Spôsob a zariadenie na vysielanie a prijímanie stavovej správy v mobilnom komunikačnom systéme

Číslo patentu: E 6007

Dátum: 16.04.2007

Autori: Van Der Velde Himke, Kim Soeng-hun, Van Lieshout Gert-jan

Je ešte 17 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

-1 Spôsob a zariadenie na vysielanie a prijímanie stavovej správy v mobilnom komunikačnomPredložený vynález sa všeobecne týka mobilného komunikačného systému a najmä spôsobu a zariadenia na vysielanie a prijímanie stavovej správy spätnej väzby s automatickým opakovaním (Automatic Repeat reQuest (ARQ) v ARQ vrstve.Systém univerzálnej mobilnej telekomunikačnej služby (Universal Telecommunication Service - UMTS), ktorý je asynchrónny mobilný komunikačný systém tretej generácie (3 G), používa širokopásmový kódový multiplex (Wideband Code Division Multiple Access - WCDMA). UMTS je založený na globálnom systéme pre mobilné komunikácie - GSM) a všeobecných paketových rádiových službách - GPRS), z ktorých obidve sú Európske mobilne komunikačné systémy.V rámci partnerského projektu tretej generácie (3 rd Generation Partnership Projekt(3 GPP) bol za účelom štandardizácie UMTS diskutovaný systém dlhodobého vývoja (Long Term Evolution - LTE) ako ďalšia generácia mobilného komunikačného systému UMTS systému. LTE, ktorého zavedenie do prevádzky sa predpokladá okolo roku 2010, je technológia na realizáciu komunikácie na základe vysokorýchlostných paketov s rýchlosťou asi 100 Mbps. Doteraz sa diskutuje oniekoľkých schémach, vrátane jednej schémy na obmedzenie počtu uzlov nachádzajúcich sa V komunikačnej ceste, pomocou zjednodušenia sieťovej konfigurácie, aďalšej schémy na maximálne aplikovanie bezdrôtových protokolov na bezdrôtové kanály.Obrázok 1 je prehľad konfigurácie vyvíjaného ,UMTS (E-UMTS) mobilného komunikačného systému.S odkazom na obrázok 1 je konfigurácia vyvíjaných UMTS sietí s rádiovým prístupom(Evolved UMTS Radio Access Networks - E-UTRAN alebo E-RAN) 135 a 140 zjednodušená na 2-uzlovú konfiguráciu vyvíjaných uzlov Bs (ENBs alebo uzlov Bs) 110 až 130, a kotvových uzlov 145 a 150. Užívateľské zariadenie (User Equipment w UE) 105 pristupuje k sieti Internetovým Protokolom (IP) pomocou E-RAN 135 a 140.ENBs 110 až 130, uzly odpovedajúce existujúcim uzlom Bs sú spojené sUE 105 pomocou bezdrôtového kanála. V porovnaní s existujúcimí uzlami Bs uskutočňujú ENB 110 až 130 komplexnejšie funkcie.VLTE sú všetky uživateľské prevádzky, vrátane služieb vreálnom čase, ako je napríklad Hlas po IP (Voice over IP ~ VoIP) obsluhované zdieľaným kanálom. To znamená, že je potrebný pristroj na zbieranie informácií o stave (UEs) avzávislosti na nichvykonávanie plánovania a plánovanie je riadené pomocou ENBs 110 až 130. Termíny ENB a uzol B sa tu používajú zameniteľne.V LTE podobne ako vo Vysokorýchlostnom Prijímacom Paketovom Prístupe (High Speed Downlink Packet Access - HSDPA) alebo vZlepšenom Vzostupnom Priradenom Kanáli (Enhanced Uplink Dedicated Channel - EDCH) je uskutočnené medzi ENBs 110 až 130 Hybridné Automatické Opakovanie Požiadavku (Hybrid Automatic Repeat reQuest HARQ). Avšak len použitím HARQ nemôže LTE spĺňať rôzne požiadavky Kvality Služieb(Quality of Service - QoS). Preto sa môže uskutočniť samostatné ARQ (alebo vonkajšie ARQ) v hornej vrstve a vonkajšie ARQ sa tiež vykoná medzi ENBs 110 až 130 a UE 105.Očakáva sa, že LTE bude používať Ortogonálne Multíplexovanie Rozdelením Kmitočtov (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM) ako bezdrôtovú prístupovú technológiu v 20 MHz pásme za účelom realizovania dátovej rýchlosti s maximom 100 Mbps. LTE bude ďalej využívať Adaptívnu Moduláciu Kódovanie (Adaptive Modulation Coding - AMC), ktoré určuje