Zariadenie na sýtenie kvapaliny stlačeným plynom

Číslo patentu: E 7137

Dátum: 23.08.2005

Autori: Pateman Antony Frank, Thomson Michael Anthony

Je ešte 17 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Zariadenie na sýtenie kvapaliny stlačeným plynom0001 Vynález sa týka zariadenia na sýtenie Vody oxidom uhličitým a/alebo iných kvapalín vobaloch so stlačeným plynom podľa úvodnej časti nezávislých patentových nárokov.0002 Zariadenia na sýtenie oxidom uhličitým, ktoré umožňujú rozpúšťanie oxidu uhličitého vo vode, sa v domácnostiach bežne používajú. Pomocou takýchto zariadení si môžupoužívatelia pripravovať doma nápoje sýtená oxidom uhličitým.0003 Bežné zariadenia na sýtenie oxidom uhličitým sa skladajú z hlavy na sýtenie oxidom uhličitým, na ktorú sa tesne pripojí nádoba skvapalinou apotom sa do nej zavádza oxid uhličitý. Plniaca hlava je spojená splynovou bombičkou so stlačeným oxidom uhličitým. Takéto zariadenie na sýtenie oxidom uhličitým sa zverejňuje napríklad V EP 1 235 637. Iné zariadenia na sýtenie oxidom uhličitým sú známe z EP O 935 993, WO 00/07706, EP l 005 897, W 0 2004/037706, WO 00/77442, EP l 378 484 alebo EP 0 000 813.0004 Hoci sa dnes takéto zariadenia široko používajú, stále majú určité nedostatky súvisiace najmä s jednoduchou manipuláciou. Aby sa zabezpečilo dobré tesnenie medzi nádobou s kvapalinou ahlavou na sýtenie oxidom uhličitým, ústie nádoby sa musí priložiť k plniacej hlave amusia sa spojiť dohromady takým spôsobom, napríklad zoskrutkovaním, aby sa dosiahlo dokonalé tesnenie. Tento ručný úkon je nepohodlný anáročný na čas. Používateliavždy dávajú prednosť jednoduchej manipulácii.0005 Jestvujúce zariadenia používajú najmä nádoby vyrobené ztvárnych plastov (napr. z PET), aby sa minimalizovalo riziko rozbitia, ktoré vzniká, keď sa pôsobí tlakom na krehkejší materiál, ako je napríklad sklo. V prípade, že V nádobe vznikne pretlak, tvárna nádoba sa skôr zväčší, než by praskla na malé kúsky. Zvyčajne sa dáva prednosť skleným tľašiam, pretože sa ľahšie umývajú, najmä pri vysokej teplote, pri ktorej sa môžu plasty často deformovať a strácať svoje dôležité fyzikálne vlastnosti. Sklo sa tiež pokladá za estetickejšie. Výrobcovia zariadení na sýtenie oxidom uhličitým zvyčajne nepoužívajú sklenć fľaše s väčším obsahom ako 0,33 lz dôvodu rizika prasknutia pri pretlaku.0006 VUS 4,323,090 alebo US 4,342,710 sa navrhuje zariadenie na sýtenie oxidom uhličitým s ochranným krytom proti prasknutiu na nádobu na kvapalinu a s mechanizmom navytvorenie tesného spojenia medzi hlavou na sýtenie oxidom uhličitým anádobou bezskrutkovania fľaše do hlavy. Tieto riešenia majú však určité nedostatky, keď sa používajú fľaše s objemom väčším ako 0,33 l, v dôsledku kolísania tlaku, ktoré vzniká pri roztrhnutí väčšej fľaše a je dostatočne veľké, aby zničilo zariadenie na sýtenie oxidom uhličitým uvoľnenímčrepín spod krytu, ako sa uvádza podrobnejšie ďalej.0007 US 4,342,710 alebo US 4,323,090 navrhujú určitú ochranu proti prasknutiu. Táto ochrana však nemusí byť účinná v prípade balistickej energie, ktorá sa uvoľní pri prasknutí sklenej fľaše sobjemom 0,5 1. Predovšetkým, pri prasknutí fľaše sa kryt na fľaši môže nadvihnúť nahor, tým sa vytvorí medzera medzi spodným okrajom krytu apodstavcom zariadenia, na ktorom je fľaša umiestnená. Cez túto medzeru sa môžu kúsky skla, ktoré nie sú zakryté ochranným krytom, uvoľniť a zraníť používateľa. Blokovací