Spôsob výroby materiálových dosiek v kontinuálne pracujúcom lise a kontinuálne pracujúci lis

Číslo patentu: E 19523

Dátum: 01.04.2010

Autor: Von Haas Gernot

Je ešte 17 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka spôsobu výroby materiálových dosiek v kontinuálne pracujúcom lise podľa predvýznakovej časti patentového nároku l a kontinuálne pracujúceho lisu, predovšetkýmna uskutočnenie spôsobu, podľa predvýznakovej časti patentového nároku 14.Trieskové dosky a výroba materiálových dosiek napríklad zo stredne hustých vlákien sú vmedzičase automatizované procesy avmnohých krajinách sa používajú už roky. Ako je opísané v Holzwerkstoffe, Herstellung und Verarbeitung od Hansgert Soiné, DRW-Verlag 1995, strana l 7 ff, uskutočňuje sa zlisovanie pripravených triesok alebo vlákien bud V taktovej prevádzke alebo kontinuálne. Tu okrem množstva častí zariadenia pred a za lisom hrá dôležitú úlohu výroba materiálovej rohože prostredníctvom vrstviacich strojov, pretože kvalitazhotovenej lisovanej materiálovej rohože je vedľa kvality surovín dôležitým faktorom.Výroba lisovanej materiálovej rohože sa uskutočňuje vopred vrstvením upraveného materiálu na tvárniaci pás prostredníctvom vrstviaceho stroja, následne sa uskutoční kontrola lisovanej materiálovej rohože prostredníctvom váhy na stanovenie plošnej hmotnosti a/alebo kontrola hustoty. Ďalej sú vtakýchto výrobných zariadeniach bežné magnetický odlučovač a vyhľadávacie cievky ako detektory kovov, predradené lisy na predbežné zhutnenie, zariadenia na ometanie pozdĺžnych strán lisovaných materiálových rohoží a napokon špeciálny odovzdávací pás, ktorý zavádza lisovanú materiálovú rohož na vopred defmovanom mieste do vstupného klinového zhutňovača kontinuálne pracujúceho lisu. Pri týchto lisoch, ako sú opísané v DE 39 13 991 C 2, sa Iisovacia sila prenáša hydraulicky nastavovaným členom na lisovacie avyhríevacie platne a ďalej cez oceľové pásy, ktorý sú obežne okolo vratných kladiekusporiadané s oporou na valivých ložiskách, na lisovaný materiál.V posledných rokoch technologického vývoja sa ukázalo, že kritická časť kontinuálne pracujúceho lisu je vstupná oblasť. Tu sa vykryštalizovali dve principiálne odlišné riešenia. Prvým riešením na presné definovanie vstupného profilu je usporiadanie vstupných ohrevných platní ohybných do vstupnej oblasti, ktore je možné prestavovať prostredníctvom hydraulických nastavovacích členov a týmto môžu zaistiť viac či menej silný vstupný gradient (DE 34 13 397). Exempláme ďalšie Zdokonalenie spočíva vtom, že sa lisovaná materiálová rohož vo vstupnej oblasti rýchlo upne medzi oceľovými pásmi aprostrednictvom ohnutia vpozdĺžnom smere vstupných platní sa zaistí kontrolované odvetranie alebo podobné. Na tento účel sa nad lisom usporiadajú rôzne nastavovacie zariadenia, výhodnejšie obojstranne pôsobiace, ktorédo vstupných ohrevných platní zavádzajú v smere výroby rôzne ohybové momenty.DE 198 24 723 publikuje spôsob podľa predvýznakovej časti nároku 1 a kontinuálne pracujúci lis podľa predvýznakovej časti nároku 14.Inou cestou prešiel paralelný vývoj vstupnej oblasti. V DE 43 01 594 C 2 je opísaný kontinuálne pracujúci lis aspôsob kontinuálnej výroby, pričom vtejto publikácii takzvaný dvojstupňový vstupný klinový zhutňovač ako súčasť kontinuálne pracujúceho lisu preberá lisovanú materiálovú rohož ztransportného pásu ana vstupe ju homým oceľovým pásom intenzívne zhutňuje podľa vopred definovaného profilu hlavného zhutňovania. Tu sa zhutnenie lisovaného materiálu vo vstupnej oblasti uskutoční v dvoch lisovacích stupňoch prostredníctvom variabilného nastavenia uhlov dvojice flexibilných akĺbovo vzájomne spojených oporných nosníkov pôsobiacich ako lisovacie platne, pričom V prvom lisovacom