modulačná schéma a kódovacia rýchlosť kanálu podľa stavu kanálu UEs. Mnoho mobilných komunikačných systémov, ktoré sa v súčasnosti diskutuj ú, vrátane LTE, používa HARQ ako ah ARQ ako techniku na opravu chýb.HARQ je technika na softvérové kombinovanie skôr prijatých dát s opakovane vysielanými dátami bez zrušenia skôr prijatých dát, čím sa úspešne zvyšuje rýchlosť príjmu. Presnej šie, HARQ prijimacia (Rx) jednotka určuje prítomnosť/neprítomnosť chyby v prijatom pakete a posiela Potvrdzovací (ACK) signál alebo Nepotvrdzovací (NACK) signál do HARQ vysielacej (Tx) jednotky podľa prítomnosti/neprítomnosti chyby. HARQ TX jednotka vykonáva opakované vysielanie HARQ paketu alebo vysielanie nového HARQ paketu podľa HARQ ACK/NACK signálu. HARQ sa vyznačuje tým, že softvérovo kombinuje opakovane vysielaný paket so skôr prij atým paketom, čím obmedzuje chybovú rýchlosť.Avšak, ARQ technika na riadenie čísla sekvencie prijatého paketu apožiadavky na opakované vysielanie nezachyteného paketu použitím stavovej správy softvérovo nekombinuje skôr prijatý paket s opakovane vysielaným paketom.Nakoľko tak ARQ ako aj HARQ má funkciu obnovenia chybných paketov, uvažuje sa,že nich je potreba vykonať ARQ a HARQ spoločne. Pretože však nie je možné získať dostatočne nízky paketový chybový pomer použitím len HARQ, ARQ a HARQ mali by sa vo väčšine paketových služieb vykonávať spoločne.V HARQ, pretože HARQ ACK/NACK signál je l-bitový potvrdzovací signál, je ťažké znížiť chybovú rýchlosť cez kódovanie kanála. Preto je ťažké dosiahnutie nízkejpaketovej chybovej rýchlosti spoužitím len HARQ. To je, ak je HARQ NACK signál,~ 3 nesprávne rozoznaný ako HARQ ACK signál, odpovedajúcí paket je úplne stratený V HARQ vrstve. Preto spoľahlivosť HARQ ACK/NACK signálu pôsobí ako dôležitý faktor pri stanovení paketového chybového pomeru v HARQ vrstve.Systém V ktorom pracujú ARQ a HARQ spolu, môže zvyšovať účinnosť ARQ činnosti za použitia informácií z HARQ vrstvy. Napriklad HARQ TX jednotka posiela informácie očase ukončenia vysielania ARQ paketu do ARQ vysielacej (TX) jednotky aARQ TX jednotka porovnáva čas v ktorom došlo k výskytu stavovej správy, s časom, keď je skončené vysielanie ARQ paketu, čim zabráni zbytočnému opakovanému vysielaniu.Ak je výskyt avysielanie stavovej správy získané vrovnakom čase, potom je čas,v ktorom bol HARQ paket obsahujúci stavovú správu na začiatku prijatý, V podstate je rovný s časom keď došlo k výskytu stavovej správy. Ak však čas výskytu stavovej správy je odlišný od vysielacieho času stavovej správy, ARQ TX jednotka nemôže odhadovať čas výskytu stavovej správy a len rozpoznáva čas, v ktorom bol HARQ paket obsahujúci stavovú správu pôvodne prijatý, ako čas výskytu stavovej správy.Napríklad príjem úspešných/chybných informácií pre špecifický ARQ paket(y), prijatý s oneskorením od času výskytu do vysielacieho času stavovej správy v ARQ prijímacej (Rx) jednotke, nemôže byt zahrnutý do skôr vytváranej stavovej správy. Pretože stavová správa nemá žiadny príjem úspešných/chybných informácií pre špecifický ARQ paket, ARQ Tx jednotka opakovane vysiela špecifický ARQ paket do ARQ Rx jednotky, pričom predpokladá,že došlo k chybe pri vysielaní špecifického ARQ paketu, Konvenčný mobilný komunikačný systém preto môže poznať nepotrebné opakované vysielania.EP 1286491 A 1 opisuje viackanálový ARQ spôsob a zariadenie. Poskytuje sa ARQ reťazec, pričom dátové pakety sú vysielané z vysielača do prijímača v prvých preddefinovaných časových intervaloch akladné, ACK, anegatívne, NAK, potvrdzovacie správy sú vysielané z prijímača do vysielača v druhých preddeñnovaných časových intervaloch. Pre každý dátový paket, ktorý bol vysielaný z prijímača do