Vysielacie zariadenie, systém a spôsob na testovanie optického vlákna

Číslo patentu: E 20692

Dátum: 08.06.2012

Autor: Wilderjans Hein Juliaan Willem

Je ešte 17 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Súčasný vynález sa týka vysielacieho zariadenia na testovanie optického vlákna podľa úvodu Patentového nároku 1,systému na testovanie optického vlákna obsahujúceho takétovysielacie zariadenie a spôsobu na testovanie optického vlákna.0002 Optické siete sa delia do dvoch hlavných kategórii bodza~bodom a bod-za-skupinou bodov. Keď je medzi štartovacím bodom a koncovým bodom spojenia prítomné viac ako jedno optické vlákno, je tam riziko, že sa optické vlákna zamenia. Jediný spôsob ako predísť tomuto typu chýb je po jednom otestovať optické vlákna medzi štartovacím bodom a koncovým bodom. Počas inštalácie siete optických vlákien je teda veľmi dôležité, aby bolo možné otestovať a overiť optické vlákna. Existujúce používané testovacie vybavenie je väčšinou vyrobené 2 laserových diód, ktoré vyžarujú svetlo vopred danej vlnovej dĺžky cez optické vlákno. Prijímacie zariadenie pOtOH 1 môže odvodiť, ako funkciu vlnovej dĺžky prijatého svetla, ktoré optické vlákno je zapojené. Nevýhodou tohoto spôsobu je, že prijímacie zariadenie musí byť schopné prijímať rôzne vlnové dĺžky a tým pádom musí obyčajne obsahovať fotodiódy pre modré svetlo, zelené svetlo,žlté svetlo a podobne. S existujúcim vybavením ďalej nie je možné vykonávať simultánne merania na optických vláknach, ktorékončia na rôznych miestach.0003 EP 1 757 966 opisuje spôsob na identifikáciu optického kábla na optickú komunikáciu zo vzdialeného miesta vytvorením interferometra obsahujúceho dve vlákna optického vlákna v optickom kábli a aplikáciou rušenia praskavým zvukom na optický kábel vo vzdialenom mieste, aby bol identifikovaný. Rušenie je zistené a obnovené vo forme zvuku. Optický kábel je identifikovaný porovnaním obnoveného signálu a rušeného signálu vo vzdialenom mieste na prevenciu odrezania nesprávneho0004 US 2008/024769 opisuje spôsob, prístroj a systém na minimálne rušivú identifikáciu vlákna obsahujúcu. odovzdávajúcu časovo premennú moduláciu na optický signál šíriaci sa V optickom vlákne a následné zistenie prítomnosti časovo premennej modulácie v optickom signáli vysielanom cez vlákno na0005 US 2003/052258 opisuje spôsob identifikácie Vláknového optického kábla spôsobovaním, že lúč polarizovaného svetla prechádza káblom na prvé miesto, kde je elektromagnetické pole aplikované na kábel. Elektromagnetické pole prechádza káblom v prakticky priečnom smere a má časovo premenný komponent orientovaný pozdĺž dĺžky kábla. na prvont mieste, s komponentom meniacim. sa tak, že jeho krivkový integral pozdĺž kábla je nenulový. To má za následok zmenu V polarizácií svetla, ktorú je potom možné zistiť polarizačným diskriminátorom na druhommieste, čím sa identifikuje kábel.0006 US 5,357,362 opisuje spôsob optickej modulácie prevádzkovateľný V optickej prenosovej ceste s použitím optického vlákna, kde je oblasť ohýbania optického vlákna vytvorená ohýbaním časti optického vlákna do tvaru U, nmjúceho vopred danú šírku ohýbania. Modulácia intenzity propagácie svetla V optickom vlákne je vykonaná pomocou signálu, ktorý má byť prenesený, prispôsobením šírky ohýbania oblasti ohýbania optického vlákna V súlade so signálom, ktorý má byť prenesenývzhľadom na určený bod šírky ohýbania ako stredu.0007 Predmetom súčasného vynálezu je poskytnúť Vysielacie zariadenie, systém a spôsob typu uvedeného V úvode, s ktorým je možné veľmi jednoduchým spôsobom identifikovať optické vlákno a s ktorým je hlavne možné, dokonca aj v komplexnej sieti, testovať a identifikovať jednotlivé optické vlákna.0008 Vysielacie zariadenie podľa súčasného vynálezu sa tento cieľ vyznačuje tým, že obsahuje modulátor, ktorý je spojený dooptického modulu a prispôsobený na moduláciu optického signálu smodulačným signálom spojenmn s identifikáciou optického vlákna na testovanie. Vysielacie