stupni sa zaistí ľahká až silná kompresia a V druhom lisovacom stupni sa zaistí silná kompresia alebo uvoľnenie lisovaného materiálu. Tuje možné prechody z prvého lisovacieho stupňa do druhého lisovacieho stupňa a z druhého lisovacieho stupňa do oblasti hlavného lisovania nastaviť konvexne alebo konkávne. Prostredníctvom DE 100 45 681 Al bol tento vstupný klinový zhutňovač ďalej zdokonalený, pričom tu je použitý známy horný diel vstupného klinového zhutňovača s dvomi kĺbmí a dvomi oddelenými oblasťami zhutňovania KVl a KV 2, ale spodná vstupná lisovacia platňaje od kontaktu rohože až po začiatok oblasti hlavného lisovania stvárnená ako jednodielna a tuhá s obrovským polomerom zakrivenia, ktorý je možne ohybne nastavovať prostredníctvom hydraulického piestu s krátkym zdvihom. Týmto má byť možné flexibilne nastavovať vstupný klinový zhutňovač na nevyhnutné parametre pri použití rôznych typov a hrúbok lisovanýchZvyčajne sa na vstupe kontinuálne pracujúcich lisov používajú rôzne stratégie, pričom výhodnejšie sa uskutočňuje bud pomalé lineáme zhutňovanie od kontaktu s lisovanou materiálovou rohožou až po finálnu hrúbku materiálovej dosky alebo rýchle zhutnenie od kontaktu s lisovanou materiálovou rohožou až takmer po finálnu hrúbku. Tieto stratégie sú priamo závislé od výšky vstupujúcej lisovanej materiálovej rohože, jej vlastností a jej rýchlosti výroby (posuv). Principiálne je možné konštatovať, že vysoké lisované materiálové rohože na výrobu hrubých materiálových dosiek (vyšších ako 16 mm) sa cez kontinuálne pracujúci lis posúvajú s nižšou výrobnou rýchlosťou (spravidla menšou ako 750 mm/s). Tenké materiálové dosky nižšie ako l 6 mm vyžadujú krátky čas zotrvania v kontinuálne pracujúcom lise za tlaku atepla atým vyššiu výrobnú rýchlosť. Pri výrobe tenkých dosiek s ñnálnou hrúbkou nižšou ako 4 mm sa spravidla používajú extrémne vysoké rýchlosti posuvu (až 2 rn/s) a lisujú saeventuálne vopred zhutnené lisované materiálové rohože svýškou od 10 do 100 mm. Tu sapredbežné zhutnenie lisovaných materiálových rohoží uskutočňuje vo vstupnom klinovom zhutňovači v rámci možnej dĺžky vstupnej oblasti 4 m až po takmer dosiahnutie finálnej hrúbky. Extrémne rýchle zhutnenie môže pri kalandrových lisoch alebo pri nesprávne nastavených vstupných oblastiach respektíve vstupných klinových zhutňovačoch akéhokoľvek typu vdvojpásových lisoch viesť kvyfúknutiu alebo zadržiavaniu lisovaného materiálu. Výfuky vzniknú vdôsledku vzduchu prúdiaceho proti smeru produkcie, najmä vtedy, ak dochádza k zadržaniu prúdu vzduchu. Dôsledkom sú výfuky na krycích vrstvách, ktoré svojou nadmernou hustotou vedú k lokálnemu poškodeniu (vyrazeniu) na oceľovom páse. Následkom sú neustále sa opakujúca, zlá kvalita povrchu finálneho produktu v dôsledku chybného miesta na oceľovom páse, ktoré je potrebné nákladne opraviť alebo po určitom počte chybných miest na oceľovomSkúsenosť ukazuje, že vstupné klinové zhutňovače adoterajšie spôsoby zhutňovania prípadne výroby podľa vyššie opísaného stavu techniky sú pri výrobe MDF alebo trieskových platní v hrubej atenkej oblasti výroby len podmienečne vhodné na dosiahnutie optimálneho odvetrania. Toto je podmienené nadmerne veľkým množstvom vzduchu zavretého v lisovanej materíálovej rohoži, ktoré je pri predbežnom zlisovaní možné odvetrať len obmedzené, pretože lisovaná materiálová rohož má po predbežnom zlisovaní sklon kodpruženiu. Ktomuto sa ako zhoršujúci faktor pridáva, že pri výrobe materiálových dosiek principiálne vdôsledku malého vyfukovania v krycej vrstve dochádza k zvíreniu prachu pred kontaktným bodom rohože,ktoré môže viesť k tvorbe šmúh na povrchu. Ak sa voli pokiaľ možno vysoká výrobná rýchlosť,pri ktorej sa väčšie výfuky vôbec nevyskytujú alebo len veľmi zriedka, môže vdôsledku prúdenia vzduchu vyskytujúceho sa na veľkých povrchových stranách dochádzať k parciálnym vyšším rýchlostiach prúdenia, ktoré spôsobujú posuvy malých oblastí krycej vrstvy ačo je následne zistiteľné ako mikrotrhliny v krycej vrstve. Aj tu okrem klinového pôsobeniamikrotrhlín vzniká problém zlej kvality povrchu, predovšetkým pri výrobe tenkých dosiek.