vysielača, môžu sa používať najmenej dva druhé časové intervaly na vysielanie potvrdzovacej správy, čím sa zlepší synchrónne spätnoväzbove vysielanie pridaním flexibility bez zahrnutia nevýhod asynchrónnych vysielacích schém, ktoré majú ako je známe vysokú signalizačnú réžiu.EP 1263159 A 1 sa týka spôsobu a prijímača na zlepšený dátový paketový prenos vo vysíelacom protokole s opakovanými požiadavkami. V prípade vysielania dátových paketov z vysielača do prijímača sú detegované chybné dátové pakety a z prijímača do vysielača je posielaná prvá stavová správa (prehľad stavov) obsahujúca indikáciu chybných dátovýchpaketov. Opakované vysielanie chybných dátových paketov sa vykonáva podľa prvej stavovejsprávy. Prijímač inicialízuje časovaciu jednotku podľa posíelania prvej stavovej správy a určuje neskoršie, že sa požaduje ďalšia stavová správa indikujúca chybné dátové pakety. Potom sa chybné dátové pakety vyberajú pre ďalšiu stavovú správu. Chybný dátový paket sa vyberá, ak nie je indikovaný v prvej stavovej správe alebo keď časovacia jednotka dosiahla prahové hodnoty. V ďalšej stavovej správe sú obsiahnuté len indikácie vybraných dátových paketov a prijímač posiela ďalšiu stavovú správu.Aspektom predloženého vynálezu je zameranie sa najmenej na vyššie uvedené problémy a/alebo nevýhody a poskytovanie najmenej ďalej uvedených výhod.Podľa tohto je cieľom predloženého vynálezu poskytnutie spôsobu a prístroja v ktorom prijímacie ARQ, Rx, jednotka generuje a posiela stavovú správu v čase, v ktorom môže V podstateposielať stavovú správu v mobilnom komunikačnom systéme.Tento cieľ sa rieši V predmete nezávislých nárokov.Výhodné uskutočnenia sú definované v nezávislých nárokoch.Ďalším aspektom predloženého vynálezu je poskytovanie spôsobu a zariadenia,V ktorom ARQ TX jednotka odhaduje čas výskytu stavovej správy po prijatí stavovej správy,v mobilnom komunikačnom systéme.Ďalším aspektom predloženého vynálezu je poskytovanie spôsobu a zariadenia,V ktorom ARQ Tx jednotka odhaduje čas výskytu stavovej správy v HARQ vrstve,V mobilnom komunikačnom systéme, v ktorom ARQ a HARQ pracujú spoločne.Ďalším hľadiskom predloženého vynálezu je poskytovanie .spôsobu azariadenia,V ktorom ARQ TX jednotka odstraňuje časovú chybu vyvolanú plánovacim oneskorením HARQ paketu, keď odhaduje čas výskytu stavovej správy V počiatočnom prijímacom čase HARQ paketu obsahujúceho stavovú správu V mobilnom komunikačnom systéme, v ktorom pracujú ARQ a HARQ spoločne.Podľajedného aspektu vynálezu poskytuje sa spôsob vysielania stavovej správy vrstvy Automaticky Opakovanej Požiadavky (ARQ) V mobilnom komunikačnom systéme obsahujúcom ARQ vrstvu Hybridnej Automaticky Opakovanej Požiadavky (HARQ). Vysíelací spôsob obsahuje určovanie ARQ prijímacou (Rx) jednotkou, či je dovolené vysielanie stavovej správy, ak je splnená podmienka na generovanie preddefinovanej stavovej správy V závislosti na prijímacom stave ARQ paketov až do času vysielania stavovej správy a vygenerovaná stavová správa sa vysiela do ARQ vysíelacej (TX) jednotky pomocou prideleného vysíelacieho zdroja.Podľa ďalšieho aspektu predloženého vynálezu sa poskytuje spôsob na príjem stavovejsprávy Automaticky Opakovanej Požiadavky (ARQ) vmobilnom komunikačnom systéme

MPK / Značky

MPK: H04L 1/16

Značky: spôsob, prijímanie, stavovej, správy, mobilnom, zariadenie, vysielanie, komunikačnom, systéme

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/25-e6007-sposob-a-zariadenie-na-vysielanie-a-prijimanie-stavovej-spravy-v-mobilnom-komunikacnom-systeme.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob a zariadenie na vysielanie a prijímanie stavovej správy v mobilnom komunikačnom systéme</a>

Podobne patenty