Buničina a papier z rudúch a spôsob ich výroby

Číslo patentu: E 5840

Dátum: 12.11.2004

Autori: You Hack-churl, Park Jun-hyuk

Je ešte 17 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predložený vynález sa všeobecne týka buničiny a papiera a spôsobu ich výroby a najmä buničiny a papiera, ktoré vznikajú vďaka využitiu rudúch (Rhodophyta) ako buničiny a papieroviny0002 Všeobecne je bunićinou nazývaná vláknina získaná mechanickou alebo chemickou úpravou rastlinného materiálu. Materiál buničiny zahŕňa bavlnu, konope, ľan, jutu, ramiu(Boehmeria nivea), Manilské konope, vlákninu zo stromu Edgeworthia papyrifera (mitsumata), vlákninu z moruše papierenskej, slamu, trávu esparto (kavyľ pevný), vlákninu z bambusu a bagasy, rovnako ako drevo. Požiadavky na priemyselný materiál zahŕňajú veľké množstvá, ľahký zber, prepravu a skladovanie, nízku cenu a výbornú kvalitu.0003 Drevo ako hlavný buničitý materiál je zložené z celulózy,hemicelulózy a lignínu. Tieto zložky tvoria bunkovú stenu a medzibunkovú vrstvu a tvoria 90, aj viac pri všetkých stromoch. Minoritné zložky zahŕňajú extrakty, ako je živica,rafinovaný olej, olejovitý tuk, tanín a flavonoidy a ďalšie anorqanickê zlúčeniny. Z týchto zložiek tvorí najväčšiu časť prirodzených organických materiálov celulóza, ktorá sa nachádza prevažne v bunkovej stene rastliny. Celulóza je pri izbovej teplote nerozpustná vo vode, riedenej kyseline a hydroxide a je to /pglymerny materiál z D-glukózových podjednotiek spojených 0-l 4-glykozidovou väzbou. Pri priemyselnej výrobe je drevná celulóza na výrobu papiera podrobená procesom mletia, bielenia ačistenia, alebo môže byť drevo hydrolyzované, aby bolo použitéako drevný cukor (xylóza). Drevná celulóza môže byť spracovaná rôznymi chemickými úpravami na deriváty celulózy.0004 Aby bola z buničitého materiálu získaná buničina, je uskutočnených množstvo procesov, ktoré zahŕňajú prípravu buničitého materiálu, varenie buničiny a čistenie buničiny. Podľa druhu buničitého materiálu sú uskutočnené procesy rezania,odkôrňovania. a triedenia, aby sa drevný materiál ľahko varil. Proces získavania vlákniny z pripraveného buničitého materiálu je nazývaný ako varenie buničiny (rozvlákňovanie) a je najdôležitejším procesom pri výrobe buničiny.0005 Pre cieľ vytvorenia vlákniny je zmesová medzibunková vrstva dreva na výrobu buničiny porušená pomocou drviča na drevnú buničinu alebo je zmakčovaná pomocou vodnej pary a následne drvená fyzickou silou. Buničina, ktorá je získaná pomocou jednoduchého mechanického opracovania bez chemického vplyvu, je nazývaná ako drevovina. Drevovina je výhodná, pretože dáva vysoký výťažok a má nízke výrobné náklady, je však nevhodná na použitie pri vysoko kvalitnom papieri, pretože obsahuje vysoké množstvo lignínu.0006 Spracovanie buničitého materiálu pomocou chemikálie na odstránenie liqnínu spôsobuje rozpustenie medzibunkovej vrstvy,čínt dôjde k disociácii na vláknitý materiál. Buničina získaná týmto spôsobom je nazývaná ako buničina vyrobená chemickou cestou. Pri výrobe buničiny chemickou cestou sú množstvá lignínu v membráne bunky, rovnako ako lignín prítomný V medzibunkovej vrstve buničitého materiálu, odstránené. Súčasne je rozpustené veľké množstvo hemicelulózy a je zdegradované malé množstvo celulózy. Aj keď má buničina vyrobená chemickou cestou vysokú kvalitu, to znamená, že je to vysoko čistá celulóza, má nižší výťažok a vyššie výrobné náklady v porovnaní s drevovinou. Príkladom výrobného spôsobu buničiny vyrobenej chemickou cestou je sulfitové varenie, nátronové varenie, sulfátové varenie atď. 0007 Na odstránenie nebuničitých častí a nečistôt z buničitejvlákniny sa uskutočňuje proces čistenia, a to premývaním atriedením. Potom môže byť podľa potreby vykonané bielenie. Na získanie vysoko kvalitnej buničiny z umelého hodvábu je navyše uskutočňovaný špecifický čistiaci proces.0008 Opisy sa týkajú všeobecného procesu výroby buničiny 2 dreva na výrobu buničiny. Pre zvyšujúcu sa celosvetovú