý z naplocho zloženého stavu do vzpriameného stavu. Výhodnejšie je každý spojovací člen vyhotovený V podobe podpery 2 vlnitej lepenky, obsahujúcej dva v podstate rovnobežne protiľahlé hlavné panely telesa a dve dvojice protiľahlých bočných stien, pričom každá stena z jednej dvojice protiľahlých bočných stien je vytvorená z dvoch navzájom do seba zapadajúcich častí.Vytvorenie dvojice protiľahlých bočných stien, z ktorých každá pozostáva z dvoch navzájonn do seba zapadajúcich časti,umožňuje, aby zostavená podpera bola pohyblivá zo zloženého stavu do vzpriameného stavu. V zloženom alebo plochom stave súdve časti každej steny rozpojené, aby každá časť mohla ležatnaplocho oproti svojej spojovacej stene alebo panelu. Vo vzpriamenom stave sa tieto dve časti každej steny navzájom do seba zachytia a budú ležat v podstate kolmo k svojej spojovacej stene alebo panelu.Výhodne je pre konštrukciu každej podpery vytvorený polotovar z vlnitej lepenky, pričom tento polotovar obsahuje dva hlavné panely na vytvorenie telesa, stredný panel medzi týmito hlavnými, teleso tvoriacimi panelmi a aspoň jednu koncovú chlopňu, pričom každý hlavný, teleso tvoriaci panel a stredný panel majú protiľahlé bočné chlopne a každá bočná chlopña hlavných panelov je vybavená zárezom.Bude takisto vhodné, že podpera sa z polotovaru zostaví ohnutím príslušných časti polotovaru a ich vzájomným zaistením s použitím vhodných prostriedkov, najvýhodnejšie lepidlom. Bočné chlopne hlavných panelov sa upevnia k bočným chlopniam stredného panelu a koncová chlopňa sa prehne cez hlavný panel a upevní sa k hlavnému panelu. Bočné chlopne hlavných panelov však nebudú navzájom zaistené.Vytvorenie zárezu v každej bočnej chlopni každého hlavného,teleso tvoriaceho panelu umožňuje, aby sa pri zostavení polotovaru bočná chlopňa jedného hlavného panelu uchytila S priľahlou bočnou chlopňou druhého hlavného panelu, tak aby sa vytvorila vzpriamená škatuľa, pričom sa vytvorí škatuľa s dvojitým zaslepením. Pred zachýtením chlopni je škatuľa V plochom stave. To umožňuje, aby bol polotovar zostavený na škatuľu,ktorá môže zaujać zložený alebo vzpriamený stav.Protiľahlé bočné chlopne každého hlavného panelu sú výhodne vzájomným zrkadlovým obrazom. Susedné bočné chlopne susedných hlavných panelov sú výhodne identické.Na konci každého hlavného, teleso tvoriaceho panelu je výhodne vytvorená koncová chlopňa. Výhodnejšie je jedna z koncových chlopní taktiež vybavená bočnými chlopňami. Na každej z bočných chlopni hlavných panelov telesa je výhodne vytvorenýjazýček na uchytenie k bočným chlopniawl koncovej chlopne

MPK / Značky

MPK: B65D 19/00

Značky: paleta, lepenky, vlnitej

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/25-e730-paleta-z-vlnitej-lepenky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Paleta z vlnitej lepenky</a>

Podobne patenty