Zariadenie na zablokovanie a odblokovanie a sedadlo motorového vozidla s takýmto zariadením

Číslo patentu: E 20775

Dátum: 10.02.2006

Autori: Pastoors Alfred, Haida Stefan, Willing Thomas

Je ešte 17 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Predložený vynález sa týka zariadenia na zablokovanie a Odblokovanie blokovacieho čapu operadla chrbta sedadla motorového vozidla, s blokovacím hákom a ovládacím konštrukčným dielom, pričom tento blokovací hák v zablokovanej polohe, zaisťujúci zablokovanie,spolupracuje silovým a/alebo tvarovým prepojením sblokovacím čapom a je otáčaním ovládacieho konštrukčného dielu usporiadaný na otáčanie do odblokovanej polohy, ktorá nezaisťuje zablokovanie, pričom tento blokovací hák je aspoň sčasti obklopený plastom, avynález se týka aj sedadla motorového vozidla s takýmto zariadením.Moderné sedacie zariadenia vo vozidlách, najmä v motorových vozidlách, by mali vykazovat vlastnosti dobrého komfortu a vysokú Ílexibilitu, napríklad s ohľadom na možnosť zväčšiť veľmi jednoducho a niekoľkými hmatmi disponibilný objem pre náklad tým, že sa sedacie zariadenie sklopí. Pritom musí byť pre koncového zákazníka po rovnako jednoducho uskutočniteľnom obnovení východiskového stavu sedacieho zariadenia vždy zaistené bezpečne zablokované sedacie zariadenie, aby tak mohla byť v prípade nehody vyskytujúca sa záťaž pri zrážke absorbovaná zablokovaním sedadla. Zariadenia podľa predvýznaku nároku 1sú známe napr. zo spisov EP 0 669 437 Al, GB 2 283 782 A, US 5 020 838 A.Úlohou vynálezu je vytvoriť jednoducho obsluhovateľné zariadenie na zablokovanie a Odblokovanie najmä operadlá chrbta sedadla najmä motorového vozidla, ktoré vykazuje pre užívateľa väčšiu bezpečnosť tým, že zaisťuje najmä pri zrážke vyrovnané konštantné blokovaeie sily vo všetkých teplotných rozsahoch, a to pri daných toleranciách, najmä pri toleraneiách komponentov a výrobných toleranciách a ktoré vykazuje minimálnu vôľu a jeTáto úloha je vyriešená zariadením podľa patentovćho nároku l.Výhodné formy uskutočnenia sú uvedené V závislých nárokoch 2 až ll.Zariadenie obsahuje svýhodou signálny prostriedok, pomocou ktorého je možné vydaťZariadenie podľa vynálezu v dôsledku toho umožňuje vydávať prídavné mechanické signály,napríklad signály o polohe, signály o obsadení alebo signály o stavoch zablokovania zariadenia podľa vynálezu do ďalších zariadení alebo ďalšími zariadeniami prijímať signály opolohe, signály o obsadení alebo signály o zablokovaní.S výhodou je signálny prostriedok zapojený paralelne s ovládacím konštrukčným dielom apôsobí spoločne sním. Ovládanie ovládacíeho konštrukčného dielu je preto indikované priamo na signálnom prostriedku. Naproti tomu pôsobí ovládanie signálneho prostriedkubezprostredne na ovládací konštrukčný diel.V jednej výhodnej forme uskutočnenia obsahuje mechanický signál blokovaciu polohu a/alebo odblokovanú polohu blokovacieho háku, takže je tým pre užívateľa indikovaná, či jeV jednej tiež výhodnej forme uskutočnenia je zariadenie zapojené paralelne s ďalším zariadením, najmä so zariadením podľa vynálezu, pričom mechanický signál tieto zariadeniaOdborník chápe, že toto ďalšie zariadenie, sktorým je zariadenie podľa vynálezu synchronizované, môže byť ľubovoľným zariadením, ktorého stav sa má zmeniť V závislostí na zablokovaní zariadenia podľa vynálezu alebo ktoré má vzávíslostí na jeho stavezablokovať alebo odblokovať zariadenie podľa vynálezu.Synchronizácia teda obsahuje nielen súčasne ovládanie aspoň dvoch zariadení, zktorých aspoň jedno zariadenie je zariadením podľa vynálezu, ale aj vzájomné prekrývanie signálov,ako napríklad signálov o polohe, signálov o obsadení alebo stave zablokovania zariadenia, ktore prípadne nie je vytvorené podľa vynálezu.S výhodou zariadenie obsahuje indikačný prostriedok, pomocou ktorého je možné índikovať mechanický signál, takže užívateľ môže bezprostredne reagovať, keď nie je indikovanéS výhodou je blokovací hák usporiadaný na reverzibilné otočenie silou silového prostriedku zo zablokovanej polohy do odblokovanej polohy tak, že zablokovaná poloha je držaná silouSilovým prostriedkom je svýhodou