Vodná suspenzia uhličitanu vápenatého so zreagovaným povrchom, výsledné produkty a ich použitie

Číslo patentu: E 20686

Dátum: 15.06.2010

Autori: Gane Patrick, Gerard Daniel

Je ešte 17 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vodná suspenzía uhlíčitanu vápenatého so zreagovaným povrchom, výsledné produkty a0001 Predložený vynález sa týka oblasti techniky produktov uhlíčitanu vápenatého sozreagovaným povrchom, ktoré sú na báze mletého prírodného uhlíčitanu vápenatého (GNCC).0002 V praxi sa uhličitan vápenatý používa vo veľkých množstvách v papieri, náterových hmotách, gumárenskom apriemysle plastov na rôzne účely, ako sú nátery, plnivá, plnidlá a pigmenty na výrobu papiera, ako aj vodné laky a náterové hmoty a pri úprave vody, a najmä ako prostriedok na odstránenie anorganických látok, ako sú ťažké kovy, a/alebo na odstránenie farmaceutického odpadu, ako sú polycyklické zlúčeniny, cholesterol a/alebo endokrinné0003 V posledných desiatich rokoch bola vyvinutá nová trieda derivátov uhlíčitanu vápenatého uvádzaná ako uhličitan vápenatý so zreagovaným povrchom a poskytuje radvýhodných vlastností pri aplikácii.0004 Uhličitan vápenatý so zreagovaným povrchom je materiál, ktorý zahrnuje uhličitan vápenatý a nerozpustnú, aspoň čiastočne kryštalickú, neuhličitanovú vápenatú soľ rozprestierajúcu sa po povrchu aspoň časti uhlíčitanu vápenatého. Vápenaté ióny, ktoré vytvárajú aspoň čiastočne kryštalickú neuhličitanovú vápenatú soľ pochádzajú prevažne z východiskového materiálu uhlíčitanu vápenatého, ktorý tiež slúži na vytvorenie jadra uhlíčitanuvápenatého so zreagovaným povrchom.0005 V odbore bolo navrhnutých niekoľko postupov na prípravu týchto produktov uhlíčitanuvápenatého so zreagovaným povrchom.0006 US 6 666 953 B 1 sa týka pigmentu, plniva alebo minerálu, ktoré obsahujú prírodný uhličitan vápenatý, a ktoré sú spracované s jedným alebo viacerými poskytovateľmi H 3 O iónov s hodnotou pKa nižšou než 2,5 a s plynným C 02, čo umožňuje zníženie hmotnosti papiera pri konštantnej ploche povrchu bez straty fyzikálnych vlastností, pokiaľ sa použijú ako pigmentalebo poťahové plnivo pre uvedený papier.0007 Variantné W 0 2005/121257 A 2 opisuje spôsob výroby suchého minerálneho pigmentu, charakterizovaného tým, že obsahuje produkt vytvorený in situ prostredníctvom viacnásobnejreakcie uhličitanu vápenatého so stredne silnou až silnou kyselinou a s plyrmým C 02,vytvoreným V situ a/alebo z extemého zdroja, spolu s aspoň jednou zlúčeninou všeobecného0008 Podobne, W 0 2004/083316 A 1 sa týka minerálnych pígmentov, ktoré obsahujú produkt vytvorený in situ prostredníctvom dvojnásobnej a/alebo víacnásobnej reakcie medzi uhličitanom vápenatým a reakčným produktom alebo produktmi uvedeného uhličitanu s jedným alebo viacerými stredne silnými až silnými dononni H 3 O iónu a reakčným produktom alebo produktmi uvedeného uhličitanu s plynným C 02, vytvorenýrn in situ a/alebo pochádzajúcim z externého zdroja, a aspoň jedným kremičitanom hlinitýrn a/alebo aspoň jedným syntetickým oxidom kremičitým a/alebo aspoň jedným kremičitanom vápenatým a/alebo aspoň jedným kremičitanom monovalentnej soli, ako je kremičitan