mechanizmus, ktorý fixuje kryt na zariadenie, nemusí byť dostatočne silný, aby ochránil komponenty zariadenia na sýtenie oxidom uhličitým, najmä vprípade prasknutia prázdnej fľaše. Ak objem fľaše prekročí 0,5litrov, zariadenie zvyčajne praskne na množstvo kúskov.0008 US 4,610,282 uvádza zariadenie na sýtenie oxidom uhličitým, kde sa fľaša vkladá do zariadenia cez čelný otvor a ochranný kryt. Aby sa zabránilo prasknutiu nesprávne naplnenej fľaše, zariadenie obsahuje bezpečnostný mechanizmus, ktorý indikuje hladinu kvapaliny vofľaši a dovoľuje pretlak vo fľaši len vtedy, ked je v nej určený objem kvapaliny.0009 Cieľom predloženého vynálezu je odstrániť nedostatky predchádzajúcich zariadení,najmä poskytnúť zariadenie na sýtenie oxidom uhličitým umožňujúce používať aj sklené fľaše s pomeme veľkým objemom, ako je 0,5 l alebo 1 l. Ďalším cieľom vynálezu je poskytnúť zariadenie na sýtenie oxidom uhličitým, ktoré umožňuje ľahko pripojiť nádobu na zariadenie a ľahko vybrať nádobu zo zariadenia. Podľa predloženého vynálezu sa tieto ciele dosahujú zariadením na plnenie kvapaliny stlačeným plynom s charakteristikami nezávislých0010 Zariadenie je vhodné najmä na rozpúšťanie oxidu uhličitého pod tlakom vo vode v sklenej alebo plastovej fľaši. Zariadenie podľa vynálezu má držiak nádoby, do ktorého sa môže vkladať nádoba alebo fľaša. Hlava na sýtenie oxidom uhličitým alebo plniaca hlava je vybavená zariadením na prebublávanie plynu cez kvapalinu v nádobe, ktorá je tesne spojená sozariadením na sýtenie oxidom uhličitým.0011 Hlava na sýtenie oxidom uhličitým je súčasťou zariadenia na sýtenie oxidom uhličitýmtak, že sa môže pohybovať hore a dole vzhľadom na držiak nádoby, aby bolo možné priložiťhlavu na sýtenie oxidom uhličitým na otvor ústia nádoby alebo fľaše vloženej v držiaku namiesto toho, aby sa nádoba ručne umiestňovala do hlavy na sýtenie oxidom uhličitým tak,ako sa postupuje v súčasnosti. Pri otvorenej polohe alebo polohe na vkladanie nádoby je hlava na sýtenie oxidom uhličitým v dostatočnej vzdialenosti nad držiakom nádoby, aby sa nádoba alebo fľaša mohli vložiť do držiaka. Plniaca hlava, držiak alebo oboje sa môžu zostrojiť tak,aby sa pohybovali. Vonkajší plášť obklopujúci plniacu hlavu a držiak nádoby sa spájajúnavzájom bajonetovým uzáverom alebo nejakým iným vhodným prostriedkom.0012 Ked je hlava na sýtenie oxidom uhličitým odpojená od držiaka, nádoba sa môže do držiaka vložiť tak, že hlava na sýtenie oxidom uhličitým pritom neprekáža. Vzhľadom na to, že hlava na sýtenie oxidom uhličitým avnútorný priestor držiaka tvoria spolu v podstate dostatočne bezpečne uzavretý priestor, môžu sa používať sklené fľaše. V prípade prasknutia sklenej fľaše držiak a plášť hlavy na sýtenie oxidom uhličitým tvoria ochranu proti0013 Podľa vynálezu sú hlava na sýtenie oxidom uhličitým adržiak nádoby vybavené zariadením na ich vzájomné blokovacie spojenie. Môže to byť bajonetový spoj. Do úvahy prichádzajú aj iné spoje, ako závitový spoj alebo uzatvárací mechanizmus s prvkom podobným0014 Vďaka axiálnemu blokovaciemu spojeniu medzi plniacou hlavou a držiakom nádoby sa vytvára veľmi bezpečný vnútomý priestor a tým aj bezpečná ochrana proti prasknutiu. Vzhľadom na priame spojenie medzi držiakom aplniacou hlavou alebo hlavou na sýtenie oxidom uhličitým v smere osi vnútorný priestor odoláva silným vnútorným silám, ktoré môžuvznikať pri prasknutí sklenej fľaše, dokonca aj keď je