pružina, prostredníctvom ktorej je blokovací hákS výhodou obsahuje zariadenie blokovaciu západku, ktorá je reverzibilne prestaviteľná z uvoľnenej polohy do zaístenej polohy a ktorá vo svojej zaistenej polohe istí blokovací hák vjeho zablokovanej polohe, najmä pri zrážke. Blokovacia západka umožňuje optimálny toksíl a tým aj veľkú schopnosť absorpcie záťaže v zariadení podľa vynálezu.S výhodou obsahuje ovládací konštrukčný diel nastavovací prostriedok, ktorý pri ovládání spolupracuje až po otočení o bezpečnostný uhol s blokovacou západkou tak, že nechcené vychýlenie ovládacieho konštrukčného dielu veľkými silami pri zrýchlení, napríklad pri otrasoch alebo pri nehode, nevedie k prestaveniu blokovacej západky do uvoľnenej polohy. Ovládací konštrukčný diel je vytvorený svyrovnanou hmotnosťou atiež výhodne je vytvorený vpodstate v tvare disku. Napríklad os otáčania, okolo ktorej je ovládací konštrukčný diel ovládaním otáčaný, prebieha jeho ťažiskom. V dôsledku toho je ovládacíkonštrukčný diel zvlášť necitlivý na zrýchlenie priečne pôsobiacimi silami.Otočenie blokovacieho háku z odblokovanej polohy do zablokovanej polohy je nezávislé na prestavení blokovacej západky z uvoľnenej polohy do zaistenej polohy, najmä ked blokovací hák a blokovacia západka nie sú vzájomne prepojené, napríklad pružinou. V tomto prípadevšak nie je blokovací hák v zablokovanej polohe Zablokovaný.S výhodou je prestavenie blokovacej západky zuvoľnenej polohy do zaistenej polohyovládateľné mechanickým signálom ďalšieho zariadenia.Keďže je signálny prostriedok zapojený paralelne s ovládacím konštrukčným dielom, ukazuje polohu blokovacej západky. V dôsledku toho je mechanickým signálom možne indíkovať bud nezabezpečené zablokovanie alebo je možne pomocou mechanického signálu úmyselne zabrániť zablokovaniu napríklad vtedy, keď nie je zablokované ďalšie zariadenie. Okrem tohoumožňuje signálny prostriedok indikáciu bezpečného zablokovania, resp. úmyselněhoodblokovania zariadenia, napríklad aby sa zariadenie podľa vynálezu odblokovalo súčasneS výhodou zariadenie obsahuje posuvný prvok, pomocou ktorého je možné V zablokovanej polohe zmenšiť vôľu medzi blokovacím čapom a blokovacím hákom. V dôsledku toho potom zariadenie najmä pri jazde nerovným terénom neklepe. Okrem toho umožňuje tento posuvnýprvok pre užívateľa jednoduché a rovnomerné zablokovanie zariadenia.S výhodou obsahuje posuvný prvok druhý silový prostriedok, pomocou sily ktorého je dosiahnuté V zablokovanej polohe spolupôsobeníe blokovacíeho háku s blokovacím čapom,pričom sila druhého silového prostriedku je vpodstate nezávislá na okolitej teplote. Zablokovanie je preto vpodstate možné vykonať rovnako rovnomerne aj pri extrémnychS výhodou je blokovací hák aspoň sčasti pokrytý krycou vrstvou, najmä výhodne plastom. V dôsledku toho je pri zablokovaní dosiahnutý pružiaci účinok, ktorý zaisťuje jednoduché a bezpečné zapadnutie blokovacej západky.Podľa vynálezu obsahuje toto pokrytie v stykovej oblastí blokovacíeho háku s blokovacím čapom reliéfne razenie, ktorým sa zmenší vôľa medzi blokovacím čapom a blokovacímhákom, najmä v zablokovanej polohe, čím sa dosiahne ďalšie zníženie hlučnosti zariadenia.Ďalším predmetom predloženého vynálezu je sedadlo motorového vozidla stakýmtoZariadenie podľa vynálezu zaisťuje pri všetkých teplotných rozsahoch trvale rovnomernézablokovanie, je jednoducho a ticho ovládateľné a ani pri jazde neklepe.Ďalej bude vynález opísaný na základe obrázkov. Tieto obrázky sú iba príkladné a nijakoneobmedzujú všeobecnú myšlienku vynálezu. Obrázok 1 znázorňuje zariadenie podľa nálezu s blokovacím hákom.Obrázok 2 znázorňuje rez zariadením vo forme uskutočnenia podľa obrázku l.

MPK / Značky

MPK: B60N 2/44, B60N 2/36

Značky: sedadlo, motorového, zariadením, zablokovánie, zariadenie, takýmto, odblokovanie, vozidla

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/25-e20775-zariadenie-na-zablokovanie-a-odblokovanie-a-sedadlo-motoroveho-vozidla-s-takymto-zariadenim.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na zablokovanie a odblokovanie a sedadlo motorového vozidla s takýmto zariadením</a>

Podobne patenty