Nakladacie a vykladacie zariadenie na prepravné schránky, ako kontajnery, silá a ďalšie násypné priestory

Číslo patentu: E 7151

Dátum: 08.01.2007

Autor: Hanses Christian

Je ešte 17 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Nakladacie a vykladacie zariadenie na prepravné schránky, ako kontajnery, silá a ďalšie násypné priestoryVynález sa vzťahuje na nakladacie a vykladacie zariadenianásypné priestory podľa súhrnného pojmu nároku 1.Sypké hmoty sú oddávna prepravované V normalizovaných prepravných schránkach. Pritom sa usiluje O plnenie týchto hmôt do normalizovaných nákladných schránok a prepravu nákladnými vozidlami, železnicou alebo lodnoudopravou. Ako nákladné schránky sú predovŠetkýn 1 vhodnékontajnery. Tieto kontajnery sú veľkopriestorovékontajnery na skladovanie a prepravu tovaru, robustneopakované použitie viacerými dopravnými a prepravnýmiprostriedkami bez nutnosti prekladania obsahu. ExistujúĎalej majú zariadenie na jednoduché preloženie z jednéhoprepravného prostriedku na druhý. Tzv. ISO-kontajnerypredstavujú najznámejší a najdôležitejší typ kontajnera. Sú to väčšinou zámorské kontajnery veľkosti 20 alebo 40stôp. V nich je realizovaná velká časť obchodu s tovarom.Výhodou tu je, že môžu byť kontajnery vďaka svojmu normalizovanému tvaru prepravované na rôznych transportných prostriedkoch, ako zámorských lodiach,vnútrozemskou lodnou dopravou, železnicou aleboSypke hmoty sú tiež často skladovane V silách alebobunkroch, z ktorých sú odoberane a plnené do týchtokontajnerov. Typickými sypkými materiálmi sú stavebnesoľ a ďalej potraviny, ako obilie, cukor, kuchynská soľ, káva, múka, a tiež práškový tovar ako pigmenty, plnivá, granuláty, pelety atď.sypké hmoty sú tiež často skladovane v silách aleboPri rozlišujeme medzi kontinuálnou, bunkroch. prepraveteda nepretržite plynúcou prepravou, napr. pásovými alebokorčekovými dopravníkmi, alebo pneumatickou/fluidnou dopravou V prúde vzduchu napr. v priestoroch alebo bunkroch sypkých materiálov lodí, na korbových a vysokostenných vozidlách, cisternách, nákladnýchveľkoobjemových Big Bags ako prepravných. schránkach naľahký kusový tovar alebo sypké hmoty.Nakladací a prepravný proces sypkých hmôt podliehanáročnej a mnohotvárnej procedúre. Na objasnenie je takýnakladací a prepravný proces následne popísaný.Najskôr je napriklad náves s výklopným silom, ťahaný súpravou so vstavaným vzduchovým. kompresorom, naložený pomocou stlačeného vzduchu sypkým materiálom napr. 2 vežoveho sila. Následne je realizovaný transport po cestnej komunikácii na miesto balenia. Tu je zaistené vyloženie návesu s výklopným silom do stacionárneho skladovacieho sila baliarne. Potom je uskutočnenévrecovanie sypkého materiálu do veľkoobjemových Big Bags alebo vriec. Vrecovaný tovar alebo veľkoobjemové Big Bagssú po cestnej komunikácii transportované do prístavu, kdesú manuálne naložené do námorných kontajnerov. Pritom súnapr. Big Bags naložené pomocou vidlicovéhovysokozdvižného vozíka. Potom sú kontajnery naložené naTento postup môže prirodzene prebiehať rôznym spôsobom,ako preloženie z nákladného vozidla do železničnýchvagónov a z nich na alebo z lodí na nákladnéPritom sa ukázalo, že značné nedostatky súčasného postupuexistujú V oblasti zbytočných transportných trás, prílišzložitého balenia, chýbajúceho toku informácií akomunikácia na rôznych vzájomných stupňoch nakládky aprepravy. Nakladací a prepravný proces je tak zdĺhavý, zložitý a vyžaduje vysoké výdavky. Okrem toho nie je pri konvenčnom nakladaní kontajnerov pomocou veľkoobjemovýchBig Bagov, vriec alebo voľnou nakládkou pásovýmidopravníkmi závitovkami dosiahnuté využitie ichĎalej je z US-B 1-6 415 909 ako najnovší stav techniky známe nakladacie a Vykladacie zariadenie na prepravné schránky, ako kontajnery, silá a ďalšie násypné priestoryso sypkým materiálom, zhotovené ako mobilné a zahrnujúceovládaciu a riadiacu jednotku. Prepravná trasa má ďalej zvislý úsek a k tomu ešte vyčnievajúci vodorovný úsek. spodnou konciSypký materiál sa na prepravu naberá nazvislého úseku a vysypáva na konci vodorovného úseku.V doterajšej štruktúre nakladania a prepravy, najmavýrobe sypkých materiálov, ich nakládke do sklápacíchmechanizmov alebo návesov na prepravu sypkých materiálov, baliarní, zabaleneho tovaru donámorných prístavov, nakladanie materiálov do kontajnerova lodnej doprave na miesto určenia, je značný potenciálna docielenie úspory zdrojov a optimalizácie potrebnéhoÚlohou vynálezu je vytvorenie nakladacieho a vykladaciehozariadenia na prepravné schránky V úvode popísanéhotak, že sú ušetrené stupne nakládky a prekládky a tiežPodľa vynálezu je úloha riešená tak, že je totozariadenie vytvorené ako mobilné, pričonl je kontajnerumiestnený na výmennom mostíku, ktorý sa dá prepraviť nanákladnom automobile, a jeho čelnú stenu možno otvoritalebo uzavrieť a tesne priložiť ku nakladanej alebo vykladanej schránke na sypký materiál, pričom je v kontajneri v súlade s nárokonl 1 umiestnená minimálne jedna, do nakladanej alebo vykladanej schránky vysunuteľná rúrka s príslušným hnacím. agregátom. a prípojkou na dopravu sypkého materiálu do nakladanej alebo vykladanej schránky alebo jeho odberu, sacia jednotka s výstupom hnacieho vzduchu, motorová kompresorová jednotka so vstupom hnacieho vzduchu na prívod stlačeného vzduchu do nakladanej alebovykladanej schránky, zariadenie na odsávanie a filtráciu

MPK / Značky

MPK: B65G 67/02, B65G 53/04

Značky: prepravné, kontajnery, priestory, zariadenie, silá, schránky, nakladacie, vykladacie, násypné

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/25-e7151-nakladacie-a-vykladacie-zariadenie-na-prepravne-schranky-ako-kontajnery-sila-a-dalsie-nasypne-priestory.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Nakladacie a vykladacie zariadenie na prepravné schránky, ako kontajnery, silá a ďalšie násypné priestory</a>

Podobne patenty