zariadenie výhodne ďalej obsahuje pamäť na ukladanie modulačného signálu spojeného sidentifikáciou optického vlákna na testovanie.0009 V súlade s výhodným uskutočnením je optický modul laserový modul prispôsobený na vysielanie laserového signálu. Odborník ocení, že výraz laserový modul sa chápe, že je myslený ako, napríklad vysokovýkonný semikonduktorový laser rovnako ako nízkovýkonný LED. Nízkonákladové uskutočnenie prístroja alebo systému použitia vynálezu môže byť napríklad tvorené z LED,zatiaľ čo spoľahlivejšie uskutočnenie môže využívať drahší semikonduktorový laser. Pre špecifickejšie aplikácie, akými sú malé siete s Plastickým Optickým Vláknom (POF), je taktiež možné považovať ako laserový modul LED viditeľné svetlo. Takéto svetlo môže byť dokonca taktiež modulované s modulačným signálom, napriklad jednoduchým zvukovým signálom.0010 Všetky optické vlákna siete môžu byť týmto spôsobom otestované rovnakým zariadením, bez ohľadu na počet optickým vlákien. Skutočnosť, že je optický signál modulovaný modulačným signálom spojeným s identifikáciou optického vlákna na testovanie umožňuje simultánne testovať množstvo optickýchvlákien majúcich rôzne identifikácie.0011 Podľa výhodného uskutočnenia modulátor obsahuje zvukový modul s pamäťou, v ktorej je uložený zvukový signál. Tento zvukový signál je spojený s identifikáciou optického vlákna na testovanie a je napríklad hovorenou správou alebo tónom.Hovorená správa môže byť napríklad zaznamenaným hlasomhovoriacim optické vlákno 1.0012 Podľa ďalšieho možného uskutočnenia modulátor obsahuje textový modul s pamäťou, v ktorej je uložená textová správa, kde je textová správa spojená s identifikáciou optického vlákna na testovanie. Všeobecnejšie bude modulačný signál obyčajne spojenýs množstvom optických vlákien na testovanie.0013 Podľa výhodného uskutočnenia optický modul obsahuje0014 Podľa možného uskutočnenia vysielacie zariadenie obsahuje predný panel s jedným alebo viacerými konektormi zo sklenených vlákien na pripojenie k jednému alebo viacerým vláknam na testovanie. V súlade s ďalším variantom môže byť vysielacie zariadenie poskytnuté s predným panelom, cez ktorý vyčnieva niekoľko optických káblov, kde môže byť potom na vonkajšom konci každého kábla poskytnutý konektor. Výhodou tohto ďalšieho variantu je, že výstup vysielacieho zariadenia môže byť priamo spojený s vláknom na meranie namiesto nutnosti použitia prepojovacieho kábla poskytnutého s dvoma konektormi, kde prvý konektor je tam spojený s konektorom na prednom paneli a druhý je spojený s optickým vláknom. Na druhej strane má tento variant nevýhodu, hlavne v prípade veľkého počtu optických káblov, že je získané menej pohodlné zariadenie, kde z predného panelu visí veľký počet káblov, ktoré nie sú vždy potrebné. Predný panel s na ňom namontovanými konektormi bude tým pádom výhodnejší pre0015 Podľa možného uskutočnenia vysielacie zariadenie ďalej obsahuje batériu na napájanie optického moduluov) a modulátor(y) alebo AC/DC konvertér na konvertovanie hlavného napätia do vhodného DC napätia na napájanie optického modulu(ov)0016 Súčasný vynález sa taktiež týka zariadenia na testovanie množstva optických vlákien. Zariadenie obsahuje množstvo optických modulov, z ktorých je každý spojený s modulátorom prispôsobeným na moduláciu príslušného optického signálu s modulačným signálom spojeným s príslušnou identifikáciou príslušného optického vlákna. Takýto prístroj bude teda umožňovať simultánne testovanie množstva optických vlákien, kdepríslušné modulované laserové signály vyslané zariadením sú

MPK / Značky

MPK: G01M 11/08, G01M 11/00

Značky: optického, systém, spôsob, vlákna, testovanie, zariadenie, vysielacie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/25-e20692-vysielacie-zariadenie-system-a-sposob-na-testovanie-optickeho-vlakna.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vysielacie zariadenie, systém a spôsob na testovanie optického vlákna</a>

Podobne patenty