sodný a/alebo kremičitan draselný a/ alebo kremičitan lítny, výhodne ako je kremičitan sodný a/alebo aspoň jedený hydroxid hlinitý a/alebo aspoň jedený sodný a/alebo draselný hlinitan, ktorý sa používa vprostriedkoch privýrobe papiera, ako sú objemné náplne a/alebo poťahovanie papiera.0009 Vyššie uvedené technológie sú predmetom zvláštneho záujmu odbomíkov V danom odbore, pretože poskytujú prostriedky na štruktúrovanie povrchu a výrazne zvyšujú špecifickú plochu povrchu východiskového materiálu GNCC prostredníctvom riadeného ukladania aspoň čiastočne kryštalickej vápenatej soli na tejto ploche, a týmto zdrojom vápnika pre tento uloženýmateriál je samotný minerál GNCC.0010 Avšak, každá zahrnuje použitie stredne silných až silných kyselín, charakterizovaných pKa menšou než 2,5, merané pri 20 °C. Mnohými ztýchto kyselín, ktoré sa uvádzajú ako vhodné stredne silné až silné kyseliny, sú minerálne kyseliny, a výhodné kyseliny zahmujú0011 Za prvé, odborník V odbore má stále záujem o nové postupy na prípravu materiálov uhličitanu vápenatého so zreagovaným povrchom, ktoré zavádzajú alternatívne adukty,vzhľadom na to, že dostupnosť a cena daného aduktu sa môžu V priebehu času meniť, vrátaneneočakávaných zmien, ktoré musí odbomík v odbore plánovať.0012 Za druhé, vzhľadom na medzné hodnoty expozície na pracovisku stanovené v súčinnosti s Medzinárodným programom pre chemickú bezpečnosť (International Programme on Chemical Safety) a Európsku komisiu, a to najmä v súlade s Medzinárodnou kartou chemickejbezpečnosti (ICSC) kyseliny fosforečnej publikovanou Medzinárodným informačným centrombezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (International Occupation Safety and Health Information Centre (CIS), je táto kyselina spojená s veľmi nízkymi medznými hodnotami(TLV), ktoré zodpovedajú menej než lppm, ako časovo váženému priemeru (TWA). To znamená, že pri používaní tejto kyseliny majú byť prijaté konkrétne a často nevýhodné opatrenia, najmä v priemyselnom meradle. Odborník v odboru si je ostatne vedomý rizika, že právne predpisy upravujúce takú nízku hodnotu TLV látky sa stanú prísnejšie v priebehu času, čo môže učiniť ich použitie nemožným.0013 Vzhľadom na vyššie uvedené, prihlasovateľ prekvapivo vynašíel spôsob prípravy uhličitanu vápenatého so zreagovaným povrchom, ktorý má porovnateľný vývojový potenciál špecifickej plochy povrchu vzhľadom na uhličitan vápenatý so zreagovaným povrchom pripravený podľa US 6 666 953 Bl , ale vyhýbajúci sa povinnému zavádzaniu stredne silných ažsilných kyselín, ako je kyselina fosforečná.0014 Tento postup spočíva V určitom, neočakávanom výbere aduktov, dávkovaných v súlade0015 Konkrétne, tento spôsob prípravy uhličitanu vápenatého so zreagovaným povrchom voa) poskytnutie aspoň jedného mletého prírodného uhličitanu vápenatého (GNCC)b) poskytnutie aspoň jednej vo vode rozpustnej kyselinyd) kontaktovanie uvedeného GNCC z kroku a) s uvedenou kyselinou z kroku b) a s uvedeným C 02 z kroku c) charakterizovaný tým, že(i) uvedená kyselina (kyseliny) z kroku b) majúca každá hodnotu pKa väčšiu než 2,5 a menšiu než alebo rovnú 7, merané pri 20 °C, je sprevádzaná (sú sprevádzané) íonizáciou