Štít proti tepelnému žiareniu pre solárny systém

Je ešte 17 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ŠTÍT PROTI TEPELNÉMU ŽIARENIU PREVSOLÁRNY SYSTÉM0001 Predkladaný vynález všeobecne spadá do oblasti systémov na zhromažďovanie solárnej energie takzvaného typu so zaostrovacím kolektorom(focusing collector). vynález sa obzvlášť týka štítu proti tepelnému žiareniu pre tieto systémy.0002 Rýchle využívanie prírodných zdrojov energie spolu s hľadaním zdrojov energie šetrných k životnému prostrediu a potrebou poskytovať energiu vzdialeným obciam a továrňam spôsobujú nárast záujmu o solárne energetické systémy a ich vylepšenie. Avšak vzhladom na úvahy o ekonomickosti a efektivite je komerčné využitie solárnej energie stále velmi obmedzené. Avšak neustály vývoj zvyšuje efektivitu takých solárnych systémov, ktoré sa postupne stávajú efektívnejšie z hladiska nákladov, čo ich robi atraktivnejšie.0003 Na premenu solárnej energie na iné formy užitočnej energie je známych mnoho rôznych typov solárnych kolektorových systémov, ktoré zhromažďujú solárnu energiu a premieňajú ju na tepelnú energiu. Tepelnáenergia môže byť následne spotrebovaná v rôznych formách.0004 Dokument US 4 186 725 zverejňuje kolektor pre solárnu energiu zahŕňajúci kovovú trublcu, ktorou môžu pretekat tekutiny zohrievané slnkom. Kovová trubica je udržiavaná v prostredí s vysokým vákuom, rádovo 10 ° torr,vďaka koaxiálnemu priehľadnému sklenenému puzdru a páru kovových mechov, ktoré utesňujú spoje skleneného puzdra a kovových trubíc pružnými tesneniami navrhnutými tak, aby boli schopné vydržať relatívne radiálne aIineárne rozpínanie skla. Kovová trubica môže byť potiahnuté vhodnouabsorpčnou vrstvou a skupina kovových trubíc a sklenených puzdier môže tvoriť súčasť solárneho systému, ako je napriklad nezobrazujúci koncentrátor,vktorom sú trubice umiestnené pozdĺžne vpretiahnutom parabolickom reflektore.0005 Dokument US 4 273 104 zverejňuje zaostrovací kolektor na solárnu energiu, ktorý je vybavený hlavným reflektorom tvoreným centrálnym nosným rebrom a množstvom vedľajších nosných rebier, ktoré vychádzajú z hlavného nosníka a vytvárajú rad nosníkov tvaru krlža, ktoré nesú tenkú reflexnú fóliu,ktorá je k nosníkom upevnená obojstrannou páskou. Centrálne nosné rebro je spojené s koncovými nosníkmi valcového skleneného puzdra vybaveného vákuom, ktoré obsahuje prijímač a sekundárne zrkadlo. Sekundárne zrkadlo je vytvorené pretlačovanim a zahŕňa podlhovastý zakrivený reflexný povrch,ktorého okraje sa dotýkajú skleneného valca a pozdĺžne rebro, ktoré sa tiež dotýka skla tak, aby poskytlo oporu v troch bodoch. Medzi prijímačom a koncovými doskami skleneného valca je umiestené pružné tesnenie tak, aby pohlcovalo rôzne roztiàhnutia časti. i0006 Jeden konkrétny typ solárneho systému je takzvaný typ so zaostrovacím kolektomm, u ktorého je prvok pre zhromažďovanie tepla (HCE heat collector element) umiestnený vohnisku odrážajúceho člena, ktorý je vzáujme zvýšenia efektivity solárneho systému pri žiarenl dopadajúcom pod určitým uhlom vybavený prostriedkami pre sledovanie slnka, ako postupuje po oblohe. Prvok HCE zahŕňa trubicu so striekaným povlakom, ktorou preteká tekutina, a pre ďalšie zvýšenie efektivity solárneho systému je potiahnutá trubica umiestnená vkoaxiálnom priehladnom ochrannom puzdre (obvykle vyrobenom z odolného skla), v ktorom je vytvorené vákuum. Také systémy súčasto nazývané ultimatívne vákuové kolektory (UVAC - ultimate Vacuum0007 Sklenené ochranné puzdro chráni potiahnutú trubicu, ktorá je vyrobená z kovu, potiahnutá vrstvou zmateriálu, ktorý má vysoký koeficient absorpcie žiarenia a minimalizuje tepelné straty z potiahnutej trubice. Solárny systém na zhromažďovanie tepla je obvykle desiatky metrov dlhý a zaberározsiahly priestor. Z praktických dôvodov je solárny systém konštruovaný zo zarovnaných prvkov s potiahnutými trubicami, ktoré sú navzájom prepojené tak,aby vytvorili súvislú líniu, zatiaľ čo segmenty ochranných sklenených puzdier kryjú značnú