Úlohou vynálezu je preto navrhnutie spôsobu zhutňovania lisovanej materiálovej rohože v kontinuálne pracujúcom lise, ktorý umožňuje optimalizované odvetranie lisovanej materiálovej rohože vo vstupnej oblasti proti smeru výroby a súčasne umožňuje jednoduché nastavenievstupnej oblasti. Súčasne má byť vytvorený kontinuálne pracujúci lis na uskutočnenie spôsobu.Riešenie tejto úlohy pre spôsob spočíva v tom, že počas priechodu cez vstupnú oblasť je lisovaná materiálová rohož najmenej v jednom úseku v smere výroby zovretá a/alebo zhutnená zjednej povrchovej strany prostredníctvom jednej vstupnej výhrevnej platne v podstate lineámejpriečne k smeru výroby alebo najmenej prostredníctvom dvoch kĺbových platní vpodstate lineámych priečne k smeru výroby a z protiľahlej povrchovej strany prostredníctvom vstupnej výhrevnej platne, ktoráje ohnutá najmenej V oblasti pozdĺžnej stredovej línie v smere k lisovanejmateriálovej rohoží priečne k smeru výroby.Riešenie tejto úlohy pre kontinuálne pracujúci lis na uskutočnenie spôsobu spočíva v tom, že vo vstupnej oblastije usporiadaná vstupná výhrevná platňa, A) ktorá je za účelom jej ohnutia a/alebo vyklenutia najmenej na jednom mieste silovým a/alebo tvarovým stykom fixovaná na najmenej jednej časti lisu a ktorá je usporiadaná v statickom ohybe použitím príslušnej podložkyB) pre ktorú sú za účelom uloženia usporiadané viaceré hydraulické nastavovacie zariadenia a na najmenej čiastočné ohnutie a/alebo vyklenutie vstupnej ohrevnej platne sú najmenej v časti jedného radu V smere výroby usporiadané nastavovacie zariadenia s väčšou nastaviteľnou dráhou zdvihu a/alebo väčším nastaviteľným tlakom V porovnaní s ostatnými nastavovacími zariadeniami radu a pričom na zaistenie spätného ťahu vstupnej ohrevnej platne v smere krámu lisu sú medzi časťou rámu lisu a vstupnou ohrevnou platňou usporiadané spätné ťahové prostriedky s dorazmi, a/ aleboC) pre ktorú sú na jej plávajúce uloženie usporiadané viaceré hydraulické nastavovacie zariadenia a pre ktorú sú za účelom najmenej čiastočného ohnutia a/alebo vyklenutia usporiadané najmenej včasti jedného radu nastavovacích zariadení v smere výroby hydraulické nastavovacie zariadenia sväčšou maximálnou dráhou zdvihu ako vykazujúOkrem kombinácie všetkých troch rôznych znakov zariadenia je možné znaky A) až C)použiť na ohnutie vstupnej ohrevnej platne aj zakaždým samostatne.Riešením podľa vynálezu pre spôsob a pre kontinuálne pracujúci lis, ktorý je v ostatnom možné používať aj samostatne bez viazania na spôsob, vyplývajú pri výrobe materíálových dosiek z lisovaných materíálových rohoží aj nasledujúce výhody v dôsledku čistého akontinuálneho núteného odvetrania. Na tento účel sa vstupná výhrevná platňa výhodnejšie v pozdĺžnom smere (v smere výroby) v strede lisovanej materiálovej rohože cíelene prehne tak, že vporovnaní s úzkymi stranami lisovanej materiálovej rohože sa vstrede dosiahne vyššie

MPK / Značky

MPK: B30B 5/06, B30B 15/00, B27N 3/24

Značky: výroby, pracujúci, pracujúcom, kontinuálně, spôsob, materiálových, dosiek

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/25-e19523-sposob-vyroby-materialovych-dosiek-v-kontinualne-pracujucom-lise-a-kontinualne-pracujuci-lis.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby materiálových dosiek v kontinuálne pracujúcom lise a kontinuálne pracujúci lis</a>

Podobne patenty