ťažbu dreva je však výroba papierovej buničiny pri ochrane lesa a životného prostredia problémom. čakajúcim na riešenie v príbuzných odboroch. Aby bol prekonaný tento problém, boli navrhnuté techniky výroby papierovej buničiny z vlákniny z nezdrevnatených rastlín, najmä použitím jedno alebo dvojročných rastlín.0009 Nezdrevnatené rastliny použiteľné ako buničitý materiál zahŕňajú napriklad lyko z moruše papierenskej, ľan, konope,rastliny bavlníka, Manilské konope, ryžovú slamu, bagasu, atď. Všeobecne majú nezdrevnatene rastliny veľké množstvo pektinu,hemicelulózy a anorganického materialu a malé množstvo ligninu. Po varení buničiny sú nezdrevnatené rastliny podrobené Chemickému vareniu, polochemickému alebo mechanicko-chemickému Vareniu a môžu byť formované do nebielenej alebo bielenej buničiny pri miernejšich podmienkach ako drevo.0010 Buničina z nezdrevnatených, rastlín má odlišné vlastnosti podľa formy vlákien, chemického zloženia nevláknitých bunkových typov a množstva. Preto môžu byť pri papieri vyrobenom z buničiny z nezdrevnatených rastlín samotné alebo zmiešané s drevnou buničinou ľahko kontrolované pevnosť, životnosť,elektrické vlastnosti, lesk, rozmerová stabilita a potlač, a preto môže byť tento papier používaný na rôzne aplikácie so širokým použitím.0011 Na výrobu buničiny chemickou cestou pre papier z vlákniny nezdrevnatených rastlín je prevažne upravený proces nátronového varenia, sulfitového varenia alebo sulfátového varenia buničiny. Pri výrobe buničiny je ako mlecie činidlo pri sulfitovom a sulfátovom varení používané veľké množstvo sírnejzlúčeniny, ako sú Na 2 SO 3 alebo Na 2 S. Táto zlúčenina vytvára silnýzápach a zaťažuje odpadovú vodu. Ako bezsírový spôsob varenia buničiny je navrhnutý mlecí pôsob využivajúci sódu. Výsledkom použitia samotnej sódy je však nízky výťažok a malá pevnosť papiera. Na zmiernenie týchto problémov bolo navrhnuté použitie antrachinónu spoločne so sódou, avšak antrachinón prináša ťažkosti pri príprave mlecieho činidla a jeho biodegradáciu. Antrachinón je drahý, čo zvyšuje výrobné náklady buničiny z nezdrevnatených rastlín.0012 Z tohto pohľadu voľne prístupné zverejnenie kórejského patentu Č. 2001-1550 opisuje spôsob výroby buničiny 2 kukurice ako byliny. Vďaka použitiu stoniek kukurice ako buničitého materiálu papiera je možné vyrobiť papier vysokej kvality, aký má kórejský papier, s nízkymi výrobnými nákladmi.0013 Tento spôsob je však nevýhodný, pretože používa toxickú chemikáliu, a tak spôsobuje kontamináciu životného prostredia. 0014 Voľne prístupné zverejnenie japonského patentu č. Hei. 3-199486 opisuje spôsob výroby papiera a vlákniny z vo vode rozpustného polysacharidu. Použitelný vo vode rozpustný polysacharid zahŕňa agar, karagénan, kyselinu algovú, atď. Uvedený spôsob sa vyznačuje tým, že je do hydrofilného rozpúšťadla, ktoré zle rozpúšťa vo vode rozpustný polysacharid,pridaný vodný roztok vo vode rozpustného polysacharidu, aby bola získaná vláknitá zrazenina. Takáto zrazenina je aplikovateľná V oblasti požívateľných obalov potravín a liekov. Keďže je však tenkovrstvový materiál získaný V skutočnosti opísaným spôsobom,je nemožné, aby bol tento tenkovrstvový materiál v praxi používaný ako papier.0015 Okrem toho voľne prístupné zverejnenie kórejského patentu č. 1999-34085 opisuje spôsob výroby tenkovrstvového materiálu ako náhrady celofánu z karagénanového biopolyméru. Vynález opisuje, že karagénan, ktorý je extrahovaný pri miernych podmienkach a má výborné vlastnosti čo sa týka tvorby tenkovrstvového materiálu, môže nahrádzať umelohmotný celofánovýmateriál, ktorý vytvára odpady pre životné prostredie. Výsledný

MPK / Značky

MPK: D21H 11/00, D21H 17/00

Značky: buničina, výroby, spôsob, papier, rudúch

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/25-e5840-bunicina-a-papier-z-ruduch-a-sposob-ich-vyroby.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Buničina a papier z rudúch a spôsob ich výroby</a>

Podobne patenty