časť prvkov spotiahnutými trubicami, aj keď nie sú priamo0008 Potiahnuté trubice a ochranné puzdrá majú rozdielny koeficient tepelnej rozťažnosti a preto nie sú ochranné puzdrá navzájom priamo spojené,pretože zmeny teploty by spôsobili nerovnaké rozťažnosti potiahnutých trubíc a ich príslušných ochranných puzdier, čo by spôsobilo vážne poškodenie systému. Preto je potrebné tesne spojiť ochranné puzdrá s potiahnutými trubicami pomocou vhodného zariadenia, ktoré poskytuje určitý stupeň voľnosti,obzvlášť vaxiálnom smere, čo umožní zvládnuť rozdielne roztiahnutia sklenených puzdier nad kovovou potiahnutou trubicou a pritom udržať vákuum0009 Takým prvkom je spojovací prvok mechového typu, ktorého jeden axiálny koniec je tesne upevnený na potiahnutú trubicu a jeho opačný koniec koaxiálne upevnený kochrannému puzdru takzvaným spojom sklenenej a kovovej častí (glass to metal connection), pričom hrúbka príslušného konca mechu je významne znížená a ten má priemer zodpovedajúci priemeru skleneného puzdra. Po roztavení konca skleneného puzdra môže byť kovová časť so zníženou hrúbkou zasunutá do konca skleneného puzdra v mieste, kde je sklo natzavené, pričom dôjde k prekrytiu jeho hrán sklom a de facto sa vytvorí0010 Avšak oblasť spoja sklenenej a kovovej časti zostáva zranitelná a zmeny teploty môžu spôsobiť rôzne rozťažnosti kovových a sklenených častí,čo spôsobí stratu vákua alebo dokonca popraskanie ochranného skleneného0011 Problém rôzneho koeñcientu tepelnej rozťažnosti sklenených a kovových častí sa môže prejaviť obzvlášť pri pôsobení sústredeného alebo odrážaného žiarenia, ktoré namiesto odrazu na potiahnutú trubicu prvku pre zhromažďovanie tepla, je odrážané na oblasť spoja sklenených a kovovýchčastí. Problém nastáva obzvlášť vtedy, keď je slnko nízko nad obzorom, keď je žiarenie odrážané na jednu z oblastí spoja sklenených a kovových častí prvku HCE. Napríklad preto, že najefektívnejšía poloha do ktorej môže byť solárny systém umiestnený je taká, že prvok HCE je umiestnený tak, že jeho pozdĺžna os je rovnobežná s poludníkom, t.j. prechádza smerom od severu k juhu,problém lúčov, ktoré dopadajú na oblasť spoja sklenených a kovových častí nastáva na severnej pologulí obzvlášť na severnom konci každého ochranného puzdra.0012 Cieľom predkladaného vynálezu je poskytnúť štít proti žiareniu, ktorý bude chrániť oblasť spoja sklenených a kovových častí pred slnečnými lúčmi, či už priamymi alebo odrazenými, čo zabráni nerovnomernému roztiahnutiu sklenených a kovových prvkov v oblasti spoja.0013 Podľa predkladaného vynálezu je poskytovaný solárny systém so znakmi podľa nároku 1 a skupina štítu proti žiareniu so znakmi podľa nároku 19.0014 Podľa jedného z príkladov uskutočnenia vynálezu skupina štítu zahŕňa samostatný vonkajší člen štítu, ktorý sa nachádza nad deformačnou oblasťou a oblasťou spoja sklenenej a kovovej časti (spoj GMC). Podľa ineho príkladu uskutočnenia vynálezu skupina štítu proti žiareniu zahŕňa prvý vonkajší člen štítu, ktorý vychádza z proximálneho záhybu smerom k distálnemu koncu spojovacieho prvku a druhý vonkajší člen štítu, ktorý vychádza z proximálneho záhybu smerom k príslušnému koncu sklenenej trubice. Teda prvý člen štítu kryje spojovací prvok a druhý člen štítu kryje oblasť spoja GMC.0015 Jedným zo znakov vynálezu je to, že poskytuje skupinu štítu proti žiareniu, ktorá zahŕňa prvý člen štítu, ktorý sa nachádza nad spojovacím prvkom (deformačná oblasť) a druhý člen štítu, ktorý sa nachádza nad prechodovou oblasťou a oblasťou spoja GMC.0016 Podľa iného nároku vynález poskytuje tiež vnútorný člen štítu, ktorý sa nachádza medzi prvkom HCE a skleneným puzdrom blízko oblasti spoja

MPK / Značky

MPK: F24J 2/04, F24J 2/00

Značky: solárny, systém, tepelnému, proti, žiareniu, štít

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/25-e3838-stit-proti-tepelnemu-ziareniu-pre-solarny-system.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Štít proti tepelnému žiareniu pre solárny systém</a>

Podobne patenty