Zariadenie na zablokovanie a odblokovanie a sedadlo motorového vozidla s takýmto zariadením

Číslo patentu: E 20518

Dátum: 10.02.2006

Autori: Pastoors Alfred, Willing Thomas, Haida Stefan

Je ešte 17 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Predložený vynález sa týka zariadenia na zablokovanie a Odblokovanie blokovacieho čapu komponentu, najmä operadlá chrbta sedadla motorového vozidla, s blokovacím hákom a ovládacím konštrukčným dielom, pričom tento blokovací hák vzablokovanej polohe,zaisťujúci zablokovanie, spolupracuje silovým a/alebo tvarovým prepojením sblokovacim čapom a je otáčaním ovládacieho konštrukčného dielu usporiadaný na otočenie do odblokovanej polohy, ktorá nezaisťuje zablokovanie, pričom toto zariadenie obsahuje blokovaciu západku, ktoráje reverzibilne prestaviteľná z uvoľnenej polohy do zaistenej polohy a ktorá vo svojej zaistenej polohe zaisťuje blokovací hák v jeho zablokovanej polohe a vynálezsa týka aj sedadla motorového vozidla s takýmto zariadením.Moderne sedacie zariadenia vo vozidlách, najmä v motorových vozidlách, by mali vykazovať vlastnosti dobrého komfortu a vysokú flexibilitu, napríklad s ohľadom na možnosť zväčšiť veľmi jednoducho a niekoľkými hmatmi disponibilný objem pre náklad tým, že sa sedacie zariadenie sklopí. Pritom musi byť pre koncového zákazníka po rovnako jednoducho uskutočniteľnom obnovení východiskového stavu sedacieho zariadenia vždy zaistené bezpečne zablokované sedacie zariadenie, aby tak mohla byť v prípade nehody vyskytujúca sa záťaž pri zrážke absorbovaná zablokovaním sedadla. Zariadenia podľa predvýznaku nároku l sú známenapr. zo spisov EP O 839 685 Al, DE 298 ll 388 Ul, DE lOl 42 486 A 1.Úlohou vynálezu je vytvoriť jednoducho obsluhovateľné zariadenie na zablokovanie a Odblokovanie najmä operadlá chrbta sedadla najmä motorového vozidla, ktoré vykazuje pre užívateľa väčšiu bezpečnosť tým, že zaisťuje najmä pri zrážke vyrovnané konštantné blokovacie sily vo všetkých teplotných rozsahoch, a to pri daných toleranciách, najmä pri toleranciách komponentov avýrobných toleranciách a ktoré vykazuje minimálnu vôľu a jepreto bezhlučné. Táto úloha je vyriešená zariadením podľa patentového nároku l. Výhodné formy uskutočnenia sú uvedené v závislých nárokoch 2 až 12.Zariadenie obsahuje s výhodou signálny prostriedok, pomocou ktorého je možné vydať a/aleboZariadenie podľa vynálezu V dôsledku toho umožňuje vydávať prídavné mechanické signály,napríklad signály o polohe, signály o obsadení alebo signály o stavoch zablokovania zariadenia podľa vynálezu do ďalších zariadení alebo ďalšími zariadeniami prijímať signály o polohe, signály o obsadení alebo signály o zablokovaní.Svýhodou je signálny prostriedok zapojený paralelne sovládacím konštrukčným dielom apôsobí spoločne sním. Ovládanie ovládacieho konštrukčného dielu je preto indikované priamo na signálnom prostriedku. Naproti tomu pôsobí ovládanie signálneho prostriedkubezprostredne na ovládací konštrukčný diel.V jednej výhodnej forme uskutočnenia obsahuje mechanický signál blokovaciu polohu a/alebo odblokovanú polohu blokovacieho háku, takže je tým pre užívateľa indikované, čije zariadenieVjednej tiež výhodnej forme uskutočnenia je zariadenie zapojené paralelne s ďalším zariadením, najmä so zariadením podľa vynálezu, pričom mechanický signál tieto zariadeniaOdbomík chápe, že toto ďalšie zariadenie, s ktorým je zariadenie podľa vynálezu Synchronizované, môže byť ľubovoľným zariadením, ktorého stav sa má zmeniť V závislosti na zablokovaní zariadenia podľa vynálezu alebo ktoré má v závislosti na jeho stave zablokovaťalebo odblokovať zariadenie podľa vynálezu.Synchronizácia teda obsahuje nielen súčasne ovládanie aspoň dvoch zariadení, z ktorých aspoň jedno zariadenie je zariadením podľa vynálezu, ale aj vzájomné prekrývanie signálov, ako napríklad signálov o polohe, signálov o obsadení alebo stave zablokovania zariadenia, ktoreprípadne nieje vytvorené podľa vynálezu.S výhodou zariadenie obsahuje indikačný prostriedok, pomocou ktorého je možné indikovať mechanický signál, takže užívateľ môže bezprostredne reagovať, keď nie je indikovanéS výhodouje blokovací hák usporiadaný na reverzibilné