jej (ich) prvého dostupného atómu vodíka, a že zodpovedajúci anión vytvorený na mieste straty tohto prvého dostupného vodíka je schopný tvoriť vo vode rozpustné vápenaté soli, a kde uvedená vo vode rozpustná kyselina (kyseliny) je vybraná (sú vybrané) zo skupiny, ktorú tvorí kyselina octová, kyselina mravčia, kyselina propánová(ii) po kontaktovaní uvedenej kyseliny (kyselín) s uvedeným GNCC, aspoň jedna vo vode rozpustná soľ, ktorá V prípade soli obsahujúcej vodík má pKa väčšiu než 7, merané pri 20 °C, je sprevádzaná ionizáciou prvého dostupného vodíka, a že je dodatočneposkytnutý anión soli, ktorý je schopný tvoriť vo vode nerozpustné vápenaté soli.(iii) uvedená vo vode rozpustná kyselina (kyseliny) je dávkovaná (sú dávkované) v celkovom množstve, ktoré zodpovedá od 3 x 104 do 10 x 10 mol atómov vodíka0016 Keď sa podľa doterajšieho stavu techniky odkazuje na kontaktovanie uhličitanu vápenatého so slabou kyselinou, je to vzhľadom na celkom iný cieľ a V súlade so spôsobmi, ktoré sa zásadne líšia od spôsobu podľa predloženého Vynálezu.0017 Najmä, US 5 584 923, US 5 647 902, US 5 711 799, W 0 97/08247 A 1 a W 0 98/20079 A 1, V tomto poradí, opisujú uhličitany vápenaté, ktoré sú vyrobené ako odolné voči kyselinám, aby sa umožnilo ich využitie ako plnivového materiálu pri výrobe neutrálneho až slabo kyslého papiera, a spôsob výroby týchto uhličítanov Vápenatých odolných voči kyselinám, Prihlasovateľ by rád zdôraznil, že odolnosť voči kyseline je celkom v rozpore s cieľom predloženého vynálezu, pričom tento spôsob zavádza kyselinu, aby pôsobila na auvoľňovala vápenaté ióny z GNCC, ktoré následne slúžia pri úprave povrchovej plochy.0018 US 5 043 017 sa taktiež týka uhličitanu vápenatého, ktorý je stabilizovaný kyselinou pridaním jedného vápenatého chelatačného činídla a konjugovanej bázy, ako je hexametafosforečnan sodný, s následným pridaním kyseliny, ktorou môže byť slabá kyselina. Nielen, že tento dokument sa vzťahuje, ako je uvedené vyššie, na cieľ vytvoriť uhličitan vápenatý odolný voči kyseline, ale okrem toho zdôrazňuje význam privádzania vápenatéhochelatačného činídla alebo konjugovanej bázy k uhličitanu vápenatému pred slabou kyselinou.0019 W 0 99/02608 A 1 opisuje spôsob výroby suspenzie vysoko pevných látok vyzrážaného uhličitanu vápenatého odolného voči kyseline, pri ktorom sa suspenzia pevných látok spracuj e s chemickým aditívom, ako je hlínitan sodný, za účelom dodania odolnosti voči kyseline0020 Pre úplnosť by prihlasovateľ rád spomenul nepublíkovanú európsku patentovú prihlášku s číslom podania 07 123 077.5, ktorá sa týka spôsobu prípravy uhličitanu vápenatého sozreagovaným povrchom na báze PCC.

MPK / Značky

MPK: C09C 1/02, D21H 17/67, D21H 17/69

Značky: vápenatého, použitie, produkty, zreagovaným, uhličitanu, suspenzia, povrchom, výsledné, vodná

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/25-e20686-vodna-suspenzia-uhlicitanu-vapenateho-so-zreagovanym-povrchom-vysledne-produkty-a-ich-pouzitie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vodná suspenzia uhličitanu vápenatého so zreagovaným povrchom, výsledné produkty a ich použitie</a>

Podobne patenty