prázdna.0015 Držiak môže mať akúkoľvek vhodnú veľkosť atvar a môže byť zhotovený tak, aby zapadol na podložku na zariadeni aaby sa priamo spojil stouto podložkou tak, že zostane V konštantnej polohe pri vkladaní nádoby a v druhej polohe pri sýtení oxidom uhličitým, keď je spojený s ústím hlavy na sýtenie oxidom uhličitým. Predložený spôsob spojenia tiež umožňuje, aby sa držiak v prípade potreby dal ľahko odstrániť.0016 Zariadenie podľa vynálezu je určené alebo navrhnuté na určitú veľkost a typ nádob. Držiak nádoby je výhodne dostatočne vysoký na to, aby pojal nádobu vloženú do neho, napr.aspoň 50 výšky nádoby. Pomerne veľké vnútomé rozmery umožňujú ľahké vloženie nádobybez rizika jej vypadnutia. Toto je prednosťou najmä pri sklených fľašiach, ktoré by sa priprevrátení alebo vypadnutí zo zariadenia mohli rozbiť.0017 Vo výhodnom uskutočnení môže byť držiak namontovaný tak, aby sa otáčal okolo osi,ktorá je v podstate rovnobežná so smerom pohybu držiaka a/alebo plníacej hlavy. Pri takomto vyhotovení sa môže pohodlne používať bajonetový spoj. Spojenie alebo rozpojenie medzi bajonetovým prvkom na držiaku nádoby abajonetovým prvkom na plníacej hlave sa môže vykonať jednoduchým otáčaním držiaka nádoby. Do úvahy by samozrejme prichádzal ajotáčavý spojovací prvok na plníacej hlave a napevno namontovaný držiak nádoby.0018 Podľa ešte ďalšieho uskutočnenia vynálezu držiak nádoby môže byť otáčavo namontovaný a zaistený na ploche, ktorá má sklon vzhľadom na vodorovnú plochu zariadenia. Na ľahké vybratie alebo vloženie nádoby do držiaka nádoby sa môže držiak nádoby mierne otočiť alebo vyklonit z osi pohybu držiaka a/alebo plníacej hlavy. Toto umožňuje dokonca ľahšie vybratie alebo vloženie nádoby. Uprednostňuje sa najmä namontovanie držiaka tak, aby sa automaticky vyklonil, výhodne do polohy s uhlom 15 stupňov vzhľadom na os držiaka a na smer pohybu plníacej hlavy a/alebo držiaka nádoby. Pri automatickom vyklápani držiaka je držiak vždy V polohe na vybratie alebo vloženie nádoby, kým sa držiak neuvedie do polohy na sýtenie oxidom uhličitým. Automatické vyklápanie sa môže docieliť napríklad rotačným namontovanim držiaka takým spôsobom, že pôsobením gravitácie má držiak tendenciu sa0019 Je tiež možné vytvoriť dodatočný prvok na vyklápanie držiaka, keď hlava na sýtenie oxidom uhličitým dosiahne polohu na vkladanie nádoby. Môže sa to vytvoriť vyklápacou západkou, ktorá sa uvedie do činnosti vačkou po ukončení pohybu plníacej hlavy smerom0020 Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia je zariadenie vybavené aspoň jedným vypúšťacím alebo odvzdušňovacím ventilom na uvoľnenie pretlaku v nádobe a/alebo vo vnútornom priestore. Zariadenie je vybavené uvoľňovacími prvkami, ako páčka na uvedenie dočinnosti uvedeného vypúšťacieho ventilu.0021 Podľa výhodného uskutočnenia vynálezu je blokovacie spojenie medzi držiakom a plniacou hlavou zhotovené tak, aby sa mohlo otvoriť alebo rozpojít, len keď sa tlak vo vnútornom priestore a/alebo vo fľaši uvoľní. Pri bajonetovom spojení sa to môže realizovaťnapríklad blokovacím mechanizmom a povrchom so sklonom.

MPK / Značky

MPK: B01F 3/04, B67D 1/00

Značky: plynom, stlačeným, zariadenie, sýtenie, kvapaliny

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/25-e7137-zariadenie-na-sytenie-kvapaliny-stlacenym-plynom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na sýtenie kvapaliny stlačeným plynom</a>

Podobne patenty