otočenie silou silového prostriedku zo zablokovanej polohy do odblokovanej polohy tak, že zablokovaná poloha je držaná silouSilovým prostríedkomje s výhodou pružina, prostredníctvom ktorej je blokovací hák prepojenýPodľa vynálezu obsahuje zariadenie blokovaciu západku, ktorá je reverzibilne prestaviteľná z uvoľnenej polohy do zaistenej polohy a ktorá vo svojej zaistenej polohe istí blokovací hák V jeho zablokovanej polohe, najmä pri zrážke. Blokovacia západka umožňuje optimálny tok síla tým aj veľkú schopnosť absorpcie záťaže v zariadení podľa vynálezu.S výhodou obsahuje ovládací konštrukčný diel nastavovací prostriedok, ktorý pri ovládaní spolupracuje až po otočení o bezpečnostný uhol s blokovacou západkou tak, že nechcené vychýlenie ovládacieho konštrukčného dielu veľkými silami pri zrýchlení, napríklad priotrasoch alebo pri nehode, nevedie k prestaveniu blokovacej západky do uvoľnenej polohy.Ovládací konštrukčný diel je vytvorený s vyrovnanou hmotnosťou a V tvare disku. Napríklad os otáčania, okolo ktorej je ovládací konštrukčný diel ovládaním otáčaný, prebieha jeho ťažiskom. V dôsledku toho je ovládací konštrukčný diel zvlášť necitlivý na zrýchlenie priečneOtočenie blokovacieho háku z odblokovanej polohy do zablokovanej polohy je nezávislé na prestavení blokovacej západky z uvoľnenej polohy do zaistenej polohy, najmä keď blokovací hák a blokovacia západka nie sú vzájomne prepojené, napriklad pružinou. V tomto prípade všaknie je blokovací hák v zablokovanej polohe Zablokovaný.S výhodou je prestavenie blokovacej západky zuvoľnenej polohy do zaistenej polohyovládateľné mechanickým signálom ďalšieho zariadenia.Keďže je signálny prostriedok zapojený paralelne s ovládacím konštrukčným dielom, ukazuje polohu blokovacej západky. V dôsledku toho je mechanickým signálom možné indikovať bud nezabezpečené zablokovanie alebo je možné pomocou mechanického signálu úmyselnezabrániť zablokovaniu napriklad vtedy, keď nie je zablokovane ďalšie zariadenie. Okrem tohoumožňuje signálny prostriedok indikáciu bezpečného zablokovania, resp. úmyselného odblokovania zariadenia, napríklad aby sa zariadenie podľa vynálezu odblokovalo súčasneS výhodou zariadenie obsahuje posuvný prvok, pomocou ktorého je možné v zablokovanej polohe zmenšiť vôľu medzi blokovacím čapom a blokovacím hákom. V dôsledku toho potom zariadenie najmä pri jazde nerovným terénom neklepe. Okrem toho umožňuje tento posuvnýprvok pre užívateľa jednoduché a rovnomerné zablokovanie zariadenia.S výhodou obsahuje posuvný prvok druhý silový prostriedok, pomocou sily ktorého je dosiahnuté v zablokovanej polohe spolupôsobenie blokovacieho háku s blokovacím čapom,pričom sila druhého sílového prostriedku je vpodstate nezávislá na okolitej teplote. Zablokovanie je preto v podstate možné vykonať rovnako rovnomerne aj pri extrémnychS výhodou je blokovací hák aspoň sčasti pokrytý krycou vrstvou, najmä výhodne plastom. V dôsledku toho je pri zablokovaní dosiahnutý pružiaci účinok, ktorý zaisťuje jednoduché abezpečné zapadnutie blokovacej západky. S výhodou je krycia vrstva vybavená záhybmi smerom dovnútra a záhybmi smerom von,pomocou ktorých je možné zmenšiť vôľu medzi blokovacím čapom a blokovacím hákom, najmä V zablokovanej polohe, čím sa dosiahne ďalšie zníženie hlučnosti zariadenia.Ďalším predmetom predloženého vynálezu je sedadlo motorového vozidla stakýmtoZariadenie podľa vynálezu zaisťuje pri všetkých teplotných rozsahoch trvale rovnomernézablokovanie, je jednoducho a ticho ovládateľné a ani pri jazde neklepe.Ďalej bude vynález opísaný na základe obrázkov. Tieto obrázky sú iba prikladnć a nijakoneobmedzujú všeobecnú myšlienku vynálezu.Obrázok l znázorňuje zariadenie podľa nálezu s blokovacím hákom.

MPK / Značky

MPK: B60N 2/36, B60N 2/44

Značky: zariadením, zariadenie, zablokovánie, takýmto, vozidla, sedadlo, motorového, odblokovanie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/25-e20518-zariadenie-na-zablokovanie-a-odblokovanie-a-sedadlo-motoroveho-vozidla-s-takymto-zariadenim.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na zablokovanie a odblokovanie a sedadlo motorového vozidla s takýmto zariadením</a>

Podobne patenty